İmanı artırmaq üçün nə etmək lazımdır?

 
İmanı artırmaq üçün nə etmək lazımdır?İmanın azalması problemi müsəlmanlar arasında geniş yayılmışdır və tez-tez bu cür şikayətlər edilir: "ibadəti həvəssiz edirəm", "günahdan əl çəkə bilmirəm", "dua edə bilmirəm" və s. Bu problem qəlblə bağlıdır, "qəlb" sözü isə ərəb dilində "təqallub" ("dəyişmə") sözündən götürülmüşdür. Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) demişdir: "Qəlbin qəlb adlandırılmasının səbəbi çox dəyişkən olmasıdır (təqallub). Qəlbin məsəli ağaca ilişib qalmış quş lələyinin məsəli kimidir. Külək onu ora-bura çevirir". (Əhməd, 4/408)
Uca Allah qəlbi islah etməyin vacib olmasını vurğulayaraq buyurur: " O gün ki (Qiyamət günü), nə var-dövlət, nə də oğul-uşaq bir fayda verməyəcək. Ancaq sağlam bir qəlblə Allahın hüzuruna gələnlərdən başqa!" (əş-Şuəra, 88-89)
Bu səbəbdən mömin həmişə qəlbinə baxmalı, ona pis təsir edən və imanını zəiflədən səbəbləri bilməli və onlardan çəkinməli, imanını artıran əməllər etməlidir.
Zəif imanın əlamətləri


Günahlar etmək və onlardan əl çəkə bilməmək

İbadətləri həvəssiz yerinə yetirmək

Yaxşı əməlləri azaltmaq

Qəlbin sıxılması və depressiya

Müsibət və sınaqlara dözümsüzlük

Dünyaya çox bağlanmaq və sevmək

Quran ayələrinin təsir etməməsi

Dua edə bilməmək

və s.
İmanın zəifləməsinin səbəbləri


Möminlərin əhatəsindən uzaq olmaq

Günahkarların əhatəsində olmaq

Dini öyrənməmək

Vaxtının həddən artıq çoxunu dünya işlərinə sərf edərək Allahı yad etməkdən uzaqlaşmaq

Vaxtının həddən artıq çoxunu ailəyə sərf edərək Allahı yad etməyə az vaxt ayırmaq

Uzun ömür yaşayacağına ümid etmək

və s.


İmanı necə artırmaq olar?


Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) demişdir ki, "paltar köhnəldiyi kimi, iman da köhnəlir, köhnəlmiş paltarı yenisi ilə əvəz etdiyiniz kimi, imanınızı da təzələyin". (Hakim)
İman asiliklə (günahlarla) azalır, itaətlə artır. Bunun təsdiqi kimi, insanların açıq-saçıq geyindiyi, içki və digər günahlar işlənən məclisdə olarkən qəlbdəki imanla, qəbirstanlığa gedib ölümü yada salarkən imanı müqayisə etmək olar. İmanı artırmaq üçün səbəblərdən bəziləri bunlardır:
Quranı aramla, mənasını düşünərək oxumaq

Uca Allah buyurur: "Doğrusu, göylərin və yerin xəlq edilməsində, gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində ağıllı adamlar üçün dəlillər var. O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı yad edir, göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünür və deyirlər: "Ey Rəbbimiz! Sən bunları əbəs yerə xəlq etməmisən. Sən pak və müqəddəssən. Bizi Odun əzabından qoru!" (Ali-İmran, 190-191)
Rəvayət edilir ki, bu ayələr nazil olduqda Allah Rəsulu (sallallahu aleyhi və səlləm) gecə namazında o qədər ağlamışdı ki, paltarı və yer yaş olmuşdu və buyurmuşdu: "Bu gecə mənə elə ayələr nazil oldu ki, onları oxuyub mənasını düşünməyənlərin vay halına!" (İbn Hibban)
O həmçinin demişdir: "Hud, Vaqiə, Mursəlat, ammə yətəsəəlun (ən-Nəbə), izə şşəmsu kuvvirat (ət-Təkvir) surələri saçlarımı vaxtından tez ağartdı" (Tirmizi)
Bu hədislər Quran ayələrini oxuyarkən mənalarını düşünməyin vacib olduğuna dəlalət edir.
Allahı yaxşı tanımaq üçün Onun ad və sifətlərini öyrənmək

Günah etməyin səbəblərindən biri də Allahı yaxşı tanımayaraq ondan layiqincə qorxmamaqdır, Allahın əzəməti, güc və qüdrəti Quranda müxtəlif cür təsvir olunur:
"Qeybin açarları Onun yanındadır, Onları yalnız O bilir. O, quruda və dənizdə nələr olduğunu bilir. Onun xəbəri olmadan yerə düşən bir yarpaq belə yoxdur. Yerin qaranlıqlarında elə bir toxum, elə bir yaş və elə bir quru şey yoxdur ki, açıq-aydın Yazıda (Lövhi-Məhfuzda) olmasın" (əl-Ənam, 59)
"Onlar Allahı layiqincə qiymətləndirmədilər. Halbuki Qiyamət günü yer bütünlüklə Onun Ovcunda olacaq, göylər isə Onun Əli ilə büküləcəkdir. O, pakdır, müqəddəsdir və onların Ona qoşduqları şəriklərdən ucadır" (əz-Zumər, 67)
"Musa təyin etdiyimiz vaxtda gəldikdə Rəbbi onunla danışdı. Musa dedi: "Ey Rəbbim! Özünü mənə göstər, Sənə baxım". O dedi: "Sən məni görə bilməzsən. Lakin bu dağa bax. Əgər o, öz yerində qala bilsə, sən də Məni görəcəksən". Rəbbi dağa göründükdə onu parça-parça etdi. Musa da bayılaraq yerə sərildi. Özünə gəldikdə isə dedi: "Sən pak və müqəddəssən! Sənə tövbə etdim və mən iman gətirənlərin birincisiyəm!" (əl-Əraf, 143)
Dini öyrənmək

Uca Allah buyurur: "De: "Heç bilənlərlə bilməyənlər eyni ola bilərmi? Bundan ancaq ağıl sahibləri düşünüb ibrət alarlar" (əz-Zumər, 9)
Həqiqətən də, Allahın əmrlərini yaxşı bilən, qəbir əzabı, Qiyamətin dəhşəti, Cəhənnəm əzabı, Cənnətin gözəlliyindən xəbərdar olan, halal və haramları bilənlə dindən xəbəri olmayan cahilin imanı bir ola bilərmi?
Möminlərin əhatəsində olmaq


Zikr məclislərində (Allah yad edilən məclislər) olmaq, möminlərlə oturub-durmaq, məscidə getmək və digər əməllər imanın artmasının səbəblərindəndir. Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) demişdir: "Allahın əli camaatla bərabərdir. Kim camaatdan ayrılarsa şeytan onu əhatə edər. Qurdun sürüdən ayrılan qoyunu qapıb qaçdığı kimi, şeytan onu qapıb qaçar" (Əhməd)
Yaxşı əməlləri çoxaltmaq

Bir dəfə Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) üzünü səhabələrə tutub soruşdu: "Hansı biriniz bu gün oruc tutub?" Əbu Bəkr (radiyallahu anhu): "Mən" – deyə cavab verdi. Peyğəmbər yenə soruşdu: "Hansı biriniz bu gün cənazəni təqib edib?" Əbu Bəkr: "Mən" – deyə cavab verdi. Pey­ğəmbər yenə soruşdu: "Hansı biriniz bu gün kasıbı yediz­dirib?" Əbu Bəkr: "Mən" – deyə cavab verdi. Peyğəm­bər yenə soruşdu: "Han­sı biriniz bu gün xəstəni ziyarət edib?" Əbu Bəkr: "Mən" – deyə cavab verdi. Peyğəmbər dedi: "Bu dörd gözəl xisləti özündə cəm edən cənnətə daxil olar" (Muslim)
Bu sual qəflətən verilmişdi, Əbu Bəkr bu suallara hazır deyildi. Bu hədis onun hər zaman yaxşı əməllər işləməyə necə can atmasını göstərir.
İbadətləri çoxaltmaq

Uca Allah öz mərhəməti ilə bizə Onun razılığını qazanmağımız üçün müxtəlif ibadətlər göstərmişdir. Fərz ibadətlərdən sonra (5 vaxt namaz, zəkat, Ramazan orucu və s.) hər kəs özünə rahat gələn ibadət növünü seçərək Allaha yaxınlaşmağa və imanını artırmağa çalışa bilər. Məsələn, sədəqə vermək, nafilə oruc tutmaq, zikr və dualar etmək, gecə namazı və s.
Ölümü tez-tez xatırlamaq

Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) demişdir: "Ləzzətləri dağıdıb acılaşdıran ölümü tez-tez xatırlayın" (Tirmizi)
"Sizə qəbrləri ziyarət etməyi qadağan etmişdim. İndi isə onları ziyarət edin. Həqiqətən də, qəlbləri ziyarət etmək qəlbi yumşaldır. Göz yaşı axıdır. Axirəti xatırladır". (Hakim, 1/376)
"Xəstələri ziyarət edin, cənazələrə (cənazə namazlarına) qoşulun ki, sizə axirəti xatırlatsın". (Əhməd, 3/48)
Allahı çox zikr etmək (xatırlamaq)


Uca Allah buyurur: "Ey iman gətirənlər! Allahı tez-tez yada salın!" (əl-Əhzab, 41)
Şeytan insana günah işlər görməyi vəsvəsə edir, onu uzaqlaşdırmağın yolu isə Allahı zikr etməkdir. Uca Allah buyurur: "Əgər sənə şeytandan bir vəsvəsə gəlsə, Allaha sığın. Çünki O, Eşidəndir, Biləndir" (Fussilət, 36)
Dünyanın dəyərsiz və müvəqqəti olduğunu bilmək

Uca Allah buyrur: "Hər bir kəs ölümü dadacaqdır. Lakin Qiyamət günü mükafatlarınız sizə tam veriləcəkdir. Kim Oddan uzaqlaşdırılıb, Cənnətə daxil edilərsə, o uğur qazanmış olar. Dünya həyatı isə aldadıcı ləzzətdən başqa bir şey deyildir" (Ali-İmran, 185)
Özünü hesaba çəkmək

Uca Allah buyurur: "Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun! Hər kəs sabahı üçün nə etdiyinə baxsın. Allahdan qorxun! Həqiqətən, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır" (əl-Həşr, 18)
Ömər ibn Xəttab (Allah ondan razı olsun) demişdir: "Hesaba çəkilməzdən əvvəl özünüz özünüzü hesaba çəkin!"
Allaha çox dua etmək

Qəlblər Allahın əlində olduğu üçün qəlbin islah olması üçün Allaha dua etmək lazımdır. Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) belə dua edərdi: "Allahım, sən qəlbləri dəyişdirənsən! Bizim qəlblərimizi sənə itaət etməyə yönəlt!" (Muslim, 2654)İmanı artırmaq üçün nə etmək lazımdır?


Geri dön

OnE DiReCtIoN_ZAYN

 • 3 dekabr 2015 22:12
 • Məqalə: 5
 • Şərh: 4445
 • Bal:
tewekkurler

--------------------

♛WøøWøøWøøW♛

 • 1 dekabr 2015 23:04
 • Məqalə: 206
 • Şərh: 1519
 • Bal:
{awards}
MeqaLeyeGoReTşkSuPerMeqaLedi)))

--------------------

__gulu_gulu__

 • 29 noyabr 2015 20:36
 • Məqalə: 12
 • Şərh: 800
 • Bal:
{awards}
Allah Razi Olsun...

--------------------

♛WøøW♛

 • 27 noyabr 2015 20:12
 • Məqalə: 2
 • Şərh: 201
 • Bal:
{awards}
MeqaLeyeGoReTşkSuPerMeqaLedi)))

__S.M_ova__

 • 26 noyabr 2015 15:33
 • Məqalə: 90
 • Şərh: 1398
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun təşəkkürlər

Nergiz__Sirinova

 • 25 noyabr 2015 20:07
 • Məqalə: 580
 • Şərh: 5495
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun.

--------------------

... Deryam ...

 • 25 noyabr 2015 16:41
 • Məqalə: 272
 • Şərh: 4617
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsun,cox deyerli xeber idi

--------------------

Darling

 • 25 noyabr 2015 15:05
 • Məqalə: 694
 • Şərh: 12528
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

--------------------
Həyat nə tamaşa,nə də bayramdır.Həyat çətin bir imtahandır.

✯ AliKo ✯

 • 25 noyabr 2015 14:26
 • Məqalə: 85
 • Şərh: 1067
 • Bal:
{awards}
Gözel Ve maraqlı meqaledir tewekkur edirem

-Kralica-

 • 25 noyabr 2015 14:00
 • Məqalə: 696
 • Şərh: 8590
 • Bal:
{awards}
tewekkurler meqale ucun

--------------------
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 0Qonaqlar: 38
Cəmi: 78

 

Top 10 Müəllif

Yagmur_Gözlum
Xəbərləri: 4
Cəmi: 11
 
aytc.sza
Xəbərləri: 2
Cəmi: 281
 
The Shield
Xəbərləri: 1
Cəmi: 552
 
 
{slinks}