Namaz Qurani-Kərimdə

 
Namaz Qurani-Kərimdə

Bəqərə Surəsi:

150. (Yine) hər haradan (yola) çıxarsansa çıx, (namazda) yüzünü Məscidi Harama doğru çevir.
(Ey möminlər!) Siz də harada olsanız, yüzünüzü onun tərəfinə tərcümən ki, (digər) insanların əleyhinizə (sizi hörmətdən salacaq)
bir dəlili olmasın. Ancaq onlardan (ulu orta danışaraq) zülm edənlər xaricdir .
(Bunlar yenə də ədəbsizliyini davam etdirə bilər) Artıq siz onlardan qorxmayın, məndən qorxun (və o tərəfə dönün) ki
sizə olan nemətimi tamamlayım, beləcə doğru yolu tapa biləsiniz.

277. iman edib saleh (məqbul və əcr qazandıran) iş edənlərin, namazı dümdüz edib,
zəkatı verənlərin Rəbləri qatında mükafatları vardır.
Onlar üçün heç bir qorxu yoxdur. Onlar qəmli də olmayacaqlar.

238. Namazlara və (bunlar arasında) orta namaza davam edin; könüldən boyun əyərək
(vaxt və erkana riayət edərək) tam təslimiyyətlə Allahın hüzur/dincliyinə durun.

149. (Rəsulum!) Hər haradan (yola) çıxarsansa çıx, (namazda) yüzünü Məscidi Harama doğru çevir.
Bu (əmr), Rəbbindən (gələn) mütləq bir gerçəkdir. Allah etdiklərinizdən əsla xəbərsiz deyil.

153. Ey iman edənlər! Səbir və namazla (Allahdan) kömək istəyin.
Şübhəsiz Allah səbr edənlərlə bərabərdir.

3. O (təqva sahibi) kəslər ki, qeybə (Allaha, mələklərə, axirətə) inanarlar, namazı dümdüz edərlər
və özlərinə ruzi olaraq verdiyimiz şeylərdən də (Allah yolunda) xərcləyərlər.

177. (Ey ibadət edənlər!) Yaxşı və ərdəmli olmaq (yalnız) üzlərinizi şərq və qərb tərəfinə tərcüməçinik deyil.
Lakin yaxşı və ərdəmli (muttaki) adam Allaha, axirət gününə, mələklərə, Kitaba (Qurana) və peyğəmbərlərə
inanıb malı(nı), sevgisinə baxmayaraq (və ya Allah rizası üçün) qohuma, yetimlərə,
yoxsullara və yolda/küçədə qalmışlara, dilənənlərə və boyunduruq altında ol/tapılanlara (xilas olmaları üçün)
verən, namazı dümdüz edən, zəkatı verən, əhdləşdiyi zaman sözlərini yerinə yetirən, çətinlikdə
xəstəlikdə və döyüşün şiddətləndiyi anda səbr edəndir. İşdə (imanlarında, yaxşılıq və taətdə)
doğru olanlar onlardır. Və təqvaya çatanlar da onlardır.

83. Hanı (vaxtilə) İsrailoğullarından: "Allahdan başqasına qulluq etməyin, ana-ataya, qohuma,
yetimlərə, yoxsullara gözəl davranıb yaxşılıq edin/əldə et; həm də insanlara gözəl söz söyləyin,
namazı dümdüz qılın və zəkatı verin'' deyə (əmr etmiş), möhkəm söz al/götürmüşdük.
(Bu sözdən) sonra, sizin çox azınız xaric, döndünüz. Sizlər onsuz da/zatən üz çevirən (dönmə)lersiniz.

110. Namazı dümdüz qılın, zəkatı verin; xeyr (işlər)deyil özünüz üçün öndən nə (edib) göndərsəniz,
Allah qatında onu tapacaqsınız. Allah etdiklərinizi şübhəsiz görəndir.

43. Namazı dümdüz qılın, zəkatı verin və rüku edən (mömin)lerle birlikdə rüku edin/əldə et.

45. (Ey müsəlmanlar!) Səbir və namazla (Allahdan) kömək istəyin.
Şübhəsiz bu vəzifə də, (ancaq) (Allaha) könüldən hörmət edənlərdən başqasına çətin və ağır gəlir.

46. Onlar, mütləq Rəblərinə qovuşacaqlarını və ONA dönəcəklərini bilərlər (də namazlarını yüksünmeden, huşu içində edərlər).

125. Hanı Beyti (Kəbəni) insanlara savab qazanma(ları və birləşib inteqrasiya olunmaları üçün yığıncaq)
və güvən yeri etdik. Biz də İbrahimin mövqesindən bir namaz yeri əldə edin (orada namaz qılın).
İbrahim və İsmayıla da: "İbadət qəsdiylə Kəbəni təvaf edənlər, itikafa çəkilənlər,
rüku və səcdə edənlər üçün Evimi tərtəmiz edin" deyə əmr etmişdik.

115. Şərq də, qərb də, (hər yer/yeyər) Allahındır.
(Namaz qılmaq üçün qibləni araşdırdıqdan sonra) hansı tərəfə yönəlsəniz Allahın yüzü/üzü (razılığı) oradadır.
Şübhəsiz Allah 'rəhmət və neməti geniş olandır' və O hər şeyi bilər.

143. (Ey müsəlmanlar!) Beləcə sizi balanslı (seçmə və ədalətli) bir ümmət etdik ki,
insanlara qarşı (ədalətin nümunəs(n)i və həqiqətin) şahidlər(i) olasınız və Peyğəmbər də
sizin lehinizdə şahid olsun. (Rəsulum! Biz vaxtilə arzulayıp da bu anda) yönəldiyin qiblə
(olan Kəbə)ye ancaq (sən) Peyğəmbər(im)e uyanları, topuqları üzərində geri dönən (münafiq və mürtəd)lerden
ayıraq deyə qiblə etdik. Hərçənd bu (çevrilmə) əlbəttə Allahın doğru yola çatdırdığı kəslərdən
başqasına ağır gəlməkdədir. Allah sizin imanınızı (Məscidi Axsaya yönələrək etdiyiniz namazlarınızı)
əsla məhv edəcək deyil. Şübhəsiz Allah, insanlara qarşı çox şəfqətlidir, çox mərhəmətlidir.

239. Əgər (hər hansı bir təhlükə səbəbiylə) qorxsanız (namazı) piyada, yaxud minikdə
(gedər) ikən qılın. Etibarda olduğunuz zaman da, bilmədiyiniz şeyləri
sizə öyrədən (Allahın) öyrətdiyi kimi Allahı anın (və namazlarınızı qılın)

144. (Rəsulum! Qiblənin Kəbəyə çevrilməsi barəsində vəhyin gəlməsi üçün) yüzünü göyə çevirib
dayandığını görürük. İndi səni əlbəttə xoşlanacağın bir qibləyə çeviririk. Artıq (namazda)
yüzünü Məscidi Haram (Kəbə) tərəfinə çevir. Harada olsanız olun üzlərinizi o istiqamətə tərcüməniz.
Şübhə yox ki, özlərinə kitab verilənlər, bunun Rəblərindən (gələn)
bir gerçək olduğunu çox yaxşı bilərlər. Allah onların etdiklərindən xəbərsiz deyil.

Ali imran

39. Zəkəriyyə, mehrabda dayanıb namaz qılarkən, mələklər ona belə səsləndi:
"Şübhəsiz ki Allah, özündən (olan) bir sözü (isanı) təsdiq edən; (qövmünə) əfəndi,
nəfsinə hakim və yaxşılardan bir peyğəmbər olaraq Yəhyanı müjdələr."

Nisa Surəsi

43. Ey iman edənlər! Siz sərxoşkən, nə söylədiyinizi bilənə qədər, qüslsüz ikən də -səfər(də təyəmmüm)
xaric- qüsl alana qədər namaza yaxınlaşmayın (və məscidlərə girməyin).
Əgər xəstə və ya yolçu sinizsə və ya sizdən biri dəstəmaz pozmaqdan gəlmişsə və ya qadınlarla (cinsi)
təmasda ol/tapılıb da su tapa bilməmişsinizsə, o vaxt təmiz bir torpağa niyyətlə yönəlin də
üzlərinizə və əllərinizə sürün (təyəmmüm edin/əldə et).
Şübhəsiz ki Allah çox bağışlayandır və çox bağışlayandır.

142. Münafiqlər (ürəklərində küfrü və düşmənliyi gizləyib dilləriylə iman etdiklərini
söyləyərək guya) Allaha hiylə etmək istəyərlər. Halbuki O, onların hiylələrini başlarına keçir(ip cəzalarını ver)endir.
Onlar, namaza qalxdıqları vaxt üşənə üşənə qalxarlar (diqqət göstərməzlər),
insanlara nümayiş edərlər. Allahı da ancaq çox az xatırlayarlar.

103. Artıq namazı bitirdiyiniz zaman ayaqda ikən, oturarkən və yanların üzərində (uzanmış)
ikən Allahı zikr edin, təhlükəsizliyə qovuşduğunuz zaman da namazı dümdüz (tam) qılın.
Çünki namaz, möminlərə vaxtları müəyyən bir fərzdir.

102. (Ey Rəsulum!) Sən də (cəbhədə) içlərində olub onlara namaz qıldırdığın zaman,
onlardan bir qrup səninlə birlikdə (namaza) dayansın və silahlarını (yanlarına) al/götürsünlər
(digər qrup düşmənə qarşı gözləsinlər). (Namazda olanlar) səcdə et(ip bir rükət et)ınca dərhal
arxanızda ol(up sizi gözlə)sinler. Bu dəfə namaz qılmayan digər qrup gəlsin, (ikinci rükəti) səninlə
birlikdə onlar etsinlər, silahlarını və (lazımlı) qorunma tədbirlərini də al/götürsünlər
(sonra yenə hər qrup sıra ilə, etmədikləri bir rükəti tamamlasın). İnkar edənlər istəyərlər ki,
siz silahlarınızdan və əşyanızdan qəflət edəsiniz də üzərinizə (ani) bir basqın etsinlər.
Əgər yağış səbəbiylə çətinlik çəkər və ya xəstə olsanız, silahlarınızı buraxmanızda sizə bir günah yoxdur.
Yenə də (lazımlı) qorunma tədbirlərinizi alın.
Allah kafirlər üçün alçaq və pərişan edici bir əzab hazırlamışdır.

101. Yer üzündə səfərə çıxdığınız zaman (səfərilik şərtləri yerinə gəlmişsə) inkar edənlərin pislik edəcəklərindən
qorxsanız, namazı qısalt(arak dörd rükətliləri iki et)manızda sizə bir günah yoxdur.
Şübhəsiz ki küfrə sapanlar/inkarçılar, sizə açıq-aşkar bir düşməndir

77. (Döyüş əmr edilməzdən əvvəl) özlərinə: "(Sizə əziyyət edən müşriklərə qarşı, döyüşdən hələlik)
əllərinizi çəkin, namazı dümdüz qılın, zəkatı verin" deyilən kəsləri görmədinmi?
(Özlərini qorumaq üçün) döyüş yazılınca (fərz olunca görərsən ki), içlərindən bir qrup,
Allahdan qorxarcasına, hətta daha çox bir qorxu ilə insanlardan qorxarlar və:
"Ey Rəbbimiz! Bizə döyüşü nə üçün yazdın? Bizi yaxın bir zamana qədər təxirə salsansa" deyərlər.
(Rəsulum! Onlara) da ki: "Dünyanın keçici mənfəəti çox azdır.
Axirət isə 'Allahın əmrlərinə uyğun yaşayanlar' üçün əlbəttə daha xeyirlidir.
Siz, xurma nüvəsinin ipliyi qədər belə haqsızlığa uğradılmazsınız."

162. Lakin o (Əhli Kitab olan) kəslərdən elmdə irəli getmiş olanlar və möminlər, sənə endirilən
(Quran)a da, səndən əvvəl endirilən (kitablar)a da iman edərlər. (Onlar) namazı dümdüz edənlər,
zəkatı verənlər, Allaha və axirət gününə inananlardır. İşdə onlara böyük bir mükafat verəcəyik.

Maidə Surəsi

55. (Ey möminlər!) Sizin gerçək dost və köməkçiniz ancaq Allah və ONun Rəsuludur;
bir də (Allahın əmrlərinə) boyun əyərək namazı dümdüz edən və zəkat verən möminlərdir.

106. Ey iman edənlər! Birinizə ölüm (halı) gəldiyində (edəcəyi) vəsiyyət əsnasında,
içinizdən ədalət sahibi iki şahid (lazımdır) yaxud əgər səfərdə birinizə ölüm əlaməti gəlmişsə,
sizdən olmayan (xarici) digər iki adam(ye şahid edin. Bu ikisən)deyil şübhələnsəniz,
onları namazdan sonra saxlayar(ax and etdirər)siniz. (Onlar da:) "Qohum belə olsa onu (bu andı)
heç bir dəyərə (və mənfəətə) satıb dəyişdirməyəcəyik, Allahın (əmr etdiyi) şahidliyini də gizləməyəcəyik.
Çünki biz, bu təqdirdə əlbəttə günahkarlardan olarıq" deyə Allaha and içərlər.

91. Şeytan, içki və qumarla yalnız aranıza düşmənlik və kin soxmaq, sizi Allahı xatırlamaqdan
və namazdan saxlamaq istər. Artıq (bunlardan tamamilə) imtina etdiniz deyilmi?

Qalan Surə Və Ayələr Bunlardır

Maidə Surəsi - 58 Maidə Surəsi - 12 Maidə Surəsi - 6 Ən'am Surəsi - 92 Ən'am Surəsi - 162
Ən'am Surəsi - 72 Ə'RAF Surəsi - 29 Ə'RAF Surəsi - 170 Ənfal Surəsi - 3 Tövbə Surəsi - 108
Tövbə Surəsi - 54 Tövbə Surəsi - 18 Tövbə Surəsi - 71 Tövbə Surəsi - 84 Tövbə Surəsi - 11
Tövbə Surəsi - 5 Yunus Surəsi - 3 Yunus Surəsi - 87 Hud Surəsi - 114 Hud Surəsi - 87
Rə'd Surəsi - 22 İbrahim Surəsi - 40 İbrahim Surəsi - 37 İbrahim Surəsi - 31
İsra Surəsi - 78 İsra Surəsi - 110 İsra Surəsi - 79
Kəhf Surəsi - 75 Kəhf Surəsi - 67 Məryəm Surəsi - 11

Məryəm Surəsi - 31 Məryəm Surəsi - 55 Məryəm Surəsi - 59 Taha Surəsi - 132 Taha Surəsi - 14

Taha Surəsi 130 Ənbiya Surəsi - 73 Həcc Surəsi - 35 Həcc Surəsi - 41 Həcc Surəsi - 78 Mu'minun Surəsi - 2

Mu'minun Surəsi - 9 Nur Surəsi - 37 Nur Surəsi - 56 Nur Surəsi - 58 Şuəra Surəsi - 218
Nəml Surəsi - 3 Ənkəbut Surəsi - 45 Rum Surəsi - 31 Rum Surəsi - 18 Rum Surəsi - 17
Loğman Surəsi - 4 Loğman Surəsi - 17 Səcdə Surəsi - 16 Əhzab Surəsi - 33 Fatir Surəsi - 18
Fatir Surəsi - 29 Yasin Surəsi - 50 Şura Surəsi - 38 Fəth Surəsi - 29 Qaf Surəsi - 39
Qaf Surəsi - 40 Tur surəsi - 49 Vaqiə Surəsi - 77-78-79 Mübarizə Surəsi - 13

Cümə Surəsi - 10 Cümə Surəsi - 9 Qələm Surəsi - 42 Məaric Surəsi - 26 Məaric Surəsi - 34

Məaric Surəsi - 22-23 Müzzəmmil Surəsi - 20 Muddəssir Surəsi - 43-44-45 Qiyamət Surəsi - 31-32-33

İnsan Surəsi - 26 AL/GÖTÜRə Surəsi - 14-15 Ələq Surəsi - 11 Ələq Surəsi - 9-10 Beyyinə Surəsi - 5

Maun Surəsi - 4-5-6 Kövsər Surəsi - 2


Geri dön

music_angel

 • 4 sentyabr 2011 17:18
 • Məqalə: 212
 • Şərh: 7638
 • Bal:
Allah razi olsun

--------------------

tunar_mamedov

 • 22 aprel 2011 03:58
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 258
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsun.......yazan eleriviz var olsun .....tewekkur

Ulya

 • 12 mart 2011 17:15
 • Məqalə: 1911
 • Şərh: 13779
 • Bal:
{awards}
cox gozel yazidi

Ucube_cocuk

 • 10 mart 2011 19:22
 • Məqalə: 19
 • Şərh: 505
 • Bal:
{awards}
77. (Döyüş əmr edilməzdən əvvəl) özlərinə: "(Sizə əziyyət edən müşriklərə qarşı, döyüşdən hələlik)
əllərinizi çəkin, namazı dümdüz qılın, zəkatı verin" deyilən kəsləri görmədinmi?

--------------------
ALLAH insana “onun istədiyini” deyil, “ona lazım olanı verir”. Buna görə də “niyə görə” deyə soruşmayın, “nəyə görə” barəsində düşünün...

YazYamuru

 • 9 mart 2011 13:06
 • Məqalə: 4
 • Şərh: 4242
 • Bal:
{awards}
ƏZİYYƏTƏ SONSUUUUUZZ TŞKKKK

--------------------GUNAHKAR MELEK

 • 7 mart 2011 22:57
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 241
 • Bal:
{awards}
TESEKKURLER

--------------------
ALDANMA INSANIN GOZELLİYİNE,
GOZELLIK INSANIN DAXILINDEDIR.
XARICI OLSA DA PARLAQ BIR GUNES,
DAXILI BELKE DE ZULMET GECEDIR

MuslimGirl

 • 7 mart 2011 18:32
 • Məqalə: 156
 • Şərh: 3022
 • Bal:
{awards}
Allah butun namaz qilanlarin namazini qebul etsin ve qilmayanlara nesib etsin! Tesekkurler

_RONALDO_

 • 7 mart 2011 14:49
 • Məqalə: 303
 • Şərh: 10724
 • Bal:
{awards}
Elaaa tesekurler

--------------------

Lexikon

 • 6 mart 2011 20:53
 • Məqalə: 1118
 • Şərh: 4153
 • Bal:
{awards}
xeber ucun twk

::..ONSLAUGHT::..

 • 6 mart 2011 17:40
 • Məqalə: 197
 • Şərh: 11459
 • Bal:
{awards}
maraqlı xəbərə görə çox sağol

--------------------
.....(¯`v´¯)
..... ·.¸.·´
...¸.·´
.. (

_RONALDO_

 • 6 mart 2011 14:54
 • Məqalə: 303
 • Şərh: 10724
 • Bal:
{awards}
maraqlı xəbərə görə çox sağol

--------------------

marlin

 • 6 mart 2011 13:28
 • Məqalə: 221
 • Şərh: 1616
 • Bal:
{awards}
tesekkurler bele gozel xebere gore

--------------------

Doktor

 • 6 mart 2011 12:54
 • Məqalə: 9
 • Şərh: 690
 • Bal:
{awards}
Sitat: Su Perisi
. Ey iman edənlər! Səbir və namazla (Allahdan) kömək istəyin.
Şübhəsiz Allah səbr edənlərlə bərabərdir.


--------------------

Just For Legend

 • 6 mart 2011 12:39
 • Məqalə: 407
 • Şərh: 3168
 • Bal:
{awards}
Maraqli yaziya gore cox sag ol

--------------------

_RONALDO_

 • 6 mart 2011 12:26
 • Məqalə: 303
 • Şərh: 10724
 • Bal:
{awards}
maraqlı xəbərə görə çox sağol

--------------------

Su Perisi

 • 6 mart 2011 12:25
 • Məqalə: 19
 • Şərh: 1726
 • Bal:
{awards}
. Ey iman edənlər! Səbir və namazla (Allahdan) kömək istəyin.
Şübhəsiz Allah səbr edənlərlə bərabərdir.


--------------------
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 1
Qonaqlar: 20
Cəmi: 62

 

Top 10 Müəllif

Darling
Xəbərləri: 4
Cəmi: 694
 
The Shield
Xəbərləri: 3
Cəmi: 576
 
A.n.o.n.i.m.k.a
Xəbərləri: 1
Cəmi: 3
 
 
{slinks}