Qəzavət-Dönüşü olmayan səfər

 
Qəzavət-Dönüşü olmayan səfər

Qəzavət-Dönüşü olmayan səfər

Əmirəl-mö`minin Əli (ə.s) məscidə daxil olub gördü ki, bir cavan ağlayır, bir neçə nəfər də ona təskinlik verir. İmam (ə.s) irəli gəlib cavandan soruşdu: – Nə üçün ağlayırsan?

Cavan: – Ya Əmirəl-mö`minin! Şüreyh qazinin mənim barəmdə çıxartdığı hökmə görə ağlayıram. Bilmirəm, hansı əsasa görə bu hökmü vermişdir!

Sonra öz başına gələnləri belə dedi: – Atam bu camaatla birlikdə səfərə getmişdi. Özü ilə çoxlu mal-dövlət də aparmışdı. Onlar səfərdən gəlmiş, atam isə qayıtmamışdır. Atam barəsində xəbər aldıqda deyirlər ki, səfərdə ölmüşdür. Onun mal-dövlətindən soruşduqda isə deyirlər ki, onun mal-dövlətdən heç nəyi yox idi. Onları Şüreyhin yanına apardım. Şüreyh and içdirib onları azad etdi. Halbuki, atamın özü ilə çoxlu mal-dövlət apardığını bilirdim.

Əmirəl-mö`minin Əli (ə.s) onlara buyurdu: – Tez olun, Şüreyhin yanına qayıdın! Mən özüm o cavanın işi barəsində təhqiqat aparacağam.

Onlar qayıtdılar. Əli (ə.s) da Şüreyhin yanına gəlib dedi: – Onların arasında necə qəzavət etmisən?

Şüreyh: – Ya Əmirəl-mö`minin! Bu cavan iddia edir ki, atası bunlarla birlikdə səfərə getmiş və özü ilə çoxlu mal-dövlət aparmışdır. Amma atası onlarla birlikdə səfərdən qayıtmayıb. Cavan onlardan atası barəsində soruşduqda ona «atan səfərdə ölmüşdür»-deyə cavab veriblər. Mən də cavana dedim: «Öz iddiana dair şahidin varmı?» «Xeyr»-deyə cavab verdi. İnkar edən bu dəstəni and içdirdim və azad oldular.

Əli (ə.s) Şüreyhə buyurdu: – Çox təəssüflənirəm ki, bu cür mühüm hadisədə belə hökm vermisən!

Şürey: – Bəs onun hökmü nədir?

Əli (ə.s) buyurdu: – Allaha and olsun, indi onların arasında elə hökm edərəm ki, məndən əvvəl Davud peyğəmbərdən başqa heç kəs belə bir hökm etməyibdir. Ey Qənbər! Keşikçi mə`murları gətir!

Qənbər onları gətirdi. Həzrət onların hər birinə bir mə`mur tə`yin etdi, sonra onların üzlərinə baxıb buyurdu: – Nə deyirsiniz?! Belə fikirləşirsiniz ki, sizin bu cavanın atasına qarşı törətdiyiniz cinayətdən agah deyiləm?! Əgər xəbərdar olmasam, onda nadan olaram!

Sonra mə`murlara buyurdu: – Onların üzlərini bağlayın və hamısını bir-birindən ayırın.

Həzrətin göstərişi ilə onların hər birini üzləri və başları paltarla örtülmüş halda məscidin sütunlarının birinin yanında oturtdular. Sonra İmam (ə.s) öz katibi Əbdüllah ibni Əbu Rafeni çağırıb buyurdu: – Qələm-kağız gətir!

Özü isə qəzavət kürsüsündə əyləşdi, camaat da onun qarşısında oturdular. Həzrət camaata buyurdu: – Mən hər vaxt «təkbir» desəm, siz də «təkbir» deyin.

Sonra camaatı qəzavət məclisindən çıxartdı və içəridəkilərdən birini çağırıb öz qarşısında oturtdu. Üzünü açıb Əbdüllah ibni Əbi Rafeyə buyurdu: – Bu kişinin iqrar etdiklərini yaz.

Sonra onu istintaq edib buyurdu: – Siz və bu cavanın atası nə vaxt evinizdən xaric olmusunuz?

–Filan gündə.

–Hansı ayda?

–Filan ayda.

–Hansı ildə?

–Filan ildə.

–Bu cavanın atası öləndə harada idiniz?

–Filan yerdə.

–Kimin evində?

–Filankəsin evində.

–Hansı xəstəlikdən öldü?

–Filan xəstəlikdən.

–Xəstəliyi neçə gün çəkdi?

–Filan qədər.

–Hansı gündə öldü? Kim ona qüsl verib kəfənə bükdü? Kəfəninin parçası nə idi? Kim ona namaz qıldı və kim onu qəbrə qoydu?

Onu tam istintaqa çəkdikdən sonra «təkbir» səsi ucaldı. Camaat da hamılıqla «təkbir» dedi. «Təkbir» səsini eşitdikləri halda başqaları da o şəxsin həm özünün, həm də digərlərinin sirrini açmasına yəqin etdilər. Həzrətin əmri ilə yenidən onun başını və üzünü bağlayıb zindana apardılar.

Sonra başqa birini hüzuruna çağırıb öz qarşısında oturtdu. Üzünü açdı və ona buyurdu: – Elə fikirləşirsən ki, mən sizin cinayət və xəyanətinizdən agah deyiləm?

Bu zaman o, birinci şəxsin gördükləri işləri e`tiraf etməsinə əsla şəkk etmədi və günahını boynuna almaqdan başqa bir çıxış yolu görməyərək dedi: – Ya Əmirəl-mö`minin! Mən də onlardan biri idim və cavanın atasını öldürmək istəmirdim.

Bununla da öz təqsirini e`tiraf etdi.

Sonra İmam Əli (ə.s) şahidlərin hamısını biri digərindən sonra çağırdı. Onlar da cavanın atasını öldürüb mal-dövlətini mənimsədiklərini iqrar etdilər. Bu zaman hələ iqrar etməmiş olan birinci şəxs də e`tiraf etdi. İmam onları cavanın atasının qan bahasını və mal-dövlətini verməyə vəzifəli etdi. Öldürülən şəxsin malını qaytarmaq istədikdə cavanla onların arasında kəskin ixtilaf yarandı və hər biri müəyyən məbləği iddia etdilər. Əli (ə.s) öz üzüyünü və onların üzüklərini götürüb buyurdu: – Onları bir yerə qatın. Hər kəs mənim üzüyümü bunların içərisindən tapsa, iddiasında düz demiş olar. Çünki mənim üzüyüm Allahın payıdır və Allahın payı həqiqətə çatar.

Bu məsələ həll olunduqdan sonra Şüreyh dedi: – Ya Əmirəl-mö`minin! Davud peyğəmbərin hökmü nə idi?

Həzrət buyurdu: – Davud bir küçədən keçirdi. Təsadüfən bir-biri ilə oynayan bir neçə uşaqla qarşılaşdı. Bir uşağın «Matəddin» (din öldü) deyə səsləndiyini eşitdi. Uşağı yanına çağırıb ona dedi: – Adın nədir?

Dedi: – Matəddin.

Davud dedi: – Bu adı kim sənə qoymuşdur?

Dedi: – Atam.

Davud oğlanı anasının yanına aparıb soruşdu: – Ey qadın! Bu uşağın adı nədir?

Anası: – Matəddin.

Davud: – Bu adı ona kim qoymuşdur?

Anası: – Atası qoymuşdur.

Davud: – Hansı münasibətlə?

Qadın: – Bu oğluma hamilə olan zaman atası bir karvanla səfərə getdi, lakin onlarla qayıtmadı. Mən onun barəsində soruşduqda «ölmüşdür»-deyə cavab verdilər.

Dedim: – Bəs onun mal-dövləti necə oldu?

Dedilər: – Onun heç nəyi yox idi!

Dedim: – Mənim barəmdə sizə heç bir vəsiyyət və sifariş etmədimi?

Dedilər: – Yalnız bir vəsiyyət etdi. O, sənin hamilə olduğunu bildiyi üçün sifariş etdi ki, oğlan və ya qız olmağından asılı olmayaraq övladının adını «Matəddin» qoyarsan.

Davud: – Ərinin səfər yoldaşları ölüblər, yoxsa diridirlər?

Qadın: – Diridirlər.

Davud: – Məni onların evinə apar.

Qadın Davudu onların evinə apardı. Davud onların hamısını bir yerə toplayıb həmin ardıcıllıqla onları danışdırdı. Onların cinayəti aşkar olduqda öldürülən şəxsin qan bahasını və malını onların öhdəsinə qoyub qadına dedi: – İndi oğlunun adını Aşəddin, yə`ni «Din dirildi» qoy.

Həmin rəvayəti Mərhum Kuleyni də başqa sənədlərlə Əsbəğ ibni Nəbatədən nəql edərək deyir: – Əli (ə.s) bir hadisə barəsində elə heyrətli mühakimə yürütdü ki, onun oxşarını heç vaxt eşitməmişdim. Sonra yuxarıdakı hadisəni nəql edir və axırda deyir: – İmam (ə.s) onlarla birlikdə Şüreyhin yanına qayıtdı və bu məşhur məsəli Şüreyhə oxudu:

«Sə`d adlı bir kişi öz dəvələrini suvarmaq üçün çaya apardı. Halbuki, özü paltarlarına bürünmüşdü.

Sə`d! Bu vəziyyətlə dəvələrinə su verə bilməzsən!
»

Bunu demək istəyirdi ki, Şüreyh bu hadisənin ətrafında daha artıq tədqiqat aparmalı, puç və zahiri mühakimələrlə kifayətlənməməlidir.

Bu rəvayətin məzmununu sünnülər də nəql etmişlər. Belə ki, onu «Mənaqib»in müəllifi Zəməxşərinin «Müstəqsa» kitabından, ibni Məhdi də «Nüzhə» kitabında ibni Sirindən nəql etmişdir.

Bura qədər nəql olunan rəvayətlərdən mə`lum olur ki, Həzrət Əli (ə.s) həm Süleyman peyğəmbər kimi (birinci fəslin üçüncü hadisəsində qeyd olunduğu kimi), həm Danyal peyğəmbər kimi (üçüncü fəslin birinci hadisəsində qeyd olunduğu kimi), həm də Davud peyğəmbər kimi (bu hadisədə qeyd olunduğu kimi) qəzavət etmişdir.

Məhz buna görə də Həzrət Peyğəmbər (s.ə.v.v.) çoxlu hədislərdə Əli (ə.s)-ı peyğəmbərlərə oxşatmışdır. Şair necə də gözəl deyir:

Ançe xuban həme darənd, tu tənha dari!

(Yaxşı insanların hamısının malik olduğu şeyə, sən təklikdə maliksən).Ehliwie-samux.tr.gg


Geri dön

✰ღMouRnfuL GirLღ✰

 • 20 iyun 2014 16:40
 • Məqalə: 129
 • Şərh: 5052
 • Bal:
Allah razi olsun

--------------------

2-ci kurs telebesi

✰ ♥..Золушка..♥ ✰

 • 2 iyun 2014 18:28
 • Məqalə: 242
 • Şərh: 12081
 • Bal:
{awards}
coox sagolun

Banned456

 • 26 may 2014 19:09
 • Məqalə: 638
 • Şərh: 24924
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsun

prosta barbi

 • 26 may 2014 11:32
 • Məqalə: 101
 • Şərh: 3837
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

Yusif_97

 • 25 may 2014 19:43
 • Məqalə: 298
 • Şərh: 5649
 • Bal:
{awards}
tewekkurler

Rapunzel Aşkı

 • 25 may 2014 17:04
 • Məqalə: 77
 • Şərh: 340
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun

--------------------

♔ Rapuиzel ♔

 • 25 may 2014 17:02
 • Məqalə: 335
 • Şərh: 7081
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun

--------------------

NeFeSiM LiL OrXaN

 • 25 may 2014 17:02
 • Məqalə: 38
 • Şərh: 3491
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsun

AySenKa

 • 25 may 2014 16:48
 • Məqalə: 27
 • Şərh: 2127
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun

คşк łคfтคɴ คɴłคмคz ❤

 • 25 may 2014 16:33
 • Məqalə: 694
 • Şərh: 18832
 • Bal:
{awards}
tskler....

PoZitiV Kaa=)

 • 25 may 2014 16:21
 • Məqalə: 309
 • Şərh: 8781
 • Bal:
{awards}
Meqaleye gore twk)

--------------------

^^FiDaNKa^^

 • 25 may 2014 15:50
 • Məqalə: 48
 • Şərh: 5783
 • Bal:
{awards}
tewekkurler

ღKiRaZ MeVsİmCiღ

 • 25 may 2014 15:14
 • Məqalə: 316
 • Şərh: 5421
 • Bal:
{awards}
tewekkurler

Nazi_Odi

 • 25 may 2014 15:04
 • Məqalə: 36
 • Şərh: 5418
 • Bal:
{awards}
Allah razı olsun çoxsağolun

PSIXOPATKA

 • 25 may 2014 15:03
 • Məqalə: 160
 • Şərh: 12034
 • Bal:
{awards}
coox sagolun winked

--------------------

^^Nazlı Şeytan^^

 • 25 may 2014 14:49
 • Məqalə: 254
 • Şərh: 8532
 • Bal:
{awards}
Tewekkurler

K.r.A.l

 • 25 may 2014 14:40
 • Məqalə: 26
 • Şərh: 1366
 • Bal:
{awards}
mək istəyirdi ki, Şüreyh bu hadisənin ətrafında daha artıq tədqiqat aparmalı, puç və zahiri mühakimələrlə kifayətlənməməlidir.

Bu rəvayətin məzmununu sünnülər də nəql etmişlər. Belə ki, onu «Mənaqib»in müəllifi Zəməxşərinin «Müstəqsa» kitabından, ibni Məhdi də «Nüzhə» kitabında ibni Sirindən nəql etmişdir.

Bura qədər nəql olunan rəvayətlərdən mə`lum olur ki, Həzrət Əli (ə.s) həm Süleyman peyğəmbər kimi (birinci fəslin üçüncü hadisəsində qeyd olunduğu kimi), həm Danyal peyğəmbər kimi (üçüncü fəslin birinci hadisəsində qeyd olunduğu kimi), həm də Davud peyğəmbər kimi (bu hadisədə qeyd olunduğu kimi) qəzavət etmişdir.

Məhz buna görə də Həzrət Peyğəmbər (s.ə.v.v.) çoxlu hədislərdə Əli (ə.s)-ı peyğəmbərlərə oxşatmışdır. Şair necə də gözəl deyir:

Ançe xuban həme darənd, tu tənha dari!

Əmirəl-mö`minin Əli (ə.s) məscidə daxil olub gördü ki, bir cavan ağlayır, bir neçə nəfər də ona təskinlik verir. İmam (ə.s) irəli gəlib cavandan soruşdu: – Nə üçün ağlayırsan?

--------------------
Qaгаиliq oтagiм... тelefoи iшigi... нeziи maниi... goz
yaшlariм... agliмda seи... ve oludeи feгqi olмayaи
мeи.

^^Nazlı Şeytan^^

 • 25 may 2014 14:27
 • Məqalə: 254
 • Şərh: 8532
 • Bal:
{awards}
Tewekkurler

♫ мєl๏dyคм ♫

 • 25 may 2014 14:23
 • Məqalə: 163
 • Şərh: 4781
 • Bal:
{awards}
Tewekkurler

--------------------

Mr.LegenD

 • 25 may 2014 14:05
 • Məqalə: 88
 • Şərh: 2317
 • Bal:
{awards}
Tewekkurler

--------------------
https://www.facebook.com/vusal.yoff.3
Facebook profilim isteyen dostluq atsin

Qaska_Quli

 • 25 may 2014 14:04
 • Məqalə: 28
 • Şərh: 13328
 • Bal:
{awards}
Teshekkurrrrrrr

--------------------

ヅ Bad Girl ヅ

 • 25 may 2014 13:45
 • Məqalə: 790
 • Şərh: 20236
 • Bal:
{awards}
ILK WERH MENEN

--------------------
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 2
Qonaqlar: 11
Cəmi: 65

 

Top 10 Müəllif

aytc.sza
Xəbərləri: 2
Cəmi: 282
 
 
{slinks}