Şeir

 
Şeir

Dünya yarananda lal idi insan,
Şüuru olmayan can idi insan
Dünyanı insana tanıtdırdı söz,
İnsan ağlına hakim oldu söz.

Sözdən inci kimi düzüldü cümlə,
Hissi fikirlə yaşatdı cümlə
Tanrı ilhamı verdi şairə,
Şair sevdirdi şeiri qəzəllə.
Söz nəsihətdir elin sərvəti,
Azərbaycandır şairlər evi
Mənim vətənimdir şerin eşlçisi
Muğam üstündə qəzəl sevgisi.
Ağıllı insan bizdə yarandı,
Xeyir şər üstündə qələbə çaldı

Bizim ocağımız odla qalandı,
Zərdüşt Avesta yazdı bizlərə qaldı.
İkinci minlillik əvvəli başdan,
Dnyaca məhşurdur bu böyük dastan
Ərlərə ad verdi dədəmiz ozan
Bir tarix yaratdı dastanı yazan.
Dövrü tələb etdi farsca o yazdı,
İlk divanı Qətran yaratdı
Şahlar sarayında zaman şairi ,
Yaratdı yaşadı tarixdə qaldı.

Nizami yaşadı böyük Gəncədə,
Beş ulduz yaratdı beş əsəriylə
Məcnunu sevdirdi gözəl Leyliyə
Fərhadı dağ yardı Şirin xətrinə
Çox şerin əruzla yazdı,
Mənzum romanı ilk o yaratdı
Affaqı çox sevdi qəlbinə saldı ,
Gəncəvi adıyla tarixdə qaldı.
Rübai ustadı gözəl Məhsəti,
Nizami kimi sevgi əsiri
Təbrizlə,Şamaxı oldu vətəni
Xəqani yazdı ilk nəsr məsnəvi.

Doğma dilimizdə olan ilk şeiri,
İzətdinin bizə ilk hədiyyəsi
Divanı sevildi oldu bəzəyi,
Şeyx Səfi ondan qalmadı geri
Tənqid etdi kini küdrəti ,
Bəlli olmasada yazan əsəri
Ana dilində ilk poemadır,
dastan Əhməd hərami.
Nəsimi sənətdə idealım şair,
Haqq ədalətin vurğunu şair
Sevdi ana dilini vurğundu şair,
Söz üçün çarmıxa çəkildi şair.

Şah vurğun idi söz sənətinə
Xətai tanıtdı hecanı bizə
Düşmən məğlub oldu igid səsinə,
Tuyuq yadigardır Qazidən bizə
Dünyaca məhşurdur şair Fizuli,
Qəzəl ustadı nisbə Bağdadi
Ana dilində yazdı ilk nəsri,
Xətayiyə həsr etdi Bəngu Badəni.
Bu dövr sayılır intibah dövrü,
Ustad aşıqların qoşmaya şövqü
Sevən aşiqlərə dastanlar qoşan,
Dədə Ələsgərin söhbəti sözü
Koroğlu düşmənin qənimi idi

Çənlibel igidlər oylağı idi
Abbas Gülgəzin ,Əsli Kərəmin
Nəbi Həcərin aşıqı idi.
Yaxşı dost idi Vidadi Vaqif,
Qoşmanın ustası sayılır Vaqif
Qasım yazdı neçə gəraylı
Yaxşı aşıq idi yaxşı Qurbanı
İslama,türklüyə ,müasirliyə,
Haqqa səslədi Zənburla İrşad
Sevgiyə ,dostluğa ,həmrəyliyə,
Birliyə gətirdi Şəlalə,Həyat

İlk mətbu orqandır Molla Nəsrəddin,
Banisi Cəlildir real tənqidin
Gülüş avamlığı yox etdi çətin,
Dünyanı heyran etdi ustadı şərqin
Əliəy sevdi vətəni ,eli,
Fjuzat jurnalı onun sərvəti
Qeyrət qəzetin sevib sevdirdi,
Ömər Faiq həyata verdi dəyəri
İlk qəzet yarandı adı Əkinçi,
Təbliğ etdirdi daim maarifi
Tanıtdı sevdirdi daim ölkəni,
Qəzet banisi Həsən Zərdabi

Dağılan tifaqı,Bəxtsiz cavanı ,
Əbdürrəhim yazdı Pəri Cadunu
Mirzəli yazdı neçə yumoru,
Qəmkusarın vardır çox felyetonu
Qoca tacirin cavan aşiqi,
Üzeyrin əsərdə oldu hədəfi
Dünya tanıdı böyük dahini,
Zirvəyə ucaldı hər bir əsəri
Sabir kasıbların atası idi,
Sözü tənqidlə vurası idi
Mirzə satiranın banisi idi,
Hədəfi nişan alan bir ustad idi.
Kino səhnəsində vardır zəhməti,
Cabbarın Oqtayı səhnə igidi
Sevil qəhrəmnı səhnə zinəti,
Alması Aydını bizə sevdirdi

Vəzn yaratdı Cavid həzəci,
Adı Hüseyn idi Gülçin ləqəbi
Ana faciəsi mənzüm əsəri,
İlk mənzum dramın odur banisi
Himnin banisi Əhməd Cavaddır
Bayraq bu himn ilə ucalacaqdır,
Müşfiqin ,Almasın,Seyid Hüseynin,
Məmməd Əminin ruhu şad olacaqdır
Ordubadi yazdı Dumanlı Təbriz
Ölkədə tanındı şanı şöhrəti
İstiqlal şairi Məhəmməd Hadi,
Sevdi vətəni o hürriyyəti
O şair idi o həkim idi,
Vətəni sevən bir xadim idi
Tarixi əsərin əsasın qoyan,
Nərman ölkənin banisi idi

Fridrix tərcümə etdi şerini,
Yad eldə sevildi bir çox əsəri
Almanlar tanıdı sevdi Vazehi,
Bizdə yada salaq dahi şairi
Vətəndən uzağa düşdü Banin
Qəriblik həsrəti çəkdi Banin
Şerlər namətək yazdı Banin,
Azadlıq eşqilə yandı Banin
Qasım bəyin maraqlı təmsilləri,
Əzbər bilik satirik şerləri
Durnalar şerində vardır kədəri,
Qasimə Şakirə yazdı naməni
Yusif Vəzn yazdı fəlsəfi roman,
Qızlar bulağını odur yazan

Fətəli sayılır novator şair ,
Komedi banisi bizim bu nasir
Bakıxanov yazdı Gülüstan İrəm ,
Məclislər vardır ölkədə bu dəm
Ordubadda yarandı Əncüməni Şüara,
Lənkəranda vardı Fövsi füsaha
Xan qızı xanım idi Xanım Natavan ,
Qarabağ gözəli şair Natavan
Qəzəllər yaratdı aşiqlər heyran ,
Ona heyran oldu dünyavi cahanİ
smayıl bəy yazdı andı duyguyla
İlk hekayədir Bahadır Sona
Müşfiqə yazdı böyük poema,
Rəsul Rza andı onu duyğuyla
Meyxana ustadı Əlyağa Vahid
Qəzəl aləmində sənətə sadiq
Uşaq şairi idi Abdulla Şaiq

Abbas sənətdə sənətə sadiq
Səməd Təbiətin vurğunu idi,
Elin obanın şairi idi
Məktəbli yaddaşı tarixçəsində,
Mirvari poeziya şairi idi
Heydərbabaya yazdı naməni,
Arazın həsrətlə çəkdi qəmini
Savalan dağına dedi dərdini,
Şəhriyar şeirlə tapdı təsəlli
Səhnədə sevildi neçə əsəri,
Alov,Atayevlər İlyas əsəri
Süleyman sənətə verdi dəyəri,
Hər bir əsəri vətən sərvəti
Dəli Kürü yazdı İsmayıl Şıxlı,
O əsərki vətənə bağlı

Bizə gülüş bəxş etdi sevdik hicranı,
Unutmayaq gəlin Sabit Rəhmanı
Neçə qurban getdi Azadlıq üçün ,
Söz sözə qoşuldu bir ağı üçün
Şəhidlər şerini yazdı Bəxtiyar ,
Hər məzar başında bir ağı üçün
Qızıldan itidir sözün dəyəri,
Qızıldan dəyərli sözün qiyməti
Gözəl şeri şirin nəğməni İlyas
Tapdıq yaşatdı hər bir əsəri
Gülhüseyn sevdirdi nəsirlə şeri
Mən ondan öyrəndim mənsum şeiri
Qabilin ilhamı vətənə sevgi
Məmməd Arazındır torpağa mehri
Yaltaq insanın düşməni idi,

Yalan danışanın qənimi idi
Doğru danışanla ortaq fikirli,
Baba Pünhan tənqid ustadı idi
Dillərə əzbərdir Nüsrətin şeri,
Nəğməkar şair tək çəkilir ismi
Hər bir tələbənin dilində əzbər,
Nərman yazdı gənclərə əsər
libala yazdı itkin gəlinin ,
Eşq sultanı var Əzizənin
Bu gün məhşurdur bu əsər yəqin
Sona və Nino Qurban Səidin.
Unutmadım Nurəngiz Nuru,
Gözəl xanım idi üzü nurlu
Qaldı şerləri nakam dünyada

Yad edəcək məzarda ruhu
Anarın hər bir əsəri sevdiyim əsər,
Təhminə Zauru dillərdə əzbər
Çingiz dedektiv yazdı çox əsər,
Hər bir əsəri dünyanı gəzər
Neçə unudaq qanlı yanvarı ,
Qətl günü romanı ona yazılı
Yusif Səmədoğlu tarixi andı,
Bu əsərlə tarix yaşadı
Gözəl nəsihətdir atamın Kitabı
Poemaa sahibi Sabir Rüstəmxanlı
Gözəl əsərlərin sevərək tanı,
Roman Nasiri Vidadi Babanlı
Vüqar Əhmədin ana laylası,
Hər bir düyünün arzu duası
Afaq Məsudu Fikrət Qocanı,
Əsərin oxuyub dahitək tanı
Daim xalqına olmuşdur dəstək,
Zəlimxan elinə arxadır kömək
Söz sənətinə daima örnək,

Şair sənətini zirvədə görək
Yanar ürək sevdiyim roman,
İsa Hüseynövdan bizə ərməğan
Elçin böyük bir əsəri yazan,
Mahmudla Məryam tarixi roman
Hər bir əsəri vətənə bağlı ,
Qənirə ölkənin şöhrəti şanı
Belə gözəlin əvəzi hanı,
Dünya türk qızını Tomristək tanı
Dahi Heydər nəvəsi Leyla ,
Həzin şerlərin ustadı Leyla
O gözəl xanımdır o gözəl ana,
Hələ çox ölkələrə atacaq imza
Qurtuluşa sevindi,
Ulu öndərə həsr etdi
Xəlil Rza Ulutürk

Dədə Heydər Atatürk
Abidə yaratdı xoş əməliylə ,
Tarix yazdı hər əsəriylə
Gülağa Tənha xoş əməliylə,
Sənətdə iz qoydu dəsti xəttiylə
Şair gənclərin dəstəyi olan
Əkbər Qoşalıdır onlara başqan,
Od ərlər əsəri fəlsəfi roman
Şamil Sadiq əsərin mətnini yazan,
Dəstək gənc şairlərə,
Gənc yazarlar birliyi ,
Gənc ədiblər birliyiÖrnək olur bizlərə
Gülnarə, Pərvanə ,Nuranə şair ,
Könül Nazimqızı nəğməkar şair
Xəyal ,Kənan, Emin kimi

Hələ neçə neçə gələcək şair
Göydə ulduz qədər şairim mənim,
Bir şeir bəs etməz ismi qeyd edim
Bütün şairlərdən yazsa qələmim ,
Gərək bir əsər üstə ömür biririm
Mən bu elə yurda bağliyam,
Şairlər yurdunun şair qızıyam
Mən bu elə bir can borcluyam,
Elnurə adımla iz qoyasıyam

Müəllif: Elnurə Ağazadə


Geri dön

✰ ♥..Золушка..♥ ✰

 • 4 oktyabr 2015 14:24
 • Məqalə: 242
 • Şərh: 12081
 • Bal:
Dövrü tələb etdi farsca o yazdı,
İlk divanı Qətran yaratdı
Şahlar sarayında zaman şairi ,

Nergiz__Sirinova

 • 18 sentyabr 2015 17:03
 • Məqalə: 580
 • Şərh: 5495
 • Bal:
{awards}
Seire gore tesekkurler

--------------------

✯ AliKo ✯

 • 18 sentyabr 2015 15:25
 • Məqalə: 85
 • Şərh: 1067
 • Bal:
{awards}
Dünya yarananda lal idi insan,
Şüuru olmayan can idi insan
Dünyanı insana tanıtdırdı söz,
İnsan ağlına hakim oldu söz.

beyendim şeiri

Favorit Girl )

 • 18 sentyabr 2015 14:01
 • Məqalə: 178
 • Şərh: 1613
 • Bal:
{awards}
Meqaleye gore coox sagolunn

--------------------


GuLerken YanaxLarimin Nie BaTdigini SorushduLar...
-BiLmirem Didim..
DoguLarken MeLekLer Yanaginnan Opub DidiLer..

Sıla Rəsulova

 • 18 sentyabr 2015 14:00
 • Məqalə: 307
 • Şərh: 4961
 • Bal:
{awards}
Azərbaycandır şairlər evi
Mənim vətənimdir şerin eşlçisi
Muğam üstündə qəzəl sevgisi.
Ağıllı insan bizdə yarandı,
Xeyir şər üstündə qələbə çaldı

İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 0Qonaqlar: 15
Cəmi: 48

 

Top 10 Müəllif

Darling
Xəbərləri: 4
Cəmi: 694
 
The Shield
Xəbərləri: 3
Cəmi: 567
 
A.n.o.n.i.m.k.a
Xəbərləri: 1
Cəmi: 3
 
 
{slinks}