Qurana Görə İdeal Müsəlman Qadın

 
Qurana Görə İdeal Müsəlman Qadın

İnsanlıq tarixi boyunca davamlı döyüşlər, işğallar, talanlar, zülmlər oldu, zorbalar gəldi keçdi. Dövlətlər yıxıldı, dövlətlər quruldu. Mədəniyyətlər və hətta imperatorluqlar hökm sürdü. İnsanlıq tarixi içərisində qadın mövzusu gündəmdən heç düşmədi. Müzakirə edildi, danışıldı, haqqları məhdudlaşdırıldı və ya genişlədildi; namus, ədəb, qürur, izzət mərkəzi oldu qadın. Bəzən Allahın ona verdiyi haqqlara sahib oldu bəzən tamamilə əzildi. Amma gerçək budur ki həyatın mərkəzi olan insan mövqeyində olması lazım olan qadın; daim obyekt olaraq görüldü. Halbuki gözəl bir cəmiyyət qadının könülündə yaşıllaşar, əllərində isə yetişər. Cəmiyyət qadında həyat tapar. Çünki kişis(n)i yetişdirən və yetişdirəcək olan da qadındır.

Bir cəmiyyətin bu gününü və sabahlarını təhlil edə bilmənin ən doğru üsullarından biri, qadınların vəziyyətini araşdırmaq olar.
Çünki onların həyatı necə qəbul etdikləri, nə üçün və nəyə görə yaşadıqları, ailədə və ictimai həyatda özlərinə necə bir mövqe seçdikləri, cəmiyyətin ümumi xarakterini doğrudan əks etdirər. Bununla da qalmaz, sabahlara bağlı əhəmiyyətli ip ucları da daşıyar. Beləcə, yeni nəsillər onların əllərində şəkillənir. Yaradılış etibarıyla qadın və kişidə bir problem yoxdur. Allah kişi və qadını bir-birinə sakitlik verməsi üçün həyatın bir parçası etmişdir. Bununla birlikdə insan üçün haqsızlığın və zülmün qaynağı olmuşdur bu cinsiyyət fərqi. Halbuki görülən bir gerçək vardır ki ortadakı bu haqsızlığın və zülmün səbəbkarı nə tək başına kişi nə də tək başına qadındır. Amma bioloji, fizioloji və iqtisadi səbəblərlə kişi həmişə özünü güc simvolu olaraq görmüş və qadını suverenliyi altında tutmuşdur. Beləcə kişi həmişə verici qadın isə həmişə alıcı olmuşdur.Qadına fürsət tanına bilmədiyi üçün, həmişə daha cahil, daha yoxsul, daha müvəffəqiyyətsiz, daha qabiliyyətsiz, daha möhtac kimi sifətlər ilişmişdir. Belə ki təməldə insan olan kişi və qadın sanki iki ayrı varlıq olmuşdur.
Qurani Kərimin; bizə bildirdiyi qadın və kişi isə, bir-birini tamamlayan, bir-birinə dost və köməkçi olan və bir-birinə möhtac yaradılmış olandır. Qurana görə ictimai qarşıdurma olmadığından qadının və kişinin vəzifə və məsuliyyətləri müəyyəndir və bunlar edildiyində Allahın razı olması da təmin edilər. Qurana görə insan fərdiləşməz, fərqliləşməyə çalışmaz, cinsiyyət ayrı-seçkilikçiliyi və bədənin əmtəə olaraq istifadə edilməsinə icazə verməz və cinsiyyətlər arasında qarşıdurmanı təklif etməz. Dünyanı kişiləşdirib kişis(n)i suveren etməz, qadını öz haqqları arxasında qaçan bir viranə etməz. Ailə əlaqələrini əhəmiyyət verər, duyğuları paylaşmağı göstərər, insan əlaqələrinin istiliyini və gözəlliyini ifadə edər.

Quran əxlaqı, bütün insanlara olduğu kimi, qadınlara da ola biləcək ən güclü, ən möhkəm və ən gözəl şəxsiyyəti qazandırar. Allahın, "... Xeyr, Biz onlara öz şan və şərəf (zikr)lərini gətirmiş olarıq..." (Mu'minun Surəsi, 71) ayəsiylə bildirdiyi kimi, Quran əxlaqı insanlara 'şan və şərəf' qazandırmaqdadır. Bu səbəbdən bu əxlaqı yaşayan bir qadın, hörmət ediləcək, şərəfli və təmkinli bir xarakterə sahib olar. Bəli; nə qadın cinsi bir obyekt hesab edilsin, nə də cinsiliyindən mücərrədlənsən. Cəmiyyətin içərisində yaşayan amma cinsiliyini cəmiyyətə təqdim etməyən bir qadın prototipi çəkmək istəyirik. Bizə görə budur qadının fitrəti! Qadın əvvəlcə insandır, Allah (c. c) onu insan olaraq yaratmışdır. Ən gözəl bir surətdə yaradılan varlıq yalnız kişi deyil, insandır (95/4).
Qadın da insan olduğuna görə o da ən gözəl bir surətdə yaradılmışdır, bu xəbərdən istisna edilməmişdir
. Müsəlman qadının isə iki üstünlüyü vardır; həm ən gözəl surətdə yaradılan insandır və həm də Müsəlmandır. Qadın bu xüsusiyyətlərini qoruduğu müddətcə möhtərəmdir Hz. Məryəm, bu şəxsiyyəti yaşayan qadınların ən gözəl nümunələrindəndir. Hz. Məryəm cahiliyyə əxlaqını yaşayan bir cəmiyyət içərisində bir çox çətinlikli imtahanla qarşı-qarşıya qaldığı və bütün bunlara tək başına etiraz etmək vəziyyətində olduğu halda, çox güclü və dəyanətli bir xarakter sərgiləmişdir. İslam əxlaqının, Allaha könüldən bir imanın, dərin bir təvəkkül və təslimiyyətin özünə verdiyi güc ilə hər işində daim üstün gəlmişdir. Qarşılaşdığı bütün çətinliklərə baxmayaraq qürurunu və təmkinini qorumuş, bu xüsusiyyətləriylə insanlar arasında diqqət çəkən bir şəxsiyyət ortaya qoymuşdur. İman edən bütün qadınlar Hz. Məryəmin bu gözəl əxlaqını və üstün şəxsiyyətini özlərinə nümunə götürməli və Quranda bildirilən ideal Müsəlman xarakterinə çata bilmək üçün səmimi bir səy içərisinə girməlidirlər.
Əsri Səadətdəki Qadın. Hz. Peyğəmbər (səv)a ilk inanan, başqa bir deyimlə ilk müsəlman olan Hz. Xədicədir. İlk İslam qadınları Məkkə və Mədinədə ağır və böyük xidmətləri yüklənməkdən qaçınmamışlar, əsgəri və siyasi işlərdə kişilərə köməkçi olmuşlar, tibb bacısılıq peşəsini ilk dəfə quraraq, yaralı mücahidləri müalicə etmək, su daşıyıb içirmək, yaralarını sarımaq və hətta yaralıları Mədinəyə qədər daşımaq kimi fədakarlıqlarda olmuşlar. Mücahidlərin yanında onlara dəstək və cəsarət verən bu xanımların qəhrəmanlıqları hədis məcmuələrində yazılmaqdadır.

Əsri Səadətdə qadınlar, dəfələrlə özlərinə istehsala qatqı imkanı təmin etməsi üçün Rəsulullah (səv)a müraciət etmişlər idi. Qadın mal qazanmaq üçün müxtəlif işlərdə çalışa bilirdi. Abdullah İbn Məsud (r)ın xanımı Zeynəb çalışardı; həm yoldaşına və həm də evində olan yetimlərə baxardı. Xəstə baxımı, heyvan saxlama və əkinçilik işlərində qadının ailə məsuliyyətlərini axsatmadan xüsusi işlərdə işləri söz mövzusu idi. Ana-ataya itaət etmək, yaxşılıq etmək, şəfqət və mərhəmət göstərmək, şirin və yumşaq davranmaq kimi xüsuslar ayə və hədislərlə əmr buyurulmuşdur. Qurani Kərimdə belə buyurular: "Rəbbin, tək özünə qulluq etmənizi, ana və ataya yaxşılıq etməyi əmr buyurmuşdur. Əgər onlardan biri və ya hər ikisi sənin yanında qocalsa, onlara of belə dəmə, onları danlama, onlara gözəl və şirin söz söylə. Onlara mərhəmətlə təvazö qanadlarını endir. Onlar üçün, "Rəbbim onlar məni kiçikliyimdə yetişdirərkən necə mərhəmətli davrandılarsa, sən də onlara eləcə mərhəmət et" deyə dua et" (İsra, 17/23, 24).


Geri dön

_♕Röya♕_

 • 14 may 2013 20:32
 • Məqalə: 734
 • Şərh: 26544
 • Bal:
ALLAH RAZI OLSUN))

so_sad

 • 16 aprel 2013 20:44
 • Məqalə: 1412
 • Şərh: 12509
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun

nura.nur

 • 15 aprel 2013 22:59
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 1
 • Bal:
{awards}
Әllаhu lа ilаhә illа huvәl-hәyyul-qәyyum, lа tәхuzuhu sinәtun vә lа nәvm, lәhu mа fis-sәmаvаti vә mа fil-әrz, mәn zәl-lәzi yәşfәu indәhu illа bi-iznihi, yәlәmu mа bәynә әydihim vә mа хәlfәhum, vә lа yuhitunә bişәyin min ilmihi illа bimа şа-ә, vәsiә kursiyyuhus-sәmаvаti vәl-әrz, vә lа yәuduhu hifzuhumа, vә huvәl-Әliyyul-Әzim Lа ikrаhә fid-din, qәd tәbәyyәnәr-ruşdu minәl-ğәyy, fәmәn yәkfur bit-tаğuti vә yumin billаhi fәqәdis-tәmsәkә bil-urvәtil-vusqа, lәn-fisаmә lәhа, vәllаhu Sәmiun Әlim .Әllаhu vәliyyul-lәzinә аmәnu yuхricuhum minәz-zulumаti ilәn-nur, vәllәzinә kәfәru әvliyа uhumut- tаğutu yuхricunәhum minәn-nuri ilәz-zulumаt, ulаikә әshаbun-nаri hum fihа хаlidun

Bаğışlаyаn vә Mеhribаn Аllаhın аdı ilә!

Аllаhdаn bаşqа hеç bir tаnrı yохdur. (Zаtı vә kаmаl sifәtlәri ilә hәr şеyә qаdir оlub bütün kаinаtı yаrаdаn vә idаrә еdәn, bәndәlәrini dоlаndırаn vә оnlаrın işlәrini yоlunа qоyаn) әbәdi, әzәli vаrlıq Оdur. О nә mürgü, nә dә yuхu bilәr. Göylәrdә vә yеrdә nә vаrsа (hаmısı) Оnundur. Аllаhın izni оlmаdаn (qiyаmәtdә) Оnun yаnındа (hüzurundа) kim şәfаәt (bu vә yа digәr şәхsin günаhlаrının bаğışlаnmаsını хаhiş) еdә bilәr? О, bütün yаrаnmışlаrın kеçmişini vә gәlәcәyini (bütün оlmuş vә оlаcаq şеylәri) bilir. Оnlаr (yаrаnmışlаr) Аllаhın еlmindәn Оnun Özünün istәdiyindәn bаşqа hеç bir şеy qаvrаyа bilmәzlәr. Оnun kürsüsü (еlmi, qüdrәt vә sәltәnәti) göylәri vә yеri әhаtә еtmişdir. Bunlаrı mühаfizә еtmәk Оnun üçün hеç dә çәtin dеyildir. Әn ucа, әn böyük vаrlıq dа Оdur! Dindә mәcburiyyәt (zоrаkılıq) yохdur. Аrtıq dоğruluq (imаn) аzğınlıqdаn (küfrdәn) аyırd еdildi. Hәr kәs Tаğutu (Şеytаnı vә yа bütlәri) inkаr еdib Аllаhа imаn gәtirsә, о, аrtıq (qırılmаq bilmәyәn) әn möhkәm bir ipdәn (dәstәkdәn) yаpışmış оlur. Аllаh (hәr şеyi оlduğu kimi) еşidәndir, bilәndir! Аllаh (Оnа) imаn gәtirәnlәrin dоstudur, оnlаrı zülmәtdәn çıхаrıb işığа tәrәf yönәldәr. Kаfirlәrin dоstu isә Tаğutdur (şеytаnlаrdır). Оnlаrı(kаfirlәri) nurdаn аyırıb zülmәtә sаlаrlаr. Оnlаr cәhәnnәmlikdirlәr vә оrаdа әbәdi qаlаcаqlаr!.

✰SLαTKαyα ŞεyTαηKα✰

 • 15 aprel 2013 22:51
 • Məqalə: 985
 • Şərh: 11599
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

--------------------

gunahsiz_gunahkaram

 • 15 aprel 2013 21:20
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 531
 • Bal:
{awards}
Allah razı olsun

pervis

 • 15 aprel 2013 17:56
 • Məqalə: 68
 • Şərh: 4257
 • Bal:
{awards}
tewekkurlerrrrrrrr

--------------------
25.08.2014 FenerBahce-Galatasaray

Gül Əliyeva

 • 15 aprel 2013 17:33
 • Məqalə: 1526
 • Şərh: 12031
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun

:: Pure Love ::

 • 15 aprel 2013 17:29
 • Məqalə: 11
 • Şərh: 2093
 • Bal:
{awards}
Twkler..........

surawka

 • 15 aprel 2013 15:48
 • Məqalə: 123
 • Şərh: 7029
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun

sebnem98

 • 15 aprel 2013 15:16
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 6592
 • Bal:
{awards}
Onlar üçün, "Rəbbim onlar məni kiçikliyimdə yetişdirərkən necə mərhəmətli davrandılarsa, sən də onlara eləcə mərhəmət et" deyə dua et" (İsra, 17/23, 24).

--------------------

asknur

 • 15 aprel 2013 14:25
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 227
 • Bal:
{awards}
cox saq olun deyerli meqale ucun Allah razi olsun

Əkbər007

 • 15 aprel 2013 14:07
 • Məqalə: 255
 • Şərh: 4549
 • Bal:
{awards}
saq olun xeber ucun twk
Allah razi olsun;//

--------------------

Nara Neznakomka

 • 15 aprel 2013 14:01
 • Məqalə: 174
 • Şərh: 10792
 • Bal:
{awards}
Bir cəmiyyətin bu gününü və sabahlarını təhlil edə bilmənin ən doğru üsullarından biri, qadınların vəziyyətini araşdırmaq olar.

--------------------
ッ ßøøм ßøøм ßøøм ყล Xล4ų Jêllყßøм

a.ayka

 • 15 aprel 2013 13:48
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 500
 • Bal:
{awards}
Allah biz qadinlarin hemcininde kiwilerin gunahlarini bagiwlASIN amin.....xebere gorede tewekkur.........

★Украду Девушку★

 • 15 aprel 2013 13:47
 • Məqalə: 100
 • Şərh: 3474
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun;//

--------------------
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 5
Qonaqlar: 39
Cəmi: 90

 

Top 10 Müəllif

Yagmur_Gözlum
Xəbərləri: 4
Cəmi: 11
 
aytc.sza
Xəbərləri: 2
Cəmi: 281
 
The Shield
Xəbərləri: 1
Cəmi: 552
 
 
{slinks}