Həzrəti-Zəhra (s.ə)-nın təvəllüdü

 
Həzrəti-Zəhra (s.ə)-nın təvəllüdü

Həzrəti-Zəhra (s.ə)-nın təvəllüdü

Xanım Fatimeyi-Zəhra (s.ə) besətin beşinci ili, cəmadius-sani ayının iyirmisində, Peyğəmbər (s) qırx beş yaşında ikən Məkkədə dünyaya göz açmışdır. İmam Sadiq (ə.s) və İmam Baqir (ə.s)-dən müasir dövrümüzədək gəlib çatmış hədislərə əsasən, həzrəti-Zəhra (s.ə)-nın anası xanım Xədicə (s) olmuşdur. Öz merac gecələrinin birində Rəsuli-əkrəm(s)-ə təklif edilən behişt meyvələrindən Peyğəmbər (s)-imiz təzə xurma və üzümdən meyl etmişdi. Allah-təala həmin behişt meyvələrini Peyğəmbər (s)-in sülbündə suya (nütfəyə) çevirmişdir. Nəticədə, Rəsulullah(s) meracdan qayıtdıqdan sonra xanımı Xədicə (s.ə) ilə bir yatmışdı. Beləliklə, Fatimə (s.ə)-nin nuru Xədicə (s.ə.)-nin bətnində cilvələndi. Buna görə də xanım Fatimə (s.ə)-ni «Hövrau-Unsiyyə» də adlandırmışlar ki, bunun da mənası xanım Zəhra (s.ə)-nın insan ola-ola eyni zamanda behişt hurilərindən sayılması deməkdir, belə ki Peyğəmbər (s) nə zaman behişt ətrini duymaq istəsəydi, onun və tuba ağacının ətrini Fatimə (s.ə)-dən alar, sevimli qızını əzizlərdi, lakin Peyğəmbər (s)-in zövcələrindən bəzisi o Xanımın bu böyük məqamını dərk etmədiyinə görə belə hərəkəti Peyğəmbər (s) üçün nalayiq hesab edirdi.
Sual oluna bilər ki, Rəsuli-əkrəm(s)-in meracı altı ay hicrətdən qabaq, yaxud digər mənbəyə əsasən, besətin ikinci ilində baş vermişdir. Həzrəti-Fatimə (s.ə) isə besətin beşinci ilində dünyaya göz açmışdır ki, bu da yuxarıdakı hadisə ilə (Peyğəmbər (s)-in meracdan sonra bilavasitə Xədicə (s.ə) ilə yaxınlıq etməsi) üst-üstə düşmür.
Cavab budur ki, Peyğəmbər (s)-in meracı bir dəfə ilə məhdudlaşmadığı üçün yuxarıdakı iradı ona aid edə bilmərik. İmam Sadiq(ə.s)-in buyurduğuna görə, Rəsuli-əkrəm (s) iyirmi dəfə meraca getmişdir. Bu səfərlərinin hamısında da Allah-təala Peyğəmbər (s)-ə bütün vacib əməllərdən daha çox Əli (ə.s)-nin və ondan sonrakı imamların vilayət və imaməti haqqında göstəriş vermişdir.
Əllamə Məclisi həzrəti-Zəhra (s.ə)-nın təvəllüd tarixini öz məşhur «Biharül-ənvar» kitabında belə təsvir edir:
Bir gün Peyğəmbər (s) Əbtəh (Məkkə və Mina arasında) deyilən yerdə əyləşmiş, həzrəti-Əli (ə.s), Abbas, Həmzə, Əmmar Yasir, Müfzər ibn Zəhzah, Əbu Bəkr və Ömər də o Cənabın yanında oturmuşdular. Bu zaman Cəbrayıl öz əsl surətində– çox böyük, qanadları şərq və qərbi əhatə etmiş halda Peyğəmbər (s)-in hüzuruna gəlib belə səsləndi: «Ey Peyğəmbər! Böyük Allah sənə salam göndərir və buyurur ki, qırx gün Xədicə (s.ə) ilə yaxınlıq etməyəsən».
Bu məhrumiyyət Xədicə (s.ə)-yə dərin məhəbbət bəslədiyinə görə Peyğəmbər (s)-ə çox ağır gəldi, lakin Allahın əmri hər bir şeydən daha üstün olduğu üçün onu mütləq yerinə yetirmək lazım idi. Bu hadisədən sonra Peyğəmbər (s) qırx gün Xədicə (s.ə)-yə yaxın düşmədi. Gündüzləri oruc tutub, gecələri isə ibadətlə məşğul olan Rəsulullah(s) vaxt tamama yetişəndə Əmmar Yasiri Xədicə (s.ə)-nin yanına göndərib bu xəbəri ona çatdırmağı tapşırdı: «Ey Xədicə! Elə güman etmə ki, bir müddət səndən uzaqlaşmağım sənə olan sevgimin azalması, ya laqeydlik üzündəndir. Allahım bunu öz işini yer üzündə həyata keçirməkdən ötrü əmr etmişdir. Bu əmrin nəticəsi üçün səadət və xeyirdən savayı bir şey fikirləşmə. Allah-təala gündə neçə dəfə ən böyük mələklərini sənin nazını çəkməyə məmur edir. Axşam düşən kimi qapını bağla və öz yatağında istirahət et. Bil ki, mən Fatimə binti Əsədin evindəyəm».
Xədicə (s.ə) öz günlərini qəm-kədərlə ötürürdü. Qırx gün sona yetdikdə həzrəti-Cəbrayıl Peyğəmbər (s)-in yanına gələrək belə ərz etdi: «Allah-təala sənə salam göndərib buyurur ki, sənə veriləcək hədiyyəni almağa hazırlaşasan». Peygəmbər (s) Cəbrayıldan soruşdu: «Allahın mənə edəcəyi töhfə nədir?» Cəbrayıl bu barədə bir şey bilmədiyini bildirdi. Bu zaman Mikayıl– Allahın dörd yaxın mələklərindən (Cəbrayıl, Mikayıl, İsrafil, Əzrayıl) biri göylərdən yerə enərkən behişt parçalarına bükülmüş cənnət meyvələri ilə dolu sinini Rəsuli-əkrəm(s)-in qarşısına qoydu.
Bu vaxt Cəbrayıl Peyğəmbər (s)-ə dedi: «Allah-təala buyurur ki, axşam iftarını bu meyvələrlə açasan».
Həzrəti-Əli(ə) söyləyir ki, Peyğəmbər (s) bizdə idi. Adətən axşamlar iftar vaxtı mənə evin qapısını açıq qoymağımı tapşıran və «Qoy kim istəsə, gəlib Peyğəmbərlə birlikdə yemək yesin»-söyləyən Mühəmməd(s) o gecə məni də qapının ağzında oturdub:«Ey Əbu Talibin oğlu, bu, məndən başqasına haram olunmuş bir təamdır», - deyə buyurdu.
Mən qapının ağzında əyləşdim. Rəsuli-əkrəm(s) evə daxil olub sininin üstünə çəkilmiş örtüyü qaldırdı, içində bir salxım üzüm, bir budaq da xurma gördüm. Allahın Rəsulu(s) onları bir az yeyib doyandan sonra su içdi. Sonra yumaq üçün əllərini uzatdı. Cənab Cəbrayıl o Həzrətin mübarək əlinə su tökür, Mikayıl yuyur, İsrafil isə dəsmalla Peyğəmbər (s)-in əllərini qurulayırdı. Artıq qalmış meyvələr, sini ilə birgə asimana aparıldı. Bu zaman Peyğəmbər (s) nafilə namazını qılmaq üçün artıq ayaq üstə durmuşdu ki, Cəbrayıl Onun yanına gəlib dedi: «Ya Mühəmməd, indi sənə namaz haramdır. Gərək evə gedib Xədicə (s.ə) ilə yaxınlıq edəsən, çünki Allah istəyir ki, bu gecə sənin sülbundən pak övladlar yaratsın».
Nəhayət, Peyğəmbər (s) qırx gün ayrılıqdan sonra Xədicə (s.ə)-nin görüşünə getdi.
Xədicə (s.ə) deyir: «Mən həmin 40 gün müddəti tək qalırdım. Axşam düşən kimi qapını bağlayıb, pərdələri çəkir, başımı bağlayıb namaz qılırdım. Namazı qurtarandan sonra çırağı söndürüb yatağıma istiharət etməyə gedirdim. Lakin o gecə hələ yatmamışdım ki, qapının halqasının döyüldüyünü eşitdim. Mən: «Qapını döyən kimdir ki, Peyğəmbər (s)-dən başqa heç kim onu döymür?»-dedim. Bu vaxt Peyğəmbər (s)-in məlahətli səsini eşitdim: «Ey Xədicə, qapını aç! Mənəm, Mühəmmədəm.» Sevinclə qapını açdım. O cənab evə daxil oldu. O, hər dəfə evə gələndə bir qabda su istəyər, dəstəmaz alıb iki rükət namaz qılar, sonra yatağına girərdi. Lakin həzrəti-Mühəmməd (s) o gecə su istəmədi, heç namaza da hazırlaşmadı. Mənim qolumdan tutub yatağına apardı.
Allaha and olsun ki, Peyğəmbər (s) məndən hələ uzaqlaşmamışdı ki, Fatimə (s.ə)-nin nurunu öz bətnimdə hiss edib hamilə olduğumu başa düşdüm».
Müəllif yazır: «Peyğəmbər (s)-in Xədicə (s.ə.)-dən qırx gün müddətində kənarlaşdırılması Fatimə (s.ə)-nin müqəddəs vücudunu, Allahın bu böyük töhfə və hədiyyəsini almaq üçün görülən hazırlıq idi, belə ki həzrəti-Zəhra (s.ə)-nın ziyarətnaməsində bu mətləbə işarə olunmuşdur: «İlahi! Salam göndər o pak qadına! Fatimə sənin Rəsulunun qızı, ciyərparası, qəlbinin məlhəmidir. O, Peyğəmbərə sənin tərəfindən seçilmiş və öz əhdinə vəfa etdiyi bir töhfədir».
Peyğəmbər (s)-in Xədicə (s.ə)-dən belə kənar gəzməyi dünya qadınlarının sərvəri həzrəti-Fatimə (s.ə)-nin məqamının doğma, əziz və böyük olmasına bir nümunədir ki, bu fəziləti dil belə təsvir etməkdə acizdir.
Allahın Elçisi(s) üçün behişt meyvələrindən – üzüm və xurmanın gətirilməsi bu meyvələrin daha çox bərəkətli və xeyirli olmalsından irəli gəlir. Çünki ağacların arasında heç bir ağac xurma və üzüm ağacı kimi bərəkətli, xeyirli olmamışdır. Eləcə də bu iki ağac Adəm(ə)-in xəmirindən artıq qalmış gildən yaradılmışdır. Çox ehtimal ki, belə seçim bu pak və mübarək nəslin övladlarının çoxlu olmasına və müqəddəsliyinə bir işarədir.
O zaman həzrəti-Mühəmməd(s) vacib namazını qılmışdı. Onun iftardan sonra qılacağı namaz isə müstəhəb və nafilə namazları idi ki, bunların da Cəbrayıl qılınacağı təqdirdə haram olduğunu söyləmişdi.


Geri dön

PoZitiV Kaa=)

 • 1 iyun 2014 18:57
 • Məqalə: 309
 • Şərh: 8781
 • Bal:
Meqaleye gore twk)

--------------------

Mr.LegenD

 • 7 may 2014 12:48
 • Məqalə: 88
 • Şərh: 2317
 • Bal:
{awards}
Allah. razi olsun

--------------------
https://www.facebook.com/vusal.yoff.3
Facebook profilim isteyen dostluq atsin

ヅ Bad Girl ヅ

 • 6 may 2014 19:11
 • Məqalə: 790
 • Şərh: 20236
 • Bal:
{awards}
Allah razı olsun

--------------------

Favorit Girl )

 • 6 may 2014 12:36
 • Məqalə: 178
 • Şərh: 1613
 • Bal:
{awards}
tewekkurler ALLAH razi olsun

--------------------


GuLerken YanaxLarimin Nie BaTdigini SorushduLar...
-BiLmirem Didim..
DoguLarken MeLekLer Yanaginnan Opub DidiLer..

eliwqa

 • 6 may 2014 09:19
 • Məqalə: 8
 • Şərh: 2868
 • Bal:
{awards}
tewekkurler ALLAH razi olsun

--------------------

☆__LorD_DeviL__☆

 • 5 may 2014 23:59
 • Məqalə: 73
 • Şərh: 232
 • Bal:
{awards}
ŤƐらƐҚҚЦ尺ŁƐ尺

Yusif_97

 • 5 may 2014 23:44
 • Məqalə: 298
 • Şərh: 5649
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun

NeFeSiM LiL OrXaN

 • 5 may 2014 23:42
 • Məqalə: 38
 • Şərh: 3491
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsun

NikaLYa

 • 5 may 2014 21:48
 • Məqalə: 102
 • Şərh: 7305
 • Bal:
{awards}
tewekkur edirem

ALLAH RAZI OLSUN

--------------------

Yusif_97

 • 5 may 2014 21:42
 • Məqalə: 298
 • Şərh: 5649
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

PSIXOPATKA

 • 5 may 2014 21:30
 • Məqalə: 160
 • Şərh: 12034
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

--------------------

PoZitiV Kaa=)

 • 5 may 2014 20:59
 • Məqalə: 309
 • Şərh: 8781
 • Bal:
{awards}
meqaleye gore twk)))

--------------------

_♕Röya♕_

 • 5 may 2014 20:53
 • Məqalə: 734
 • Şərh: 26544
 • Bal:
{awards}
Allah razı olsun

No Ordinary Boy

 • 5 may 2014 20:21
 • Məqalə: 27
 • Şərh: 2132
 • Bal:
{awards}
Meqaleye gore Twk (@_@)

--------------------

^^FiDaNKa^^

 • 5 may 2014 20:18
 • Məqalə: 48
 • Şərh: 5783
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun

ЛЮБИМКА

 • 5 may 2014 19:51
 • Məqalə: 53
 • Şərh: 2488
 • Bal:
{awards}
Tewekkurler...

Damlam

 • 5 may 2014 17:39
 • Məqalə: 49
 • Şərh: 4697
 • Bal:
{awards}
ALLAH HAMIMIZDAN RAZI OLSUN

--------------------
http:///user/İmza/

TENHA_OGLAN25

 • 5 may 2014 17:33
 • Məqalə: 7
 • Şərh: 219
 • Bal:
{awards}
çσσχ ѕαğσℓυη мəqαℓəуə göяə...!!!

beyendim super !!

__MB__

 • 5 may 2014 17:01
 • Məqalə: 257
 • Şərh: 4354
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun

Qaska_Quli

 • 5 may 2014 16:45
 • Məqalə: 28
 • Şərh: 13328
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsunn

--------------------

Воровская

 • 5 may 2014 16:43
 • Məqalə: 74
 • Şərh: 1343
 • Bal:
{awards}
Allah Razi olsun biricik cox sagol ki melumatlandirdin bizleri

--------------------
✰ღMouRnfuL GirLღ✰

 • 5 may 2014 16:12
 • Məqalə: 129
 • Şərh: 5052
 • Bal:
{awards}
çσσχ ѕαğσℓυη мəqαℓəуə göяə...!!!

--------------------

2-ci kurs telebesi

NikaLYa

 • 5 may 2014 16:10
 • Məqalə: 102
 • Şərh: 7305
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUNN

--------------------

Sus ve Izle

 • 5 may 2014 16:09
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 19
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsun

--------------------
-Yuxular, hər gecə, səssizcə və təhlükəsiz bir şəkildə içimizdəki dəliliyi yaşamağımıza imkan verir...

^^FiDaNKa^^

 • 5 may 2014 15:59
 • Məqalə: 48
 • Şərh: 5783
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun...

Biqeyrət....

 • 5 may 2014 15:58
 • Məqalə: 196
 • Şərh: 8694
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

__MB__

 • 5 may 2014 15:53
 • Məqalə: 257
 • Şərh: 4354
 • Bal:
{awards}
tewekkur edirem

Yusif_97

 • 5 may 2014 15:49
 • Məqalə: 298
 • Şərh: 5649
 • Bal:
{awards}
Allah razı oLsun...

sessiz deniz

 • 5 may 2014 15:47
 • Məqalə: 410
 • Şərh: 6771
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsunnnnnnnnnnnn

Bash Belası

 • 5 may 2014 15:24
 • Məqalə: 158
 • Şərh: 4873
 • Bal:
{awards}
Allah razı oLsun...

<< ƏvvəlkiSonraki >>
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 2
Qonaqlar: 19
Cəmi: 59

 

Top 10 Müəllif

Darling
Xəbərləri: 4
Cəmi: 694
 
The Shield
Xəbərləri: 3
Cəmi: 579
 
A.n.o.n.i.m.k.a
Xəbərləri: 1
Cəmi: 3
 
 
{slinks}