Peyğəmbər Əfəndimizin möcüzələri

 
Peyğəmbər Əfəndimizin möcüzələri

Sual: Peyğəmbər əfəndimizin möcüzələri nələrdir?
CAVAB
Çox möcüzəsi görülmüşdür. Bəzilərini bildirək.
Aşağıdakı yazılar (Mirat-ı Kainat) kitabından alınmışdır.

Məhəmməd əleyhissalamın haqq Peyğəmbər olduğunu bildirən şahidlər bir çoxdur. Ümmətinin evliyasından hasil olan kəramətlər, həmişə Onun mucizelerinin; çünki kəramətlər, Ona tabe olanlarda, Onun izində gedənlərə düşünürəm.

Məhəmməd əleyhissalamın möcüzələri, zaman baxımından üçə ayrılmışdır:

Birincisi, mübarək ruhu yaradıldığından başlayaraq, Peyğəmbərliyinin bildirildiyi (peyğəmbərliyi) zamanına qədər olanlardır.

İkincisi, bi'setten vəfatına qədər olan vaxt içindekilerdir.

Üçüncüsü, vəfatından qiyamətə qədər olmuş və olacaq şeylərdir.

Bunlardan birincilere, (İrhas) yəni, başlanğıclar deyilir. Hər biri də ayrıca görərək və ya görməyib ağıl ilə aydın möcüzələr olmaq üzrə ikiyə ayrılarlar. Bütün bu möcüzələr o qədər çoxdur ki, saymaq mümkün olmamışdır. İkinci qisimdəki möcüzələrin üç min qədər olduğu bildirilmişdir. Bunlardan bəzilərini aşağıda bildireceğiz.

1 - Məhəmməd əleyhissalamın mucizelerinin ən böyüyü Quran-ı kərimdir.

2 - Ən böyük möcüzələrindən biri də, Merac möcüzəsidir.

3 - Məşhur mucizelerinin ən böyüklərindən biri də, Ayı ikiyə ayırmasıdır. Bu möcüzə, başqa heç bir Peyğəmbərə nəsib olmamışdır. Məhəmməd əleyhissalam əlli iki yaşında ikən, Məkkədə Qureyş kafirlərinin elebaşıları yanına gəlib, (Peyğəmbər sənsə Ayı ikiyə ayır) dedilər. Məhəmməd əleyhissalam, hər kəsin və hələ tanışlarım, qohumunun iman etmələrini çox istəyirdi. Mübarək əllərini qaldırıb dua etdi. Allahu təala, qəbul edib, Ayı ikiyə böldü. Yarısı bir dağın, digər yarısı başqa dağın üzərində göründü. Kafirlər, Məhəmməd bizə sehr etdi dedilər. İman etmədilər.

Bu möcüzə ilə əlaqədar ayə tərcüməsi belə:
(Qiyamət yaxınlaşdı, Ay parçalandı. Onlar [müşriklər] bir möcüzə gördükdə dərhal üz döndərib: "Köhnədən bəri davam edə gələn bir sehr [cadu] deyərlər.) [Qəmər 1,2]

4 - Məhəmməd əleyhissalam, bəzi gazalarında, susuz kalındığı vaxt, mübarək əlini bir kaptaki suya salmış, barmaqları arasından su axaraq, suyun olduğu qab davamlı taşmıştır. Bəzən səksən, bəzən üç yüz, bəzən min beş yüz, Təbuk Gazasında isə, yetmiş min kimsənin hamısı və heyvanları, bu sudan içmişlər və istifadə. Mübarək əlini sudan çıxartdıqda axması dayanmışdır.

5 - Haybər qazasında, önünə zəhərlənmiş qoyun kebabı qoyduqları, (Ya Rəsulullah, məni yemə, mən zehirliyim) səsi eşidildi.

6 - Mədinədə, Mescid-i nebeviye dikili bir xurma kötüyü var idi. Rəsulullah xütbə oxuyarkən, bu dirəyə dayanırdı. Buna Hannane deyilərdi. Minbər hazırlananda, Hannane'nin yanına getmədi. Ondan ağlama səslərini, bütün camaat işittiler. Minbərdən enib, Hannane'ye sarıldı. Səsi kəsildi. (Əgər sarılmasaydım, mənim ayrılığımdan qiyamətə qədər ağlayardı) buyurdu.

7 - Mübarək əlinə aldığı çınqıl daşlarının və tutduğu yemək parçalarının arı səsi kimi, Allahu təalanı təsbeh etdikləri çox görülmüşdür.

8 - Bir gün, bir kəndlini imana dəvət etdi. Müsəlman bir qonşumun vəfat etmiş qızını diriltirsen, iman edirəm dedi. Məzarına getdilər. Adını söyləyərək qızı çağırdı. Qəbir içindən səs eşidildi və çölə çıxdı. (Dünyaya gəlmək istərsənmi?) Buyurdu. (Ya Rəsulullah! Dünyaya gəlmək istəmirəm. Burada atamın evindekinden daha rahatım. Müsəlmanın axirəti, dünyasından daha yaxşı) dedi. Kəndli bunu görüncə, dərhal imana gəldi.

9 - Tirmizi və Nəsəninin (Sünen) kitablarında deyir ki, iki gözü a'ma bir kimsə gəlib, ya Rəsulullah, Allahu təalaya dua et, gözlərim açılsın dedi. (Qüsursuz bir dəstəmaz al! Sonra Ya Rəbbi! Sənə yalvarıram. Sevimli Peyğəmbərin Peyğəmbər əfəndimizi araya qoyaraq, səndən istəyirəm. Ey çox sevdiyim Peyğəmbərim Məhəmməd əleyhissalam! Seni səbəb edərək, Rəbbimə yalvarıram. Sənin xətrin üçün qəbul etməsini istəyirəm. Ya Rəbbi! Bu uca Peyğəmbəri mənə şəfaətçi et! Onun hörmətinə duamı qəbul et!) duasını oxumasını buyurdu. Adam, dəstəmaz alıb dua etdi. Hemen gözləri açıldı. Bu duanı müsəlmanlar, hər vaxt okumuşlar və məqsədlərinə qovuşmuşlar.

10 - Mədinədə, minbərdə xütbə oxuyarkən, bir kimsə, ya Rəsulullah! Susuzluqdan uşaqlarımız, hayvanlarımız, tarlalarımız həlak olur. Imdadımıza yetiş dedi. Əllərini qaldırıb, dua etdi. Göydə heç bulud yoxkən, mübarək əllərini üzünə sürmədən, buludlar toplandı. Hemen yağış başladı. Bir neçə gün davam etdi. Yenə minbərdə oxuyarkən, o kimsə, ya Rəsulullah! Yağmurdan həlak olacağıq deyincə, Rəsul əleyhissalam, təbəssüm etdi və (Ya Rəbbi! Rəhmətini başqa qullarına da ehsan et!) Buyurdu. Buludlar açılıb, günəş göründü.

11 - Cabir bin Abdullah deyir ki, çox borcum var idi. Rəsulullaha xəbər verdim. Bahçeme gəlib, xurma yığınının ətrafında üç dəfə gəzdi. (Alacaklılarını çağır, gəlsinlər!) Buyurdu. Hər birinə hüquqları verildi. Yığından bir şey əksik olmazdı.

12 - Bir qadın, hədiyyə olaraq bal göndərdi. Balı qəbul edib, boş qabı geri göndərdi. Qab bal ilə dolu olaraq geri gəldi. Qadın gələrək, (ya Rəsulullah! Hediyemi nə üçün qəbul etmədiniz? Görəsən günahım nədir?) Dedi. (Sənin hediyeni qəbul etdik. Gördüyün bal, Allahu təalanın hediyeni verdiyi bərəkətdir) buyurdu. Qadın uşaqları ilə aylarla yedilər. Heç əksik olmazdı. Bir gün yanılaraq balı başqa bir qaba qoydular. Oradan yeyərək bitirdilər. Bunu, Rəsulullaha xəbər verdilər. (Gönderdiğim qabda qalsaydı, dünya durduqca yerlər, heç eksilmezdi) buyurdu.

13 - Rəsulullahın qeybdən xəbər verdiyi çox görüldü. Bu möcüzəsi üç qisimdir:

Birinci qismi, öz vaxtından əvvəl olan və ona verilən şeylərdir ki, bunlara verdiyi cavablar, çox kafirlərin, qatı qəlbli düşmənlərinin imana gəlmələrinə səbəb olmuşdur.

İkinci qisimi, öz vaxtında olmuş və olacaq şeyləri xəbər verməsidir.

Üçüncü qismi, özündən sonra qiyamətə qədər dünyada və axirətdə olacaq şeyləri bildirməsidir.

Burada ikinci və üçüncü qisimlərdən bir neçəsi aşağıda məlumat verir.

[İslama dəvətin başlanğıcında, müşriklərin əziyyətlərinə, çətinliklərindən ötəri, Əshabi-kiramın bir qisimi Həbəşistana hicrət etmişdilər. Rəsulullah, Məkkədə qalan Əshabi-ı kiramla birlikdə, üç il hər cür görüş, alış-veriş etmə, müsəlmanlardan başqa bir kimsə ilə danışmama kimi, bütün ictimai rəftarlara men olundular. Qureyş müşrikləri, bu qərar və İTTİFAQLARINI bildirən bir ahdname yazaraq, Kəbə-i muazzamaya asmışdılar. Hər şeyə qadir olan Allah Təala (ərzə) deyilən bir növ qurdu [ağac qurdu] o veaya müsəllət etdi. Yazılı olan (Bismikellahümme) [Allahu təalanın adı ilə] ibaresinden başqa, nə yazılı isə, hamısını o Kürtçü yeddi, bitirdi. Allahu təala bu halı Cəbrayıl-i əmin vasitəsi ilə Peyğəmbər əfəndimizə bildirib. Peyğəmbər əfəndimiz də bu halı əmisi Ebu Talibe izah etdi. Sabahısı gün, Əbu Talib müşriklərin irəli gələnlərinə gələrək, Məhəmmədin Rəbbi Ona belə xəbər vermiş. Əgər söylədiyi doğru isə, bu halı qaldırıb, əvvəllər olduğu kimi dolaşmalarına, başqaları ilə görüşmələrinə mane olmayın. Əgər söylədiyi doğru deyilsə, mən də Onu artıq himayə etməyəcəyəm, dedi. Qureyş irəli gələnləri, bu təklifi qəbul etdilər. Hər kəs toplanaraq Kəbəyə gəldilər. Ahdnameyi Kəbədən endirərək açdılar və Rəsulullahın buyurduğu kimi, (Bismikellahümme) ibaresinden başqa, bütün yazıların məğlub olmuş olduğunu gördülər.]

14 - Bir gün, arvadı Hafsa anamıza, (Əbu Bəkir ilə atan, ümmətimin idarəsini əllərinə alacaqlar) buyurdu. Bu sözlə Həzrət-i Əbu Bəkirin və Hafsa anamızın atası olan Həzrəti Ömərin xəlifə olacaqlarını müjdələdi.

15 - Əbu Hüreyrənin yanına "radıyallahu təala ənh" Mədinədə, zəkat olaraq gəlmiş olan xurmaları mühafizəsinə məmur etmişdi. Bir kimsəni xurma çalarkən tutdu. Seni Rəsulullaha aparacağam dedi. Hırsız, kasıbım, çoluğum uşağım çoxdur deyərək yalvarınca, buraxdı. Sabahısı gün, Rəsulullah Əbu Hüreyrənin yanına çağırıb, (Dünən gecə buraxdığın adam nə etmişdi?) Buyurdu. Əbu Hüreyrə izah, (Səni aldatdı. Yenə gələcəkdir) buyurdu. Ertəsi gecə yenə gəldi və tutuldu. Təkrar yalvarıb, Allah xatirinə burax dedi və xilas oldu. Üçüncü gecə, təkrar gəlib tutulunca, yalvarmaları fayda vermədi. Məni buraxsan, bir neçə şey öğretirim, sənə çox faydası olar, dedi. Əbu Hüreyrə qəbul etdi. Gecə yatarkən, (Ayə-əl kürsi) ni oxusan Allahu təala səni qoruyur, yanına şeytan yaxınlaşmaz dedi və getdi. Sabahısı gün, Rəsulullah əfəndimiz, Əbu Hüreyrənin yanına təkrar soruşub cavab alınca, (İndi doğru söyləmiş. Halbuki özü çox yalançıdır. Üç gecədir kiminlə danışdığını biliyor musun?) Buyurdu. Xeyr, bilmirəm dedikdə, (O kimsə şeytan idi) buyurdu.

16 - Rum İmperatorunun orduları ilə hərb üçün (Mute) deyilən yerə əsgər göndərəndə, səhabədən üç əmrin arxa arxaya şəhid olduqlarını, özü, Mədinədə minbər üzərində ikən, Allahu təalanın göstərməsi ilə görərək yanındakılara xəbər verdi.

17 - Muaz bin Cebeli vali olaraq Yəmənə göndərərkən, Mədinənin xaricinə qədər uğurlayıp ona çox nəsihətlər verdi. (Səninlə dünyada artıq buluşamayız) buyurdu. Həzrət-i Muaz Yəməndə ikən Rəsulullah əfəndimiz Mədinədə vəfat etdi.

18 - Vəfat edərkən, mübarək qızı Fatiməyə, (Qohum arasında mənə əvvəla qovuşan sən olacaqsan) buyurdu. Altı ay sonra Həzrət-i Fatimə vəfat etdi. Akrabasından ondan əvvəl kimsə vəfat etmədi.

19 - Qeys min Şemmasa, (Gözəl olaraq yaşayarsan və şəhid olaraq ölərsən) buyurdu. Həzrət-i Əbu Bəkir xəlifə ikən Yemamede Müseylemet-ül-Kezzab ilə edilən müharibədə şəhid oldu.
Həzrəti Ömərin və Həzrət-i Osmanın və Həzrəti Əlinin şəhid olacaqlarını belə xəbər verdi.

20 - Acem padşahı Kisranın və Rum padşahı Kayseri məmləkətlərinin Müsəlmanların əlinə keçəcəyini və xəzinələrinin Allah yolunda paylanacağını müjdələdi.

21 - Ümmətindən çox kimsənin dənizdən gazaya gedəcəklərini və səhabədən olan Ümmi Xiramın o döyüşdə tapılacağını xəbər verdi. Həzrət-i Osman xəlifə ikən Müsəlmanlar, gəmilər ilə Kipr adasına gedib hərb etdilər. Bu xanım da birlikdə idi. Artıq şəhid oldu.

22 - Mübarək qızı Fatimənin oğlu Həsən "radıyallahu təala anhüma" üçün, (Bu oğlum çox yaxşıdır. Allahu təala, Müsəlmanlardan iki böyük ordunun sülh etməsinə bunu səbəb edəcəkdir) buyurdu. Böyük bir ordu ilə Müaviyəyə "radiyallahu anh" qarşı hərb edəcəyi zaman, fitnəni önləmək, müsəlmanların qanının tökülməməsi üçün haqqı olan xəlifəliyi Müaviyəyə "radiyallahu anh" təslim etdi.

23 - Abdullah ibni Abbasın anasına baxıb, (Sənin bir oğlun olacaq. Doğulduğu zaman mənə gətir!) Buyurdu. Uşağı gətirdiklərində, qulağına azan və iqamə oxuyub, mübarək ağzının suyundan ağzına qoydu. Adını Abdullah qoyub anasının qucağına verdi. (Xəlifələrin atasını al, götür!) Buyurdu. Həzrət-i Abbas, bunu eşidib, gəlib soruşduqda, (Bəli, belə dedim. Bu uşaq xəlifələrin atasıdır. Onlar arasında seffah, Mehdi və İsa əleyhissəlamla namaz qılan bir kimsə edəcəkdir) buyurdu. Abbasiyye dövlətinin başına çox xəlifələr gəldi. Bunların hamısı, Abdullah ibn Abbasın nəslindən oldu.

24 - əshabından çox kimsəyə xeyir dualar etmiş, hamısı qəbul olunaraq faydalarını görmüşlər. Həzrət-i Əli buyurur ki:
Rəsulullah məni Yəmənə qazı [Hakim] kimi göndərmək istədi. Ya Rəsulullah! Mən qazılıq etməsini bilmirəm dedim. Mübarək əlini sinəmə qoyub, (Ya Rəbbi! Bunun ürəyinə doğru şeyləri bildir. Həmişə doğru danışmaq nəsib et!) Buyurdu. Bundan sonra mənə gələn Şikayetçiler doğru olanı dərhal anlar, haqq üzrə hükmederdim.

25 - Nabiga adındakı məşhur şair şiirlerinden bir neçəsini oxuyunca, Ərəblər arasında məşhur olan (Allahu təala dişlərini tökmə) duasını buyurdu. Nabiga üz yaşına gəlmişdi. Dişləri ağ və aydın, inci kimi düzülmüş dururdu.

26 - Əmisi Əbu Ləhəbin oğlu Uteybə, Rəsulullahı çox üzdü. Çirkin şeylər söylədi. Buna çox kədərlənib, (Ya Rəbbi! Buna itlərindən birini müsəllət et!) Buyurdu. Uteybə, Şama ticarət üçün gedərkən bir gecə yoldaşlarının arasında yatırdı. Bir Aslan gəlib yoldaşlarını koklayıp buraxdı. Sıra Uteybe'ye gəlincə, qapdı parçaladı.

27 - Acem padşahı Xosrov Pervize iman etməsi üçün məktub göndərdi. Alçaq Xosrov, məktubu parçaladı və gətirən elçini şəhid etdi. Peyğəmbər əfəndimiz bunu eşidincə, çox kədərləndi və (Ya Rəbbi! Onun mülkünü parçala!) Buyurdu. Rəsulullah həyatda ikən Xosrov oğlu Şireveyh xəncərlə parçaladı. Həzrət-i Ömər xəlifə ikən, acem məmləkətinin hamısını Müsəlmanlar fəth edib, Hüsrev'in nəsli də, hökmü də qalmadı.

28 - Allah Təala, Həbibini bəlalardan korurdu. Əbu Cəhil, Rəsulullahın ən böyük düşməni idi. Kəbə-i muazzama yanında namaz qılarkən, alçaq Əbu Cəhil, tam zamanıdır deyərək, bıçaqla üzərinə getmək istəyərkən, dərhal geri dönüb qaçdı. Yoldaşları, nə üçün korktun dedikdə, Məhəmməd ilə aramızda atəş dolu bir xəndək gördüm. Bir çox kimsə məni gözləyirdi. Bir addım atsaydım, tutub atəşə atacaqdılar. Bunu müsəlmanlar eşidib, Rəsulullah əfəndimizə soruşduqlarında, (Allahu təalanın mələkləri, onu tutub parçalayacaklardı) buyurdu.

29 - Rəsulullah əfəndimiz bir gün dəstəmaz alıb, məstlərini birini geyib, ikincisinə mübarək əlini uzadarkən, bir quş gəldi. Bu məsti qapıb havada çəkdi. İçindən bir ilan düşdü. Sonra quş məsti yerə buraxdı. Bu gündən sonra, ayaqqabı geyinəndə, əvvəl silkelemek sünnət oldu.

Save gölünün quruması
Sual: Peyğəmbər əfəndimiz doğulduğu zaman, Kəbədəki bütlər üzüstə yıxılır, Kisranın sarayı çökür, min ildən bəri Atəşpərəstlərin yanan atəşi sönür. Bir də Save gölünün quruduğu bildirilir. Save gölünün günahı nə idi də qurudu?
CAVAB
Cansız varlıqların nə günahı olar ki, yəni cinayət olduğundan deyil, bu gölü xalq müqəddəs sayar, kuruyacağına əsla ehtimal vermezlermiş. Çox duzlu imiş, sağdan soldan su gəlmir, su səviyyəsi həmişə eyni, heç azalma olmurmuş, dərinliyi beş metr yerləri 12,5 km imiş. Bu göl bir anda qurur. Bunun əksinə, Şam tərəfində min ildən bəri suyu axmayan və qurumuş olan Səmavi Çayının vadisi də, o gecə, su ilə dolub daşaraq axmağa başlayır. Bu cür hadisələr cansız varlıqların günahı filan olduğu üçün deyil, onları müqəddəs sayan insanları xəbərdarlıq üçün, ibrət almaları üçün və daha başqa hikmətlər üzündən ehsan edilir.

Rəsulullahın möcüzələrindən
Sual: Rəsulullahın hacamat qanını içən olduğu deyilir. Qan içmək caizdir?
CAVAB
Rəsulullah əfəndimizin mübarək qanı, digər insanların qanı kimi deyil.
Eshab-ı kiramdan Abdullah min Zübeyr, Rəsulullahın hacamat edilərkən çıxan qanını içdi. Rəsulullah əfəndimiz, darılmayıp, hətta gülümsəyərək, (Artıq Cəhənnəm odu səni yandırmaz) buyurdu. Başına bəzi işlər gələcəyini də bildirdi. (Beyhəki)

Mübarək artdığını içən Bereke adlı qadına da, (Artıq heç qarın ağrısı çəkməz) buyurdu. (Mevahib-i ledünniyye)

Xalid ibn Vəlid radiyallahu anh, sarığında daşıdığı bir saqqal-şərif üçün hər döyüşdə zəfər qazandı. (Şəfa-i şərif)

Bunların hamısı, Peyğəmbər əfəndimizin mö'cüzələrindəndir; lakin sələfi-salihinden düşmən sələfi deyilən kəslər, Rəsulullahın əşyalarıyla, mübarək başı və saqqalıyla bərəkətlənmək şirk qəbul edirlər.


Geri dön

Repery

 • 19 noyabr 2011 01:23
 • Məqalə: 196
 • Şərh: 1511
 • Bal:
ALLAH RAZI OLSUN xeberi bizle bolushduyun ucun.

--------------------

KAYBOLAN YILLAR

 • 31 oktyabr 2011 22:50
 • Məqalə: 14
 • Şərh: 1120
 • Bal:
{awards}
8 - Bir gün, bir kəndlini imana dəvət etdi. Müsəlman bir qonşumun vəfat etmiş qızını diriltirsen, iman edirəm dedi. Məzarına getdilər. Adını söyləyərək qızı çağırdı. Qəbir içindən səs eşidildi və çölə çıxdı. (Dünyaya gəlmək istərsənmi?) Buyurdu. (Ya Rəsulullah! Dünyaya gəlmək istəmirəm. Burada atamın evindekinden daha rahatım. Müsəlmanın axirəti, dünyasından daha yaxşı) dedi. Kəndli bunu görüncə, dərhal imana gəldi... BU KELAM HEQIQETDE OLUB...TWK

--------------------
ALLAH BOYUKDUR.ALLAH MUQEDDESDI

:..GIZEMLI..:

 • 31 oktyabr 2011 20:49
 • Məqalə: 28
 • Şərh: 3290
 • Bal:
{awards}
Tewekkur xebere gore Allah Razi olsun

EMARALD

 • 31 oktyabr 2011 17:31
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 155
 • Bal:
{awards}
Mene tarix cografiya veISLAM dini cox maraqli gelir xususi ilede ISLAM tesekkurler cox xosum geldi

V_I_P

 • 31 oktyabr 2011 17:00
 • Məqalə: 3
 • Şərh: 1937
 • Bal:
{awards}
maraqli idi. twk. xowuma geldi.

--------------------
sen sen olki sene hormet qoyan cox olsun

.::BaBy_FaCe_WiSe::.

 • 31 oktyabr 2011 16:08
 • Məqalə: 180
 • Şərh: 1215
 • Bal:
{awards}
coxsagolun xebere gore!

--------------------

BadZero

 • 31 oktyabr 2011 15:17
 • Məqalə: 178
 • Şərh: 2522
 • Bal:
{awards}
Allah razı olsun

--------------------
Sənə "pissən" deyənlərə əhəmiyyət vermə.. Mənə də vaxtilə "anormalsan" deyənlər olmuşdu.. Mən də atomu parçalayıb onlara təqdim etdim...

~ Albert Einstein

Ku-ku

 • 31 oktyabr 2011 14:51
 • Məqalə: 267
 • Şərh: 5252
 • Bal:
{awards}
20 - Acem padşahı Kisranın və Rum padşahı Kayseri məmləkətlərinin Müsəlmanların əlinə keçəcəyini və xəzinələrinin Allah yolunda paylanacağını müjdələdi.ALLAHRAZI OLSUN

--------------------
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 2
Qonaqlar: 25
Cəmi: 80

 

Top 10 Müəllif

Yagmur_Gözlum
Xəbərləri: 3
Cəmi: 9
 
aytc.sza
Xəbərləri: 2
Cəmi: 281
 
 
{slinks}