"Nəhcül Bəlağə" İmam Əli əleyhis-salamın hikmətli kəlamları

 
"Nəhcül Bəlağə" İmam Əli əleyhis-salamın hikmətli kəlamları

21-ci hikmət
İmam Əli əleyhis-salam (xilafətinin qəsb edilməsi barəsində) buyurmuşdur:
Bizim bir haqqımız (xilafətimiz) vardır (ki, onu Həzrət Peyğəmbər müəyyənləşdirib). Buna görə də əgər onu bizə versələr, alacağıq və əgər verməsələr, bu seyr və gecə səfəri uzun olsa da, dəvələrin tərkinə minəcəyik. (Uzun çəksə də, çətinliyi özümüzə asanlaşdıraraq dözümlüyü əldən verməyəcəyik. Seyyid Rəzi rəhiməhullah deyir:)
İmamın bu buyruğu, diqqət və fikrə dalmaqla başa düşülən dolğun kəlamlardandır və onun mənası budur ki, əgər bizim haqqımızı verməsələr çətinlik və xar olacağıq. Səbəb budur ki, arxa tərəfə minən kəs qul, əsir və ya onların dərəcəsində olan adam olur və dəvənin tərkinə belələri minir.1
————————————————————
1Xülasə, İmam əleyhis-salamın “əgər bizim haqqımızı verməsələr dəvələrin tərkinə minəcəyik” cümləsində məqsəd budur ki, həmin qeyd edilən kəslər kimi çətinlik kimi çətinlik və əziyyət içərisində qalacağıq. Əlbəttə, İmam əleyhis-salamın buyruğu Seyyid Rəzi əleyhir-rəhmənin bəyanından daha dəqiq və ya daha dolğun olan bu şəkildə də tərcümə etmək olar ki: Xilafət bizim payımızdır. Əgər onu bizə versələr alacağıq. Verməsələr isə çox uzansa da dəvələrin tərkinə minəcəyik və əl çəkməyib dəvənin cilovunu bir dəfəlik olaraq qəsb edənlərə tapşırmayacağıq. Ola bilər ki, İmam əleyhis-salam bu sözü Səqifə günü və ya həmin günlərdə buyurub.

22-ci hikmət
İmam Əli əleyhis-salam (gözəl əməllərə təşviq edərək) buyurmuşdur:
Əməlin ağırlaşdırdığı (ibadət və bəndəlik etməyərək yaxşı işlər görməyən tənbəl) kəsi məqam və dərəcəsi qoçaqlaşdırmaq.1
————————————————————
1Zahiri ad-san və böyüklük ona dünya və axirətin məqamını verməz. Çünki məqam və dərəcə sonradan əmələ gələn bir şeydir. Gözəl əməlin təsiri isə zatidir və heç vaxt yox olmur.

23-cü hikmət
İmam Əli əleyhis-salam (zülmə məruz qalanları və qəmgin insanları tapşırıb belə) buyurmuşdur:
Zülmə məruz qalanın dadına çatmaq və qəmgini şad etmək böyük günahların kəffarələrindəndir. (Böyük günahların bağışlanmasına səbəb olan amillərdəndir. Çünki günahkar günah etməklə fikirləri qəmləndirib. Buna görə də gərək qəmli qəlbləri sevindirsin ki, ALLAH onun günahlarından keçsin.)

24-cü hikmət
İmam Əli əleyhis-salam (naşükürlər barəsində) buyurmuşdur:
Ey Adəm övladı! Eyb və nöqsan sifətlərdən pak və uzaq olan Rəbbinin ardıcıl olaraq sənə nemətlər əta etməsini, eyni zamanda sənin isə Ona qarşı günah və itaətsizlik etdiyini görən zaman Ondan (əzabından) çəkin. (Çünki nankorluq və naşükürlük intiqam alınmasına və cəzalandırmaya səbəb olur.)

25-ci hikmət
İmam Əli əleyhis-salam (sirrin gizlin qalmaması barəsində) buyurmuşdur:
Kim qəlbində bir şey gizlətsə bu mütləq, özünü onun düşünülməmiş sözlərində və sifətinin rəngində biruzə verəcəkdir. (Məsələn, üzün rənginin saralması qorxu əlaməti, qızarması isə xəcalət çəkməyin nişanəsidir.)

26-cı hikmət
İmam Əli əleyhis-salam (xəstəliklərə dözmək barəsində) buyurmuşdur:
Nə qədər ki ağrın səni yola verir (səni əldən salmayıb), sən də onu yola ver. (Yəni, yüngül xəstəliyə görə yatağa düşmə.)

27-ci hikmət
İmam Əli əleyhis-salam (zahidlik barəsində) buyurmuşdur:
Zahidliyin ən gözəli onu gizlətməkdir1
————————————————————
1Çünki aşkar zahidlik riya və özünü göstərməkdən ayrı deyil. İbn Meysəm əleyhir-rəhmə burada Həzrəti Peyğəmbərdən (s.a.v) belə bir hədis nəql edib: “ALLAH sizin üz və əməllərinizə deyil, qəlblərinizə baxır.”

28-ci hikmət
İmam Əli əleyhis-salam (ölümü yada salmaq barəsində) buyurmuşdur:
Sən (dünyaya) arxa çevirəndə və ölüm (sənə) sənə üz tutanda (səninlə ölüm arasında) görüş və qovuşma nəcə də tez baş verəcək.

29-cu hikmət
İmam Əli əleyhis-salam (günahdan uzaq olmağa təşviq edib) buyurmuşdur:
(İtaətsizlikdən) uzaq olun, uzaq olun. ALLAHa and olun, O, (günahları elə) gizlədib ki, sanki (onları) bağışlayıb.1
————————————————————
1Buna görə də indi ki, möhlət verib və günahların üstünü örtüb Onun qəzəbindən qorxub çəkinmək vacibdir. Gərək günah etməyib keçənlərə görə peşman olaraq tövbə edəsiniz. Çünki Onun həlimlik və səbrin çox olduğu kimi cəzalandırma və əzabı da ağırdır.

30-cu hikmət
İmam Əli əleyhis-salamdan iman haqqında soruşublar və O Həzrət (imanın və onun ziddi olan küfr və şəkkin əlamət və nişanələri barəsində) belə buyurmuşdur:
İman dörd dirək üzərində möhkəmlənib: Səbr və dözümlülük, yəqinlik və inam, ədalət və insaf, (din yolunda) cihad və çalışqanlıq. Səbd dörd növdür: arzu, qorxu, pəhrizkarlıq və intizar çəkmə. Buna görə də cənnət arzusu olan kəs nəfsi istəkləri unudar və onlara göz yumar. Ondan qorxan haram və xoşagəlməz işlərdən uzaqlaşar. Dünyada pəhrizkar olan şəxs qəm-qüssəni yüngül sayar. Ölüm intizarında olan kəs yaxşı və xeyirxah işlərə tələsər.
Yəqin də dörd növdür: Zirəkcəsinə gözüaçıqlıq, həqiqətlərə çatmaq, başqalarından ibrət götürmək və keçmişlərin yolu. Zirəkcəsinə gözüaçıq olana (elm və əməldə) düz yol aşkar olar. Hikmət və düz yol aşkar olan kimsə müxtəlif hadisələrdən ibrət götürməyi öyrənər. İbrət götürməyi öyrənən kəs keçmişlərin arasında olmuş (onların vəziyyətini görmüş, işlərinin sonunu sınaqdan keçirmiş və nəticədə varlıqların başlanğıcı və sonu barəsində yəqinlik və inama malik) şəxsə bənzəyir.
Ədalət də dörd növdür: Düzgün anlamaq üçün diqqətlilik, elmin həqiqətinə çatmaq, yaxşı hökm çıxarmaq və dözümlülüyü möhkəm saxlamaq. Buna görə də şəxs diqqət edərək düzgün başa düşsə elmin həqiqətini əldə edər. Elmin həqiqətini əldə edən kəs din qaydaları əsasında hökm çıxarar. Səbrli və dözümlü olan kəs isə öz işində səhlənkarlıq etməz və xalq arasında yaxşı adla yaşayar.
Cihad da dörd növür: Yaxşılıqlara əmr etmək, pisliklərdən çəkindirmək, danışıqda düzlük və pis əməl sahibləri ilə düşmənçilik. Beləliklə, hər kim yaxşı işlərə əmr etsə möminlərə qoşularaq onları gücləndirib. Pis (nalayiq) işləri qadağan edən kəs münafiq və ikiüzlülərin burunlarını torpağa sürtüb. Kim pis əməl sahibləri ilə düşmənçilik etsə və ALLAHa görə qəzəblənsə, ALLAH da ona görə (onlara) qəzəblənər və qiyamət günü onu şad edər (rəhmətindən bəhrələndirər).
Küfür də dörd sütun üzərində dayanıb: (Mənşəyi əsassız şübhə və tərəddüd olan, ağıl və dərrakəndən kənar, yersiz) dərinə getmək, inadkarlıq və çəkişmə etmək (ki, o, ifrat – yəni, haqqı aşmaqdır) haqdan əl çəkmək (ki, o, təfrit – yəni, haqq barəsində başısoyuqluqdur), düşmənçilik və haqqa tabe olmamaq. (Yersiz) dərinə gedən kəs düz yola ayaq basmayıb. Nadanlıq üzündən çox inadkarlıq göstərib çəkişməyə düşən şəxsin haqqa qarşı kor olması həmişəlikdir. Haqdan əl görütən şəxsin yanında yaxşılıq pislik, pislik isə yaxşılıq olar və o, azğınlıq sərxoşluğu ilə məst olar. Düşmənçilik edərək haqqa tabe olmayan kəsin yolları çətinləşər, işi ağırlaşar və (azğınlıq və zəlalətdən) çıxmaq yolu daralar.
Şəkk (və tərəddüd) də dörd növdür: (Boş və nahaq yerə) söz güləşdirmək, (haqqın icrasından) qorxmaq və sərgərdanlıq və (azğınlığa) təslim olmaq (və nicat yolu istiqamətində çalışmamaq). Mübahisə və söz güləşdirməyi özünün adəti etmiş kəsin gecəsi gündüz olmaz (şəkk və tərəddüd zülmətindən yəqinlik və inam işıqlılığına çıxmaz). Qarşısındakı şeyin (cihad və haqq yolunda çalışmağın) qorxutduğu kəs arxaya qayıdar (öz işlərində bir yerə çatmaz). Kim şübhə içərisində avara və sərgərdan qalsa (və özünü yəqinlik və inamın təhlükəsiz və rahat yerinə çatdırmasa) şeytanların ayaqları onu tapdaq edərlər (şeytanlar ona hakim olaraq onu məhv edərlər). Dünya və axirəti məhv etməyə təslim olan kəs, dünya və axirətdə məhv olar. (Seyyid Rəzi rəhiməhullah- deyir:)
Bundan sonra da söz var idi ki, biz onu söhbətin uzun olması və bu kitabda nəzərdə tutulmuş (ixtisar) qəsdimizdən xaric olmaqdan qorxduğumuz üçün bəyan etmədik.


Geri dön

★Alison MicCan★

 • 15 iyun 2013 23:14
 • Məqalə: 4
 • Şərh: 1371
 • Bal:
ALLAH RAZI OLSUN

--------------------
''Ben'' kattım sana biraz, öyle sevdim seni. Çünkü sen de bensiz; o kadar güzel değilsin hani..'':)))

GuNaY_83

 • 8 iyun 2013 11:24
 • Məqalə: 283
 • Şərh: 22336
 • Bal:
{awards}

28-ci hikmət
İmam Əli əleyhis-salam (ölümü yada salmaq barəsində) buyurmuşdur:
Sən (dünyaya) arxa çevirəndə və ölüm (sənə) sənə üz tutanda (səninlə ölüm arasında) görüş və qovuşma nəcə də tez baş verəcək.

--------------------

☮★Azerbaijan Boy★☮

 • 27 may 2013 11:51
 • Məqalə: 89
 • Şərh: 7392
 • Bal:
{awards}
[b
]İmam Əli əleyhis-salam (xilafətinin qəsb edilməsi barəsində) buyurmuşdur:
Bizim bir haqqımız (xilafətimiz) vardır (ki, onu Həzrət Peyğəmbər müəyyənləşdirib). Buna görə də əgər onu bizə versələr, alacağıq və əgər verməsələr, bu seyr və gecə səfəri uzun olsa da, dəvələrin tərkinə minəcəyik. (Uzun çəksə də, çətinliyi özümüzə asanlaşdıraraq dözümlüyü əldən verməyəcəyik. Seyyid Rəzi rəhiməhullah deyir:)
İmamın bu buyruğu, diqqət və fikrə dalmaqla başa düşülən dolğun kəlamlardandır və onun mənası budur ki, əgər bizim haqqımızı verməsələr çətinlik və xar olacağıq. Səbəb budur ki, arxa tərəfə minən kəs qul, əsir və ya onların dərəcəsində olan adam olur və dəvənin tərkinə belələri minir.1

--------------------

surawka

 • 20 may 2013 19:18
 • Məqalə: 123
 • Şərh: 7029
 • Bal:
{awards}
24-cü hikmət
İmam Əli əleyhis-salam (naşükürlər barəsində) buyurmuşdur:
Ey Adəm övladı! Eyb və nöqsan sifətlərdən pak və uzaq olan Rəbbinin ardıcıl olaraq sənə nemətlər əta etməsini, eyni zamanda sənin isə Ona qarşı günah və itaətsizlik etdiyini görən zaman Ondan (əzabından) çəkin. (Çünki nankorluq və naşükürlük intiqam alınmasına və cəzalandırmaya səbəb olur.)

_♕Röya♕_

 • 20 may 2013 14:44
 • Məqalə: 734
 • Şərh: 26543
 • Bal:
{awards}
twkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk..

Aytac98

 • 19 may 2013 18:00
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 674
 • Bal:
{awards}
tesekkuleeeeeeer

--------------------
Eshedu enle ilehe ilellah!
Eshedu enle Muhemmedu ve abduhu resuluhu!
Men sehadet getiriremki Allahdan baska tanri ve ibadete layiq megbud yoxdu,ve Mehemmed onun qulu ve elcisidir!

Banned456

 • 18 may 2013 18:20
 • Məqalə: 638
 • Şərh: 24924
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsun....cox sagolun

: Sensizde Babatdi :

 • 18 may 2013 13:06
 • Məqalə: 38
 • Şərh: 3255
 • Bal:
{awards}
Allah bizi qorusun.

--------------------

☮★Azerbaijan Boy★☮

 • 18 may 2013 11:37
 • Məqalə: 89
 • Şərh: 7392
 • Bal:
{awards}
21-ci hikmət
İmam Əli əleyhis-salam (xilafətinin qəsb edilməsi barəsində) buyurmuşdur:
Bizim bir haqqımız (xilafətimiz) vardır (ki, onu Həzrət Peyğəmbər müəyyənləşdirib). Buna görə də əgər onu bizə versələr, alacağıq və əgər verməsələr, bu seyr və gecə səfəri uzun olsa da, dəvələrin tərkinə minəcəyik. (Uzun çəksə də, çətinliyi özümüzə asanlaşdıraraq dözümlüyü əldən verməyəcəyik. Seyyid Rəzi rəhiməhullah deyir:)
İmamın bu buyruğu, diqqət və fikrə dalmaqla başa düşülən dolğun kəlamlardandır və onun mənası budur ki, əgər bizim haqqımızı verməsələr çətinlik və xar olacağıq. Səbəb budur ki, arxa tərəfə minən kəs qul, əsir və ya onların dərəcəsində olan adam olur və dəvənin tərkinə belələri minir.1

--------------------

★Miss_Alekss★

 • 18 may 2013 02:25
 • Məqalə: 11
 • Şərh: 1214
 • Bal:
{awards}
TewekkuR...AllaH RaZi OlsuN

--------------------

VitamiN_Ka

 • 18 may 2013 00:55
 • Məqalə: 160
 • Şərh: 2060
 • Bal:
{awards}
Alllah razı olsun...

--------------------

shop_050

 • 18 may 2013 00:23
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 2694
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN,,,,

--------------------
*** ♥ ♥ ♥ NE GOZELDIR "SECDE",SEN YERIN DIBINE PICILDAYIRSAN,SEMADAN EWIDILIR.... !!! ♥ ♥ ♥ ***

..:Crystal:..

 • 17 may 2013 21:04
 • Məqalə: 61
 • Şərh: 7144
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

--------------------

Banned456

 • 17 may 2013 19:05
 • Məqalə: 638
 • Şərh: 24924
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN.

ShoKKi_MoKKi

 • 17 may 2013 18:45
 • Məqalə: 801
 • Şərh: 11344
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN.

--------------------

Gül Əliyeva

 • 17 may 2013 18:13
 • Məqalə: 1526
 • Şərh: 12031
 • Bal:
{awards}
TəŞəKKüR EDiReM BiRDəNəM AllaH RaZı OLsUN feel

ShoKKi_MoKKi

 • 17 may 2013 16:47
 • Məqalə: 801
 • Şərh: 11344
 • Bal:
{awards}
Allah Razi Olsun bacimm...

--------------------

pessimistka hebibe

 • 17 may 2013 16:40
 • Məqalə: 8
 • Şərh: 5507
 • Bal:
{awards}
twkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

_♕Röya♕_

 • 17 may 2013 16:08
 • Məqalə: 734
 • Şərh: 26543
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

siyah gozlum

 • 17 may 2013 15:44
 • Məqalə: 1
 • Şərh: 2140
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun.......

Silent_ Night

 • 17 may 2013 15:37
 • Məqalə: 647
 • Şərh: 5177
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsun..

--------------------

✰_DeLNoLiNi_✰

 • 17 may 2013 15:33
 • Məqalə: 156
 • Şərh: 5835
 • Bal:
{awards}
TeWeKKuRLeR...

--------------------
[

ZayNster

 • 17 may 2013 15:15
 • Məqalə: 12
 • Şərh: 1916
 • Bal:
{awards}
29-cu hikmət
İmam Əli əleyhis-salam (günahdan uzaq olmağa təşviq edib) buyurmuşdur:
(İtaətsizlikdən) uzaq olun, uzaq olun. ALLAHa and olun, O, (günahları elə) gizlədib ki, sanki (onları) bağışlayıb.1
————————————————————
1Buna görə də indi ki, möhlət verib və günahların üstünü örtüb Onun qəzəbindən qorxub çəkinmək vacibdir. Gərək günah etməyib keçənlərə görə peşman olaraq tövbə edəsiniz. Çünki Onun həlimlik və səbrin çox olduğu kimi cəzalandırma və əzabı da ağırdır.

romantik_awk

 • 17 may 2013 15:04
 • Məqalə: 35
 • Şərh: 3237
 • Bal:
{awards}
25-ci hikmət
İmam Əli əleyhis-salam (sirrin gizlin qalmaması barəsində) buyurmuşdur:
Kim qəlbində bir şey gizlətsə bu mütləq, özünü onun düşünülməmiş sözlərində və sifətinin rəngində biruzə verəcəkdir. (Məsələn, üzün rənginin saralması qorxu əlaməti, qızarması isə xəcalət çəkməyin nişanəsidir.) twkler allah razi olsun

--------------------

LoVe_HaTe

 • 17 may 2013 14:57
 • Məqalə: 53
 • Şərh: 2238
 • Bal:
{awards}
tesekkurler.................

--------------------
Əl uzatmağın min bir yolu olduğu halda sən hər səfərində şillə vurursan mənə...Ən çox da bu üzür məni...

Nazlim_97_

 • 17 may 2013 14:53
 • Məqalə: 28
 • Şərh: 2745
 • Bal:
{awards}
tewekkurler.

pervis

 • 17 may 2013 14:24
 • Məqalə: 68
 • Şərh: 4257
 • Bal:
{awards}
tewekkurlerrrrrrrrr

--------------------
25.08.2014 FenerBahce-Galatasaray

Nara Neznakomka

 • 17 may 2013 14:15
 • Məqalə: 174
 • Şərh: 10792
 • Bal:
{awards}
————————————————————
1Xülasə, İmam əleyhis-salamın “əgər bizim haqqımızı verməsələr dəvələrin tərkinə minəcəyik” cümləsində məqsəd budur ki, həmin qeyd edilən kəslər kimi çətinlik kimi çətinlik və əziyyət içərisində qalacağıq. Əlbəttə, İmam əleyhis-salamın buyruğu Seyyid Rəzi əleyhir-rəhmənin bəyanından daha dəqiq və ya daha dolğun olan bu şəkildə də tərcümə etmək olar ki: Xilafət bizim payımızdır. Əgər onu bizə versələr alacağıq. Verməsələr isə çox uzansa da dəvələrin tərkinə minəcəyik və əl çəkməyib dəvənin cilovunu bir dəfəlik olaraq qəsb edənlərə tapşırmayacağıq. Ola bilər ki, İmam əleyhis-salam bu sözü Səqifə günü və ya həmin günlərdə buyurub.

--------------------
ッ ßøøм ßøøм ßøøм ყล Xล4ų Jêllყßøм

Banned456

 • 17 may 2013 13:58
 • Məqalə: 638
 • Şərh: 24924
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsun....cox sagolun

İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 2
Qonaqlar: 29
Cəmi: 64

 

Top 10 Müəllif

The Shield
Xəbərləri: 12
Cəmi: 654
 
aytc.sza
Xəbərləri: 10
Cəmi: 273
 
Darling
Xəbərləri: 6
Cəmi: 1060
 
Elya Alieva
Xəbərləri: 3
Cəmi: 153
 
Türkan_
Xəbərləri: 2
Cəmi: 2
 
♔Hе важно∞
Xəbərləri: 1
Cəmi: 385
 
Ayxan_007
Xəbərləri: 1
Cəmi: 28
 
_Qismet_
Xəbərləri: 1
Cəmi: 843
 
bayhan
Xəbərləri: 1
Cəmi: 3
 
poetry
Xəbərləri: 1
Cəmi: 15
 
 
{slinks}