Simat duası

 
Simat duası"Simat" duası haqqında

Simat duası Simat duasıSimat duası

Bu dua, "Şəbbur" dı ilə də şəhşurdur və onu cümə günün son saatlarında oxumaq müstəhəbdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu dua məhşr dualardan sayılır və qədim aləmlərin çoxu bu duanı oxuyurmuşlar. Bu dua Şeyx Tusunin (rəhmətullah əleyh) "Misbah", Seyyid ibn Tavusun (rəhmətullah əleyh) "Cəmalul-usbu" və Kəf'əminin kitablarında mötəbər sənədlərlə Sahibəzzamanın (ə.f) xususi səfirlərindən olan Məhəmməd ibni Osman Əmri (rəhmətullah əleyh) və habelə İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam və İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan rəvayət olunmuşdur. Həmçinin Əllamə Məclisi (rəhmətullah əleyh) bu duanı şərh ilə "Biharul-ənvar" kitabında nəql etmişdir. Şeyx Tusi (rəhmətullah əleyh)-in "Misbah" kitabı ilə uyğun olan "Simat" duası belədir:
Bismillahir-rəhmanir-rəhim. "Əllahummə inni əs'əlukə bismikəl-əzimil-ə'zəmil-ə'əzzil-əcəllil-əkrəmil-ləzi iza duiytə bihi əla məğaliqi əbvabis-səmai lil-fəthi bir-rəhəti infətəhət. Və iza duiytə bihi əla muzayiqi əbvabil-ərzi lil-fərəci infərəcət. Və iza duiytə bihi ələl-usri lil-yusri təyəssərət. Və iza duiytə bihi ələl-əmvati lin-nuşuri intəşərət. Və iza duiytə bihi əla kəşfil-bə'sai vəz-zərrai inkəşəfət. Və bicəlali vəchikəl-kərimi əkrəmil-vucuhi və ə'əzzil-vucuhil-ləzi ənət ləhul-vucuhu və xəzə'ət ləhur-riqabu və xəşə'ət ləhul-əsvatu və vəcilət ləhul-qulubu min muxafətik. Və biquvvətikəl-ləti biha tumsikus-səmaə ən təqə'ə ələl-ərzi illa bi iznikə və tumsikus-səmavati vəl-ərzə ən təzula. Və biməşiyyətikəl-ləti danə ləhəl-aləmun. Və bikəlimətikəl-ləti xələqtə bihəs-səmavati vəl-ərz. Və bihikmətikəl-ləti sənə'tə bihəl-əcaibə və xələqtə bihəz-zulmətə və cəəltəha ləylən vəcəəltəl-ləylə səkəna. Və xələqtə bihən-nurə və cəəltəhu nəhara. Vəcəəltən-nəharə nuşurən mubsira. Və xələqtə bihəş-şəmsə və cəəltəş-şəms ziyaa. Və xələqtə bihəl-qəmərə və cəəltəl-qəmərə nura. Və xələqtə bihəl-kəvakibə vəcəəltəha nucumən və burucən və məsabihə və zinətən və rucuma. Və cəəltə ləha məşariqə və məğaribə və cəəltə ləha mətaliə və məcariyə vəcəəltə ləha fələkən və məsabihə və qəddərtəha fis-səmai mənazilə fəəhsəntə təqdirəha və səvvərtəha fəəhsəntə təsvirəha və əhsəytəha biəsmaikə ihsaən və dəbbərtəha bihikmətikə tədbira. Və əhsəntə tədbirəha və səxxərtəha bisultanil-ləyli və sultanin-nəhari vəs-saati və ədədis-sininə vəl-hisab. Və cəəltə ru'yətəha licəmi'in -nasi mə'rən vahida. Və əs'əlukə Əllahummə biməcdikəl-ləzi kəlləmtə bihi əbdəkə və rəsuləkə Musəbnə İmranə ələyhis-səlamu fil-muqəddəsinə fəvqə ihsasil-kərrubinə fəvqə ğəmaimin-nuri fəvqə tabutiş-şəhadəti fi əmudin-nari və fi Turi Səynaə və fi cəbəlihurisə fil-vadil-muqəddəsi fil-buq'ətil-mubarukəti min canibit-turil-əyməni minəş-şəcərəti və fi ərzi Misrə bitis'i ayatin bəyyinatin və yəvmə fərəqtə libəni İsrailəl-bəhrə və fil-munbəcisatil-ləti sənə'tə bihəl-əcaibə fi bəhri sufin və əqədtə maəl-bəhri fi qəlbil-ğəmri kəl-hicarəti və cavəztə bibəni İsrailəl-bəhrə və təmmət kəlimətukəl-husna ələyhim bima səbəru və əvrəstəhum məşariqəl-ərzi və məğaribəhəl-ləti barəktə fiha lil-aləminə və əğrəqtə Firəvnə və cunudəhu və mərakibəhu fil-yəmmi. Və bismikəl-əzimil-ə'zəmil-ə'əzzil-əcəllil-əkrəmi və biməcdikəl-ləzi təcəlləytə bihi liMusa kəlimikə ələyhis-səlamu fi Turi Səyna. Və liİbrahimə ələyhis-səlahu xəlilikə min qəblu fi məscidil-xiyfi və liİshaqə səfiyyikə ələyhis-səlamu fi bi'ri şiyə. Və liYəqubə nəbiyyikə ələyhis-səlamu fi bəyti il. Və əvfəytə liİbrahimə ələyhis-səlamu bimisaqik. Və liİshaqə bihəlfik. Və liYəqubə bişəhadətikə və lil-mumininə bivə'dikə və lid-dainə biəsmaikə fəəcəbtə və bi məcdikəl-ləzi zəhərə liMusəbni İmranə ələyhis-səlamu əla qubbətir-rummani və biayatikəl-ləti vəqə'ət əla ərzi Misrə biməcdil-izzəti vəl-ğələbəti biayatin əzizətin və bisultanil-quvvəti və biizzətil-qudrəti və bişə'nil-kəlimətit-tamməh. Və bil-kəlimatikəl-ləti təfəzzəltə biha əla əhlis-səmavati vəl-ərzi və əhlid-dunya və əhlih-axirəh. Və birəhmətikəl-ləti mənəntə biha əla cəmi'i xəlqik. Və bi istitaətikəl-ləti əqəmtə biha ələl-aləmin. Və binurikəl-ləzi qəd xərrə min fəzə'ihi turu səyna. Və biilmikə və cəlalikə və kibriyaikə və izzətikə və cəbərutikəl-ləti ləm təstəqilləhəl-ərzu vənxəfəzət ləhəs-səmavatu vənzəcərə ləhəl-umqul-əkbəru vərəkədət ləhəl-biharu vəl-ənharu və xəzə'ət ləhəl-cibalu və səkənət ləhəl-ərzu bimənakibiha vəsləstəmət ləhəl-xəlaiqu kulluha və xəfəqət ləhər-riyasu fi cərəyaniha və xəmədət ləhən-niranu fi əvtaniha. Və bisultanikəl-ləzi urifət ləkə bihil-ğələbətu dəhrəd-duhuri və humidtə bihi fis-səmavati vəl-ərəzin. Və bikəlimətikə kəlmətis-sidqil-ləti səbəqət liəbina Adəmə ələyhis-səlamu və zuriyyətihi bir-rəhməh. Və əs'əlukə bikəlmətikəl-ləti ğələbət kullə şəy. Və binuri vəchikəl-ləzi təcəlləytə bihi lil-cəbəli fəcəəltəhu dəkkən vəxərrə Musa səiqa. Və biməcdikəl-ləzi zəhərə əla Turi Səynaə fəkəlləmtə bihi əbdəkə və rəsuləkə Musəbni İmran. Və bitəl'ətikə fi Sairə və zuhurikə fi cəbəli Faranə birəbəvatil-müqəddəsinə və cunudil-məlaikətis-saffinə və xuşu'il-məlaikətil-musəbbihin. Və bibəratikəl-ləti barəktə fiha əla İbrahimə xəlilikə ələyhis-səlamu fi umməti Muhəmmədin səlləllahu ələyhi və alih. Və barəktə liİshaqə səfiyyikə fi umməti İsa ələyhiməs-səlam. Və barəktə liYəqubə israilikə fi umməti Musa ələyhiməs-səlam. Və barəktə lihəbibikə Muhəmmədin səlləllahu ələyhi və alihi fi itrətihi və zurriyyətihi və ummətih. Əllahummə və kəma ğibna ən zalikə vələm nəşhədhu və amənna bihi vələm nərəhu sidqən və adlən ən tusəlliyə əla Muhəmmədin və ali Muhəmmədin və ən tubarikə əla Muhəmmədin və ali Muhəmmədin və tərəhhəmə əla Muhəmmədin və ali Muhəmmədin kəəfzəli ma səlləytə və barəktə və tərəhhəmtə əla İbrahimə və ali İbrahim. İnnəkə həmidun məcidun fə'alun lima turidu və əntə əla kulli şəy'in qədir."

Simat duası
Sonra öz hacətini dilə gətirib deyirsən:

Simat duası
"Əllahummə bihəqqi hazəd-duai və bihəqqi hazihil-əsmail-ləti la yə'ləmu təfsirəha və la yə'ləmubatinəha ğəyruk. Səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Vəf'əl bima əntə əhluh. Və la təf'əl bi ma ənə əhluh. Vəğfirli min zunubi ma təqəddəmə minha və ma təəxxərə və vəssi ələyyə min həlali rizqikə vəkfini məunətə insani səv'in vəcari səv'in və qərini səv'in və sultani səv'in. İnnəkə əla ma təşau qidir. Və bikulli şəy'in əlim. Aminə Rəbbəl-aləmin."

Müəllif: Bəzi nüsxələrdə yazılmışdır ki, "və əntə əla kulli şəy'in qədir" sözlərindən sonra hər bir hacətini dilə gətirib de: "Ya Əllahu, ya Hənnanu, ya Mənnanu, ya bədiə's-səmavati vəl-ərzi, ya zəl-cəlali-vəl-ikrəmi, ya ərhəmər-rahimin. Əllahummə bihəqqi hazəd-dua və..." (və duanı sonunadək oxu.)

Əllamə Məclisi (rəhmətullah əleyh) Seyyid ibni Baqinin "Misbah" kitabından nəql etmişdir ki, "Simat" duasından sonra bu sözlər oxunmalıdır:

"Əllahummə bihəqqi hazəd-duai və bihəqqi hazihil-əsmail-ləti la yə'ləmu təfsirəha və la tə'viləha və la batinəha və la zahirəha ğəyruk. Ən tusəlliyə əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Və ən tərzuqəni xəyrəd-dunya vəl-axirəh."

Daha sonra hacətlərini istəyib de:

"Vəf'əl bima əntə əhluh və la təf'əl bima ənə əhluh. Vəntəqim li min fulanibni fulan. ("fulanibni fulan" sözünün yerinə öz düşməninin adını çəksin və sonra desin)

"Vəğfirli min zunubi ma təqəddəmə minha və ma təəxxərə və livalidəyyə və licəmiil-mumininə vəl-muminati və vəssi ələyyə min həlali rizqikə vəkfini məunətə insani səv'in və cari səv'in və sultani səv'in və qərini səv'in və yəvmi səv'in və saəti səv'in vəntəqim li mimmən yəkiduni və mimmən yəbği ələyyə və yuridu bi və biəhli və əvladi və ixvani və cirani və qərabati minəl-mumininə vəl-muminati zulma. İnnəkə əla ma təşau qidir. Və bikulli şəy'in əlim. Aminə Rəbbəl-aləmin."

Sonra de:

Simat duası
"Əllahummə bihəqqi hazəd-duai təfəzzəl əla fuqərail-mumininə vəl-muminati bil-ğina vəs-sərvəti və əla mərzəl-mumininə vəl-muminati biş-şifai vəs-sihhəti və əla əhyail-mumininə vəl-muminati bil-lutfi vəl-kəraməti və əla əmvatil-mumininə vəl-muminati bil-məğfirəti vər-rəhməti və əla musafiril-mumininə vəl muminati bir-rəddi ila əvtanihim saliminə ğaniminə birəhmətikə ya ərhəmər-rahimin Və səlləllahu əla səyyidina Muhəmmədin xatəmin-nəbiyyinə və itrətihim-tahirinə və səlləmə təslimən kəsira."

Şeyx ibni Fəhd demişdir ki, Simat duasından sonra bu sözlərin deyilməsi müstəhəbdir:

Əllahummə inni əs'əlukə bihurməti hazəd-duai və bima fatə minhu minəl-əsmai və bima yəştəmilu ələyhi minət-təfsiri vət-tədbiril-ləzi la yuhitu bihi illa əntə ən təfələ bi kəza və kəza."

"Kəza və kəza" sözünün əvəzinə öz hacətini istə
Simat duasıSimat duasıSimat duası Simat duası


Geri dön

eliwqa

 • 5 iyun 2015 21:31
 • Məqalə: 8
 • Şərh: 2868
 • Bal:
ALLAH razi olsun

--------------------

ツ Pc Cøpatka ツ

 • 22 may 2015 23:46
 • Məqalə: 81
 • Şərh: 848
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

--------------------

Krasavcikaya_v_onlin

 • 22 may 2015 23:07
 • Məqalə: 92
 • Şərh: 1687
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun

--------------------

ヅ Bad Girl ヅ

 • 22 may 2015 21:12
 • Məqalə: 790
 • Şərh: 20236
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

--------------------

sessiz deniz

 • 22 may 2015 20:21
 • Məqalə: 410
 • Şərh: 6771
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

คşк łคfтคɴ คɴłคмคz ❤

 • 22 may 2015 20:09
 • Məqalə: 694
 • Şərh: 18832
 • Bal:
{awards}
tesekkur edirem =)

Darling

 • 22 may 2015 17:47
 • Məqalə: 1060
 • Şərh: 12510
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

Zehra Awiqi

 • 22 may 2015 17:46
 • Məqalə: 39
 • Şərh: 2948
 • Bal:
{awards}
cox sagolun Allah sizden razi olsun

--------------------
http:// [?] Загрузить с интернета:
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 2
Qonaqlar: 37
Cəmi: 73

 

Top 10 Müəllif

The Shield
Xəbərləri: 18
Cəmi: 663
 
aytc.sza
Xəbərləri: 16
Cəmi: 279
 
Darling
Xəbərləri: 6
Cəmi: 1060
 
Elya Alieva
Xəbərləri: 4
Cəmi: 153
 
Türkan_
Xəbərləri: 2
Cəmi: 2
 
poetry
Xəbərləri: 2
Cəmi: 15
 
ZuZuM__
Xəbərləri: 1
Cəmi: 432
 
ffx
Xəbərləri: 1
Cəmi: 1
 
Ayxan_007
Xəbərləri: 1
Cəmi: 28
 
♔Hе важно∞
Xəbərləri: 1
Cəmi: 385
 
 
{slinks}