İki dünya arasindakı fərqlər

 
İki dünya arasindakı fərqlər

İki dünya arasindakı fərqlər

Görəsən axirət dünyasına da bu dünyaya hakim olan təbii qanun və əsaslar hakimdirmi? Görəsən bu dünya ilə axirət dünyası arasında fərq və ya fərqlər vardırmı? Axirət dünyası eyni ilə bu dünya kimidirmi və onun yeganə fərqi zaman baxımından bundan sonra gəlməsidir?
Bu iki dünya arasında fərqin mövcudluğu qətidir. Əgər oxşarlıqlar varsa, fərqlərin olması da inkaredilməzdir.
Onlar müxtəlif qanunların hakim olduğu iki həyat və iki dünyadırlar. Hökm çıxarmaqda tələsməyin, mən ilahi ədalətin dünyanın qanunlarından olub, axirətə aid olmamasını və orada zülmün rəva olmasını demək istəmirəm. Xeyr, bir qədər diqqət yetirsəniz mə’lum olar ki, mən digər bir mətləbi çatdırmaq istəyirəm.
Bu iki növ həyat arasında mövcud olan fərqləri göstərmək üçün əlimizdə heç bir misal yoxdur. Çünki hər hansı bir misalı gətirmək istəsək, onun bu dünya qanunlarına aid olması qaçılmaz bir iş olacaq. Amma zehnləri həmin məsələ ilə tanış etmək üçün bir qədər güzəştlə dünya və axirəti ana bətni ilə dünyaya oxşatmaq olar. Həmin misaldan bundan əvvəl də, başqa bir məqsəd üçün istifadə etmişdik.

Uşaq ana bətnində olanda bir növ həyat tərzinə, doğulduqdan sonra isə digər bir həyat tərzinə malik olur. Bu iki həyat tərzinin müştərək cəhəti, onların hər ikisində qidalanma xüsusiyyətinin olmasıdır. Amma ana bətnində olan döllə, dünyaya gələn uşağın qidalanması arasında fərq vardır. Uşaq ana bətnində bir bitgi kimi yaşayır. Bitgi öz kökü ilə qidalandığı kimi, uşaq da göbək vasitəsi ilə ananın qanından qidalanır və həmçinin nə ciyərləri ilə nəfəs alır və nə də mə’dəsi hansısa bir fəaliyyət göstərir. Amma bu dünyaya ayaq basan kimi, onun əvvəlki yaşayış tərzi dəyişir, həyatına başqa bir quruluş hakim olur. O, burada bir an belə əvvəlki kimi yaşaya bilmir və yeni yerləşdiyi bu dünyada nəfəs almalı və ağızı ilə yemək yeyərək qidalanmalıdır. Doğulmamışdan qabaq ciyərinə hava, mə’dəsinə isə yemək getsəydi o, ölərdi. İndi isə bunun əksi olub. İndi əgər bir neçə an ciyərinə hava getməsə və bir neçə saat yemək yeməsə ölər. Uşaq doğulandan sonra onu əvvəlki şəraitdə, məsələn bağlı bir qutuda yerləşdirərək ona, göbək vasitəsi ilə qan vurmaq və onun ağız-burun yollarını bağlamaqla saxlamaq olmaz. Çünki uşağın yaşayış sistemi dəyişib və o, bu yeni sistemdən istifadə etməlidir.
Axirət dünyası da bu dünya ilə müqayisədə belədir. Orada olan həyat tərzi bu dünyadakından fərqlidir. Hər iki dünyada yaşayış var, amma onlar eyni deyildirlər. Oradakı yaşayışın qanun və sistemi, bu dünyadakından fərqlidir. Başqa sözlə desək, dünya ilə axirət iki aləm və həyatdırlar. Bu iki dünya arasındakı fərqləri əldə etmək üçün bu barədə dini sənədlərdə olan vəsflərə müraciət etmək lazımdır.
İndi isə onlar arasındakı bir neçə fərqə işarə edək.
1. Sabitlik və dəyişkənlik; Bu dünyada hərəkət və dəyişkənlik mövcuddur. Burada uşaq böyüyür, kamilləşir və sonra qocalaraq ölür. Bu dünyada yeni şeylər köhnəlir və köhnələr aradan gedir. Amma axirət dünyasında qocalıq və köhnəlik yoxdur. Orada ölüm məsələsi də yoxdur. Bu dünya fanilik, axirət dünyası isə əbədilik dünyasıdır. Bura aradan getmə və fanilik, ora isə sabitlik və bərqərarlıq evidir.
2. Xalis və saf olmayan həyat; İkinci fərq budur ki, bu dünyada ölümlə həyat bir-birinə qarışıb, amma ora birbaşa yaşayış dünyasıdır. Burada cansız əşyalar və heyvanlar var və onların hər biri digərinə çevrilir. İndi bizim bədənimiz olan və yaşayan cismimiz, nə vaxtsa ölü və cansız olub və həyat bir daha ondan ayrılacaq və o, cansız hala qayıdacaqdır. Dünyada həyatla ölüm bir-birinə qarışıb. Amma axirətdə belə deyildir. Axirətin torpaq, gövhər, çınqıl, ağac və meyvələrinin hamısı həyata malikdirlər. Od orada da şüurlu və fəaldır.
Qur’ani-kərim «Ənkəbut» surəsinin 64-cü ayəsində belə buyurur:
«Axirət yurdu isə , şübhəsiz ki, əbədi həyatdır.»
Axirət canlı bir varlıqdır.

Bu dünyada bədən üzvləri şüur və dərkə malik deyildirlər. Amma axirət dünyasında dəri, bədən və dırnağın da dərk etmə qüvvəsi var və onlar hətta söz də danışırlar. Qiyamətdə ağızlara möhür vurulacaq və hər bir bədən üzvü gördüyü iş barəsində özü danışacaqdır.
Dildən sual soruşulmayacaq ki, o da yalanla əməlləri ört-basdır edə bilsin. Orada bütün üzvlər danışıq qüvvəsinə malik olacaq və öz gördükləri işləri izah edəcəklər.
Qur’ani-kərim «Yasin» surəsinin 65-ci ayəsində belə buyurur:
«Bu gün (Allaha and olsun ki, biz müşrik, kafir deyildik dediklərinə görə) onların ağızlarını möhürləyirik. Etdikləri əməllər (qazandıqları günahlar) barəsində onların əlləri bizimlə danışar, ayaqları isə şəhadət verər

Başqa bir yerdə isə insanların öz bədən üzvləri ilə bəhs və mübahisə etmələrini nəql edib. Qur’an, qiyamətdə günahkarların qulaq, göz və digər bədən üzvlərinin onların əleyhinə şəhadət vermələrini bəyan etdikdən sonra, həmin insanlarla onların bədənləri arasındakı mübahisəni belə vəsf edir:
«Onlar öz dərilərinə: Nə üçün əleyhimizə şəhadət verirsiniz?-deyəcəklər. Dəriləri də belə cavab verəcəkdir: Hər şeyi dilə gətirən Allah bizi danışdırdı...»
3. Əkin və biçin; Dünya ilə axirətin üçüncü fərqi budur ki, bura əkin və toxum səpmə yeri, ora isə məhsul götürəmə və biçin yeridir. Axirətdə əməl və ya müqəddimə yoxdur, orada nə varsa məhsul və nəticədir. Ora imtahanların qiymətləri e’lan edilən gün kimidir. Əgər şagird imtahan vaxtı dərs oxumağa bir az möhlət verilməsini istəsə və ya qiymətlər bildiriləndə «məndən indi soruşun cavab verim» desə, alacağı cavab bu olacaq ki, imtahanın vaxtı keçib, indi qiymət vermək vaxtıdır. Peyğəmbərlərin «camaat, saleh əməllərlə məşğul olun və axirət evi üçün azuqə toplayın» deyə, fəryad etmələrinin səbəbi də əməl vaxtının məhdud olmasıdır.
Əmirəl-mö’minin (ə) buyurur:
«Bu gün iş və əməl günüdür və hesabat yoxdur, sabah isə hesabat günüdür və (orada) iş (imkanı) yoxdur

O həzrət digər bir xütbəsində isə belə buyurur:
«Ey Allah bəndələri, dil və bədənlərinizin sağlam olduğu, bədən üzvlərinizin sözünüzə baxdığı və fəaliyyət meydanı açıq olduğu indiki vaxtda iş görün.»
Yə’ni, bədən sənin fəaliyyət göstərməyin və iş görməyin üçün vasitədir, səndən alınmamışdan və məhv olmamışdan qabaq onunla iş gör, (özü də) sənə xeyir və faydası olan iş!
Möhlət qurtardıqdan və Qadir Allahın əmri ilə ruh bədəndən ayrıldıqdan sonra, əlindən heç bir iş gəlməyəcək. Həmin vaxt «məni qaytarın yaxşı işlər görüm» deyib, nə qədər fəryad etsən, eşidəcəyin cavab bu olacaq: «Mümkün deyil!» Əgər ağacdan qopmuş kal meyvənin ağaca birləşməsi və onun, keçmiş vəziyyətinə qayıdaraq yetişib şirinləşməsi mümkün olsa, dünyaya qayıtmaq da mümkün olar. Amma yaradılış qanunu başqa cürdür.
Peyğəmbərin (s) bu barədə buyurduğu cümlə, necə də gözəldir. O həzrət buyurub:
«Dünya axirətin əkinəcəyidir

Bu hədisdə insanın ömrü, eləcə də dünya və axirət həyatı ilin iki fəslinə bənzədilib. Dünya əkin fəsli, axirət isə məhsul yığımı fəsli misalındadır.
4. Şəxsi və müştərək müqəddərat; Dünya ilə axirət arasında olan dördüncü fərq, dünyada müqəddəratların müəyyən qədər müştərək olmasıdır. Amma axirətdə hər bir şəxsin digərindən ayrı bir müqəddəratı var. Məqsəd budur ki, dünya həyatı ictimaidir və ictimai həyatda birlik və vəhdət mövcuddur. Xeyirxah insanların yaxşı işləri başqalarının səadətində tə’sir göstərir. həmçinin pis əməlli insanların pis işləri, cəmiyyətə mənfi tə’sir göstərir. Buna görə də burada müştərək məs’uliyyətlər də vardır. Cəmiyyətin üzvləri bir bədən üzvləri kimi, az-çox bir-birlərinin cəzasını çəkməlidirlər. Onlardan birinin fəaliyyətinin pozulması başqa üzvlərin sağlamlıqlarının aradan getməsinə səbəb olur. Məsələn, qara ciyərin yaxşı işləməməsinin zərəri, digər üzvlərə də tə’sir göstərir.
Cəmiyyətin üzvləri müştərək müqəddərata malik olduqları üçün bir nəfər günah etmək istəyəndə başqaları ona mane olaraq qarşısını almalıdırlar. Peyğəmbər (s) bir nəfərin günahının cəmiyyətə tə’sirini bir misalla belə bəyan edib: Bir qrup adam gəmiyə minmişdi və gəmi dənizin ortasında hərəkət edirdi. Sərnişinlərdən biri öz oturduğu yeri deşməyə başladı. Digər sərnişinlər həmin şəxs öz yerini deşir deyə, ona bir söz demədilər və beləliklə su həmin yerdən gəmiyə dolaraq onu batırdı. Amma əgər digər sərnişinlər onun əlindən tutaraq həmin işi görməsinə mane olsaydılar, həm öz canları sağ qalardı və həm də onu xilas edərdilər.»
Dünyada qurunun oduna yaş da yanır və ya hansısa təhlükədən birlikdə nicat tapırlar. Bir qrupun müştərək həyat keçirdiyi cəmiyyətdə həm yaxşı və həm də pis işlərlə məşğul olanlar var. Bə’zən pis işlərlə məşğul olanlar, xeyirxahlıq və yaxşı işlərlə məşğul olanların səmərəsindən bəhrələnirlər və bə’zən də günahsız insanlar, günahkarların əməllərinin zərbəsindən ziyan görürlər.
Amma axirət dünyası belə deyil. Orada başqalarının əməlinə şərik olmaq qeyri-mümkündür. Nə biri başqasının gördüyü və heç bir rolu olmadığı işdən bəhrələnə bilir və nə də heç kimə, kiminsə günahına görə əzab verilir. Axirət «ayrılıq» evidir, yaxşını pisdən, pakı isə napakdan ayırır. Orada günahkarları çağırırlar ki: «Ey günahkarlar! Bu gün (mö’minlərdən) ayrılın!»
Orada ata oğuldan, oğul isə atadan ayrılar və hər kəs öz əməlinin cəzasını çəkər.
«...Heç bir günahkar başqasının günahını daşımaz...»
Bu fərqin yaranma mənşəyi, axirətin sırf fe’liyyət, bu dünyanın isə hərəkət, yə’ni iste’dadla hərəkətin bir-birinə qarışmış dünya olmasıdır. Sırf fe’liyyətlər bir-birlərindən tə’sirlənmir və bir-birlərinin kənarında olmalarına baxmayaraq, tərkibə girmirlər. Amma qarışıq fe’liyyətlər tə’sir qəbul edir və bir-birləri ilə tərkibə girmək imkanına malikdirlər. Buna görə də dünyada insanların bir növ vəhdəti olan «cəmiyyət» yaranır, amma «cəmiyyət» axirət üçün mə’nasız bir şeydir. Dünyada tədrici tə’sir göstərmə və tə’sirlənmə var, amma axirətdə belə bir şey yoxdur.
Dünyada xeyirxah insanlarla oturub-duranda, həmin yoldaşlıqdan müsbət tə’sirlər əldə edilir, pis insanlarla oturub-duranda isə azğınlığa səbəb olur. Mövləvi deyir:
Məzmunu: Gizli yollarla sinələrdən sinələrə məhəbbət və kinlər yol tapır.
Firdovsi isə belə deyir:

Məzmunu: Əgər ənbər satanın yanından keçsən, paltarını ənbər iyi bürüyər; əgər kömür satanın yanından keçsən, ondan pis və qaralıqdan başqa bir şey tapmazsan.
Axirət dünyasında isə adam əbədi olaraq xeyirxahlarla otursa da, onun məqamı yüksəlmir və həmçinin pislərlə oturanda da, onun dərəcəsi tənəzzülə uğramır. Orada kiminləsə oturub-durmaq tə’sirli deyil və heç bir şey digər şeylərə tə’sir göstərmir. Orada kiməsə kin bəsləmək və ya birinin xeyrini istəmək, sinədən sinəyə keçmir. Orada nə ətir satanla oturub-duranda adamdan xoş iy gəlir və nə də kömür satanla olanda üstünə qara toz qonur. Orada, istər təbii, istərsə də şərti mübadilə mövcud deyil. Alış-veriş mübadiləsi bu dünyaya məxsusdur.
Əlbəttə, «axirət dünyasında olan həyat ictimai deyildir» sözündən məqsəd, orada hamının fərdi və tək həyat keçirməsi, özündən başqa heç kəsi görməməsi və başqaları ilə ünsiyyətdə olmaması demək deyildir. Məqsədimiz budur ki, bu dünyada olan cəmiyyət, yə’ni fərdlərin həqiqi tərkibi nəticəsində yaranmış müqəddəratlar, onları bir-birinə bağlayan əxlaqi və mə’nəvi birliklər, tə’sirlənmə və tə’sir göstərmələr, əməkdaşlıqlar, ziddiyyətlər və mübadilələr o dünyada mövcud deyil. Amma həm cənnətdə və həm də cəhənnəmdə birgə və cəm həyat vardır, ancaq bu fərqlə ki, xeyirxah və əməli saleh insanların cəmiyyətlərində olanlar ünsiyyət, ülfət, səfa və səmimiyyətdədirlər. Qur’anın tə’biri ilə desək: «...Onlar qardaş olub taxt üstündə qarşı-qarşıya əyləşərlər». Yaramaz şəxslərin cəmiyyətlərində isə nifrət, bir-birindən bezmək və xoşagəlməz sözlər hakim olar.
«...Hər tayfa (cəhənnəmə) girdikcə özündən əvvəlki dindaşına və ya tayfadaşına (onu doğru yoldan azdırdığı üçün) lə’nət oxuyacaq...»
«Şübhəsiz ki, bu — cəhənnəm əhlinin bir-biri ilə bu cür çəkişməsi, çənə-boğaz olması — bir həqiqətdir


Geri dön

GuNaY_83

 • 20 iyun 2013 20:35
 • Məqalə: 283
 • Şərh: 22336
 • Bal:
ALLAH razi olsun

--------------------

so_sad

 • 11 iyun 2013 20:27
 • Məqalə: 1412
 • Şərh: 12509
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun

GuNaY_83

 • 11 iyun 2013 11:23
 • Məqalə: 283
 • Şərh: 22336
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

--------------------

✰ ♥..Золушка..♥ ✰

 • 10 iyun 2013 10:00
 • Məqalə: 242
 • Şərh: 12081
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

^^Nazli^^

 • 9 iyun 2013 09:31
 • Məqalə: 134
 • Şərh: 7629
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsun

--------------------

Gül Əliyeva

 • 9 iyun 2013 05:10
 • Məqalə: 1526
 • Şərh: 12031
 • Bal:
{awards}
tewekkurler meqale ucun
Allah razi olsun sizden
Gunahlarimiz baqiwlansin,..

sebnem98

 • 9 iyun 2013 00:46
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 6592
 • Bal:
{awards}
«Şübhəsiz ki, bu — cəhənnəm əhlinin bir-biri ilə bu cür çəkişməsi, çənə-boğaz olması — bir həqiqətdir.»

--------------------

AZERI-84

 • 9 iyun 2013 00:06
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 2
 • Bal:
{awards}
Teshekkurler.Rebbim her zaman onu seven bendesini qorur ve ondan ne isterse ona nesib eder.Allah razi olsun.

classic_guiter_girl

 • 8 iyun 2013 23:45
 • Məqalə: 37
 • Şərh: 5440
 • Bal:
{awards}
Tesekkurler

★Angelocka★

 • 8 iyun 2013 19:48
 • Məqalə: 118
 • Şərh: 8772
 • Bal:
{awards}
ALLAH BIZIM BAWIMIZDAN EKSIK OLMASIN:AMIN

--------------------
Her aşk bir gün bitermiş. Onlar daha Galatasaray aşkını görmemiş.

: Sensizde Babatdi :

 • 8 iyun 2013 19:45
 • Məqalə: 38
 • Şərh: 3255
 • Bal:
{awards}
ALLAh bizi qorusun.......

--------------------

pessimistka hebibe

 • 8 iyun 2013 19:36
 • Məqalə: 8
 • Şərh: 5507
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun...

★KaRaMeLKa★

 • 8 iyun 2013 19:16
 • Məqalə: 166
 • Şərh: 6629
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun...

★Украду Девушку★

 • 8 iyun 2013 19:16
 • Məqalə: 100
 • Şərh: 3474
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun.

--------------------

Poine♔

 • 8 iyun 2013 19:12
 • Məqalə: 109
 • Şərh: 1610
 • Bal:
{awards}
allah razi olsun canim super megaledi twk

--------------------

✰_DeLNoLiNi_✰

 • 8 iyun 2013 18:56
 • Məqalə: 156
 • Şərh: 5827
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun...

--------------------
[

mariana

 • 8 iyun 2013 18:21
 • Məqalə: 9
 • Şərh: 815
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN...

GuNaY_83

 • 8 iyun 2013 18:07
 • Məqalə: 283
 • Şərh: 22336
 • Bal:
{awards}
«Bu gün (Allaha and olsun ki, biz müşrik, kafir deyildik dediklərinə görə) onların ağızlarını möhürləyirik. Etdikləri əməllər (qazandıqları günahlar) barəsində onların əlləri bizimlə danışar, ayaqları isə şəhadət verər.»

--------------------

HUSEYN ASHIQI

 • 8 iyun 2013 17:56
 • Məqalə: 84
 • Şərh: 2501
 • Bal:
{awards}
Qur’ani-kərim «Ənkəbut» surəsinin 64-cü ayəsində belə buyurur:
«Axirət yurdu isə , şübhəsiz ki, əbədi həyatdır.»
Axirət canlı bir varlıqdır.

ALLAH BIZIM BUTUN GUNAHLARIMIZI BAGIWLASIN VE BIZLERI CENNET EHLINDEN QERAR VERSIN .ALLAH SIZDEN DE RAZI OLSUN INWALLAH

--------------------Eger menim Şie olmağim kimise narahat edirse------>Men bu narahatciliğa göre fexr edirem (Alhamdul'illah)

surawka

 • 8 iyun 2013 17:48
 • Məqalə: 123
 • Şərh: 7029
 • Bal:
{awards}
Allah her kesin gunahlarin bagiwlasin
Sizlerdende razi olsun

::KraSaV4iK::

 • 8 iyun 2013 17:42
 • Məqalə: 49
 • Şərh: 2137
 • Bal:
{awards}
ALLAH BUTUN MUSELMANLARIN GUNAHLARINI BAGISLASIN

--------------------

LeLLi

 • 8 iyun 2013 17:42
 • Məqalə: 166
 • Şərh: 3223
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun..!

--------------------

_♕Röya♕_

 • 8 iyun 2013 17:37
 • Məqalə: 734
 • Şərh: 26502
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 1
Qonaqlar: 37
Cəmi: 56

 

Top 10 Müəllif

aytc.sza
Xəbərləri: 71
Cəmi: 239
 
The Shield
Xəbərləri: 69
Cəmi: 504
 
Darling
Xəbərləri: 34
Cəmi: 1010
 
Poine♔
Xəbərləri: 20
Cəmi: 109
 
Limon qoxusu
Xəbərləri: 14
Cəmi: 252
 
..::Kitty::..
Xəbərləri: 13
Cəmi: 46
 
♔Hе важно∞
Xəbərləri: 10
Cəmi: 375
 
poetry
Xəbərləri: 8
Cəmi: 13
 
Elya Alieva
Xəbərləri: 6
Cəmi: 149
 
_Qismet_
Xəbərləri: 5
Cəmi: 829
 
 
{slinks}