Klaviatura funksiyalari

 
Klaviatura funksiyalari


Shift-Alt-Tab Keçid sonrakı (əvvəlki) aktiv tapşırığa
Ctrl-Tab
Shift-Ctrl-Tab Çoxçərçivəli proqramların digər pəncərəsinə keçid və yaxud dialoq pənçərənin digər səhifəsinə
Alt-Esc Digər nişana yaxud digər məsələyə keçid
Ctrl- Esc Əsas menyuya giriş
Ctrl-aralıq Cari obyektin qeyd olunması və qeydin ləğv edilməsi
Alt- aralıq Sistem menyusunun pəncərəsinə giriş
Alt- altından xətt çəkilmiş hərf menyunun baş hərfi Alt-F kombinasiyası ilə File menyusu açılır
Alt- altından xətt çəkilmiş hərflər Menyu altdığına giriş və əmrin icrası- baş hərfi ilə birlikdə sıxmaq lazımdır
Hərf(Adların başlanğıc hərfləri) İş masası üzərində: digər nişana keçid faylın adının baş hərfindən
Alt-Enter Qeyd olunmuş obyektin xassələri, geniş ekran rejiminə keçid və tərsinə

Ctrl-oxlar; Ctrl-Home; Ctrl-End; Ctrl-Pg Up; Ctrl-PgDown -Qovluq daxilində obyektləri qeyd etmədən faylların nişanlarına keçid
Ctrl-A(lat) Qeyd etmək(hamısını)
Ctrl-X Qeyd olunmuş obyektləri kəsmək
Ctrl-C Qeyd olunmuş obyektlərin kopiyasını çıxarmaq
Ctrl-V Yerləşdirmək(qoymaq)
Ctrl-Z Axırıncı əmrin ləğv edilməsi

F1 Ümumi arayışın çağırılması
F2 Qovluğun yaxud nişanın adının dəyişdirilməsi
F3; Ctrl-F Cari qovluğa faylların axtarışı proqramı çağrılır
F4 Digər qovluğa keçid siyahısı açılır, təkrar sıxdıqda-qayıdır
Alt-F4 Cari proqram yaxud pəncərə bağlanır
F5 Nişanlardan qeyd ləğv edilir; yenidən pənçərələrlə işi başlamaq olar
F6 "digər qovluğa keçid" siyahısına düşür-süz(əgər pəncərədə alətlər paneli varsa)
F10; Ctrl-F10 Pəncərə menyusunun sol yuxarı küncünə keçid
Shift-F10 Kontekst menyu çağrılır

Windows Əsas menyunu çağırır
Windows-E Bələdçini işə salır
Windows-F Faylların axtarışı
Windows-Ctrl-F Lokal şəbəkədə kompüterin axtarışı
Windows-V
Windows-F7 Mübadilə buferin baxışına keçid
Windows-M Bütün pəncərələri bağlayır atır aşağı(minimize) tapşırıqlar panelinə
Windows-Shift-M Əvvəlcədən bağlanmış pəncərələri açır
Windows-D Bütün pəncərələri açır və bağlayır
Windows-R (Run) pəncərəsini çağırır -icra et
Windows-F1 Windows-ın arayışını hər hansı bir proqramdan çağırır
Windows-Break Sistem pəncərəsini çağırır
Windows-C Control Panel pəncərəsini çağırır
Windows-K
Windows-" " Xüsusiyyətlər-"Klaviatura" pəncərəsini çağırır
Windows-İ Xüsusiyyətlər-"Siçan"-Mouse pəncərəsini çağırır
Windows-Tab Məsələlər panelində digər aktiv proqrama (yaxud düyməyə) keçid və pəncərənin açılması üçün Enter sıxılmalıdır

Alt-Backspace Axırıncı əmrin ləğvi
F4 Axırıncı əməliyyatın təkrarı
Ctrl-Num5 Hamısını qeyd etmək
Alt-Num5 Cədvəli qeyd etmək
F8 Fraqmentin qeyd olunmasına başlamaq
Shift-F8 Qeyd olunmuş blokun ölçüsünün dəyişdirilməsi
Ctrl-Shift-F8 Düzbucaqlı blokun qeydinin başlanması
Ctrl-Backspace Əvvəlki sözü pozmaq
Ctrl-Delete Sonrakı sözü pozmaq
Shift-F10 Kontest menyunu çağırmaq
F10 Alt Menyuya giriş
Ctrl-F Axtarış
Ctrl-H Əvəzetmə
Shift-F4 Yeni axtarış və ya keçid
F5 Səhifəyə keçid
Shift-F5 Axrıncı düzəlişin yerinə keçid
F7 Mətinin yoxlanışı
Alt-F7 Növbəti səhifəyə keçid
Shift-F7 Server-Tezarus əmri
Alt-F3 Qeyd olunmuş sözün "aftotekst" menyusuna əlavə olunması
F3 Elementin adının öz adına dəyişdirilməsi

Ctrl-F3 Faylı silmə
Ctrl-Shift-F3 Faylı daxilə qoymaq
Ctrl-K Hiper müraciət yaratmaq
Ctrl-aralıq
Ctrl-Shift-Z Simvolların formatlaşdırılmasını yığışdırmaq
Ctrl-D Şrift vermək
Ctrl-Shift-F Şriftin formatlaşması əmri
Ctrl-Shift-P Şriftin ölçülərini dəyişmək
Ctrl-I Şriftin maili yazılışı
Ctrl-B Şriftin yağlı yazılışı
Ctrl-U Şriftin qeyd edilərək yazılışı
Ctrl-Shift-W Yalnız sözlərin qeyd olunması
Ctrl-Shift-D İkiqat qeyd etmək
Ctrl-"=" Aşağı indeks
Ctrl-Shift-"=" Yuxarı indeks
Ctrl-Shift-A lövhə/sətir
Shift-F3 Sərlövhə/sətir/cümlə şəklində
Ctrl-Shift-K Sözdəki hərflərin böyüdülməsi/kiçildilməsi
Ctrl-Shift-H Gizli / adi mətn
Ctrl-Shift-Q Şrifti simvola dəyişmək
Ctrl-Q Abzasın əlavə formatlaşdırılmasının ləğvi
Ctrl-Shift-N

Alt-Shift-Num Abzasın adi stilə salınması
Ctrl-J Abzasın sağdan və soldan bərabərləşdirilməsi
Ctrl-E Abzasın mərkəzləşdirilməsi
Ctrl-L Abzasın soldan bərabərləşdirilməsi
Ctrl-R Abzasın sağdan bərabərləşdirilməsi
Ctrl-M Abzasın yerinin sağa doğru sürüşdürülməsi
Ctrl-Shift-M Abzasın yerinin sola doğru sürüşdürülməsi
Ctrl-T Abzasın çıxışını böyütmək
Ctrl-Shift-T Abzasın çıxışını kiçiltmək
Ctrl-0(sifir)
Ctrl-Shift-L Sətiri markerlə işarələmək
Ctrl-1 İnterval 1 səti
Ctrl-2 İnterval 2 sətir
Ctrl-5 İnterval 1.5 sətir
Ctrl-Shift-S Stil pəncərəsinə keçid və ya format əmri
Ctrl-defis
Ctrl-Shift-defis Birləşmiş defis qoymaq
Ctrl-Shift-boşluq Bölünməz boşluq işarəsi
Ctrl-Enter Sətirin bölünməsi (qırığı)

Shift-Enter Səhifənin bölünməsi (qırığı)
Ctrl-Shift-Enter Kalonkanın bölünməsi (qırığı)
Alt-Shift-D Hal-hazırki tarixin qoyulması
Alt-Shift-T Saatın qoyulması
Alt-Ctrl-P Qeyd etmə rejiminə keçid
Alt-Ctrl-O struktur rejiminə keçid
Alt-Ctrl-N Adi rejimə qayıdış
Alt-Ctrl-İ Səhifənin çapdan əvvəlki görünüşü və geriyə
Ctrl-Shift-* Oxunulmaz simvolların görükməsi
Ctrl-F4(Ctrl-W) Pəncərənin bağlanılması
Ctrl-N Yeni boş pəncərənin yaradılması
Ctrl-F6 Növbəti pəncərəyə keçid
Ctrl-SHİFT-F6 Əvvəlki səhifəyə keçid

Alt-Ctrl-S Pəncərəaltının açılması bağlanması
F6 Başqa pəncərəaltına keçid
Alt-F10 WinWord pəncərəsinin bütün ekrana yayılması
Ctrl-F10 Sənəd pəncərəsinin bütün ekrana açılması
Alt-F5 Bağlı WinWord rejiminin qaytarılması
Ctrl-F5 Bağlı sənədin ekrana qaytarılması
Ctrl-F7 Cari pəncərəni oxlarla tərpətmək
Ctrl-F8 Pəncərənin şaquli ölçülərinin dəyişdirilməsi
Shift-F12 Faylın saxlanılması
Ctrl-N Yeni sənədin yaradılması
Alt-Shift-sola ox Sərlövhənin səviyyəsinin qaldırılması
Ctrl-F12

Ctrl-O Faylın açılması
F12 Save as -komandası
Ctrl-Shift-F12

Ctrl-P Sənədin çapı
Alt-Shift-sağa ox Başlığın aşağı endirilməsi
Alt-Shift -yuxarı ox Seçilmiş fraqmentin yuxarı qaldırılması
Alt-Shift -aşağı ox Seçilmiş fraqmentin aşağı aparılması
Alt-Shift- rəqəm Başlıqların səviyyəsinin göstərilməsi
Alt-shift-a Bütün mətnin göstərilməsi
Alt-shift-minus Mətnin başlıq altında gizlədilməsi
Alt-shift-plus Mətnin başlıq altından oxunması

Ctrl-defis
Ctrl-Shift-defis Birləşmiş defis qoymaq
Ctrl-Shift-boşluq Bölünməz boşluq işarəsi
Ctrl-Enter Sətirin bölünməsi (qırığı)
Shift-Enter Səhifənin bölünməsi (qırığı)
Ctrl-Shift-Enter Kalonkanın bölünməsi (qırığı)
Alt-Shift-D Hal-hazırki tarixin qoyulması
Alt-Shift-T Saatın qoyulması
Alt-Ctrl-P Qeyd etmə rejiminə keçid
Alt-Ctrl-O struktur rejiminə keçid
Alt-Ctrl-N Adi rejimə qayıdış
Alt-Ctrl-İ Səhifənin çapdan əvvəlki görünüşü və geriyə
Ctrl-Shift-* Oxunulmaz simvolların görükməsi
Ctrl-F4(Ctrl-W) Pəncərənin bağlanılması
Ctrl-N Yeni boş pəncərənin yaradılması
Ctrl-F6 Növbəti pəncərəyə keçid
Ctrl-SHİFT-F6 Əvvəlki səhifəyə keçid

Alt-Ctrl-S Pəncərəaltının açılması bağlanması
F6 Başqa pəncərəaltına keçid
Alt-F10 WinWord pəncərəsinin bütün ekrana yayılması
Ctrl-F10 Sənəd pəncərəsinin bütün ekrana açılması
Alt-F5 Bağlı WinWord rejiminin qaytarılması
Ctrl-F5 Bağlı sənədin ekrana qaytarılması
Ctrl-F7 Cari pəncərəni oxlarla tərpətmək
Ctrl-F8 Pəncərənin şaquli ölçülərinin dəyişdirilməsi
Shift-F12 Faylın saxlanılması
Ctrl-N Yeni sənədin yaradılması
Alt-Shift-sola ox Sərlövhənin səviyyəsinin qaldırılması
Ctrl-F12

Ctrl-O Faylın açılması
F12 Save as -komandası
Ctrl-Shift-F12

Ctrl-P Sənədin çapı
Alt-Shift-sağa ox Başlığın aşağı endirilməsi
Alt-Shift -yuxarı ox Seçilmiş fraqmentin yuxarı qaldırılması
Alt-Shift -aşağı ox Seçilmiş fraqmentin aşağı aparılması
Alt-Shift- rəqəm Başlıqların səviyyəsinin göstərilməsi
Alt-shift-a Bütün mətnin göstərilməsi
Alt-shift-minus Mətnin başlıq altında gizlədilməsi
Alt-shift-plus Mətnin başlıq altından oxunması


Geri dön

R_A_P_U_N_Z_E_L

 • 21 noyabr 2011 23:50
 • Məqalə: 36
 • Şərh: 2964
 • Bal:
tesekkurler xebere gore

gabriel

 • 2 noyabr 2011 02:13
 • Məqalə: 3
 • Şərh: 66
 • Bal:
{awards}
yarisini dimey olarki bilirem)

--------------------
It's Me Gabriel ??!!

Ruhet

 • 3 oktyabr 2011 12:25
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 2
 • Bal:
{awards}
Tesekkurler!!!

sevgi yalandir

 • 19 sentyabr 2011 19:28
 • Məqalə: 538
 • Şərh: 7283
 • Bal:
{awards}
xebere gore cox sag olun

--------------------
Bəzən gülərsən xoşbəxtmiş kimi .. Bəzən sevərsən ilk kezmiş kimi .. Hər səfərində gedənin arxasından ağlarsın sanki değermiş kimi .. Bəzən susayar son kezmiş kimi .. Bəzi şeylərə inanarsan doğruymuş kimi .. Sonra oyanar gerçəkmiş kimi .. Təsirində qalarsan oradan qovulmuş kimi .. Ən sonuna anlarsan yanılmış .. HƏR ZAMAN OLDUĞU KİMİ .. Və mən hələ bir ümidlə gözləyirəm sanki geri dönecekmiş kimi.........

In_The_Dark

 • 29 avqust 2011 21:15
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 473
 • Bal:
{awards}
tesekkurler

Ay Üzlü

 • 20 avqust 2011 17:26
 • Məqalə: 395
 • Şərh: 6067
 • Bal:
{awards}
tewekkurler

NERMISA

 • 15 avqust 2011 19:14
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 40
 • Bal:
{awards}
TWEKKURLER fellow
FREE SPIRIT

HaYaliM

 • 12 avqust 2011 11:04
 • Məqalə: 144
 • Şərh: 4313
 • Bal:
{awards}
tesekkurler

--------------------

Elə yaşa ki atanın qözlərində utanc,ananın gözlərində yaş görməyəsən.

music_angel

 • 21 iyul 2011 22:40
 • Məqalə: 212
 • Şərh: 7638
 • Bal:
{awards}
tesekkur edirem

--------------------

CandyGirl

 • 11 iyul 2011 15:26
 • Məqalə: 164
 • Şərh: 5874
 • Bal:
{awards}
tewekkurler maraqlidi

--------------------

AliNikA

 • 7 iyul 2011 16:09
 • Məqalə: 117
 • Şərh: 1619
 • Bal:
{awards}
TESEKKURLER

--------------------
Ozgurluk kazanilmaz
Hak edilir....ve alinir
Bana guluyorsunuz...
Chunki farkliyim
Ben de size guluyorum...
Hepiniz aynisiniz diye...!

Dogged

 • 13 may 2011 22:01
 • Məqalə: 1
 • Şərh: 5
 • Bal:
{awards}
Thanks...

..:LuNaTiK:..

 • 24 aprel 2011 12:21
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 0
 • Bal:
{awards}
Twk!!! request request

::..ONSLAUGHT::..

 • 7 aprel 2011 21:28
 • Məqalə: 197
 • Şərh: 11459
 • Bal:
{awards}
tesekur edirem

--------------------
.....(¯`v´¯)
..... ·.¸.·´
...¸.·´
.. (

gul_93

 • 4 mart 2011 17:04
 • Məqalə: 56
 • Şərh: 1867
 • Bal:
{awards}
tewekkurler

_optimistka_

 • 2 fevral 2011 22:06
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 13
 • Bal:
{awards}
bunlarin bezilerini kursda oyrenmisdim ama bilmediklerim de var idi.TSKR

Terane-88

 • 22 dekabr 2010 17:06
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 5
 • Bal:
{awards}
ÇOX SAĞOLUN BELE AĞILLI MELUMATLAR HAMIYA GEREKDİR

3 1 3

 • 10 noyabr 2010 11:33
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 18
 • Bal:
{awards}
Minnewtdaram

--------------------
Ya göründüyün kimi ol,ya olduğun kimi görün.

Azeri_Gozeli

 • 15 oktyabr 2010 14:13
 • Məqalə: 91
 • Şərh: 2383
 • Bal:
{awards}
cox sag ol

--------------------

Grace_Angel

 • 10 oktyabr 2010 21:11
 • Məqalə: 654
 • Şərh: 2273
 • Bal:
{awards}
Tewekkurler xebere gore...Copy etdim....

--------------------

♥ Nazli♥

 • 16 iyul 2010 11:46
 • Məqalə: 1
 • Şərh: 36
 • Bal:
{awards}
birden klaviatur iwlemedi miwkanin umuduna qaldiq onda herfleri nece yazaciq?? popcorn

OK

 • 3 iyul 2010 11:50
 • Məqalə: 176
 • Şərh: 1859
 • Bal:
{awards}
Ctrl-Z Axırıncı əmrin ləğv edilməsi -heyatda olsa idi ela olardi

--------------------

LOVE IS DEAD

 • 3 iyul 2010 11:26
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 1372
 • Bal:
{awards}
TESHEKKURLER

--------------------
Он игрок, ты -- мишень, и любовь, как тир...
Он обещал тебе в подарок целый мир.
Но сказки о принце на белом коне всего лишь миф.

_SliPkNoTkA_

 • 25 may 2010 01:44
 • Məqalə: 17
 • Şərh: 519
 • Bal:
{awards}
lazimlidi thanks

--------------------

valeryanka

 • 24 may 2010 21:11
 • Məqalə: 7
 • Şərh: 76
 • Bal:
{awards}
ela superdi mene ele bu lazim idi,twk edirem

VESNA

 • 24 may 2010 17:53
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 755
 • Bal:
{awards}
teshekkurler

Ulya

 • 24 may 2010 17:47
 • Məqalə: 1911
 • Şərh: 13779
 • Bal:
{awards}
dontknow

_Pretty_

 • 24 may 2010 17:06
 • Məqalə: 3
 • Şərh: 68
 • Bal:
{awards}
tewekkurler

Dj_Tural

 • 24 may 2010 09:20
 • Məqalə: 852
 • Şərh: 1584
 • Bal:
{awards}
tewekkurler xebere gore

--------------------
Usaq Musaq Dostluq Gondermesin.Bezmisem Redd Elemekden..

nn_nn

 • 24 may 2010 07:51
 • Məqalə: 53
 • Şərh: 781
 • Bal:
{awards}
Maraqli melumatdi tewekkur edirem bilmeyenleri oyrendim

--------------------
<< ƏvvəlkiSonraki >>
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 1
Qonaqlar: 20
Cəmi: 79

 

Top 10 Müəllif

Darling
Xəbərləri: 4
Cəmi: 694
 
The Shield
Xəbərləri: 3
Cəmi: 564
 
A.n.o.n.i.m.k.a
Xəbərləri: 1
Cəmi: 3
 
 
{slinks}