Müqəddəs dinimizə aid 54 suala 54 cavab

 
Müqəddəs dinimizə aid 54 suala 54 cavab

S-1) Allah neçədir?
C-1) Allah birdir.

S-2) Bir olduğuna dəlilin nədir?
C-2) İxlas surəsinin ilk ayəs(n)i kəriməsidir.

S-3) Bunun mənası nədir?
C-3) "De ki: O Allahdır, bir təkdir.

S-4) Allahın varlığına ağıllı dəlilin nədir?
C-4) Bu aləmin varlığı və aləmdəki nizam və intizamın davamıdır.

S-5) Sən Müsəlmansanmı?
C-5) Əlhəmdülillah Müsəlmanam.

S-6) Müsəlman demənin mənası nədir?
C-6) Allahı bir bilmək. Qurani Kərimi və Hz. Məhəmməd Əfəndimizi (səv) təsdiq etməkdir.

S-7) Nə zamandan bəri Müsəlmansan?
C-7) "Galu Bəla" zamanından bəri Müsəlmanam.

S-8) "Galu Bəla" zamanı nəyə deyərlər?
C-8) Cənabı Haqq ruhlarımızı yaratdığı zaman bunlara xitab olaraq "Ələsti birabbiküm" yəni (Mən sizin Rəbbiniz Deyiləmmi) deyə soruşdu. Onlarda "Bəla" (Bəli Rəbbimizsən) dedilər. O zamandan bəri Müsəlmanam, deməkdir.

S-9) Rəbbin kimdir?
C-9) Rəbbim Allahdır.

S-10) Səni kim yaratdı?

C-10) ALLAH (cc) yaratdı.

S-11) Sən kimin qulusan?
C-11) Allahın quluyam.

S-12) Hansı dindənsən?
C-12) İslam dinindənəm.

S-13) Kitabımızın adı nədir?
C-13) Qurani Kərimdir.

S-14) Qiblən haradır?
C-14) Kəbəs(n)i Böyüyədir.

S-15) Kimin nəsilindənsən?
C-15) Hz. Adəm Əleyhissalamın nəsilindənəm.

S-16) Kimin millətindənsən?
C-16) Hz. İbrahim Əleyhissalamın millətindənəm.

S-17) Kimin ümmətindənsən?
C-17) Hz. Məhəmməd (Sallallahu əleyhi və Sellem)ın ümmətindənəm.

S-18) Peyğəmbərimiz neçənci ildə harada doğulmuşdur?
C-18) Rebiülevvel ayının on ikisi bazar ertəsi günü 571 tarixində, Məkkədə doğulmuşdur.

S-19) Peyğəmbərimizin neçə adı vardır?
C-19) Gözəl adları çoxdur. Lakin dördünü bilmək lazımdır və bunlardır: Məhəmməd, Mustafa, Əhməd, Mahmud (ə.s.)

S-20) Peyğəmbərimizin ən çox istifadə edilən adı nədir?
C-20) Həzrəti Məhəmməd Mustafa (s.ə.v.)

S-21) Peyğəmbərimizin atasının adı nədir?
C-21) Abdullahdır.

S-22) Anasının adı nədir?
C-22) Aminədir.

S-23) Süd anasının adı nədir?
C-23) Halıma Xatundur.

S-24) Peyğəmbərimizin ilk yoldaşının adı nədir?
C-24) Hz. Xədicədir.

S-25) Peygamberimizin Hz. Xədicədən neçə uşağı olmuşdur və adları nədir?
C-25) (Kişilər) Abdullah - Noyabr (Qızlar) Zeynəb - Rukiye - Ümmü Gülsüm - Fatmadır.

S-26) Peyğəmbərimiz neçənci ildə və neçə yaşında Peyğəmbər olmuşdur?
C-26) 610 ilində peyğəmbər olmuşdur. Peyğəmbərimiz 40 yaşında ikən peyğəmbər olmuşdur.

S-27) Peyğəmbərimiz Məkkədən Mədinəyə neçə tarixində hicrət etmişdir?
C-27) 622 tarixində hicrət etmişdir. Hicrət biz Müsəlmanlar tərəfindən tarix başlanğıcıdır.

S-28) Peyğəmbər Əfəndimiz (s.ə.v.) hansı tarixdə vəfat etmişdir?
C-28) Rebiülevvel ayının on ikisində 632 tarixində vəfat etdi.

S-29) İlk insan və ilk peyğəmbər kimdir?
C-29) İlk insan və ilk peyğəmbər Hz. Adəm (a.s.)dır.

S-30) Allah tərəfindən məxluqata göndərilən Peyğəmbərlərin sayı neçədir?
C-30) Peyğəmbərimizdən edilən bir rəvayətə görə yüz iyirmi dörd min, digər bir rəvayətə görə, iki yüz iyirmi dörd mindir.

S-31) Qurani Kərimdə adı keçən Peyğəmbərlərin sayı neçədir. Adlarını söyləyərsinizmi?
C-31) 25dir. Sayaram: Adəm, İdris, Nuh, Hud, Saleh, İshak, İbrahim, İsmayıl, Şua'yb, Lut, Yaqub, Yusuf, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Eyyüb, Zul'kifl, İlyas, Ələsə, Zəkəriyyə, Yunus, Yəhya, İsa və Məhəmməd Əleyhissalamdır. Uzeyir, Loğman və Zül'karneyn'in adları da Quranı Kərimdə keçməkdədir. Bu kəslərin peyğəmbərmi, yoxsa Vəlimi olduğunda ixtilaf vardır. Bunlar da peyğəmbər qəbul edilsə Quranı Kərimdə adı keçən peyğəmbərlər 28 olar.

S-32) Dörd böyük kitab hansılarıdır və hansı Peyğəmbərlərə enmişdir?
C-32) Tövrat- Musa Əleyhissalama, Zəbur-Davud Əleyhissalama, İncil- İsa Əleyhissalama, Qurani Kərim-Peyğəmbərimiz Məhəmməd Mustafa (s.ə.v.) enmişdir.

S-33) Suhuf nə deməkdir? Neçə dənədir və hansı peyğəmbərlərə verilmişdir?

C-33) Cənabı Haqqın, dörd kitabdan başqa Cəbrayıl (ə.s) vasitəsiylə bəzi peyğəmbərlərə göndərdiyi əmrlərə suhuf deyilir ki, yüz dənədir.
Adəm (ə.s.) 10, Şit (ə.s.) 50, İdris (ə.s.) 30, İbrahim (ə.s.) 10 suhuf verilmişdir.

S-34) İlk enən surə hansıdır?
C-34) Ələq surəsi ilk 5 ayəsidir.

S-35) İlk Müsəlmanlar kimlərdir?
C-35) Hz. Xədicə, Hz. Əli, Hz. Zeyd Min Hərisə, Hz. Əbu Bəkir

S-36) Məzhəb neçədir və nələrdir?
C-36) İkidir; etiqadda məzhəb, əməldə məzhəb.

S-37) Etiqadda məzhəb imamları kimlərdir?
C-37) İmam Əbu Məhəmməd Maturidi və İmam Əbul-Hasenil-Eş'ari Həzrətləridir.

S-38) Əməldə məzhəb neçədir və nələrdir?

C-38) Dörddür; Hənəfi, Şafis(n)i, Maliki, Hənbəli məzhəbləridir.

S-39) İtitadde məzhəbin nədir?
C-39) Əhli Sünnə vəl Camaat məzhəbidir.

S-40) Əməldə məzhəbin nədir?
C-40) Hənəfi məzhəbidir.

S-41) Bizim etiqadda məzhəbimizin imamı kimdir?
C-41) İmam Əbu Mensur Məhəmməd Maturidi Həzrətləridir.

S-42) Bizim əməldə məzhəbimizin imamı kimdir?
C-42) Bizim məzhəbimizin qurucusu İmamı Əzəm Əbu Hənifədir.

S-43) İbadətlə taətlə canlandırmağa xüsusilə qiymət verdiyimiz gecələrə nə deyilir?
C-43) Şam deyilir.

S-44) Neçə dənə şam vardır?
C-44) Beş dənə şam vardır: 1- Qədr Gecəsi, 2- Mövlud Şamı, 3- Regaib Şamı, 4- Mirac Şamı, 5- Bəraət Şamı

S-45) Otuz iki fərzi sayarsınızmı?
C-45) Sayaram: 6 İmanın şərti, 5 İslamın şərti, 12 Namazın fərzi, 4 Dəstəmazın fərzi, 3 Qüslün fərzi, 2 Təyəmmümün fərzi, cəmi 32 edər.

S-46) İmanın şərti nələrdir?
C-46) Allahın varlığına, birliyinə, Mələklərinə, Peyğəmbərlərinə, Axirət Gününə, Qədərə, xeyr və şərin yaradıcısının Allah olduğuna inanmaqdır.

S-47) İslamın şərti nələrdir?
C-47) Beşdir: 1- Kəlmeyi-şəhadət gətirmək, 2- Oruc tutmaq, 3- Namaz qılmaq, 4- Zəkat vermək, 5- Həccə getmək.

S-48) Dəstəmazın fərzi neçədir?
C-48) Dörddür: 1- Yüzünü tük bitimindən qulaq yumşağından, çənə altına qədər yumaq, 2- Qolları dirsəklərlə birlikdə yumaq, 3- Başın dörddə birini sığal etmək, 4- Ayaqları topuqlarıyla birlikdə yumaq.

S-49) Qüslün fərzi neçədir?
C-49) Üçdür: 1- Bol su ilə ağızı yumaq, 2- Bol su ilə burnu yumaq, 3- Heç quru yer/yeyər qalmamaq şərti ilə bütün bədəni yumaq.

S-50) Təyəmmümün fərzi neçədir?
C-50) İkidir: 1- Niyyət. Təyəmmümə niyyət etmək, 2- Əllərini iki dəfə torpağa vurub birincidə yüzünü, ikincidə qollarını sığal etmək, silmək.

S-51) Namazın fərzi neçədir?
C-51) Altısı içində, altısı xaricində olmaq üzrə 12dir.

S-52) Xaricindəkilər nələrdir?

C-52) Hadesten təharət, Necasetten təharət, Setri övrət, Gələcəyi qiblə, Vaxt, Niyyət.

S-53) İçindəkilər nələrdir?

C-53) İftitah təkbiri, Kıyam, Qiraət, Ruku, Sücud, Kades(n)i ahirede teşehhüd miqdarı oturmaq.

S-54) Bir gündə qneçə vaxt namaz qılınar?
C-54) Səhər, günorta, ilkindi, axşam, şam olmaq üzrə beş vaxt namaz qılınar.


Geri dön

music_angel

 • 1 sentyabr 2011 14:26
 • Məqalə: 212
 • Şərh: 7638
 • Bal:
Allah razi olsun

Allah razi olsun

--------------------

_RONALDO_

 • 4 aprel 2011 18:06
 • Məqalə: 303
 • Şərh: 10724
 • Bal:
{awards}
isalam dunyasi maraqlidi sagol

--------------------

nilayka

 • 19 fevral 2011 18:49
 • Məqalə: 205
 • Şərh: 7681
 • Bal:
{awards}
sagol maraqli idi

--------------------

Sergio Ramos

 • 15 dekabr 2010 22:36
 • Məqalə: 851
 • Şərh: 3670
 • Bal:
{awards}
biraz oxudum təşəkkür

--------------------

Ulya

 • 15 dekabr 2010 22:09
 • Məqalə: 1911
 • Şərh: 13779
 • Bal:
{awards}
ccoox sagol.oxudum yarisini.

MuslimGirl

 • 15 dekabr 2010 21:55
 • Məqalə: 156
 • Şərh: 3022
 • Bal:
{awards}
Tesekkurler. Allah razi olsun!

sevgi yalandir

 • 15 dekabr 2010 20:57
 • Məqalə: 538
 • Şərh: 7283
 • Bal:
{awards}
tewekkurler smile ilk serh menden

--------------------
Bəzən gülərsən xoşbəxtmiş kimi .. Bəzən sevərsən ilk kezmiş kimi .. Hər səfərində gedənin arxasından ağlarsın sanki değermiş kimi .. Bəzən susayar son kezmiş kimi .. Bəzi şeylərə inanarsan doğruymuş kimi .. Sonra oyanar gerçəkmiş kimi .. Təsirində qalarsan oradan qovulmuş kimi .. Ən sonuna anlarsan yanılmış .. HƏR ZAMAN OLDUĞU KİMİ .. Və mən hələ bir ümidlə gözləyirəm sanki geri dönecekmiş kimi.........
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 2
Qonaqlar: 19
Cəmi: 81

 

Top 10 Müəllif

aytc.sza
Xəbərləri: 2
Cəmi: 282
 
 
{slinks}