Aşura ziyarətnaməsi

 
Aşura ziyarətnaməsiƏssəlamu ələykə ya Əba Əbdillah. Əssəlamu ələykə yəbnə Rəsulillah. Əssəlamu ələykə yəbnə əmiril muminin, vəbnə səyyidil-vəsiyyin. Əssəlamu ələykə yəbnə Fatimətə səyyidəti-nisail aləmin. Əssəlamu ələykə ya sarəllahi vəbnu sarihi vəl-vitrəl-məvtur. Əssəlamu ələykə və ələl ərvahilləti həllət bifinaik ələykum minni cəmiən səlamullahi əbədən ma bəqitu və bəqiyəlləyli vən-nəhar. Ya Əba Əbdillahi ləqəd əzumətir-rəziyətu və cəllət və əzumətil-musibətu bikə ələyna və əla cəmii əhlil islam və cəllət və əzumət musibətukə fis-səmavati əla cəmii əhli-səmavati fələənəllahu ummətən əssəsət əsasəz zulmi vəl-cəvri ələykum əhləl-bəyti vələənəllahu ummətən dəfəətkum ən məqamikum və əzalətkum ən məratibi-kumulləti rəttəbəkumullahu fiha. Və ləənəllahu ummətən qatələtkum və ləənəllahu-lmuməhhidinə ləhum bittəmkini min qitalikum bəri`tu iləllahi və iləykum minhum və min əşyaihim və ətbaihim və əvliyaihim Ya Əba Əbdillahi inni silmun limən saləməkum və hərbun limən harəbəkum ila yəvmil-qiyamə və ləənəllahu Alə Ziyadin və alə mərvanin və ləənəllahu bəni Uməyyətə qatibətən və ləənəllahubnə Mərcanətə və ləənəllahu Ömərəbnə Sədin və lənəllahu Şimran və ləənəllahu ummətən əsrəcət və əlcəmət və tənəqqabət liqitalikə biəbi əntə və ummi ləqəd əzumə musabi bikə fə-əsəlullahə-lləzi əkramə məqaməkə və əkraməni ən yərzuqani taləbə sarikə məə imamin mənsurin min əhlibəyti Muhəmmədin səlləllahu ələyhi və alihi Allahumməcəlni indəkə vəcihən bilHuseyn ələyhis-səlamu fid-dunyə vəl-axirəti. Ya Əba Əbdillah inni ətəqərrəbu iləllahu və ila rəsulihi və ila əmiril mumininə və ila Fatimətə və iləl-Həsəni və iləykə bimuvalatikə və bilbəraəti mimmən qatələkə və nəsəbə ləkəlhərbə və bil bəraəti mimmən əssəsə əsasəzzulmi vəlcəvri ələykum və əbrəu iləllahi və ila Rəsulihi mimmən əssəsə əsasə zalikə və bəna ələyhi bunyanəhu və cəra fi zulmihi və cəvrihi ələykum və əla əşyaikum bəritu iləllahi və iləykum minhum və ətəqərrəbu iləllahi summə iləykum bimuvalatikum və muvalati vəliyyikum vəl-bəraəti min ədaikum vənnasibinə ləkum-ulhərbə və bil bəraəti min əşyaihim və ətbaihim inni silmun imən saləməkum və hərbun limən harəbəkum və vəliyyun limən valakum və əduvvun limən adakum Fə-əs-əlullahəlləzi əkrəməni bimərifətikum və mərifəti əvliyaikum və rəzəqənil bəraətə min ədaikum ən yəcələni məəkum fiddunya vəl axirəti və ən yusəbbitə li indəkum qədəmə sidqin fiddunya vəl axərə və əsəluhu ən yubəlliğənil məqaməəlməhmudə ləkum indəllahi və ən yərzuqəni tələbə yari məə imami hudən zahirin natiqin bil-həqqi minkum və əsəlullahə bihəqqikum və bişşənilləzi ləkum indəhu ən yutiyəni bimusabi bikum əfzələ ma yuti musabən bimusibətihi Musibətə ma əzəməha və əzəmə rəzəyyətəha fil-islami və fi cəmiis-səməvati vəl-ərz.Allahumməcəlni fi məqami haza mimmən tənaləhu minkə sələvətun və rəhmətun və məğfirətun. Allahumməc-əl məhyayə məhya Muhəmmədin və ali Muhəmmədin və məmati məmatə Muhəmmədin və ali Muhəmmədin. Allahummə innə haza yəvmun təbərrəkət bihi bənu Uməyyətə vəbnu akilətil-əkbadi əlləinubnu əla lisanikə və lisanə nəbiyyikə səlləllahu ələyhi və alihi fi kulli məvtinin və məvqifin vəqafə fihi nəbiyyukə salləllahu ələyhi və alihi. Allahuməl-ən əba Sufyanə və Muaviyətə və Yəzid-əbnə Muaviyətə ələyhim minkə-llənətu əbədəl abidinə və həzə yəvmun fərihət bihi alu Ziyadin və alu Mərvanə biqatlihim-ulHusəynə saləvətullahi ələyhi. Allahummə fədaif ələyhim-ullə`nə minkə vələzəb, Allahummə inni ətəqarrabu iləykə fi həzəl-yəvmil və fi məvqifi həzə və əyami həyati bil-bəraəti minhum vəl-lə`nəti ələyhim və bil-muvalati linəbiyyikə və ali nəbiyyikə ələyhi və ələyhim-ussəlam.

Allahumməl-`ən əvvələ zalimin zaləmə həqqa Muhəmmədin və axira tabi`in ləhu əla zəlikə Allahumməl-`ən-il isabətəl-ləti cahədətilHusəynə və şayə`ət və bayə`ət və tabə`ət əla qatlihi Allahumməl-ənhum cəmiən.

Əssəlamu ələykə ya Əba Əbdillah və ələl-ərvahilləti həllət bifinaikə ələykə minni səlamullahi əbədən ma bəqitu və bəqiyətəlləylu vən-nəhar və la cəələhullahu axirəl əhdi minni liziyarətikum. Əssəlamu ələl Husəyni və əla Əliyyibnil-Huseyn və əla əvladil- Huseyn və əla əshabil -Huseyn.

Allahummə xussa əntə əvvələ zalimin bil-lə`ni minni və əbd bihi əvvələn summəs-sani vəssalisə vərrabiə, Allahumməl-`ən Yəzidə xamisən vəl`ən Ubəydəllah-ibnə Ziyadin vəbnə Mərcanətə və Umərəbnə Sədin və Şimran və alə əbi sufyanə və alə Ziyadin və alə Mərvanə ila yəvmil qiyaməti.

Səcdə edib de:
Allahummə ləkə-lhəmdu həmdəş-şakirinə ləkə əla musabihim, əlhəmdulilləhi əla əzimi raziyyəti Allahummə-rzuqni şəfaətə-lHusəyni yəvməl vurudi və səbbit lii qadəmə sidqin indəkə mə`əl Husəyni və əshəbil Husəyn. Əlləzinə bəzəlu muhəcəhum dunəl-Husəyn ələyhissəlam.


Salam olsun sənə, ey Əba Əbdillah (Əbdullahın oğlu)
Salam olsun sənə, ey Allah elçisinin övladı
Salam olsun sənə, ey Aliahaın seçdiyi və seçdiyinin oğlu
Salam olsun sənə, ey möminlər əmirinin oğlu və ey vəsilər ağasının oğlu
Salam olsun sənə, ey aləm qadınlarının xanımı Fatimənin oğlu
Salam olsun sənə, ey Allahın intiqamını alan və ey Allahın intiqamını alanın oğlu! Ey o kəs ki, köməkçilərinin hamısı şəhadətə yetdi və sənin intiqamını almaq üçün bir kəs qalmadı!
Salam olsun sənə və o ruhlara ki, sənin qarşında təzim etdilər.
Sizin hamınıza məndən Allahın salamı olsun, nə qədər ki, mən varam və gecə-gündüz bərqərardır. Ey Əba Əbdillah, sənin müsibətin və matəmin bizim üçün və bütün müsəlmanlar üçün böyükdür. Sənin müsibətin asimanlarda bütün səma əhlinə böyükdür, yanıqlıdır. Allah lənət etsin o ümmətə ki, siz Əhli-beytə qarşı bu zülmün və amansızlıqların əsasını qoydular, Allahın sizin üçün müqəddər etdiyi məqam və mənzilətdən məhrum etdilər, uzaq saldılar. Allah lənət etsin o ümmətə ki, sizi qətlə yetirdi. Allah lənət etsin o kəslərə ki.sizə qarşı müharibənin müqəddiməsini işləyib hazirladı (şərait yaratdılar). Onlardan, onlara tabe olanlardan, dostlarından Allaha və sizə təbərri edirəm (sığınıram). Ey Əba Əbdillah, həqiqətən mən qiyamətə kimi sizinlə sülh-səfada olanlarla sülhdə, sizintə müharibədə olanlarla müharibədə olacağam. Allah lənət etsin Ziyad övladlarına, Mərvan övladlarına. Allah lənət etsin bəni-üməyyənin hamısına. Allah lənət etsin Mərcanın oğluna (ibni Ziyada), Allah lənət etsin Ömər ibni Sədə, Allah lənət etsin Şimrə, Allah lənət etsin o admlara ki, atlarını səninlə müharibə etmək üçün yəhərləyib, cilovlayıb, üzlərinə niqab saldılar, müharibəyə ciddi hazırlaşdılar.
Atam-anam sənə fəda olsun, həqiqətən mənim sənə matəm saxlamağımın əcri və savabı çox-çox böyükdür. Sənin məqamını əziz edən və senin səbəbinlə məni əzizləyib ikramlı edən Allahdan istəyirəm ki, Muhəmməd (səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm)-in Əhli-beytindən olan qalib Imamın (İmam Zamanın) önündə sənin intiqamını almağı mənə nəsib etsin. Ilahi, imam Hüseyn (ə) xatirinə məni dünya və axirətdə Öz yanında abırlı-həyalı, uca şanlı et! Ey Əba Əbdillah, həqiqətən mən səninlə dostluq, bu zülmlərin əsasını qoyan və bu əsasda hərəkət edən, sizə və sizin şiələrə qarşı zülm və cəfasını davam etdirənlərdən bezar olmaqla Allaha, Onun Rəsuluna, Əmirəl-mömininə, Fatiməyə, Həsənə və sənə yaxınlaşmaq istəyirəm. Allahın dərgahında və sizin hüzurunuzda onlardan bezarlığımı bildirir, siz və sizi sevənlərə məhəbbət göstərməklə, həmçinin sizin düşmənlərinizdən, sizinlə müharibə edənlərdən, onların dostlarından və onlara tabe olanlardan bezarlıq etməklə, əvvəl Allaha, sonra isə sizə yaxınlaşmaq istəyirəm. mən sizinlə sülh edənlərlə sülh, müharibə edənlərlə müharibə edirəm, sizi sevib məhəbbət göstərənlərlə dost, sizinlə düşmənçilik edənlərlə düşmənəm. Siz və sizin dostlarınız barədə mərifət kəsb etmək səbəbilə məni kəramətli edən, düşmənlərinizdən bezarlıq etməyi mənə ruzi nəsib edən Allahdan istəyirəm ki, məni dünya və axirətdə sizin yolunuzda, əməli saleh, uca dərəcəli, qədəmlərimi sidq qədəmli, sabitqədəm etsin. Ondan istəyirəm ki, məni sizin Allah yanında malik olduğunuz bəyənilmiş məqama (məqami məhmuda-şəfaət məqamına) çatdırsın, Siz Əhli-beytdən olan hidayətçi, haqqı deyən aşkar İmamın (İmam Zaman əleyhissəlamın) önündə sizin intiqamınızı almağı mənə nəsib etsin.
Allahı, sizin Onun yanında olan haqqınız, məqam və mənzilətinizə and verib, istəyirəm ki, sizə matəm saxlamaq müqabilində mənə ən yaxşı xeyir əvəzi versin, elə bir əvəz ki, matəm saxlayanlara verilər. Bu, İslamda, həmçinin bütün asimanlarda və yerdə əsər-əlamət qoyan necə də böyük müsibətdir. İlahi, məni bu məqamda o kəslərdən qərar ver ki, Sənin tərəfindən ona salavat, rəhmət və məğfirət şamil olur. İlahi, həyatımı Muhəmməd və Ali Muhəmmədin həyatı kimi, ölümümü Muhəmməd və Ali Muhəmmədin ölümii kimi qərar ver. İlahi, həqiqətən bu gün elə bir gündür ki, bəni üməyyə, ciyər yeyənin oğlu, Sənin və Peyğəmbər (s.ə.a.v)-in dilindən o həzrətin dayandığı, iqamət seçdiyi hər bir yerdə lənətlənən məlunun oğlu sevinmiş, bayram keçirmişdir. Ilahi, Əbu Sufyana, Muaviyəyə, Yezid ibni Muaviyəyə lənət et. Sənin ebədi lənətin onlara olsun! Bu bir gündür ki, Ziyad övladları, Mərvan övladları Hüseyn (ə)-ı öldürməklə xoşhal olmuşdur. İlahi, öz lənət və dərdli əzabını onlara iki qat artır!
Ilahi. Mən bu gündə, bu məqamımda və həyatımın bütün günlərində onlardan bezarlıq edib lənət göndərməklə, Sənin Peyğəmbərinə və onun övladlarına (salamullahi əleyhim) məhəbbət bəsləməklə Sənin dərgahına yaxınlaşıram. (100 dəfə) - llahi, Muhəmməd və Ali Muhəmmədin haqqına zülm edən ilk zülmkara və bu zülmdə onlara tabe olan sonrakı zülmkarlara lənət et! Ilahi, imam Hüseyn (ə)-la müharibə edən, onun qətlində bir-birinə kömək edib, əlbir olan və bir-birinin ardınca gələn düşmənlərə lənət et! İlahi, onların hamısına lənət et! (100 dəfə) - Salam olsun sənə, ey Əba Əbdillah və salam olsun o ruhlara ki, sənin qarşında təzim etmişlər. Bizdən sənə Allahın salamı olsun, nə qədər ki, mən varam və nə qədər ki, gecə-gündüz bərqərardır. Allahdan istəyirəm ki, sənin bu ziyarətini mənim son ziyarətim qərar verməsin. Salam olsun Hüseynə, Əliyyibnil Hüseynə, Hüseynin övladlarma, Hüseynin səhabələrinə. ilahi mənim lənətimi (Muhəmməd və Ali Muhəmmədin haqqını qəsb edərək onlara zülm edən) ilk zalıma məxsus etl Əvvəlcə ilk zalımdan başla, sonra ikinciyə, sonra üçüncüyə, sonra dördüncüyə lənət et! İlahi, beşinci yerdə Yezidə lənət et! Übeydullah ibni Ziyada, Mərcanənin oğluna, Ömər ibni Sədə, Şimrə, Əbu Sufyan övladlarına, Ziyad övladlarına, Mərvan övladlarına Qiyamət gününə kimi lənət et! (Səcdəye gedərək)
Ilahi, Sənə həmd-səna edirəm, Əhli-beytin müsibətində iştirak edənlərin Sənə şükür, həmd-səna etməsi kimi, Allaha həmd-səna edirəm müsiybətimin böyüklüyünə görə. İlahi, İmam Hüsevn (ə)-ın şəfaətini mənə qismət et, məni, Öz dərgahında Hüseyn (ə) və onun səhabələri ilə birlikdə, əməli saleh, uca məqamlı. həqiqət axtaran, qədəmlərəmi sidq qədəmli, sabitqədəm et. Elə səhabələr ki, öz ruhlarını (yaxud qəlblərini pak qanlarını) Hüseyn (ə)-a fəda etdilər.Çoxdu Deyib Keçməyin OXUYUN


Geri dön

★Deniz★

 • 21 noyabr 2014 22:45
 • Məqalə: 14
 • Şərh: 1757
 • Bal:
ALLAH RAZI OLSUN CANIM MENIM

--------------------

♛WøøWøøWøøW♛

 • 15 noyabr 2014 22:59
 • Məqalə: 206
 • Şərh: 1519
 • Bal:
{awards}
AllahRa31Olsun;)

--------------------

^^YeRaZKa MeLeK^^

 • 9 noyabr 2014 12:54
 • Məqalə: 190
 • Şərh: 4245
 • Bal:
{awards}
Salam olsun sənə, ey Əba Əbdillah (Əbdullahın oğlu)
Salam olsun sənə, ey Allah elçisinin övladı
Salam olsun sənə, ey Aliahaın seçdiyi və seçdiyinin oğlu
Salam olsun sənə, ey möminlər əmirinin oğlu və ey vəsilər ağasının oğlu
Salam olsun sənə, ey aləm qadınlarının xanımı Fatimənin oğlu
Salam olsun sənə, ey Allahın intiqamını alan və ey Allahın intiqamını alanın oğlu! Ey o kəs ki, köməkçilərinin hamısı şəhadətə yetdi və sənin intiqamını almaq üçün bir kəs qalmadı!

--------------------

Gr-Az

 • 8 noyabr 2014 21:05
 • Məqalə: 30
 • Şərh: 2725
 • Bal:
{awards}
Salam olsun sənə, ey Əba Əbdillah (Əbdullahın oğlu)
Salam olsun sənə, ey Allah elçisinin övladı
Salam olsun sənə, ey Aliahaın seçdiyi və seçdiyinin oğlu
Salam olsun sənə, ey möminlər əmirinin oğlu və ey vəsilər ağasının oğlu
Salam olsun sənə, ey aləm qadınlarının xanımı Fatimənin oğlu
Salam olsun sənə, ey Allahın intiqamını alan və ey Allahın intiqamını alanın oğlu! Ey o kəs ki, köməkçilərinin hamısı şəhadətə yetdi və sənin intiqamını almaq üçün bir kəs qalmadı!

Yusif_97

 • 6 noyabr 2014 05:03
 • Məqalə: 298
 • Şərh: 5649
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsun

G♥S

 • 4 noyabr 2014 18:02
 • Məqalə: 204
 • Şərh: 4078
 • Bal:
{awards}

Salam olsun sənə, ey Əba Əbdillah (Əbdullahın oğlu)
Salam olsun sənə, ey Allah elçisinin övladı
Salam olsun sənə, ey Aliahaın seçdiyi və seçdiyinin oğlu
Salam olsun sənə, ey möminlər əmirinin oğlu və ey vəsilər ağasının oğlu
Salam olsun sənə, ey aləm qadınlarının xanımı Fatimənin oğlu
Salam olsun sənə, ey Allahın intiqamını alan və ey Allahın intiqamını alanın oğlu! Ey o kəs ki, köməkçilərinin hamısı şəhadətə yetdi və sənin intiqamını almaq üçün bir kəs qalmadı!

--------------------

Fatmanur

 • 4 noyabr 2014 16:56
 • Məqalə: 30
 • Şərh: 780
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun Tewekkurler

--------------------

avaranin awki

 • 4 noyabr 2014 13:30
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 600
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

ヅ Bad Girl ヅ

 • 4 noyabr 2014 12:17
 • Məqalə: 790
 • Şərh: 20236
 • Bal:
{awards}
Meqaleye göre sagolun

--------------------

NikaLYa

 • 4 noyabr 2014 12:05
 • Məqalə: 102
 • Şərh: 7305
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

--------------------

Kapriznaya Dəcəlka

 • 4 noyabr 2014 11:48
 • Məqalə: 90
 • Şərh: 2844
 • Bal:
{awards}
tashakkurlarrrrrrrrrrr

--------------------

PSIXOPATKA

 • 4 noyabr 2014 11:42
 • Məqalə: 160
 • Şərh: 12034
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun....

--------------------

..:::Sinan_Urey:::..

 • 3 noyabr 2014 22:43
 • Məqalə: 13
 • Şərh: 67
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN BU GECEDEN ISTEYIREM ALLAH BIZLERE KOMEK ETSIN VE BIZI IMAMLARIMIZDAN AYRI SALMASIN...AMIN..

--------------------
Ay AyaLla MeN NeQeDeR SiYnEmEe...:)

Benovse

 • 3 noyabr 2014 22:18
 • Məqalə: 2
 • Şərh: 129
 • Bal:
{awards}
Allah razı olsun

Ayan.Official

 • 3 noyabr 2014 21:58
 • Məqalə: 23
 • Şərh: 44
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun.

Sıla Rəsulova

 • 3 noyabr 2014 21:54
 • Məqalə: 307
 • Şərh: 4961
 • Bal:
{awards}
Allah razı olsun gözel bacım... Çox vacibi bir meqaledir... Bu gunlerde bele dualar etmex çox xeyirlidir.. Rebbim bütün günlerde edilen duaları qyebul eylesin bu gunde daxil olmaqla inişAllah Amin..!

Воровская

 • 3 noyabr 2014 21:38
 • Məqalə: 74
 • Şərh: 1343
 • Bal:
{awards}
Allah Razi olsun Cox gozel meqaledi Beleleri cox olsa daha yaxwi olar )

--------------------
♫ мєl๏dyคм ♫

 • 3 noyabr 2014 21:34
 • Məqalə: 163
 • Şərh: 4781
 • Bal:
{awards}
Allah Razı Olsun Canımm...

--------------------

.:.Esqi_Kerbela.:.

 • 3 noyabr 2014 21:17
 • Məqalə: 38
 • Şərh: 206
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZİ OLSUN ALLAH QEBUL ETSİN BU GUNKİ GUNLERDE BU DUANİ DAHA COX OXUMAQ LAZİMDİ CUNKİ İMAM GHUSEYNİN ZİYARETNAMESİDİ VE HER WEYCUNDE FAYDALİDİ HER KİM 40GUN OXUSA İMAM HUSEYNCUN YAXWİ OLAR VE OZUNUZCUDE BELE GUNDE OXUMAQ YAXWİDİ HER KİMİN NEHACETİ OLSA BU DUNAİ 40 GUN OXUSA ELBET HSCETNİ YAPAR MEN BU DUNİ COX PXUMUWAM BE TOVSİYE EFİREM HER KESE BİR DAHA ALLAH RAZİ OLSUN VE ALAH İBADETLERİNİZİ QEBUL ETSİN.

--------------------

Darling

 • 3 noyabr 2014 21:09
 • Məqalə: 695
 • Şərh: 12521
 • Bal:
{awards}
tesekkurler

--------------------
Həyat nə tamaşa,nə də bayramdır.Həyat çətin bir imtahandır.

Fenerbahcem

 • 3 noyabr 2014 20:57
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 320
 • Bal:
{awards}
Tewekkur.... smile

Yusif_97

 • 3 noyabr 2014 20:49
 • Məqalə: 298
 • Şərh: 5649
 • Bal:
{awards}
TeWeKKUr....

İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 2
Qonaqlar: 18
Cəmi: 80

 

Top 10 Müəllif

Darling
Xəbərləri: 5
Cəmi: 695
 
The Shield
Xəbərləri: 3
Cəmi: 564
 
A.n.o.n.i.m.k.a
Xəbərləri: 1
Cəmi: 3
 
 
{slinks}