Elm və Onu Öyrənməyin Fəziləti

 
Elm və Onu Öyrənməyin Fəziləti


Elm və Onu Öyrənməyin Fəziləti
1-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Alimlər və elm öyrənənlər savabda şərikdirlər, sair camaat isə xeyir və səadətdən məhrumdurlar.” (“Biharul-ənvar”, 2-ci cild, səh. 25)
2-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Elm Allahın yer üzündə qoyduğu əmanət, alimlər isə Allah elminin əmanətdarlarıdır. Hər kəs öz elminə əməl etsə, həqiqətdə əmanəti layiqincə sahibinə qaytarmışdır.” (Yenə orada, səh. 36)
3-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Hər kəs elmi (məlumatı) olmadığı şeylərdə xalqa fikir söyləyib, fətva versə, dində etmək istədiyi xidmətdən daha çox zərbə vurmuş olar.” (Yenə orada, səh. 121)
4-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Dünya və axirət xeyri elm ilə yanaşıdır.”
5-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Elm öyrənən şəxs gündüzləri oruc tutan, gecələri isə səhərə kimi ibadətlə keçirən şəxs kimidir. İnsanın öyrəndiyi bir elm toplusu Əbu Qübeys dağı qədər qızıla, mal-dövlətə malik olub onları Allah yolunda ehsan etməsindən daha fəzilətlidir.” (Yenə orada, 1-ci cild, səh. 184)
6-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Elmin fəziləti Allah yanında ibadətin fəzilətindən daha əzizdir.” (Yenə orada, səh. 167)
7-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Həqiqətən mömin şəxsin ölümündən sonra gözəl əməllərinə və yaxşılıqlarına əlavə olunan şeylər – onun öyrənib yığdığı elm, qoyub getdiyi saleh əməl, övlad və yadigar qoduğu Qurandır.”
8-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “İnsan öldükdən sonra onun əməl dəftəri bağlanar, yalnız üç yolla ona savab və fayda verilər: 1-Ümumxalq mənfəəti üçün bir şey düzəldən və ardıcıl sədəqə qoyub gedən. 2-Cəmiyyət üçün faydalı şagird yetişdirib lazımlı kitablar yazan alim. 3-İnsanın özündən sonra qoyub getdiyi və onlar üçün ehsan edən əməlisaleh övlad.” (“İsna-əşəriyyə”, səh. 87)
9-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Hər kəsdən bildiyi bir şey (məsələ) barəsində soruşsalar və o da öz elmini gizlətsə, (qiyamətdə) ağzına oddan bir cilov vurular.” (Yenə orada, səh. 11) (Yəni elmsizlik ucbatından sərgərdan qalan və vəzifəsinin nə olduğunu bilməyən cahil şəxslərə yol göstərməyə və onların həyatını səadətə çatdırmağa qadir olduğu halda sükut edən elmli bir şəxs böyük bir günaha mürtəkib olmuşdur.)
10-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Qurani-kərim bir İlahi ədəb məktəbidir. Bacardığınız qədər onun ədəb qaydalarını öyrənin.” (“Biharul-ənvar”, 92-ci cild, səh. 19)

Elm və Onu Öyrənməyin Fəziləti

11-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Ümmətim içərisində iki dəstə var ki, əgər onlar saleh və düzgün olsalar, ümmətimin hamısının əmməlləri saleh olar və əgər fəsad törətsələr, ümmətim də fəsada düşər.” Soruşuldu ki, ey Allahın Peyğəmbəri, onlar hansılardır? Buyurdu: “Fəqihlər (din alimləri) və əmirlər (hökumət işçiləri).” (Yenə orada, 2-ci cild, səh. 49)
12-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Mənim ümmətimdən olan hər bir ağıl və düşüncə sahibinə dörd şey zəruri və lazımdır.” Soruşuldu: Ey Allahın elçisi! Onlar nədir? Həzrət buyurdu: “Elmi eşitmək, onu qoruyub saxlamaq, elmi yaymaq və ona əməl etmək.” (“Töhəful-üqul”, səh. 56, hədis: 169)
13-İmam Əli (ə) buyurmuşdur: “Hər bir insanın qiyməti onun elminin dəyəri qədərdir.” (“Nəhcül-bəlağə”, səh. 482) (Hər bir sənətkarın dəyəri bildiyi peşə və sənət qədər, təbibin dəyəri sağlamlığın əhəmiyyəti qədər, müəllim və ruhaninin dəyəri isə cəmiyyətə elm öyrədib düz yol göstərmək qədərdir.)
14-İmam Əli (ə) buyurmuşdur: “Elm öyrənmək üçün səy edənlər Allah yolunda cihad edən şəxslər kimidir.” (“Biharul-ənvar”, 1-ci cild, səh. 179)
15-İmam Əli (ə) buyurmuşdur: “Elm asanlıq və rahatlıq axtarmaqla əldə oluna bilməz.” (“Qürərul-hikəm”, səh. 349)
16-İmam Əli (ə) buyurmuşdur: “Həqiqətən, dinin kamalı elm öyrənmək və ona əməl etməkdir. Agah olun ki, elm kəsb etmək həqiqətdə sizin üçün mal-dövlət qazanmaqdan daha vacibdir.” (“Kafi”, 1-ci cild, səh. 30)
17-İmam Əli (ə) buyurmuşdur: “Həqiqətən alimin əcri (savabı) oruc tutan, namaz qılan və Allah yolunda cihad edən şəxsin savabından artıqdır. Bir alim ölən zaman İslama elə ağır xəsarət dəyir ki, bu xəsarəti yalnız onun öz yerinə qoyduğu xələf cübran edə bilər.” (“Biharul-ənvar”, 2-ci cild, səh. 43)
18-İmam Əli (ə) buyurmuşdur: “Mal-dövlət yığanlar diri ikən ölüdürlər. Alimlər isə dünya durduqca diridir (və bəşəriyyət onların elmi əsərlərindən istifadə edir), cəsədləri torpaqlara qarışır, özləri isə qəlblərdə yaşayır.” (“Nəhcül-bəlağə”, “qısa” sözlər”: 147)
19-İmam Həsən (ə) buyurmuşdur: “Öz elmini başqalarına öyrət və çalış ki, digərlərinin də elmini öyrənəsən.” (“Biharul-ənvar”, 78-ci cild, səh. 111)
20-İmam Hüseyn (ə) buyurmuşdur: “Həqiqətən müsəlmanların işləri və səmavi hökmlərin icrası İlahi alimlərin əlindədir. Onlar Allahın halal və haram buyurduğu işlərdə əmanətdardırlar.” (“Töhəful-üqul”, səh. 172)

Elm və Onu Öyrənməyin Fəziləti

21-İmam Hüseyn (ə) buyurmuşdur: “Hikmət və bilik mömin bir şəxsin itirdiyidir. Hətta müşrikin yanında olsa da onu axtarın ki, hikmət əhli olub, ona daha çox layiq olasınız.” (“Əmali” (Şeyx Tusi), səh. 35)
22-İmam Hüseyn (ə) buyurmuşdur: “Elm və bilikdən sənə Allahın əzəmətindən qorxacağın qədər bəsdir, nadanlıqdan da öz elminlə məğrur və xudpəsənd olmağın qədər kifayətdir.” (Yenə orada)
23-İmam Hüseyn (ə) buyurmuşdur: “Alimlərdən soruşun, hikmət sahibləri ilə danışın və yoxsullarla oturub-durun.” (“Əşəsiyyət”, səh. 230)
24-İmam Hüseyn (ə) buyurmuşdur: “Elmi bəhs və müzakirələr mərifət toxumudur, uzun və çoxlu təcrübələr əqlin çoxalmasına səbəb olur.” (“Cəfəriyyat”, səh. 195)
25-İmam Hüseyn (ə) buyurmuşdur: “Dünyada zahid o adamdır ki, başqalarına moizə etsin və başqalarının da moizəsini qəbul etsin, elm öyrənsəin və öyrəndiyi elmə əməl etsin.” (“Cəfəriyyat”, səh. 195)
26-İmam Hüseyn (ə) buyurmuşdur: “Elmin üstünlüyü ibadətin üstünlüyündən daha yaxşıdır, dinin kamilliyi təqva və itaətkarlıqdır.” (Yenə orada, səh. 155)
27-İmam Hüseyn (ə) buyurmuşdur: “Elm və bilikdən başqa, bir şey üçün yaltaqlıq etmək və həsəd aparmaq mömin şəxsin əxlaqi sifətlərindən deyildir.” (“Biharul-ənvar”, 44-cü cild, səh. 16; “Mənaqib”, 4-cü cild, səh. 45)
28-İmam Hüseyn (ə) buyurmuşdur: “Bir alimin biliyinin nişanələrindən biri onun öz dediklərinə daha çox diqqət yetirməsi, tənqidlə yanaşması, fikir və münazirə fənlərinin həqiqətlərindən xəbərdar olmasıdır.” (“Biharul-ənvar”, 75-ci cild, səh. 119)
29-İmam Hüseyn (ə) buyurmuşdur: “Biz o şəxslərik ki, Allahın kitabının elmi, bəyanı və dərki bizdədir. Bizdə olan şeylər Allahın yaratdıqlarından heç kəsdə yoxdur, çünki biz – Peyğəmbər xanədanı – Allahın sirlərinin əhliyik.” (“Yenə orada”, 44-cü cild, səh. 184)
30-İmam Hüseyn (ə) buyurmuşdur: “Elm imanın, helm isə biliyin layiqli vəziridir.” (“Əl-bəlağət”, səh. 68)

Elm və Onu Öyrənməyin Fəziləti

31-İmam Zeynül-abidin (ə) buyurmuşdur: “Əgər insanlar elm kəsb etməyin necə böyük dəyərə malik olduğunu bilsəydilər, onu hətta qanlarını axıtmaqla, tufanlı və dalğalı dənizləri yarmaqla belə, kəsb edərdilər.” (“Kafi”, 1-ci cild, səh. 35)
32-İmam Baqir (ə) buyurmuşdur: “Elm öyrənməkdə çalışın, çünki elm öyrənmək gözəl əməl, onu axtarmaq isə ibadətdir.” (“Biharul-ənvar”, 78-ci cild, səh. 189)
33-İmam Baqir (ə) buyurmuşdur: “Əgər alimin hüzurunda otursan, danışmaqdan çox eşitmək üçün həris ol; yaxşı danışmağı öyrəndiyin kimi, yaxşı qulaq asmağı da öyrən və heç vaxt danışanın sözünü kəsmə.” (Yenə orada, 1-ci cild, səh. 222)
34-İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: “Diqqət edib baxın, görün ki, öz elminizi kimdən öyrənirsiniz!” (Yenə orada, 2-ci cild, səh. 92)
35-İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: “Elm kəsb edin və onunla birlikdə elmlə, vüqarla zinətlənin. Elm öyrətdiyiniz şəxs qarşısında isə təvazökarlıq edin.” (“Kafi”, 1-ci cild, səh. 36)
36-İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: “Öz yazılarınızı qoruyub saxlayın, çünki sonradan onlara ehtiyac duyacaqsınız.” (Biharul-ənvar”, 2-ci cild, səh. 152)
37-İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: “Hər kəs Allahın razılığı üçün elm öyrənib ona əməl etsə və başqalarına öyrətsə, asimanların mələkut aləmində əzəmətlə yad edilər.” (“Kafi”, 1-ci cild, səh. 35)
38-Əbdüs-səlam deyir: İmam Rza (ə) buyurdu: “Allah bizim əmrimizi dirçəldən şəxsə rəhmət etsin!” Soruşdum ki, sizin əmriniz necə dirçələr? Buyurdu: “Bizim elmlərimizi öyrənib onları camaata öyrətməklə; çünki əgər onlar bizim kəlamımızın gözəlliklərini bilsələr, hökmən bizə tabe olarlar.” (“Məaniul-əxbar”, səh. 180)
39-İmam Rza (ə) buyurmuşdur: “Agah olun və bilin ki, fəqih (din alimi) o şəxsdir ki, xalqa xeyir, fayda versin, onları düşmənlərdən qorusun, Allahın cənnət nemətlərini onlar üçün artırsın, onları düz yola hidayət etməklə onlar üçün Allahın rizvanını kəsb etsin.” (“Biharul-ənvar”, 2-ci cild, səh. 5)
40-İmam Həsən Əskəri (ə) buyurmuşdur: “Bizim şiələrimizin alimləri İslam dininin sərhədçiləridir. Bizim ardıcıllarımızdan hər kəs bu vəzifəni öhdəsinə alsa, Rum qoşunları ilə cihada gedən şəxsdən daha fəzilətli olar. Çünki o, bizi sevənlərin din sərhədlərini müdafiə edir.” (“Əl-ihticac”, 2-ci cild, səh. 155)Geri dön

CandyGirl

 • 24 iyun 2011 16:34
 • Məqalə: 164
 • Şərh: 5874
 • Bal:
ELA XEBERDI

--------------------

Inciciceyi

 • 24 iyun 2011 09:29
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 8220
 • Bal:
{awards}
Twkler Allah razi olsun

--------------------
♥......Zenn etme ki, gozlerim sene baxdiqca yorulacaq, olsem de
ruhum seninle qalacaq. Senden evvel elvida desem de heyata. Son
sozum seni sevirem olacaq.....♥

Cazibe

 • 24 iyun 2011 08:48
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 75
 • Bal:
{awards}
BEŞİKTƏN QƏBRƏCƏN ELM ÖYRƏNİN
ALLAH RAZI OLSUN

Sevinc ADU

 • 24 iyun 2011 00:22
 • Məqalə: 2
 • Şərh: 181
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsun.Cox deyerli xeberdir,tesekkurler.

MiLeyla

 • 24 iyun 2011 00:06
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 3949
 • Bal:
{awards}
TEWEKKURLER

--------------------
Gece yatiram,Sabah dururam,Bununla da WUKUR edirem,Cunki yawamaga davam edirem..........

R.M_FaNaTka

 • 23 iyun 2011 23:43
 • Məqalə: 367
 • Şərh: 7967
 • Bal:
{awards}
hmm maraqli xebere gore minetdaram

--------------------

Musique Sage

 • 23 iyun 2011 23:37
 • Məqalə: 442
 • Şərh: 2893
 • Bal:
{awards}
elm oyrenmek senin qaranliginin isigidir omrunu ciragidir dar gunde dusmeniden seni zireh kimi qoruyur

YazYamuru

 • 23 iyun 2011 23:34
 • Məqalə: 4
 • Şərh: 4242
 • Bal:
{awards}
eeeeeehhhh te$ekkürler ..... belay belay
elm öyrenmek gözeldir....ama.......eehhh

--------------------MuslimGirl

 • 23 iyun 2011 22:21
 • Məqalə: 156
 • Şərh: 3022
 • Bal:
{awards}
Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: “Elm öyrənən şəxs gündüzləri oruc tutan, gecələri isə səhərə kimi ibadətlə keçirən şəxs kimidir. İnsanın öyrəndiyi bir elm toplusu Əbu Qübeys dağı qədər qızıla, mal-dövlətə malik olub onları Allah yolunda ehsan etməsindən daha fəzilətlidir.” (Yenə orada, 1-ci cild, səh. 184)
ALLAH razı olsun, bacış. Elm hər şeydən önəmlidir. Dində elmli bir insanın olması necə də gözəldir

heyasiz204

 • 23 iyun 2011 22:00
 • Məqalə: 27
 • Şərh: 1190
 • Bal:
{awards}
TEWEKKURLER OXUMAQ VE ORGENMEK HER YASDA MUMKUNDUR.TEWEKKURLER

--------------------
Xoşbəxtliyi dadmağın tək çarəsi, onu bölüşməkdir

piko

 • 23 iyun 2011 21:37
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 90
 • Bal:
{awards}
fellow oyreninde onda aciqi menim sebrim catmir Dini elm bawqa mesele

tatamik

 • 23 iyun 2011 21:22
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 144
 • Bal:
{awards}
-İmam Hüseyn (ə) buyurmuşdur: “Elm imanın, helm isə biliyin layiqli vəziridir.” (“Əl-bəlağət”, səh. 68)

teshekkurler

--------------------
любит отпусти вернется твое нет никогда твоим не было

JISTEN TIMBERLAND

 • 23 iyun 2011 20:38
 • Məqalə: 10
 • Şərh: 440
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun tesekkurler

--------------------
Ümidsizlik və qorxaqlıq iş əzmindən məhrum kəslərə görədir
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 1
Qonaqlar: 13
Cəmi: 60

 

Top 10 Müəllif

Darling
Xəbərləri: 4
Cəmi: 694
 
The Shield
Xəbərləri: 3
Cəmi: 582
 
A.n.o.n.i.m.k.a
Xəbərləri: 1
Cəmi: 3
 
 
{slinks}