Allah adından elimsiz danışmaq

 
Allah adından elimsiz danışmaq

Allah və rəsulu adından yalan danışmaq. Imam Nəvəvi (Allah ona rəhmət etsin!) deyir: “Əhli sünnə və Camaatın rəyinə görə yalan, bilməyərəkdən və ya qəsdən bir şeyi olduğu kimi deyil, onun əksi barəsində xəbər verməkdir. Lakin, bilməyərəkdən yalan danışmaq günah sayılmaz. Yalnız bilərəkdən və qəsdən danışılan yalan günahdır”. (Nəvəvinin “Zikrlər” 326)

Allah adından elimsiz danışmaqAllah adından elimsiz danışmaqAllah adından elimsiz danışmaq

Allah və rəsulu adından yalan danışmaqdan çəkin! Şübhə yoxdur ki, Allah və rəsulu adından yalan danışmaq başqaları adından yalan danışmaqdan daha böyük günah və daha çirkin əməldir. Allah taala buyurur: “(Həmçinin erkək və dişi olmaqla) bir cüt dəvə və bir cüt inək. De: "(Allah) iki erkəyi, yoxsa iki dişini, yaxud da iki (müxtəlif cinsli) dişinin qarınlarındakı balaları haram buyurdu? Yoxsa Allah bunu (iddia etdiyinizi) sizə tövsiyə etdiyi zaman (orada) şahid idiniz? Heç bir biliyi olmadan insanları (haqq yoldan) azdırmaq üçün Allaha qarşı yalan uyduran şəxsdən daha zalım kim ola bilər? Həqiqətən, Allah zalım tayfanı doğru yola salmaz”. (əl-Ənam, 144)

Allah adından elimsiz danışmaqAllah adından elimsiz danışmaqAllah adından elimsiz danışmaq

Başqa bir ayədə Allah taala buyurur: “De: "Bunu (haram saydıqlarınızı) Allah haram buyurmuşdur deyə, şəhadət verəcək şahidlərinizi gətirin!" Şayəd onlar (yalandan) şahidlik etsələr, sən onlarla birlikdə şahidlik etmə, ayələrimizi yalan hesab edənlərin və axirətə inanmayanların nəfslərinin istəklərinə uyma. Onlar (bütləri) öz Rəbbinə tay tutarlar”. (əl-Ənam, 150)

Allah adından elimsiz danışmaqAllah adından elimsiz danışmaqAllah adından elimsiz danışmaq

Allah taala buyurur: “Ey iman gətirənlər! Etməyəcəyiniz bir şeyi niyə deyirsiniz? (Bə’zi müsəlmanlar: "Hansı əməllərin Allaha daha xoş getdiyini bilsəydik, onları edər, malımızı və canımızı onların yolunda qoyardıq!" - deyirdilər. Lakin cihad əmri nazil olduqda bu, bir çöx mö’minlərin xoşuna gəlmədi). Etməyəcəyiniz bir şeyi demək Allah yanında böyük qəzəbə səbəb olar”. (əs-Saf, 2-3)
Uca Allah buyurur: “Allaha iftira yaxan və Onun ayələrini yalan hesab edən kəsdən daha zalım kim ola bilər?! Şübhəsiz ki, zalımlar nicat tapmazlar”. (əl-Ənam, 21)

Allah adından elimsiz danışmaqAllah adından elimsiz danışmaqAllah adından elimsiz danışmaq

Allah taala buyurur: “Və ya: "Əgər bizə də kitab nazil edilsəydi, onlardan daha artıq düz yolda olardıq", - söyləməməyiniz üçün (göndərdik). Artıq Rəbbinizdən sizə açıq-aşkar bir dəlil, hidayət və mərhəmət gəlmişdir. Allahın ayələrini yalan hesab edib onlardan üz çevirəndən daha zalım kim ola bilər?! Ayələrimizdən üz çevirənləri üz çevirdiklərinə görə ən pis cəza ilə cazalandıracağıq”. (əl-Ənam, 157)

Allah adından elimsiz danışmaqAllah adından elimsiz danışmaqAllah adından elimsiz danışmaq

Allah taala buyurur: “De: "Allaha qarşı yalan uyduranlar, sözsüz ki, nicat tapmazlar”. (Yunus, 69)
Başqa bir ayədə: “Yalanı ancaq Allahın ayələrinə inanmayanlar uydururlar. Onlar əsl yalançıdırlar”. (ən-Nəhl, 105) “Diliniz (bizə belə əmr edildiyi deyə) yalana vərdiş etdiyi üçün (dəlilsiz-sübutsuz): "Bu halaldır,o haramdır!" - deməyin, çünki (bununla) Allaha iftira yaxmış olursunuz. Allaha iftira yaxanlar (axirət əzabından) nicat tapmazlar”. (ən-Nəhl, 116)

Allah adından elimsiz danışmaqAllah adından elimsiz danışmaqAllah adından elimsiz danışmaq

Allah taala buyurur: “Allaha iftira yaxan, özünə heç bir vəhy olunmadığı halda: "Mənə də vəhy olunmuşdur, mən də Allahın nazil etdiyi (Qur’an) kimi bir kitab endirəcəyəm", - deyən şəxsdən daha zalım kim ola bilər? Kaş sən zalımları ölüm əzabı içində çabalayan, mələklərin də (bu zaman) əllərini uzadıb: "Çıxarın canlarınızı! Siz bu gün Allaha qarşı nahaq sözlər danışdığınıza və Onun ayələrinə təkəbbür göstərdiyinizə görə alçaldıcı bir əzabla cəzalan¬dırılacaqsınız!" - dediklərini görəydin”. (əl-Ənam, 93)

Allah adından elimsiz danışmaqAllah adından elimsiz danışmaqAllah adından elimsiz danışmaq

Başqa bir ayədə isə Uca Allah buyurur: “De: "Rəbbim yalnız aşkar və gizli alçaq işləri (zana etmək, lüt gəzmək və s.), hər cür günahı, haqsız zülmü, Allahın haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi hər hansı bir şeyi Ona şərik qoşmağınızı və Allaha qarşı bilmədiyiniz şeyləri deməyinizi haram buyurmuşdur”. (əl-Əraf, 33)
Əlidən (Allah ondan razı olsun!) rəvayət olunan hədisdə peyğəmbər (s) buyurur: “Mənim adımdan yalan danışmayın! Mənim adımdan yalan danışan oda girəcəkdir”. (Buxari 1/35 Müslim 1/9 Bax; “əl-Lulu val Mərcan” 1/1)

Allah adından elimsiz danışmaqAllah adından elimsiz danışmaqAllah adından elimsiz danışmaq

Abdullah bin Zubeyr atasından rəvayət edir ki, mən Zubeyrə dedim: Mən sənin fılankəslər kimi rəsulullahdan (s) hədis rəvayət etdiyini eşitmirəm”. O dedi: “Mən onu tərk etməmişəm. Lakin, onun (s) belə buyurduğunu eşitmişəm: “Kim mənim adımdan yalan danışarsa, oddan hazırlanmış yerini hazır bilsin!” (Buxari 1/35 “Fəthul Bari” 1/200)
Ənəs buyurur ki, peyğəmbərin (s) “kim mənim adımdan bilərəkdən yalan danışarsa, onun üçün oddan hazırlanmış yerini hazır bilsin!” kəlamı məni sizə çoxlu hədis söyləməkdən çəkindirir”. (Buxari 1/35 “Fəthul Bari” 1/201 Müslim 1/10)

Allah adından elimsiz danışmaqAllah adından elimsiz danışmaqAllah adından elimsiz danışmaq

Əbu Hureyrə rəsulullahın (s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Məni öz adımla adlandırın! Kunyəmlə mənim adımı çəkməyin! Məni yuxusunda görən, deməli məni görmüşdür. Çünki, şeytan mənim surətimə girə bilməz. Və kim mənim adımdan yalan danışsa, onun üçün oddan hazırlanmış yerini hazır bilsin!” (Buxari 1/36 “Fəthul Bari 1/202)

Allah adından elimsiz danışmaqAllah adından elimsiz danışmaqAllah adından elimsiz danışmaq

Sələmə bin Əkva peyğəmbərdən (s) belə eşitdiyini rəvayət edir: “Kim mənim demədiyim bir şeyi mənim adımdan desə, onun üçün oddan hazırlanmış yeri hazır bilsin!” (Buxari 1/35 “Fəthul Bari” 1/201)
Müslimdə keçən hədislərin birində peyğəmbər (s) buyurur: “Mənim adımdan yalan olduğunu bilə-bilə bir hədis danışan yalançılardan biridir”. (Müslimin müqəddiməsi 1/9 İmam Nəvəvi “Müslimin şərhi” 1/65)
Muğira bin Şöbə peyğəmbərdən (s) belə eşitdiyini rəvayət edir: “Mənim adımdan yalan danışmaq, başqası adından yalan danışmaq kimi deyil. Mənim adımdan qəsdən yalan danışan onun üçün oddan hazırlanmış yerini hazır bilsin!” (Müslimin müqəddiməsi 1/11 İmam Nəvəvi “Müslimin şərhi” 1/65 Buxari 8/81)

Allah adından elimsiz danışmaqAllah adından elimsiz danışmaqAllah adından elimsiz danışmaq

Vasilə bin əl-Əsqadan (Allah ondan razı olsun!) rəvayət olunur ki, rəsulullah (s) belə buyurur: “Böhtanların ən böyüyü başqasının onun atası olduğunu iddia etmək, gözlərinin görmədiyi bir şeyi görmüş kimi qələmə vermək və Allahın rəsulunun demədiyi bir şeyi onun adından danışmaqdır”. (“Fəthul Bari” 6/540)

Allah adından elimsiz danışmaqAllah adından elimsiz danışmaqAllah adından elimsiz danışmaq

Əbu Hureyrədən (Allah ondan razı olsun!) rəvayət olunan hədisdə rəsulullah (s) buyurur: “İnsanın hər eşitdiyini danışması, onun yalan danışmasına kifayətdir”. (Müslimin müqəddiməsi 1/10 Imam Nəvəvi “Müslimin şərhi” 1/65)
Abdulla bin Məsudun belə dediyi rəvayət olunur: “İnsanların ağıllarının dərk etmədiyi bir hədisi onlara danışma! Əksinə, bu, bəzilərinin fitnəyə düşmələrinə səbəb olacaq”. (Müslimin müqəddiməsi 1/11 İmam Nəvəvi “Müslimin şərhi” 1/76)

Allah adından elimsiz danışmaqAllah adından elimsiz danışmaqAllah adından elimsiz danışmaq

Ömər bin əl-Xəttab (Allah ondan razı olsun!) buyurur: “Bir insanın hər eşitdiyini danışması, onun yalan danışmağına bəs edər”. (Müslimin müqəddiməsi 1/11 İmam Nəvəvi “Müslimin şərhi” 1/65)
İbn Vahb deyir ki, Malik mənə belə buyurdu: “Bil ki, hər eşitdiyini danışan insan salamat qalmaz. Ondan heç vaxt imam olmaz”. (Müslimin müqəddiməsi 1/11 İmam Nəvəvi “Müslimin şərhi” 1/65)
Əbdurrəhman bin Mehdi deyir ki, bir kişi eşitdiklərinin bəzisini tərk etmədikcə, ondan nümunə götürülən imam olmaz”. (Müslimin müqəddiməsi 1/11 İmam Nəvəvi “Müslimin şərhi” 1/65)

Allah adından elimsiz danışmaqAllah adından elimsiz danışmaqAllah adından elimsiz danışmaq

Peyğəmbərin (s) adından yalan danışmaq haramdır. Bu, böyük günah və çirkin bir əməldir. Lakin, bunu etmək küfr deyil. Onu halal hesab edənlər isə istisnadır. Bu icma alimlərinin görüşüdür.
Başqa bir rəyə görə onu qəsdən etmək küfdür. Bu görüş Şeyx Əbu Məhəmməd əl-Cuveyniyə məxsusdur. Lakin, onun oğlu iki müqəddəs haramın imamı və ondan sonra gələnlər bu fikri zəif hesab etdilər. Ibn Muneyr qeyd edir ki, peyğəmbərin adından yalan danışmaq haram olan bir şeyin halal hesab edilməsinə gətirib çıxarırsa, bu artıq küfrdür. Iki müqəddəs haramın imamı əvvəldə qeyd olunmuş fikri yalnış hesab edir. Imam Nəvəvi və Hafiz İbn Həcər cumhur alimlərin fikrini dəsdəkləyir. Bu fikir də ondan ibarətdir ki, bu əməli halal hesab edənlərdən başqası küfr etmiş olmaz.

Allah adından elimsiz danışmaqAllah adından elimsiz danışmaqAllah adından elimsiz danışmaq

Imam İbn Həcər deyir: “Peyğəmbərin adından yalan danışmaq böyük, başqasının adından yalan danışmaq isə nisbətən kiçik yalandır. Bunlar fərqlidir, bunları edənlər eyni cəzaya layiq deyillər. Rəsulullahın (s) onun adından yalan danışanlar barəsində “yerlərini hazır bilsinlər” kəlamı uzun müddətli əzabın olacağından xəbər verir. Hədisə zahirən diqqət verdikdə oradan çıxmayacaqları da başa düşülə bilər. Ancaq, qəti dəlillər onu göstərir ki, cəhənnəmdə əbəbi qalmaq kafirlərə xasdır. Peyğəmbər (s) onun adından yalan danışmaqla başqasının adından yalan danışmağı bir-birindən fəqləndirdi: “Mənim adımdan yalan danışmaq başqa birinin adından yalan danışmaq kimi deyil”. (Buxari 2/81 Müslim 1/10 Bax “əl-Lulu val Mərcan” 1/1) Hədislərin birində isə qeyd olunur ki, peyğəmbərin (s) adından yalan danışmaq fasiqlikdir. (Bu mövzu barəsində demək olar ki, əvvəldən axıradək İmam Nəvəvinin şərhindən və “Fəthul Bari”dən iqtibas gətirilmişdir).

Allah adından elimsiz danışmaqAllah adından elimsiz danışmaqAllah adından elimsiz danışmaq

Rəsulullahın adından yalan danışmaq Allahın adından yalan danışmaqdır. Çünki, Allah taala buyurur: “O, havadan danışmır. Yalnız ona vəhy olunan vəhydir”. (ən-Nəcm, 3-4) Peyğəmbərin (s) adından yalan danışmaq Allah taalanın bu ayəsində xatırlananlardır: “De: "Allaha qarşı yalan uyduranlar, sözsüz ki, nicat tapmazlar”. (Yunus, 69)


Geri dön

_TUNAR_MAMEDOV_

 • 25 noyabr 2011 00:31
 • Məqalə: 673
 • Şərh: 4780
 • Bal:
ALLAH RAZI OLSUN DEYERLI YAZI UCUN...

--------------------

sevgi yalandir

 • 27 sentyabr 2011 16:41
 • Məqalə: 538
 • Şərh: 7283
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsun

--------------------
Bəzən gülərsən xoşbəxtmiş kimi .. Bəzən sevərsən ilk kezmiş kimi .. Hər səfərində gedənin arxasından ağlarsın sanki değermiş kimi .. Bəzən susayar son kezmiş kimi .. Bəzi şeylərə inanarsan doğruymuş kimi .. Sonra oyanar gerçəkmiş kimi .. Təsirində qalarsan oradan qovulmuş kimi .. Ən sonuna anlarsan yanılmış .. HƏR ZAMAN OLDUĞU KİMİ .. Və mən hələ bir ümidlə gözləyirəm sanki geri dönecekmiş kimi.........

MuCaHiD_313

 • 19 sentyabr 2011 01:22
 • Məqalə: 4
 • Şərh: 54
 • Bal:
{awards}
oMeRiN XiLAFeTi ZAMANi HeDiS NeQLiNiN QADAgAN OLUNMASi>omer ibn Xettabin on illik xilafeti dovrunde yurutduyu qezebli siyaset neticesinde hedis yazmaq ve soylemek qadagan edildi.
ikinci xelife neinki hedis yazmaga ve soylemeye qadaga qoydu belke, bu ishin icra olunmasinda zor tetbiq etmekden chekinmedi. Taninmish sehabe Qerzetibni Ke`b bele deyir:- Eleki omer bizi iraqa teref yola salmaq istedi, ozu bizi 'Serar'-a kimi oturdu. Yol arasinda bizden sorushdu:
- Bilirsiniz sizi neye gore yola saliramDedik:- bize hormet etdiyin uchun! Dedi:- He, amma burda bashqa bir metleb de var. O da budur ki, siz ele bir yere gedirsiniz ki o sheherin ehli Qur`an oxumaqla mescidleri ve oranin muhutini zinetlendirmishler. Hedis soyleyib onlari Qur`an tilavetinden saxlamayin. Qur`ani guclendirin ve onunla birge hech bir kelmeni ve ya hedisi dilinize getirmeyin. Peygember (s)-dan olan revayetleri az danishin. Men de sizin bu ishinizde size sherik, sizinle hemkar ve bu emelde sizi mudafie ederem......Eleki Qerzet ibn Ke`b Kufeye daxil oldu. Ondan Peygember (s)-in hedislerinden ve kelamlarindan soylemesini istediler. Qerze onlarin cavabinda bele dedi: - omer bize hedis soylemeyi qadagan edib .
Zehebi 'Tezkiratul hifaz'- kitabinda neql edir ki: - ebu Seleme ebu Hureyreye dedi:- omerin xilafeti dovrunde de indiki kimi hedis soylemekde azad idin(ye`ni hedis soyleye bilirdin?)
ebu Hureyre onun cavabinda bele dedi:- eger omerin zamaninda hedis soyleseydim cavabimi taziyane ile verirdiler .
omer, Peygember (s)-in sehabeleri ile hedislerin soylenilmesinde onlari chox chetin ve agir veziyyetde qoyaraq yersiz behaneler getirirdi. Eleki ebu Musa esh`eri 'iste`zan' (ev sahibine eziyyet vermek) barede bir hedis neql etdi, omer dedi:-'eger bu hedisine shahid getirmesen seni pis cezalandiracam.' Be`zen bu hede qorxular camaatin e`tirazina sebeb olurdu. Beleki, ebu Munzir hemin dastanda omere bele dedi:

Ey Xettabin oglu! Peygember (s)-in sehabelerine narahatliq ve eziyyet verme.
omer taninmish hedischilerden uch neferi: 'ibn Mes`ud, ebu Derda` ve ebu Mes`ud ensarini' hedis neql etdiklerine gore Medinede nezaret altinda saxlamish ve ta olene kimi bu uch nefer ev dustagi kimi yashamishlar.
Hakim oz 'Mustedrek' adli kitabinda omerin emri il uch neferi - 'ibn Mes`ud, ebu Derda` ve ebazer- hedis soylediklerine gore, onlarin qarshisini almaq uchun nezaret altinda saxlanilaraq sonradan hebs olunduqlarini yazir.
Bu hede qorxularin ve hedis soylemeyin qadagan olunmasinin neticesini, Peygember (s)-in sehabelerinden olan Saib ibn Yezid (vefati-hicri-qemeri tarixi ile 80-ci il.) neql ederek bele achiqlayir: 'Men, Seid ibn Malikle Medineden ta Mekkeye kimi bir yerde yol yoldashi oldum. Se`d, bu uzun seferde yol boyu hetta bir dene de olsun Peygember (s)-den hedis soylemedi'.
she`bi deyir:-'Bir il ebdullah ibn omerle bir meclisde oldum. il boyunca Peygember (s)-den bir dene de olsa hedis soylemedi

SuNNi MeZHeBiNDe HeDiSLeRiN YAZiLMASi'
Qeyd etdiyimiz kimi Hezret Muhemmed (s)-in vefatindan sonra onun sehabelerinden bir qrupu, o cumleden ebu Bekr, omer ibn Xettab hedis yazmaqda muxalifet etmishdir. Neinki yazilmasinda, belke onun shifahi suretde neql olunmasinin da qarshisini almishlar. Hedis neql edenler, Peygember (s) zamaninda o hezretin mubarek dilinden eshitdiklerini neinki neql ede bilir, belke o hezretin zamaninda yazdiqlari hedisleri su ile yumush ve ya oda ataraq yandirmishlar.
elbette sonralar bu duzgun olmayan emelin ustunu ortbastir etmek uchun Hezret (s)-in ozune nisbet verilen uydurma ve elmin ziddine olan hedisler neql etmishler. Mes:
'Menden bir shey yazmayin. Her kes Qur`andan bashqa bir shey menden yazarsa onu aradan aparsin

Quran buyurur O, kefi isteyeni (havadan) danishmir. Bu, ancaq (Allah dergahindan) nazil olan bir vehydir

--------------------
Allahummə inna nərğəbu iləykə fi dovlətin kəriməh, tuizzu bihəl-islamə və əhləh və tuzillu bihəl kufrə və əhləh və təc᾽əluna fiyha minəd-duati ila taətikə vəl-qadəti ila səbiylik. Və tərzuquna biha kəramətəd-dünya vəl axirəh.

HaYaliM

 • 14 sentyabr 2011 13:16
 • Məqalə: 144
 • Şərh: 4313
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun..bele gözel ve deyerli yazi ücün tesekkür edirem

--------------------

Elə yaşa ki atanın qözlərində utanc,ananın gözlərində yaş görməyəsən.

Cilent_M.Q

 • 14 sentyabr 2011 13:14
 • Məqalə: 87
 • Şərh: 2580
 • Bal:
{awards}
gunahdi angry

--------------------

RADUQA

 • 14 sentyabr 2011 12:54
 • Məqalə: 17
 • Şərh: 604
 • Bal:
{awards}
MINNETDARAM SIZE ...COX SAQOLUN BELE DEYERLI SOZLERI BIZLERLE BOLUWMEK MENCE OZU SAVAB SAYILA BILER....

--------------------
MENI OZUNE BENZETDIN.....AMMA OZUN SANMADIN ....!!!!!!!

SeL_cAn

 • 14 sentyabr 2011 12:50
 • Məqalə: 19
 • Şərh: 962
 • Bal:
{awards}
Allahın nəzəri üzərimizdən əskik olmasın. Amin.

--------------------
SÖZLƏRİM ÖPSÜN BAXIŞLARINI
XƏYALIM RUHUNU ÖPDÜYÜ KİMİ

Apofem

 • 14 sentyabr 2011 12:36
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 33
 • Bal:
{awards}
tesekkur[b][/b]

PELIN_ATABAY

 • 14 sentyabr 2011 12:25
 • Məqalə: 86
 • Şərh: 1606
 • Bal:
{awards}
allah razi olsun

--------------------

only-girl

 • 14 sentyabr 2011 12:13
 • Məqalə: 1002
 • Şərh: 5000
 • Bal:
{awards}
SALLAH razi olsun

--------------------
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 1
Qonaqlar: 13
Cəmi: 55

 

Top 10 Müəllif

Darling
Xəbərləri: 4
Cəmi: 694
 
The Shield
Xəbərləri: 3
Cəmi: 576
 
A.n.o.n.i.m.k.a
Xəbərləri: 1
Cəmi: 3
 
 
{slinks}