Детальное описание автовыкуп киев дорого тут.

Peyğəmbərimizin sevdiyi adlar

 
Peyğəmbərimizin sevdiyi adlar

Peyğəmbər Əfəndimizin sevdiyi və sevmədiyi adlar hədislərlə: Ebu'd-Derda (radıyallahu ənh) izah edir: Rəsulullah (əleyhissalatu vəssalam) buyurdu ki: "Sizlər qiyamət günü adlarınızla və atalarınızın adlarıyla çağırılacaqsınız elə isə adlarınızı gözəl edin"

Əbu Vehb əl-Cüşemi (radıyallahu ənh) izah edir: "Rəsulullah (əleyhissalatu vəssalam) buyurdular ki: "Peyğəmbərlərin adlarıyla adlanın. Allahın çox sevdiyi adlar Abdullah, Əbdürrəhmandır. Ən sadiq olanları da Həris və Hemmam adlarıdır. Ən çirkinləri də Hərb və Mürre adlarıdır"

Əbu Hüreyrə (radıyallahu ənh) izah edir: "Rəsulullah (əleyhissalatu vəssalam) buyurdular ki: "Allah qatında ən aşağı (ahna') ad Melikü'l-emlak (mülklərin maliki) adıdır. Allahdan başqa Malik yoxdur."

Süfyan mərhum dedi ki: Şahan Şah bunun nümunəsidir. Əhməd İbnu Hənbəl mərhum dedi ki: "Əbu Əmr mərhuma, ahnana demək deyə soruşdum, mənə "ən aşağı" deyə cavab verdi.

- Müslimin bir başqa rəvayətində belə buyurulmuşdur: "Qiyamət günü, Allahın ən çox qızacağı ən pis kimsə, adı Melikü'l-emlak (Şehinşah) olan kimsədir. Allahdan başqa Malik yoxdur." (Ədəb 21)

Hz. Cabir (radıyallahu ənh) izah edir: "Hz. Peyğəmbər (əleyhissalatu vəssalam) Yala, Bərəkət, Eflah, Yesəyər, Nafi və bənzəri adların istifadə edilməsini qadağan etməyi arzu etmişdi. Sonra onun bu mövzuda sükut etdiyini gördüm. Sonra da qadağan etmədən vəfat etdi."

Əbu Davudun rəvayətində bu çox mövcuddur: "…Çünki adam "Bərəkət buradamı?" deyə soruşar da "xeyr yox!" deyə cavab verərlər."

Hz. Ömər (radıyallahu anh)ın azadlı köləsi Eslem izah edir: "Hz. Ömər (radıyallahu ənh), bir oğulunu Əbu İsa ləqəbini istifadə etdiyi üçün döydü. Kənar yandan Muğire İbnu Şöbə (radıyallahu ənh), Əbu İsa ləqəbini istifadə edirdi. Hz. Ömər (radıyallahu ənh) ona "Əbu Abdillah ləqəbini istifadə etmən sənə çatmazmı?" dedi. Muğire: "Mənə Əbu İsa ləqəbini taxan Hz. Peyğəmbər (əleyhissalatu vesselam)dır" cavabını verincə, Hz. Ömər: "Hz. Peyğəmbər (əleyhissalatu vesselam)ın keçmiş gələcək bütün günahları bağışlanılmışdır. Biz isə bundan belə çətinlikdəyik" dedi. Ölənə qədər Muğireni "Əbu Abdillah" deyə künyeledi.

Yəhya İbnu Səid (radıyallahu ənh) izah edir: Hz. Peyğəmbər (əleyhissalatu vəssalam) bol sütlü bir dəvə haqqında: "Bunu kim sağacaq?" deyə soruşdu. Bir adam ayağa qalxmışdı ki Hz. Peyğəmbər (əleyhissalatu vəssalam) "Adın nə?" dedi. Adam: "Mürre (acı/ağrılı)!" dəyincə, ona: "Otur!" dedi. Hz. Peyğəmbər (əleyhissalatu vəssalam) təkrar "Bunu kim sağacaq?" deyə soruşdu. Bir başqası ayağa qalxdı, mən sağacağam deyəcəkdi. Hz. Peyğəmbər (əleyhissalatu vəssalam) ona da: "adın nədir?" deyə soruşdu. Adam: "Hərb!" deyə cavab verdi. Ona da "Otur" dedi.

Rəsulullah (əleyhissalatu vəssalam): "Bu dəvəni kim bizə sağacaq?" deyə soruşmağa davam etdi. Bir adam daha qalxdı. Ona da adını soruşdu. "Ya'iş (yaşayır!)" cavabını alın tərəfindən ona: "Sən sağ" deyərək icazə verdi."

HZ. PEYĞƏMBƏR (S.Ə.S)ın AD QOYDUĞU KƏSLƏR: Sehl İbnu Sad əs-Səidi (radıyallahu ənh) buyurdu ki: Hz. Peyğəmbər (əleyhissalatu vəssalam) Fatimə (radıyallahu ənhə) anamızın evinə uğramışdı. Hz. Əli (radıyallahu anh) evdə tapa bilməyincə: "Əmi oğulun harada?" deyə soruşdu. Fatimə (radıyallahu ənhə): "Aramızda bir şəkərlənmə oldu. Bunun üzərinə mənə qız idi və çəkib getdi" dedi. Rəsulullah (əleyhissalatu vəssalam) birinə: "Hələ bir arayıver hara getmiş" deyə əmr etdi. "Məsciddə yatır!" deyə xəbər verincə, Rəsulullah (əleyhissalatu vəssalam), ‘Qalx ey Əbu Turab, qalx ey Əbu Turab (yəni Torpaq atası) deyə səsləndi.

Sehl deyər ki: Hz. Əli (radıyallahu anh)ın ən çox sevdiyi adı bu ad idi.

Əsmə Mindi Əbi Bəkr (radıyallahu ənhumə) izah edir. "Məkkədə Abdullah İbnu Zübeyr (radıyallahu anh)a hamilə qalmışdım. Doğum yaxınlaşmışdı ki, Məkkəni tərk etdim və Mədinəyə gəldim, Kubaya endim. Abdullahı orada dünyaya gətirdim. Şərqincə, körpəs(n)i al/götürüb Rəsulullah (əleyhissalatu vesselam)a apardım, qucağına buraxdım. Rəsulullah (əleyhissalatu vəssalam) bir xurma istədi, ağızında tapdalayaraq əzdikdən sonra, tükrüğünden uşağın ağızına buraxdı. Abdullahın mədəsinə ilk enən şey Rəsulullah (əleyhissalatu vesselam)ın mübarək tükrükleri idi. Sonra (yumşaltdığı o) xurma ilə uşağın damağını ovdu, haqqında bərəkətlə dua etdi və Abdullah adını verdi. Müsəlman ailədən ilk doğan uşaq bu idi. (Mədinədə bütün Müsəlmanlar) onun doğumuna çox sevindilər. Çünki "Yəhudilər sizə sehr etdilər, əsla doğum edə bilməyəcəksiniz" deyə bir şayiə çıxarılmışdı."

Hz. Aişə (radıyallahu ənhə): "Ey Allahın Rəsulu, dedim, yoldaşlarımdan hər birisinin bir ləqəbi var, (mənim yox)". Dedi ki: "Oğulum Abdullah İbnu Zübeyr ilə ləqəblən." Aişə, "Ümmü Abdillah (Abdullahın anası)" deyə ləqəb almışdı"

Rezin mərhum: "Xala ana kimidir" əlavəsini qeyd etmişdir.

HZ. PEYĞƏMBƏR (S.Ə.S)ın DƏYİŞDİRDİYİ ADLAR: Hz. Aişə (radıyallahu ənhə): "Rəsulullah (əleyhissalatu vəssalam) çirkin adları dəyişdirərdi" buyurmuşdur.

Əbu Hüreyrə (radıyallahu ənh) izah edir: "Zeynəb Mindi Əbi Sələmənin adı Berre idi. "Nəfsini teziskiyə edir" deyildi. Bunun üzərinə Hz. Peyğəmbər (əleyhissalatu vəssalam) onu Zeynəb deyə adlandırdı.

İbnu Abbas (radıyallahu ənh) izah edir: "Cüveyriye Bintu'l-Haris'in adı Berre idi. Rəsulullah (əleyhissalatu vəssalam) onun adını Cüveyriye deyə dəyişdirdi. Çünki, Rəsulullah (əleyhissalatu vəssalam) "Berrenin yanından çıxdı" deyilməsini sevmirdi.

Şureyh İbnu Hanı, (radıyallahu ənh) atasından nəql edir: "Hz. Peyğəmbər (əleyhissalatu vəssalam), qövmümün məni Əbul-Hakim deyə ləqəbləydiklərini eşitmişdi. Məni çağırdaraq: "Hakim olan Allahdır, hökm də ONADIR, elə isə, sən necə Əbul-Hakim ləqəbini daşıyarsan?" dedi. Mən açıqladım: "Qövmüm bir məsələdə anlaşılmazlığa düşüncə mənə gəlirlər, mən hökmə bağlarım. Hər iki tərəf də verdiyim hökmə razı olarlar." Rəsulullah (əleyhissalatu vəssalam): "Bu nə gözəl şey?" buyurdu və "Uşaqlarından nələr var?" deyə soruşdu. Mən: "Şüreyh, Müslim, Abdullah var" dedim. Rəsulullah (əleyhissalatu vəssalam): "Ən böyüyü hansı?" dedi. "Şüreyh" dedim. "Elə isə, buyurdu, sən Əbu Şüreyhsən"

Səid İbnu'l-Müseyyeb atası vasitəsiylə babasından nəql edir: "Babam, Rəsulullah (əleyhissalatu vesselam)a uğramışdı. Adın nə? deyə soruşdu. "Hazn (sərt yer/yeyər)" deyə cavab verdi. Rəsulullah (əleyhissalatu vəssalam): "Xeyr sən Sehlsən" dedi. Müseyyeb: "Ola bilməz, atanın verdiyi bir adı dəyişdirə bilməm" dedi. İbnu'l-Müseyyeb əlavə edir: "O gündən sonra aramızda kobudluq davam etdi getdi."

Əbu Davudun rəvayətində belə demişdir: "… Xeyr sehl əzilər və alçaq tutular."

Əbu Davud mərhum deyər ki: "Rəsulullah (əleyhissalatu vəssalam) Üsyankar, Əziz, Atele (şiddət, sərtlik), Şeytan, Hakim, Gurab (qarğa) Habbab, Şihab adlarını dəyişdirdi. Şihabı Hişam, Hərbi Silm (sülh), Banandaçısı (yatan) Münbais (qalxan) etdi. Afire (quraq) adını daşıyan bir ərazini də Hadire (yaşıllıq) deyə, Şi'bu'd Dəlaləti (pozğunluq keçidi) Şi'bu'l-Hüda deyə isimledi. Mənik-Zinyeni Benu'r-Rüşd olaraq dəyişdirdi."

İbnu Ömər (radıyallahu ənhumə) deyir ki: Hz. Peyğəmbər (əleyhissalatu vəssalam) Üsyankara (isyankar, itaətsiz qadın) adını dəyişdirib Cəmilə (gözəl qadın) etdi.

Sehl İbnu Sad (radıyallahu ənh) izah edir: "əl-Münzir İbnu Əbi Üseyd doğulduğu zaman Rəsulullah (əleyhissalatu vesselam)a gətirilmişdi. Uşağı qucağına aldı və: "Adı nədir?" deyə soruşdu. "Adı filandır" deyə nə qoyulmuşsa deyildi. Rəsulullah (əleyhissalatu vəssalam): "Xeyr! bunun adı Münzir olacaq" dedi və o gün uşağa Münzir adını qoydu.

HZ. PEYĞƏMBƏR (S.Ə.S)ın AD VƏ LƏQƏBİNİ ALMA HAQQINDA GƏLƏN RƏVAYƏTLƏR: - Hz. Ənəs (radıyallahu ənh) izah edir: "Bir gün Rəsulullah (əleyhissalatu vəssalam) Baqidə idi. Qulağına bir səs gəldi: "Ey Əbul-Noyabr!" deyirdi. Başını səsə doğru çevirdi. Səslənən adam: "Ey Allahın Elçisi səni nəzərdə tutmadım, mən filanı çağırdım" dedi. Bunun üzərinə Hz. Peyğəmbər (əleyhissalatu vəssalam): "Adımı ad olaraq qoyun, lakin ləqəbmi özünüzə ləqəb etməyin!" buyurdu.

Hz. Cabir (radıyallahu ənh) izah edir: "Bizdən birinin bir oğulu oldu. Adını Noyabr qoydu. Özünə: "Sənə Əbul-Noyabr ləqəbini vermərik. Bu ləqəb ilə səni şərəfləndirib məmnun etmərik" dedi. Hz. Peyğəmbər (əleyhissalatu vesselam)a gələrək vəziyyəti ifadə etdi. Rəsulullah (əleyhissalatu vəssalam) bunun üzərinə: "Oğulunun adı Əbdürrəhmandır" dedi.

Hz. Aişə (radıyallahu ənhə) izah edir: "Bir qadın gələrək: "Ey Allahın Elçisi, mən bir oğlan dünyaya gətirdim. Məhəmməd deyə ad, Əbul-Noyabr deyə də ləqəb verdim. Mənə, sizin bu vəziyyətdən xoşlanmadığınız deyildi, doğrumu?" deyə soruşdu. Rəsulullah (əleyhissalatu vəssalam): "Adımı halal, ləqəbmi haram edən şey də nə?" və ya "Ləqəbmi haram edib adımı halal edən şey də nə?" deyərək rədd etdi.

Məhəmməd İbnu'l-Hanife, atasından (Allah hər ikisindən də razı olsun) izah edir: "Hz. Peyğəmbər (əleyhissalatu vesselam)a soruşdum: "Ey Allahın Elçisi, sizdən sonra bir oğulum olması halında, sizin adınızla adlandıra bilər, ləqəbinizlə də ləqəbləndirə bilərəmmi, nə deyərsiniz?" Mənə "Bəli" buyurdular.


Geri dön

_RONALDO_

 • 29 may 2011 22:37
 • Məqalə: 303
 • Şərh: 10724
 • Bal:
tesekkurler

--------------------

lider

 • 3 aprel 2011 20:43
 • Məqalə: 23
 • Şərh: 3027
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN.

N_A_T_A_

 • 3 aprel 2011 14:39
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 380
 • Bal:
{awards}
ALLAh razi olsun

Vasif777

 • 3 aprel 2011 14:14
 • Məqalə: 58
 • Şərh: 295
 • Bal:
{awards}
Аллах
Разы
Олсун!

--------------------
Eline,Diline ve Beline sahib ol !!!
Hezreti Ali

huseyn12

 • 3 aprel 2011 14:14
 • Məqalə: 59
 • Şərh: 202
 • Bal:
{awards}
Təşəkkürlər.
ALLAH razı olsun.

--------------------
Allahım, Səndən qorxaraq Səni sevməyi deyil, Səni sevərək Səndən qorxmağı bizə nəsib et.

FanatkaJB

 • 3 aprel 2011 14:03
 • Məqalə: 18
 • Şərh: 918
 • Bal:
{awards}
tewekkurler...

tewekkurler...

--------------------

only-girl

 • 3 aprel 2011 13:56
 • Məqalə: 1002
 • Şərh: 5000
 • Bal:
{awards}
Sitat: nilayka
Allah razi olsun!


--------------------

nilayka

 • 3 aprel 2011 13:50
 • Məqalə: 205
 • Şərh: 7681
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun!

--------------------

FLOWER

 • 3 aprel 2011 13:49
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 58
 • Bal:
{awards}
teşekkurler

teşekkurler

teşekkurler

Doktor

 • 3 aprel 2011 13:36
 • Məqalə: 9
 • Şərh: 690
 • Bal:
{awards}
ALLAH razı olsun

--------------------

Bu Menem

 • 3 aprel 2011 13:10
 • Məqalə: 61
 • Şərh: 1100
 • Bal:
{awards}
tws winked

ZEHRA

 • 3 aprel 2011 12:59
 • Məqalə: 169
 • Şərh: 1948
 • Bal:
{awards}
twk xebere gore

ASİ

 • 3 aprel 2011 12:57
 • Məqalə: 1
 • Şərh: 643
 • Bal:
{awards}
tesekkurler love

--------------------
Senin icin canimi vericek kadar
Cesur........
seni bir kalemde silicek qadar
Yurekliyim...........

_RONALDO_

 • 3 aprel 2011 12:56
 • Məqalə: 303
 • Şərh: 10724
 • Bal:
{awards}
ilk serh menden allah razi olsun qaqa

--------------------
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 1
Qonaqlar: 41
Cəmi: 78

 

Top 10 Müəllif

Yagmur_Gözlum
Xəbərləri: 4
Cəmi: 11
 
aytc.sza
Xəbərləri: 2
Cəmi: 281
 
The Shield
Xəbərləri: 1
Cəmi: 552
 
 
{slinks}