Əzbərlənməsi gərəkən dualar

 
Əzbərlənməsi gərəkən dualar

1.Yuxudan öncə
"بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا"
«Bismikə-l-lahummə əmutu və əhyə» "
Allahım! Sənin adınla ölürəm və dirilirəm".

Əzbərlənməsi gərəkən dualar

2.Yuxudan qalxanda:
"الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْـيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ
«Əlhəmdu li-l-ləhi-l-ləzi əhyənə badə mə əmətənə və ileyhi-n-nuşur»
"Həmd – bizi öldürdükdən sonra dirildən Allaha məxsusdur, və biz Ona qayıdacağıq".

Əzbərlənməsi gərəkən dualar

3.Yuxuda qorxarsa
أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ، ومن َشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ"
«Əuzu bikəliməti-l-ləhi-t-təmməti min ğadabihi va iqabihi, va şərri ibədihi va min həməzəti-ş-şəyatıni va ən yahduruni»
"Qəzəbindən və cəzasından, qullarının şərindən, şeytanın vəsvəsələrindən və onların mənə hazırladıqlarından Allahın kamil kəlmələrinə sığınıram".

Əzbərlənməsi gərəkən dualar

4.Yatan insan yuxu gördükdə
"Biriniz yuxusunda sevdiyi röyanı görərsə, bu Allahdandır. Buna görə Allaha həmd-səna etsin və yuxusunu insanlara danışsın. Əgər xoşuna gəlməyən yuxu görərsə, bilsin ki, bu şeytandandır. Belə yuxunun şərindən Allaha sığınsın və onu heç kəsə danışmasın. Bu halda ona ziyan verə bilməz".

Əzbərlənməsi gərəkən dualar

5.Mənzildən çıxarkən
"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ
«Allahummə inni əuzu bikə ən ədillə, auv udall, auv əzillə, auv uzəll, auv azlım, auv uzlam, auv əchəl, auv yuchəl aleyyə»
"Allahım, Sənin yolundan azmaqdan, azdırılmaqdan, insanlar qarşısında alçalmaqdan və alçaldılmaqdan, zülm etməkdən, zülm edilməkdən, başqasına qarşı cahillik etməkdən və mənə qarşı cahillik edilməsindən Sənə sığınıram".

Əzbərlənməsi gərəkən dualar

6.Məscidə girərkən
Məscidə sağ ayaq ilə daxil olub bu duanı deyirsən:
"بِسْمِ اللهِ ، وَالصَّـلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اغْفِر لي ذُنُوبي وافتح لي أبواب رحمتك"
«Bismi-l-ləh, va-s-salətu va-s-sələmu alə rasuli-l-ləh Allahummə-ğfir li zunubi və-ftəh li əbvabə rahmətikə» "Allahın adı ilə, salavat və salam Allahın Rəsuluna olsun. Allahım! Mənim günahlarımı bağışla və mənə rəhmətinin qapılarını aç".

Əzbərlənməsi gərəkən dualar

7.Məsciddən çıxarkən
Məsciddən sol ayaqla çıxıb bu duanı demək lazımdır:
"بِسْمِ اللهِ ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ، اللَّهُمَّ اغْفِر لي ذُنُوبي وافتح لي أبواب فضلك"
«Bismi-l-ləh, va-s-salətu va-s-sələmu alə rasuli-l-ləhi, Allahummə-ğfir li zunubi və-ftəh li əbvabə fadlikə.» "Allahın adı ilə, xeyir dua və salam Allahın elçisinə! Allahım! Mənim günahlarımı bağışla və mənə səxavətinin qapılarını aç".

Əzbərlənməsi gərəkən dualar

8.Yeni evlənənə
"بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيرٍ"
«Bərakə-l-lahu ləkə va bərakə aleykə va cəməa beynəkumə fi xeyrin» "Allah mübarək etsin və bərəkət versin, Allah hər ikinizi xeyirlə birləşdirsin".

Əzbərlənməsi gərəkən dualar

9.Xoruz banını və ya uzunqulaq anqırtısını eşitdikdə
"Uzunqulağın anqırtısını eşitdikdə lənətlənmiş şeytandan Allaha sığının "Əuzu billəhi minə-ş-şeytani-r-rəcim" – deyin". Çünki bu zaman o şeytanı görür. Əgər xoruzun banladığını eşitsəniz Allahın səxavətindən istəyin. Çünki bu zaman o mələk görür". "Gecə vaxtı itlərin ulaşmasını və uzunqulağın anqırtısını eşitdikdə Allaha sığının, "Əuzu billəhi minə-ş-şeytani-r-rəcim" – deyin".

Əzbərlənməsi gərəkən dualar

10.Səni Allah üçün sevdiyini deyənə cavab:
Ənəs deyir ki, bir kişi Peyğəmbərin ق(s.a.v) yanında dayanmışdı. Başqa bir nəfər də oradan keçərkən Peyğəmbərə ق dedi: Ey Allahın elçisi, mən bu adamı sevirəm. Peyğəmbər ق dedi: "Bunu ona bildirmisənmi?" O dedi: Xeyr. Peyğəmbər ق dedi: "Bunu ona bildir!" Kişi özünü o adama yetişdirib dedi: "Mən səni Allah üçün sevirəm!" O adam isə dedi: Məni kimə görə sevmisənsə O, da səni sevsin.

Əzbərlənməsi gərəkən dualar

11.Asqırdıqda
"Biriniz asqırdıqda "əlhəmdulilləh" desin. Dostu və ya yoldaşı da ona "Yərhəmukəllah" (Allah sənə rəhm etsin) desin. Əgər ona yərhəmukəllah deyilərsə, belə cavab versin: "Yəhdiyəkumullahu və yuslih baləkum". Əgər kafir asqırıb Allaha həmd edərsə, sən ona: Yəhdiyəkumullahu de, yərhəmukəllahu demə.

Əzbərlənməsi gərəkən dualar

12.Qəm-kədər duası
لا إله الا الله العظيم الحليم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السموات و رب الأرض و رب العرش الكريم"
"Lə iləhə illə-l-lahu-l-azimu-l-həlim. Lə iləhə illə-l-lahu rabbu-l-arşi-l-azim. Lə iləhə illə-l-lahu rabbu-s-səmavati və rabbu-l-ardi va rabbu-l-arşi-l-kərim" "Əzəmətli və mərhəmətli Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Əzəmətli ərzin rəbbi Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Göylərin, yerin və hörmətli ərşin rəbbi Allahdan
başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur."
"الله الله ربي لا اشرك به شيئا"
"Allahu, Allahu rabbi. Lə uşriku bihi şey`ən" "Allah, Allahdır mənim Rəbbim. Mən Ona heç nəyi şərik qoşmuram."

Əzbərlənməsi gərəkən dualar

13.Düşmənə qarşı
"اللهم مجري السحاب منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم و زلزلهم"
"Allahummə mucriyə-s-səhab, munzilə-l-kitab, səriə-l-hisab ihzimi-l-əhzab. Allahumməhzimhum va zəlzilhum". "Buludları hərəkət etdirən, kitab endirən, haqq-hesabı tez edən Allahım düşmənləri məhv et. Allahım onları məğlub et, onları ixtilafa sal".

Əzbərlənməsi gərəkən dualar

14.Çətinliyə düşdükdə
"اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا و انت تجعل الحزن اذا شئت سهلا"
"Allahummə lə səhlə illə mə cəaltəhu səhlən va əntə təcəlu-l-huznə izə şitə səhlən". "Allahım Sənin asanlaşdırdığın işdən başqa asan iş ola bilməz və Sən istəsən kədəri də tahat edərsən."

Əzbərlənməsi gərəkən dualar

15.Borcu qaytarmaq üçün dua
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ
«Allahummə inni əuzu bikə minə-l-həmmi va-l-həzəni, va-l-kəsəli, va-l-buxli va-l-cübni, va daləi-d-deyni va ğaləbəti-r-ricəl» "Allahım! Həqiqətən, narahatçılıqdan və kədərdən, acizlikdən, tənbəllikdən, xəsislikdən və qorxaqlıqdan (cəsarətsizlik), borc yükü altında qalmaqdan və insanların çərənçiliyindən (boşboğazlığından) Sənə sığınıram".

Əzbərlənməsi gərəkən dualar

16.Ayaqyolu, hamam
"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ"
Ayaqyoluna girəndə: «Allahummə inni əuzu bikə minə-l-xubsi va-l-xabəisi» "Allahım, pislikdən və murdarlıqdan Sənə sığınıram!"
"غُفْرَانَكَ"
Çıxanda: «Ğufranəkə» "Allahım, məni bağışla".

Əzbərlənməsi gərəkən dualar

17.Namazda vəsvəsə gələrsə
"Namazda insana vəsvəsə verən şeytanın adı xinzəbdir. Əgər sənə vəsvəsə verdiyini hiss etsən, ondan Allaha sığın və sol tərəfinə üç dəfə tüpür".

Əzbərlənməsi gərəkən dualar

18.Səcdədə
اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ ذَنْبِي كُلَّهُ ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ، وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ"
«Allahummə-ğfirli zənbi kulləhu, diqqahu va cilləhu, va avvaləhu va əxirahu va aləniyətəhu va sirrahu» "Allahım! Günahlarımın hamısını – kiçiyini və böyüyünü, ilkini və sonuncunu, gizlini və aşkarını bağışla".
"سبحانك ربي و بحمدك اللهم اغفرلي"
"Subhanəkə rabbi və bihəmdikə-l-lahummə-ğ-firli".
"Ey Rəbbim, sən nöqsanlardan və eyiblərdən paksan. Sənə həmd
olsun. Allahım məni bağışla."
"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ"
كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ"
«Allahummə inni əuzu birıdakə min səxatıkə va bimuafətikə min uqubətikə və əuzu bikə minkə, lə uhsı sənəən aleykə əntə kəmə əsneytə alə nəfsikə» "Allahım! Məndən razı qalmaq üçün Sənin qəzəbindən, bağışlanmaq üçün Sənin cəzandan və Səndən Sənə sığınıram, Sənə olan həmd-sənaların sonu yoxdur, Sən özünü həmd-səna edən kimisən"

Əzbərlənməsi gərəkən dualar

19.Tilavət səcdəsində
»اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خلقه و صوره و َشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ«
«Allahummə ləkə səcədtu və bikə əməntu, və ləkə əsləmtu, əntə rabbi, səcədə vachiyə lilləzi şəqqa səmahu va basarahu, təbərakə-l-llahu əhsənu-l-xaliqin». «Allahım, Sənə səcdə etdim, Sənə iman gətirdim və Sənə təslim oldum. Üzüm onu yaradana, surət verənə, ona eşitmə və görmə qabiliyyəti verənə səcdə edir. Ən gözəl yaradan Allah, pakdır, müqəddəsdir»

Əzbərlənməsi gərəkən dualar

20.Namazda ilk təkbirdən sonra
اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِى وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِى مِنْ خَطَايَاىَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِى مِنْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ »
«Allahummə bəid beyni və beynə xətayəyə, kəmə baədtə beynəl məşriqi vəl məğrib. Allahummə nəqqini min xətayəyə kəmə yunəqqəs sovbul əbyadu minəd dənəs. Allahumməğsilni min xətayəyə bis səlci vəl məi vəl bərəd». «Allahım, şərqlə qərbi biri-birindən necə uzaq etmisənsə, məni də günahlarımdan elə uzaq et. Ağ paltar çirkabdan necə təmizlənirsə, mənim günahlarımı da elə təmizlə. Allahım mənim günahlarımı qar, yağış və buz ilə yu».

Əzbərlənməsi gərəkən dualar

21.Namazın sonunda
اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا ، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، فَاغْفِرْ ليِ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ"
«Allahummə inni zaləmtu nəfsi zulmən kəsiran, va lə yəğfiru-z-zunubə illə ənt, fəğfirli məğfiratən min indikə varhamni, innəkə əntə-l-ğafuru-r-rahim» "Allahım! Mən nəfsimə çox zülm etdim. Günahları bağışlayan ancaq Sənsən. Bağışla və rəhm et. Şübhəsiz, Sən Bağışlayan və Mərhəmətlisən".

Əzbərlənməsi gərəkən dualar

22.Namazdan sonra
"اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ ، وَشُكْرِكَ ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ"
«Allahummə əinni alə zikrik, va şukrik, va husni ibədətik» "Allahım! Sənə zikr etməkdə, Sənə şükr etməkdə və Sənə gözəl ibadət etməkdə mənə yardım et."
اللهم إني أعوذ بك من الكفر و الفقرو عذاب القبر"
"Allahummə inni əuzu bikə minə-l-kufi və-l-fəqri və azəbi-l-qabr" "Allahım mən küfrdən, kasıbçılıqdan və qəbr əzabından Sənə sığınıram."

Əzbərlənməsi gərəkən dualar

23.Yaxşılıq edənə
Bir adama yaxşılıq edilər və o da yaxşılıq edənə "Cəzakəllahu xeyran" "Allah səni xeyirlə mükafatlandırsın!" – deyərsə, yetərincə tərifləmiş olar. Qarşı tərəf isə cavabında: "va cəzakə", yaxud "və iyyəkə" "Sənə də!" – desin.

Əzbərlənməsi gərəkən dualar

24.Yağış yağdıqda
"اللَّهُمَّ صَيّبًا نَافِعًا"
İki və ya üç dəfə: «Allahummə sayyibən nəfian» "Allahım, bu yağışdan bizə fayda ver".
"مُطِرنَا بِفَضلِ اللهِ وَرَحمَتِهِ"
«Mutırnə bifadli-l-ləhi va rahmətihi» "Bizim üçün Allahın fəziləti və mərhəməti ilə yağış yağdı". Bundan sonra istədiyi duanı edir. Bu zaman edilən dualar qəbul olunar.

Əzbərlənməsi gərəkən dualar

25.Külək əsdikdə
اللَّهُمَّ إنِّى أسْألُكَ خَيرَهَا ، وخَيرَ مَا أُرسِلَتْ بِهِ ، وأعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا ، وشَرِّ مَا فِيهَا ، وَشَرِّ مَا أُرسِلَتْ بِهِ"
«Allahummə inni əsəlukə xeyrahə, va xeyra mə ursilət bihi va əuzu bikə min şərrihə va şərri mə fihə, va şərri mə ursilət bihi» "Allahım, Sən¬dən onun xeyrini, onda olanın xeyrini, onunla göndərilmiş hər şeyin xeyrini diləyirəm. Onun şərindən, onda olanın şərindən, onunla göndərilmiş hər şeyin şərindən Sənə sığınıram."

Əzbərlənməsi gərəkən dualar

26.Təzə doğmuş ayı gördükdə
"اللَّهمَّ أَهِلّهُ عَلَينَا بِالأمنِ والإيمانِ والسَّلاَمةِ والإسلاَمِ هلال خير و رشد رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللهُ"
«Allahu əkbər, Allahummə əhilləhu aleynə bi-l-əmni va iməni va-s-sələməti va-l-isləm. Va hilalu xeyrin və ruşdin. Rabbunə va rabbukə-l-lah» "Allah hər şeydən böyükdür. Allahım bizə təhlükəsizlik, iman, salamatlıq və islam bəxş et. Xeyir və düzgünlüklə dolu hilal, bizim də Rəbbimiz Allahdır, sənin də".

Əzbərlənməsi gərəkən dualar

27.Müsafirlə vidalaşarkən
أستَودِعُ اللهَ دِينَكَ وأمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ"
«Əstavdiu-l-lahə dinəkə va əmənətəkə va xavatimə a`məlikə» "Sənin dinini, əmanətini və işinin nəticələrini Allaha əmanət edirəm".
"أستَودِعُكَ اللهَ الَّذِي لاَ تَضِيعُ وَدَائِعُهُ"
«Əstavdiukumu-l-ləhi-l-ləzi lə tədıu vadəiuhu» "Sizi əmanətləri itməyən Allaha əmanət edirəm."

Əzbərlənməsi gərəkən dualar

28.Səfər duası
"اللهُ أكْبَرُ، اللهُ أكْبَرُ، اللهُ أكْبَرُ،  سُبحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إلى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إنَّا نَسألُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا البِّرَ والتَّقوَى وَمِنَ العَمَلِ مَا تَرضَى، اللَّهمَّ هَوِّنْ عَلَينَا سَفَرِنَا هَذَا واطْوِ عَنَّا بُعدَهُ، اللَّهمَّ أنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ والخَلِيفَةُ في الأهِلِ، اللَّهمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِن وَعَثَاءِ السَّفَرِ، وكَآبَةِ المنَظَرِ، وسُوءِ المُنقَلَبِ فِي المَالِ والأهْلِ"
«Allahu əkbər, Allahu əkbər, Allahu əkbər! Subhanə-l-ləzi səxxara lənə həzə va mə kunnə ləhu muqrınin va innə ilə rabbinə
ləmunqalibun. Allahummə innə nəsəlukə fi səfərinə həzə-l-birra va-t-təqva va minə-l-aməli mə tərda, Allahummə həvvin aleynə səfəranə həzə vatvi annə budəhu, allahummə əntə-s-sahibu fi-s-səfəri va-l-xəlifətu fi-l-əhli, Allahummə inni əuzu bikə min vasəi-s-səfəri, va kəəbəti-l-mənzari va sui-l-munqaləbi fi-l-məli va-l-əhli» "Allah hər şeydən böyükdür. Allah hər şeydən böyükdür. Allah hər şeydən böyükdür. Bunları bizə ram edən Pak və Nöqsansız Allahdır. Bizim onlara gücümüz çatmazdı. Həqiqətən, biz Rəbbimizin yanına qayıdacağıq. Allahım, bu səfərimizə Səndən möminlik və Allah qorxusu, Sənin razı qaldığın işləri görməyimizi diləyirik. Bu səfərimizi bizim üçün rahat et, onun uzaqlığını bizə bildirmə. Allahım, səfərdəki adamın özünə yoldaş, ailəsinə hami Sənsən. Allahım, yol yorğunluğundan, kədərli mənzərədən, mal və ailədə pis hadisədən Sənə sığınıram". Qayıdanda da eyni sözləri demək və əlavə etmək lazımdır:
"آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِنَا حَامِدُونَ"
«Əyibunə, təibunə, abidunə, lirabbinə hamidunə» "Evimizə qayıdırıq, tövbə, ibadət və öz Rəbbimizə həmd edənlərdənik."

Əzbərlənməsi gərəkən dualar

29.Yatmaq istəyərkən
اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ"
«Allahummə Əsləmtu Nəfsi Ileykə, Va Fəvvadtu Əmri Ileykə, Va Vaccəhtu Vachi Ileykə, Va Əlcətu Zahri Ileykə, Rağbətən Va Rahbətən Ileykə, Lə Məlcəə Va Lə Məncə Minkə Illə Ileykə, Əməntu Bikitəbikə-L-Ləzi Ənzəltə Va Bi Nəbiyyikə-L-Ləzi Ərsəltə» "Allahım! Nəfsimi Sənə Təslim Etdim. İşimi Sənə Həvalə Etdim. Üzümü Sənə Çevirdim. Sənə Ümid Edərək Və Səndən Qorxaraq Sənə Kürəyimi Çevirərək Sənə Arxalandım. Sənə Pənah Gətirmək Və Səndən Çəkinmək Ancaq Sənə Üz Çevirməkdədir. Endirdiyin Kitaba Və Göndərdiyin Peyğəmbərə Iman Gətirdim".
"الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا، وَسَقَانَا، وَكَفَانَا، وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِيَ لَهُ وَلاَ مُؤْوِيَ"
«Əl-Həmdu Lilləhi-L-Ləzi Atamənə Va Səqanə, Va Kəfənə, Va Avanə, Fəkəm Mimmən Lə Kəfiyə Ləhu Va Lə Muvıyə» "Həmd, Bizi Yedirdən, Içirdən, Qoruyan Və Bəhrələndirən Allaha Məxsusdur. Biz Qorunmayan Və Bəhrələnməyən Kəslərdən Deyilik".
"اللَّهُمَّ قِنيِ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ"
3 Dəfə: «Allahummə Qıni Azəbəkə Yaumə Təbasu Ibədəkə» "Allahım! Məni Qiyamət Gününün Əzabından Qoru".
"بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبيِ، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ"
«Иismikə rabbi vadatu cənbi va bikə ərfəuhu fə in əmsəktə nəfsi fərhəmhə, va in ərsəltəhə fəhfazhə, bimə təhfazu bihi ibədəkə-s-salihin» "Rəbbim, Vücudumu Sənin Adınla Yatağa Qoyuram Və Qaldırıram. Ruhumu Alsan, Ona Rəhm Et. Qaytarsan Isə, Onu Mühafizə Et, Necə Ki, Saleh Qullarının Ruhunu Mühafizə Edirsən". İxlas,Fələq və Nas surələrini oxuyur sonra əllərinə üfürür və bədəninə sürtür. Həmçinin hər gecə Səcdə və Mülk surələri oxunur.

Əzbərlənməsi gərəkən dualar

30.Evdən çıxıb namaza gedərkən
اللَّهُمَّ اجْعَلْ فيِ قَلْبِي نُورًا، وَفيِ لِسَانِي نُورًا، فيِ سَمْعِي نُورًا، فيِ بَصَرِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، اللَّهُمَّ أَعْطِنيِ نُورًا وَاجْعَلْ فِي عَصَبِي نُوراً، وَفِي لَحْمِي نُوراً، وَفِي دَمِي نُوراً، وَفِي شَعْرِي نُوراً، وَفِي بَشَري نُوراً"
«Allahummə-c’al fi qalbi nuran, va fi lisəni nuran, va fi səmi nuran, va fi basarı nuran, va min fauqi nuran, va min təhti nuran, va an yəmini nuran va an şiməli nuran, va min əməmi nuran, va min xəlfi nuran, va-cal fi nəfsi nuran, va azım li nuran, va azzım li nuran, va-c’əl li nuran, va-calni nuran, Allahummə ə’tıni nuran, va-cal fi asabi nuran, va fi ləhmi nuran, va fi dəmi nuran, va fi şə’ri nuran, va fi bəşəri nuran» "Allahım! Qəlbimi və dilimi, qulağımı və gözümü nurlu et, üstümü və altımı, sağımı və solumu, önümü və arxamı nurlu et, nəfsimi də nurlu et. Mənə böyük və uca nur ver, mənim üçün nur et, və məni də nurlu et. Allahım! Mənə, əzələlərimə, cəsədimə, qanıma, saçlarıma və vücuduma nur ver."

Əzbərlənməsi gərəkən dualar

31.İstixarə duası
Sizdən biriniz bir işi görməmişdən qabaq iki rükət namaz qılsın və sonra bu duanı desin:
"اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ . اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا اْلأَمْرَ ( وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ ) خَيْرٌ ليِ فيِ دِينيِ ، وَمَعَاشِي ، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي – أَوْ قَالَ : عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ – فَاقْدُرْهُ ليِ ، وَيَسِّرْهُ ليِ ، ثُمَّ بَارِكْ ليِ فِيهِ . وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا اْلأَمْرَ شَرٌّ ليِ فيِ دِينيِ ، وَمَعَاشِي ، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي – أَوْ قَالَ : عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ – فَاصْرِفْهُ عَنيِّ ، وَاصْرِفْنيِ عَنْهُ ، وَاقْدُرْ ليَِ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، ثُمَّ أَرْضِنيِ بِهِ"
«Allahummə inni əstəxirukə biilmik, va əstəqdirukə biqudratik, va əsəlukə min fadlikə-l-azım, fə-innəkə təqdiru va lə əqdir, va tələmu va lə aləm, va əntə alləmu-l-ğuyub. Allahummə in kuntə tələmu ənnə həzə-l-əmra (Burada ehtiyacını söylə) – xeyrun li fi dini, və məaşi, va aqibəti əmri. Acilihi va əcilihi - fəqdurhu li, va yəssirhu li summə bərik li fihi. Va in kuntə tələmu ənnə həzə əmra şərrun li fi dini, va məaşi, va aqibəti əmri, acilihi va əcilihi – fasrıfhu anni, vasrıfni anhu, vaqdur li əl-xeyra heysu kənə, summə ardıni bihi» "Allahım! Elminin xeyrini və Sənin qüdrətinə güvənərək güc istəyirəm. Səndən xeyir-dua diləyirəm. Sən Qadirsən, mən isə qadir deyiləm, Sən Bilənsən, mən isə bilmirəm. Təkcə Sən qeybi biənsən. Allahım! Bu iş (burada ehtiyacını söylə) – mənim üçün dinimdə, yaşayışımda və işimin sonunda xeyirdisə, onu mənim üçün müəyyən et, asanlaşdır və bərəkətli et. Bu iş mənim üçün dinimdə, yaşayışımda və işimin sonunda ziyandırsa, onu məndən uzaqlaşdır. Və mənim üçün harada olursa olsun? xeyri yaxınlaşdır. Sonra məni ondan razı sal".

Əzbərlənməsi gərəkən dualar

32.Peyğəmbərin (s.a.v) oxuduğu ümumi dualar
«اللهم إني أعوذ بك مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ وَمِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ وَمِنْ شَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ وَمِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ»
"Allahummə inni əuzu bikə min sui-l-qada va min dərki-ş-şəqa və min şəmatəti-l-ə`da va min cəhdil bəla." "Allahım pis aqibətdən,
bədbəxtçilikdən, düşmən təcavüzündən, bəla çətinliyindən Sənə sığınıram".
«رَبِّ اغْفِرْ لِى خَطِيئَتِى وَجَهْلِى وَإِسْرَافِى فِى أَمْرِى كُلِّهِ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى خَطَايَاىَ وَعَمْدِى وَجَهْلِى وَهَزْلِى ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِى ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ»
"Rabbi-ğ-firli xatiəti va cəhli va israfi fi əmri kullihi. Va mə əntə aləmu bihi minni. Allahummə-ğ-firli xətayəyə va amdi va cəhli va həzli va kullu zəlikə indi. Allahummə-ğ-firli mə qaddəmtu va mə əxxərtu va mə əsrərtu va mə ə`lantu. Əntə-l-muqəddimə və əntə-l-muəxxiru və əntə alə kulli şeyin qadir." "Ey rəbbim, mənim bütün işlərimdə yol verdiyim və Sənin məndən daha yaxşı bildiyin səhvlərimi, cahilliyimi və israfçılığmı bağışla. Allahım mənim xətalarımı, qəsdən, yaxud cahillikdən və ya səhlənkarlıqdan etdiyim günahları bağışla. Bütün bunları mən etmişəm. Allahım mənim keçmiş və gələcək, gizli və aşkar günahlarımı əfv et. İnsanları xeyirə doğru aparan və xeyirdən uzaqlaşdıran Sənsən. Sən, həqiqətən hər şeyə qadirsən".
«اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِى دِينِىَ الَّذِى هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِى وَأَصْلِحْ لِى دُنْيَاىَ الَّتِى فِيهَا مَعَاشِى وَأَصْلِحْ لِى آخِرَتِى الَّتِى فِيهَا مَعَادِى وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِى فِى كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِى مِنْ كُلِّ شَرٍّ»
"Allahummə-s-lih li diniyə-l-ləzi huvə ismətu əmri və əslih liyə dunyəyə əlləti fihə məaşi və əslih liyə axirəti əlləti fihə məadi və-c-əlil həyatə ziyadətən li fi kulli xeyr, və-c-əlil movtə rahətən li min kulli şərr." "Allahım işimin qayəsi olan dinimi islah et, yaşayışımın təminatı olan dünyamı salamat et, qayıdış yerim olan axirətimi də islah et. Həyatı xeyir işlərimin çoxalması üçün zəmin, ölümü isə hər bir şər işdən qurtulmaq üçün rahatlıq et!"
«اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى».
"Allahummə inni əsəlukə-l-hudə və-t-tuqa və-l-afəfə və-l-ğinə".
"Allahım mən Səndən hidayət, təqva, iffət və başqalarına möhtac olmamağımı istəyirəm."
«اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِى تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا».
"Allahummə ati nəfsi təqvahə və zəkkihə əntə xəyru mən zəkkəhə əntə valiyyəhə və movləhə. Allahummə inni əuzu bikə min ilmin lə yənfə və min qalbin lə yaxşə və min nəfsin lə təşbə və min dəvətin lə yustəcəbu ləhə." "Ey Allahım! Nəfsimə təqva ver, onu təmizlə. Bunu xeyirli təmizləyən Sənsən. Sənsən onun ağası, dostu. Allahım! Faydasız elmdən, qorxmayan qəlbdən, doymayan nəfsdən və qəbul olunmayan duadan Sənə sığınıram."
«اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ»
"Allahummə inni əuzu bikə min zəvali nimətikə və təhəvvuli afiyətikə və fucaəti niqmətikə və cəmiə saxətikə." "Ey Allahım! Nemətlərinin mənim əlimdən çıxmasından, mərhəmətinin yan keçməsindən, ani intiqamından və hər bir qəzəbindən Sənə sığınıram!"


Geri dön

RoMaNTiK SerSeRi

 • 14 fevral 2012 21:43
 • Məqalə: 515
 • Şərh: 3322
 • Bal:
Diqqət! yazını oxumaq hüququnuz yoxdur. Zəhmət olmasa QEYDİYYATDAN keçin

--------------------
`-Mutlu Olmak Icin Hic Kimseye Gerek Yok!
`-aL Telefonu Tak Kulakligi `Sabaha Kadar ^^

NELLY19

 • 19 iyul 2011 13:05
 • Məqalə: 174
 • Şərh: 4848
 • Bal:
{awards}
TESEKKURLER XEBERE GORE,,!!!

aida

 • 18 iyul 2011 20:07
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 40
 • Bal:
{awards}
Təşəkkürlər...

R.M_FaNaTka

 • 18 iyul 2011 19:12
 • Məqalə: 367
 • Şərh: 7967
 • Bal:
{awards}
tesekkurler

--------------------

sevgimden_utaniram

 • 18 iyul 2011 19:07
 • Məqalə: 44
 • Şərh: 603
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun

Allah razi olsun

--------------------
Sen yoxsan bu heyat menasiz mene,
Açilan seherler qaraliq zülmet.
Dostlarda tesseli olmayir mene,
Qalmişam sevgilim men sene hesret .

Sweet life

 • 18 iyul 2011 18:48
 • Məqalə: 53
 • Şərh: 1254
 • Bal:
{awards}
bezilerini bilirem! tesekkurler!

--------------------

Jasmin45

 • 18 iyul 2011 18:03
 • Məqalə: 43
 • Şərh: 1083
 • Bal:
{awards}
ALLAH razı olsun sizlərdən,dəyərli xəbərləri bizdən əsirgəmirsiz...

Dəyərli və lazımlı Duaları öyrəşməyə çalışacam,ALLAh razı olsun...

--------------------

Tək istədiyim üzüyünü taxım və deyim "Artıq səninəm"=)

★Azerbaijan girl★

 • 18 iyul 2011 17:20
 • Məqalə: 369
 • Şərh: 9802
 • Bal:
{awards}
superdi kocurtdum bir ikisini gucum catan qeder oyrenecem tskler

Yeva

 • 18 iyul 2011 15:58
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 111
 • Bal:
{awards}
teewwweeekurler

Sirli Melek

 • 18 iyul 2011 15:10
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 5022
 • Bal:
{awards}
TƏŞƏKKÜRLƏR

--------------------
SADƏLİK GÖZƏLLİKDİR !

lema

 • 18 iyul 2011 15:06
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 2659
 • Bal:
{awards}
deyerli xebere gore minnetdaram size...hem bir chox dua hemde namaz vaxti insanlara vesvese veren sheytanin kimliyini oyrendim.bir daha tewekkur.

--------------------
Feridem yanımda olmasan bele sen hemişe menim qelbimde yawayacaqsan...

MuslimGirl

 • 18 iyul 2011 14:56
 • Məqalə: 156
 • Şərh: 3022
 • Bal:
{awards}
[left]ALLAH bütün dualarımızı qəbul etsin! AMİN! ALLAHı hər zaman zikr etmək lazımdır. Gözəl xəbər üçün ALLAH razı olsun![/left]

Musique Sage

 • 18 iyul 2011 14:17
 • Məqalə: 442
 • Şərh: 2893
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun

İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 1
Qonaqlar: 15
Cəmi: 62

 

Top 10 Müəllif

Darling
Xəbərləri: 4
Cəmi: 694
 
The Shield
Xəbərləri: 3
Cəmi: 564
 
A.n.o.n.i.m.k.a
Xəbərləri: 1
Cəmi: 3
 
 
{slinks}