"Səhifə" duası haqqında

 
"Səhifə" duası haqqında


"Səhifə" duası haqqında


"Muhcud-dəəvat" kitabında Seyyid ibni Tavus (rəhmətullah əleyh), Həzrət Əmirəl-möminin (əleyhissalamdan), o Həzrət də Həzrət Peyğəmbər (səlləlahu əleyhi və alihi və səlləm)-dən çoxlu bərukət və fövqəladə təsirlərə malik olan bir duanı nəql etmişdir. O Həzrətin şiyələrinin bu duadan qafil olmamalarını dünya və axirət habelə fərdi ictimai çətinliklər də bu duadan bəhrələnərək məqsədlərinə çatması həmçinin dünya və axirət xeyrinə nail olması layiqlidir. Rəvayətdə buyrulmuş bu duanın nəticələri və təsirləri isə belədir:
Seyyid ibni Tavus (rəhmətullah əleyh), Həzrət Əli (ə)-dan, o Həzrət də Peyğəmbər (səlləlahu əleyhi və alihi və səlləm)-dən belə buyurduğunu nəql etmişdir: "İbrahim əleyhissalamın məqamının arxasında namaza məşğul olarkən Cəbrail əleyhissalam yanıma gəldi. Mən namazdan sonra ümmətim üçün Allah-təaladan əfv dilədikdə Cəbrail əleyhissalam dedi: "Ey Allahın elçisi! Öz ümmətini çox sevir və onların xətalarından qorxursan. Allah-təala öz bəndələrinə qarşı çox mehribandır." Həzrət Peyğəmbər (səlləlahu əleyhi və alihi və səlləm) onun cavabında buyurdu: "Bəli, ey Cəbrail! Sən də mənim ümmətimin sevimlisisən. İndi mənə elə bir dua öyrət ki, ümmətim məndən sonra o duanı oxuyub öz hədəflərinə çatmaqla məni yada salsınlar." Cəbrail əleyhissalam ərz etdi: "Ya Rəsuləllah! Ümmətinə hər ayın üç "Əyyamul-biyz" (yəni hicri-qəməri tarixi ilə ayın 13, 14 və 15-ci) günlərini oruc tutmağı göstəriş verirəm. Həmçinin (tövsiyə edirəm ki,) ümmətinə Allahı bu şərafətli dua ilə çağırmalarına göstəriş verəsən. Bu elə bir duadır ki, ərş sahibləri (ərşə təhkim olunmuş mələklər) bu duanın bərukəti ilə ilahi ərşə aparır, həmçinin mən onun bərukəti ilə göylərdən yerə enir və yerdən göyə qalxıram. Bu dua Cənnətin qapısına və hər bir yerinə yazılmışdır. Bu duanın bərukəti ilə Cənnət qapıları açılır və Qiyamət günündə Allahın əmri ilə insanlar məhşur olacaqlar. Sənin ümmətindən hər bir şəxs bu duanı oxusa, Allah-təala onu qəbr əzabından və Qiyamətin böyük dəhşətindən qoruyar. Həmçinin onu dünya bəlalarından qoruyaraq, Cəhənnəm odunun əzabından nicat verər." Həzrət Peyğəmbər (səlləlahu əleyhi və alihi və səlləm) buyurdu: "Mən Cəbrail əleyhissalamdan bu duanı söyləməsini istədikdə dedi: "Ey Allahın elçisi! Vəsf etməyə qüdrətim çatmayan mövzu barədə sual etdin. Çünki, o duanın qədrini yalnız Allah-təala bilir. Əgər bütün ağaclar qələm, dəryalar mürəkkəb və məxluqarın hamısı yazan olsa, Allah-təala bu duanı oxuyana verdiyi savabın birini belə yaza bilməzlər."
İndi isə onun savablarını müəyyən bir hissəsi bəyan edilir:
"Əsir və ya qul bu duanı azad olmaq üçün oxuyarsa, Allah-təala onu qulluq və əsirlikdən azad edər. Əgər o duanı qəmli-qüssəli və ya kiriftar bir şəxs oxuyarsa, Allah-təala onun qəm-qüssəsini aradan aparar. İnsanın bir hacəti olub onun həll olunması üçün bu duanı oxuyarsa, Allah-təala istər o hacətin dünyavi və ya üxrəvi (axirətə aid) və habelə maddi və ya mənəvi olmasından asılı olmayaraq onu həll edər və onun ehtiyacına mərhəmət buyurar. İnşAllah. Onu qəfil ölüm, qəbr qorxusu və dünya yoxsulluğundan qoruyub saxlayar. Həmçinin Qiyamət günündə öz dostlarının şəfaət etmək məqamlarını əta edər. Belə ki, o çətin və qorxulu (Qiyamət) günündə üzü gülər və bu duanın bərukəti ilə "Darus-səlam" Cənnətinə daxil edilər. Allah-təala onu Cənnət libasları geymiş halda Cənnətin (uca) məqamında sakin edər. Əgər oruc tutan bir şəxs bu duanı oxuyarsa, Allah-təala Cəbrail əleyhissalama, Mikail əleyhissalama, İsrafil əleyhissalama, Əzrail əleyhissalama, İbrahim Xəlil əleyhissalama, İsa əleyhissalama və sənə ya Rəsuləllah əta etdiyi savabı ona əta edər." Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Mən təəccüb edirdim ki, Cəbrail əleyhissalam dedi: "Ya Muhəmməd!" Sənin ümmətindən hər kəs bu duanı ömründə bircə dəfə oxuyarsa, Allah-təala qiyamət günündə onun üzünü 14 gecəlik ay kimi parlıyan halda məhşur edər və xalq onu Allahın Peyğəmbərlərindən biri olduğunu güman edər." Cəbrail əleyhissalam daha sonra sözünün davamında dedi: "Ya Məhəmməd! Əgər bir şəxs bu duanı beş dəfə oxuyarsa, mən Cəbrail Cənnət atlarından biri ilə Qiyamət günü onun qəbri kənarında hazır olacam və dirilən kimi onu hesab dayanacaqları və heç bir məkanda dayanmadan "Darun-nə'im" məqamında, ey Muhəmməd, sizin kənarınızda endirərək orada sakin edəcəyəm. Mən Cəbrail Allah-təalanın bu duanı oxuyan istər kişi, istərsə də qadına əzab verməyəcəyinə zəmanət verirəm. Belə bir şəxsin günahları dəryaların dibi, yağış damcıları, ağacların yarpağı və habelə Cənnət və Cəhənnəm əhlinin sayından çox olsa belə, Allahın ona əza verməyəcəyinə zaminəm. Hər kəs bu duanı oxuyarsa, onun üçü vacib "Həcc" və qəbul olmuş "Ümrə" savabı yazılar. Hər kəs bu duanı yatarkən təharət və təmiz halında beş dəfə oxuyarsa, yuxuda sizin ona Cənnət müjdəsi verən halda görər. Bu duanı yeməyi olmayan ac, yaxud suyu olmayan susuz və ya dərmanı olmayan bir xəstə oxuyarsa, Allah-təala bu duanın oxunuşunun bərukəti ilə ona susuzluq, aclıq və xəstəlikdən nicat verər, həmçinin onun dünya və axirət hacətlərini ona əta edər. Hər kəsin bir şeyi oğurlanarsa, dəstəmaz alıb dörd və ya iki rukət namaz qılaraq hər rukətdə "Həmd" surəsindən sonra "İxlas" surəsini oxuyub, namazın salamından sonra bu duanı oxuyarsa, həmçinin bu duanı yazılı halda başının qarşısı və ya altına qoyarsa, Allah-təala şərq ilə qərbi bir-birinə vurub itirdiyi şeyi ona qaytarar. Düşməni olan bir şəxs onu aradan aparmaq üçün bu duanı oxuyarsa, Allah-təala onu öz möhkəm amanında saxlayar. Belə ki, heç kim ona bir ziyan yetirə bilməz. Borclu olan şəxsin borcu bu duanın bərukəti ilə çox asanlıqla ödənəcəkdir. İnşAllah təala."
Agah olun ki hər bir müxlis mömin bu duanı kamil ixlasla oxuyub, Allahdan bir dağın yerindən hərəkət etməsi və ya ayağı altında olan suyun möhkəm və quru olmasını istəyərsə, şübhəsiz öz hədəfinə çatacaqdır. Çünki bu duada Allahın "İsmi ə'zəm"i (ən böyük adı) gizlənmişdir. Allaha və onun övliyalarına imanı olan möminin qəlbində bu şərif duanın əzəmət və xususiyyətləri barədə azacıq vəsvəsə və şübhənin olması heç də layiqli deyildir. Çünki Allah-təala istədiyi hər bir şəxsə hesabsız olaraq inayət edəcəkdir.
Peyğəmbər (səlləlahu əleyhi və alihi və səlləm) buyurmuşdur: "Düşmənlərlə olan hər bir müharibədə bu duanı oxuduqda onun bərukəti ilə qələbə möminlərə nəsib olmuşdur. Həmçinin o Həzrət buyurub: "Hər kəs bu duanı davamlı olaraq oxuyarsa, ona övliya nuru əta olunar və habelə hər bir çətinlik onun üçün asan, asanlıq isə daha asan olar."
Dua belədir:
Bismillahir-rəhmanir-rəhim.
Əllahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd
"Subhanəllahil-əzimi və bihəmdih."
Bu cümləni üç dəfə təkrar etdikdən sonra aşağıdakı duanı oxusun:
"Subhanəhu min ilahin ma əmləkəhu. Və subhanəhu min məlikin ma əqdərəhu. Və subhanəhu min qədirin ma əzəməhu. Və subhanəhu min əzimin ma əcəlləhu. Və subhanəhu min cəlilin ma əmcədəhu. Və subhanəhu min macidin ma ər'əfəhu. Və subhanəhu min rəufin ma ə'əzzəhu. Və subhanəhu min əzizin ma əkbərəhu. Və subhanəhu min kəbirin ma əqdəməhu. Və subhanəhu min qədimin ma ə'lahu. Və subhanəhu min alin ma əsnahu. Və subhanəhu min sinniyin ma əbhahu. Və subhanəhu min bəhiyyin ma ənvərəhu. Və subhanəhu min munirin ma əzhərəhu.Və subhanəhu min zahirin ma əxfahu. Və subhanəhu min xəfiyyin ma ə'ləməhu. Və subhanəhu min əlimin ma əxbərəhu. Və subhanəhu min xəbirin ma əkrəməhu. Və subhanəhu min kərimin ma əltəfəhu. Və subhanəhu min lətifin ma əbsərəhu. Və subhanəhu min bəsirin ma əsmə'əhu. Və subhanəhu min vəfiyyin ma əğnahu. Və subhanəhu min ğəniyyin ma ə'tahu. Və subhanəhu min mu'tin ma əvsə'əhu. Və subhanəhu min vasi'in ma əcvədəhu. Və subhanəhu min cəvadin ma əfzələhu. Və subhanəhu min mufzilin ma ən'əməhu. Və subhanəhu min mun'imin ma əsyədəhu. Və subhanəhu min səyyidin ma ərhəməhu. Və subhanəhu min rəhimin ma əşəddəhu. Və subhanəhu min şədidin ma əqvahu. Və subhanəhu min qəviyyin ma əhkəməhu. Və subhanəhu min həkimin ma əbtəşəd. Və subhanəhu min batişin ma əqvəməhu. Və subhanəhu min qəyyumin ma əhmədəhu. Və subhanəhu min həmidin ma ədvəməhu. Və subhanəhu min daimin ma əbqahu. Və subhanəhu min baqin ma əfrədəhu. Və subhanəhu min malikin ma əvlahu. Və subhanəhu min vəliyyin ma ə'zəməhu. Və subhanəhu min əzimin ma əkmələhu. Və subhanəhu min kamilin ma ətəmməhu. Və subhanəhu min tammin ma ə'cəbəhu. Və subhanəhu min əcibin ma əfxərəhu. Və subhanəhu min faxirin ma əb'ədəhu. Və subhanəhu min bəidin ma əqrəbəhu. Və subhanəhu min qəribin ma əmnə'əhu. Və subhanəhu min mani'in ma əğləbəhu. Və subhanəhu min ğalibin ma ə'fahu. Və subhanəhu min əfuvvin ma əhsənəhu. Və subhanəhu min muhsinin ma əcmələhu. Və subhanəhu min cəmilin ma əqbələhu. Və subhanəhu min qabilin ma əşkərəhu. Və subhanəhu min şəkurin ma əğfərəhu. Və subhanəhu min ğəfurin ma əkbərəhu. Və subhanəhu min kəbirin ma əcbərəhu. Və subhanəhu min cəbbarin ma ədyənəhu. Və subhanəhu min dəyyanin ma əqzahu. Və subhanəhu min qazin ma əmzahu. Və subhanəhu min mazin ma ənfəzəhu. Və subhanəhu min nafizin ma ərhəməhu. Və subhanəhu min rəhimin ma əxləqəhu. Və subhanəhu min xaliqin ma əqhərəhu. Və subhanəhu min qahirin ma əmləkəhu. Və subhanəhu min məlikin ma əqdərəhu. Və subhanəhu min qadirin ma ərfə'əhu. Və subhanəhu min rəfi'in ma əşrəfəhu. Və subhanəhu min şərifin ma ərzəqəhu. Və subhanəhu min raziqin ma əqbəzəhu. Və subhanəhu min qabizin ma əbsətəhu. Və subhanəhu min basitin ma əhdahu. Və subhanəhu min hadin ma əsdəqəhu. Və subhanəhu min sadiqin ma əbdəəhu. Və subhanəhu min badiin ma əqdəsəhu. Və subhanəhu min quddusin ma əzhərəhu. Və subhanəhu min tahirin ma əzgahu. Və subhanəhu min zikiyyin ma əbqahu. Və subhanəhu min baqin ma ə'vədəhu. Və subhanəhu min əvvadin ma əftərəhu. Və subhanəhu min fatirin ma ər'ahu. Və subhanəhu min ra'in ma ə'vənəhu. Və subhanəhu min muinin ma əvhəbəhu. Və subhanəhu min vəhhabin ma ətvəbəhu. Və subhanəhu min təvvabin ma əsxahu. Və subhanəhu min səxiyyin ma əbsərəhu. Və subhanəhu min bəsirin ma əsləməhu. Və subhanəhu min səlimin ma əşfahu. Və subhanəhu min şafin ma əncahu. Və subhanəhu min muncin ma əbbərəhu. Və subhanəhu min barin ma ətləbəhu. Və subhanəhu min talibin ma ədrəkəhu. Və subhanəhu min mudrikin ma əşəddəhu. Və subhanəhu min şədidin ma ə'təfəhu. Və subhanəhu min mutə'əttifin ma ə'dələhu. Və subhanəhu min adilin ma ətqənəhu. Və subhanəhu min mutqinin ma əhkəməhu. Və subhanəhu min həkimin ma əkfələhu. Və subhanəhu min kəfilin ma əşhədəhu. Və subhanəhu min şəhidin ma əhmədəhu. Və subhanəhu huvəllahul-əzimi və bihəmdih. Vəl-həmdu lillah. Və la ilahə illəllahu vəllahu Əkbər. Və lillahil-həmd. Və la həvlə və la quvvətə illa billahil-əliyyil-əzim. Dafi'u kulli bəliyyətin. Və huvə həsbi və ni'məl -vəkil."


Geri dön

sessiz deniz

 • 6 may 2015 18:04
 • Məqalə: 410
 • Şərh: 6771
 • Bal:
"Səhifə" duası haqqında


"Muhcud-dəəvat" kitabında Seyyid ibni Tavus (rəhmətullah əleyh), Həzrət Əmirəl-möminin (əleyhissalamdan), o Həzrət də Həzrət Peyğəmbər (səlləlahu əleyhi və alihi və səlləm)-dən çoxlu bərukət və fövqəladə təsirlərə malik olan bir duanı nəql etmişdir. O Həzrətin şiyələrinin bu duadan qafil olmamalarını dünya və axirət habelə fərdi ictimai çətinliklər də bu duadan bəhrələnərək məqsədlərinə çatması həmçinin dünya və axirət xeyrinə nail olması layiqlidir. Rəvayətdə buyrulmuş bu duanın nəticələri və təsirləri isə belədir:

Krasavcikaya_v_onlin

 • 2 may 2015 00:17
 • Məqalə: 92
 • Şərh: 1687
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsun

--------------------

Elya Alieva

 • 1 may 2015 10:39
 • Məqalə: 153
 • Şərh: 7115
 • Bal:
{awards}
Allax Razi olsun Rusdik:):);))

--------------------
.....

Darling

 • 29 aprel 2015 20:42
 • Məqalə: 694
 • Şərh: 12528
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

--------------------
Həyat nə tamaşa,nə də bayramdır.Həyat çətin bir imtahandır.
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 3
Qonaqlar: 37
Cəmi: 73

 

Top 10 Müəllif

Yagmur_Gözlum
Xəbərləri: 4
Cəmi: 11
 
aytc.sza
Xəbərləri: 2
Cəmi: 281
 
The Shield
Xəbərləri: 1
Cəmi: 552
 
 
{slinks}