Müsəlman Qadın İsmətli və Hörmətlidir

 
Müsəlman Qadın İsmətli və Hörmətlidir


Al­lah “Mal və uşaq­lar bu dün­ya­nın bər-bə­zə­yi­dir. Əbə­di qa­lan yax­şı əməl­lər isə Rəb­bi­nin ya­nın­da həm sa­vab, həm də ümid eti­ba­ri­ləda­ha xe­yir­li­dir!” (“Kəhf” su­rə­si, 18/46) ayə­si ilə in­san­la­ra çox mü­hüm bir mə­lu­mat ver­miş­dir: bə­zi in­san­la­rın çox də­yər ver­dik­lə­ri, bü­tün hə­yat­la­rı­nı uğ­ru­na həsr et­dik­lə­ri və əl­də et­mə­yə ça­lış­dıq­la­rı dün­yə­vi də­yər­lə­rin ha­mı­sı ötə­ri gö­zəl­lik­lər­dir.
Əsl də­yər­li olan və qa­lan isə in­san­la­rın ma­lik ol­duq­la­rı mə­nə­vi də­yər­lər və bü­tün bun­lar­da gös­tər­dik­lə­ri da­vam­lı­lıq­dır. An­caq bu hə­qi­qə­ti gö­zar­dı edən bə­zi in­san­lar hə­qi­qi də­yə­rin, şə­rəf və lə­ya­qə­tin zən­gin­lik, eti­bar, mal və mülk sa­hi­bi ol­maq ki­mi ün­sür­lər­dən ol­du­ğu­nu zənn edə­rək bun­la­rın ar­xa­sı ilə ge­də bi­lir­lər. Ey­ni ilə ət­raf­la­rın­da­kı in­san­la­rı da bu öl­çü­lə­rə gö­rə də­yər­lən­di­rib on­la­ra da sa­hib ol­duq­la­rı bu mad­di xü­su­siy­yət­lə­rə gö­rə hör­mət, sev­gi və hey­ran­lıq bəs­lə­yə bi­lir­lər.
Hal­bu­ki bü­tün bun­lar Al­la­hın in­san­la­rın is­ti­fa­də­si­nə ver­di­yi ne­mət­lər­dir. An­caq in­san­la­rı həm Al­lah ya­nın­da, həm də dün­ya hə­ya­tın­da də­yər­li və üs­tün edən xü­su­siy­yət­lər isə da­ha fərq­li­dir. Şə­rəf, if­fət və vü­qar­lı­lıq bun­la­rın ba­şın­da gə­lir. Bu ifa­də­lər mö­mi­nin təq­va­sı­nı or­ta­ya qoy­ma­sı sə­bə­bi ilə bir in­sa­na də­yər və mə­na qa­zan­dı­ran, hə­qi­qi mə­na­da sev­gi və hör­mət oyan­dı­ran xü­su­siy­yət­lər­dir. Dün­ya­nın ən var­lı, ən gö­zəl və ya ən ali mə­qa­mı­na sa­hib olan bir in­san ol­sa da, bun­la­rın heç bi­ri in­sa­na na­mus­lu, cid­di və lə­ya­qət­li bir in­sa­nın ali­cə­nab­lı­ğı­nı və üs­tün­lü­yü­nü qa­zan­dı­ra bil­məz. Bu xü­su­siy­yət­lə­rə sa­hib olan in­sa­nın tə­bii bir hey­bə­ti və gö­zəl­li­yi, tə­bii ruh də­rin­li­yi var. Al­lah: “Əgər si­zə qa­da­ğan olun­muş bö­yük gü­nah­lar­dan çə­ki­nər­si­niz­sə, Biz də si­zin qə­ba­hət­lə­ri­ni­zin üs­tü­nü ör­tər və si­zi şə­rəf­li bir mən­zi­lə çat­dı­ra­rıq” (“Ni­sa” su­rə­si, 4/31) ayə­si ilə, şə­rə­fi, Qu­ran əx­la­qı­nı ya­şa­maq üçün sə­mi­mi səy gös­tə­rən, On­dan la­zım ol­du­ğu ki­mi çə­ki­nən in­san­la­ra ve­rə­cə­yi­ni bil­dir­miş­dir. Baş­qa bir ayə­də isə Al­lah hə­qi­qi lə­ya­qə­ti Qu­ran əx­la­qı­nı ya­şa­yan in­san­la­ra ve­rə­cə­yi­ni be­lə bil­dir­miş­dir:

“Şüb­hə­siz ki, sə­də­qə ve­rən ki­şi və qa­dın­lar, Al­lah yo­lun­da gö­zəl (kö­nül xoş­lu­ğu ilə) borc ve­rən­lər üçün (əməl­lə­ri­nin sa­va­bı) qat-qat ar­tı­rı­la­caq­dır. On­la­rı həm də çox qiy­mət­li bir mü­ka­fat göz­lə­yir!” (“Hə­did” su­rə­si, 57/18).


Hə­qi­qi şə­rəf in­sa­nın sa­hib ol­du­ğu Al­lah qor­xu­su və axi­rət inan­cı sə­bə­bi ilə aşa­ğı sə­viy­yə­li in­san­lar­la sə­viy­yə­si­nin aşa­ğı düş­mə­mə­si, adi dav­ra­nış­la­ra, xır­da mən­fə­ət­lər əl­də et­mək üçün ki­çik sax­ta­kar­lıq­la­ra, ya­la­na, iki­üz­lü­lük­lə­rə tə­nəz­zül et­mə­mə­si­dir. İn­san­la­rın ca­hil dav­ra­nış­la­rı­na yet­kin hə­rə­kət­lər­lə və gö­zəl əx­laq­la əvə­zi­ni ver­mə­si­dir. Mö­min qa­dın da Al­la­ha olan də­rin ima­nı və qor­xu­su sə­bə­bin­dən şə­rəf­li və cid­di bir şəx­siy­yət kamilliyi nü­ma­yiş et­di­rər. Qu­ran əx­la­qı­na uy­ğun hə­rə­kət et­mə­yin in­sa­nı hə­mi­şə üs­tün sə­viy­yə­yə gə­ti­rə­cə­yi­ni bi­lə­rək Al­la­hın bə­yən­di­yi tə­va­zö­kar və təs­li­miy­yət­li əx­la­qın­dan heç vaxt gü­zəş­tə get­məz.

Al­lah Qu­ra­nın bir çox ayə­si ilə na­mu­sun əhə­miy­yə­ti­nə və qa­dı­na qa­zan­dı­ra­ca­ğı də­yə­rə də diq­qət çək­miş­dir. Al­lah bü­tün aləm­lə­ri­nə qa­dın­la­rı­na Həz­rə­ti Mər­yə­min əx­la­qı­nı və if­fə­ti­ni mi­sal gös­tər­di­yi­ni bil­di­rə­rək bu xü­su­siy­yə­tin in­sa­na qa­zan­dır­dı­ğı üs­tün­lü­yü xa­tır­lat­mış­dır:

“Xa­tır­la ki, bir za­man­lar mə­lək­lər be­lə de­miş­di­lər: “Ya Mər­yəm, hə­qi­qə­tən, Al­lah sə­ni seç­miş, tə­miz­lə­miş, aləm­lə­rin qa­dın­la­rın­dan üs­tün tut­muş­dur” (“Ali-İmran” su­rə­si, 3/42).

Al­lah Qu­ra­nın baş­qa ayə­lə­rin­də isə na­mu­sun mö­min qa­dı­nın mü­hüm nə­zə­rə çar­pan xü­su­siy­yəti ol­du­ğu­nu be­lə xa­tır­la­dır:

“Siz­dən azad mö­min qa­dın­lar­la ev­lən­mə­yə mad­di im­ka­nı ol­ma­yan­lar sa­hib ol­duq­la­rı mö­min ca­ri­yə­lər­dən al­sın­lar. Al­lah si­zin ima­nı­nı­zı da­ha yax­şı bi­lir. Ha­mı­nız bir-bi­ri­niz­dən­si­niz. İf­fə­ti­ni qo­ru­yub sax­la­yan, zi­na­kar­lıq et­mə­yən və aş­na­sı ol­ma­yan ca­ri­yə­lər­lə sa­hib­lə­rin­dən ica­zə alıb ev­lə­nin…” (“Ni­sa” su­rə­si, 4/25).
“…Mö­min­lə­rin, həm­çi­nin siz­dən əv­vəl ki­tab ve­ril­miş­lə­rin azad və is­mət­li qa­dın­la­rı mehr­lə­ri­ni ver­di­yi­niz, na­mus­lu olub zi­na et­mə­di­yi­niz və giz­li dost­lar qə­bul et­mə­yən­lər ola­raq (ev­lən­mək üçün) si­zə ha­lal­dır. İma­nı da­na­nın bü­tün iş­lə­ri bo­şa çı­xar və o, axi­rət­də zə­rər çə­kən­lər­dən olar!” (“Mai­də” su­rə­si, 5/5).


Baş­qa bir ayə­də isə Al­lah na­mu­sun əhə­miy­yə­ti­ni “On­la­rın ta­nın­ma­sı və on­la­ra əziy­yət ve­ril­mə­mə­si üçün da­ha mü­na­sib olan bu­dur…” (“Əh­zab” su­rə­si, 33/59) ifa­də­si ilə bil­dir­miş­dir. Na­mus hər qa­dı­na hör­mət və şə­rəf qa­zan­dı­rır və onun cə­miy­yət için­də əziy­yət gör­mə­yi­nin qar­şı­sı­nı alır.

Mö­min qa­dın­lar Al­la­hın Qu­ran­da bil­dir­di­yi bü­tün me­yar­la­ra ən gö­zəl şə­kil­də ta­be ola­raq şə­rəf, cid­diy­yət və hör­mət qa­za­nır­lar. Be­lə bir in­sa­nın bü­tün dav­ra­nış­la­rın­dan, da­nı­şıq­la­rın­dan, hə­rə­kət­lə­rin­dən, üzün­də­ki ifa­də­dən, ba­xış­la­rın­dan, gü­lü­şün­dən nə qə­dər if­fət­li və cid­di in­san ol­du­ğu­nu ba­şa düş­mək müm­kün­dür. İf­fət­li hər bir qa­dı­nın tə­bii ali­cə­nab­lı­ğı, in­sa­na uy­ğun hey­bə­ti və eti­bar­lı bir şəx­siy­yə­ti var. Həm­çi­nin Al­lah yu­xa­rı­da­kı ayə­də də mö­min­lə­rin bu xü­su­siy­yət­lə­ri ilə “ta­nın­dıq­la­rı­na” diq­qət çək­miş­dir. Qu­ra­nın baş­qa bir ayə­sin­də isə “…On­la­rın əla­mə­ti üz­lə­rin­də olan səc­də ni­şa­nə­si­dir…” (“Fəth” su­rə­si, 48/29) ifa­də­si ilə Al­lah mö­min­lə­rin üz­lə­rin­dən ta­nın­dıq­la­rı­na diq­qət çək­miş­dir.


Geri dön

Biqeyrət....

 • 28 iyul 2014 03:11
 • Məqalə: 196
 • Şərh: 8694
 • Bal:
ALLAH RAZI OLSUN...

Yokka_

 • 22 iyul 2014 23:09
 • Məqalə: 166
 • Şərh: 7002
 • Bal:
{awards}
Meqale ucun tewekkurle

LEMAN123

 • 7 iyul 2014 22:15
 • Məqalə: 7
 • Şərh: 1622
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN...
------------------------
TEWEKURLER
(:

AySenKa

 • 7 iyul 2014 19:05
 • Məqalə: 27
 • Şərh: 2127
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun

SenSiz...MişKa

 • 7 iyul 2014 13:34
 • Məqalə: 2
 • Şərh: 80
 • Bal:
{awards}
təşəkkür...

--------------------
- ` İтiяmedyəи o qedəя qoxduм кi , " səииəи zəнLəм gedir " deмəsinə вelə, "Caиıм" deyəяəк cavaв veяdiм. . .#♡

Diamond Lady

 • 7 iyul 2014 11:04
 • Məqalə: 20
 • Şərh: 1626
 • Bal:
{awards}
tewekkurler

--------------------
aysel mamedova

I am Belieber

 • 6 iyul 2014 12:30
 • Məqalə: 29
 • Şərh: 1333
 • Bal:
{awards}
TESEKKUR EDIREM.. smile

--------------------
Tres metros sobre el cielo☆

NeFeSiM LiL OrXaN

 • 6 iyul 2014 11:43
 • Məqalə: 38
 • Şərh: 3491
 • Bal:
{awards}
Tewekkurler

deniz...

 • 6 iyul 2014 03:36
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 56
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

Nazi_Odi

 • 5 iyul 2014 19:41
 • Məqalə: 36
 • Şərh: 5418
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun cox tewekkurler beli muselmanlar hormetlidiler,qeyretlidiler

Wiyinimmm

 • 5 iyul 2014 17:17
 • Məqalə: 22
 • Şərh: 3770
 • Bal:
{awards}
ஐ╠═.•✰•.══✿†ε$εκκuƦlεƦ✿══.•✰•.═╣ஐ

goz yasim

 • 5 iyul 2014 16:47
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 959
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

REBBIM SENI MENE YAZMIWSA MENDEN QACIWIN YOXDU

Yokka_

 • 5 iyul 2014 16:24
 • Məqalə: 166
 • Şərh: 7002
 • Bal:
{awards}
Tewekkurler

sevgi asiqi

 • 5 iyul 2014 16:17
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 287
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN smile

--------------------
cox terk edildim,ama kederlenmirem cunki bu qederimdendir,
amma esla terk eden olmadim bu da menim xarakterimdendir.

VEHŞİ BEBİR

 • 5 iyul 2014 16:14
 • Məqalə: 1
 • Şərh: 494
 • Bal:
{awards}
tewekkurler

--------------------
SADE SEMİMİ.

Xanim Zehra

 • 5 iyul 2014 15:25
 • Məqalə: 19
 • Şərh: 3238
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

PoZitiV Kaa=)

 • 5 iyul 2014 14:53
 • Məqalə: 309
 • Şərh: 8781
 • Bal:
{awards}
Meqaleye gore twk

--------------------

No Ordinary Boy

 • 5 iyul 2014 14:13
 • Məqalə: 27
 • Şərh: 2132
 • Bal:
{awards}
MEqaleye gore twk...

--------------------

Qaska_Quli

 • 5 iyul 2014 14:04
 • Məqalə: 28
 • Şərh: 13328
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsunm

--------------------

qirilmis qelb

 • 5 iyul 2014 13:17
 • Məqalə: 65
 • Şərh: 2760
 • Bal:
{awards}
tewekkurler

--------------------
I LoVe yOu wiTh aLL mY hEaRt

Haziran Gecesi

 • 5 iyul 2014 13:17
 • Məqalə: 2
 • Şərh: 222
 • Bal:
{awards}
Teşekkurler..

ヅ Bad Girl ヅ

 • 5 iyul 2014 12:51
 • Məqalə: 790
 • Şərh: 20236
 • Bal:
{awards}
Təşəkkürlər

--------------------

^^FiDaNKa^^

 • 5 iyul 2014 12:44
 • Məqalə: 48
 • Şərh: 5783
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsun

♫ мєl๏dyคм ♫

 • 5 iyul 2014 11:21
 • Məqalə: 163
 • Şərh: 4781
 • Bal:
{awards}
Teşekkurler..

--------------------

Wiyinimmm

 • 5 iyul 2014 10:28
 • Məqalə: 22
 • Şərh: 3770
 • Bal:
{awards}
Allah Razi Olsun

ஐ╠═.•✰•.══✿†ε$εκκuƦlεƦ✿══.•✰•.═╣ஐ

♔ Rapuиzel ♔

 • 5 iyul 2014 09:16
 • Məqalə: 335
 • Şərh: 7081
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsun

--------------------
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 2
Qonaqlar: 30
Cəmi: 64

 

Top 10 Müəllif

The Shield
Xəbərləri: 12
Cəmi: 654
 
aytc.sza
Xəbərləri: 10
Cəmi: 273
 
Darling
Xəbərləri: 6
Cəmi: 1060
 
Elya Alieva
Xəbərləri: 3
Cəmi: 153
 
Türkan_
Xəbərləri: 2
Cəmi: 2
 
♔Hе важно∞
Xəbərləri: 1
Cəmi: 385
 
Ayxan_007
Xəbərləri: 1
Cəmi: 28
 
_Qismet_
Xəbərləri: 1
Cəmi: 843
 
bayhan
Xəbərləri: 1
Cəmi: 3
 
poetry
Xəbərləri: 1
Cəmi: 15
 
 
{slinks}