Sizlərə bu hissəmizdə 12 hədisi yazmağa çalışacağıq

 
Sizlərə bu hissəmizdə 12 hədisi yazmağa çalışacağıq

Sizlərə bu hissəmizdə 12 hədisi yazmağa çalışacağıq. Buyurun:

Hədisi şərifdə: "Kim ümmətimə dini işlərinə dair qırx hədis hifz etsə, Allah Təala onu alimlər zümrəsində haşreder…. Mən də qiyamət günündə ona şahid və şəfaətçi olaram" buyurulmuşdur.

İslam alimləri bu müjdəyə çata bilmək üçün bərabərli mövzularda Qırx Hədislər yığmışlar.

Tarixdə hər şeydən əvvəl qırx hədis yığanın Kufədə oturan Mervli Məlumatın Abdullah İbni Mübarək olduğu bilinməkdədir.

İmam Nevevinin bu ənənəs(n)i davam etdirən əlinizdəki əsəri, ən çox nəşr olunan və üzərinə şərhlər edilən bir əsərdir. Ayrıca, mərhum Əhməd Naimin tərcümə və üslubuyla təqdim etdiyimiz bu əsər, tərcümə edildiyi dövrün dilini də verməsi baxımından bir əhəmiyyət ifadə etməkdədir.

Sizlərə bu hissəmizdə 12 hədisi yazmağa çalışacağıq

1. Əmərilimiminin Əbu Hafs Ömər b. əl-Hattab (rə)dan: Demişdir ki, özüm eşitdim, Rəsulullah (səv) belə buyururdu: Əməllər (en qiyməti) niyyətlərə bağlıdır. Hər kəsin niyyət etdiyi nə isə əlinə keçəcək olan odur. Hicrəti Allaha və Rəsuluna müteveccih olanın hicrəti Allaha və Rəsulullahadır. Hicrəti, əlinə keçirəcəyi bir dünyaya və ya nikah edəcəyi bir qadına müteveccih isə hicrəti də məqsədi hicrəti nə isə (dünya və ya qadın) ona müntehidir.

(Bu hədisi şərifi, hər biri İmamü'l-muhaddisin olan Əbu Abdillah Məhəmməd b. İsmayıl b. İbrahim b. əl-Mugire b. Berdizbe əl-Buxari əl-Cu'fi ilə Əbul-hüseyn Müslim b. əl-Haccac əl-Kuşeyri ən/en-Nisabiri kutubu musannifenin esahhı olub sahihayı deyilən kibatlarında rəvayət emişlerdir.)
2. Yenə Ömər b. əl-Hattab (rə)dan: Demişdir ki, günün birində Rəsulullah (səv) Əfəndimizin hüzurunda olduğumuz sırada bir də baxdıq ki paltarı dümağ, saçları qapqara, üzərində səfərə dəlalət edər heç bir əlamət olmayan və belə ikən yenə heç birimizcə tanınmayan bir kimsə qarşımıza çıxa gəldi. (soxula soxula) nəhayət Nəbiyyi Əkrəm (səv) Həzrətlərinin yanına (çatıb) oturdu. Və dizlərini dizlərinə söykəyib və hər iki ovucunu iki uyluğu üzərinə qoyub: "Ya Məhəmməd, İslam nədir? Mənə söylə" dedi. Rəsulullah (səv): "İslam Allahdan başqa heç bir ilah və Məbudu bil-haqq olmadığına və Məhəmmədin Rəsulullah olduğuna şahidlik faktor, namazı qoymağın, zəkatı verməyin, Ramazanda oruc tutmağın və yoluna gücün çatsa Beytullaha həcc faktordur." buyurdu. O (xarici kimsə): "Doğru söyləyirsən." dedi. Biz onun halına həm Cənabı Rəsula soruşur, həm də onu təsdiq edir deyə teaccüb etdik. Ondan sonra: "Bir də iman nədir?" söylə." deyə soruşdu. Rəsulu Əkrəm (səv) Əfəndimiz: "İman Allaha, mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, axirət gününə iman etməyindir. Bir də xeyr və şər (şirin, acı/ağrılı hansı müxtəlifi olursa olsun) qədərə iman etməyindir." buyurunca yenə: "Doğru söyləyirsən." dedi. Və: "lütfkarlıq nədir? söylə" deyə bir daha soruşdu. Cənabı Risalət-meab Əfəndimiz də: "Lütfkarlıq, Allaha sanki görürmüş kimi ibadət etməyindir. Çünki sən ONU görmürsənsə, O səni görür." buyurdu. O, yenə: "Doğru söyləyirsən." dedikdən sonra: "Qiyamət (en nə vaxt qopacağın)ı mənə xəbər ver." dedi. Cavab olaraq: "Bunda soruşulanın elmi soruşandan çox deyil." buyurdu. "Elə isə əlamətlərin (yəni daha əvvəlki əlamətlərini) bildir" dedi. Cavabında: "Nökəri memlukenin öz sahibini doğurması və ayaqyalın, kürəyi çılpaq, kasıb davar çobanlarının hansımızın qurduğu bina daha yüksəkdir deyə (sərvət və saman tərəfindən) yarışa çıxdıqlarını görməyindir." buyurdu. Bundan sonra o (xarici) kimsə getdi. Nəbiyyi Əkrəm (səv) Həzrətləri də dayandı dayandı da niyə/səbəb sonra: "Ya Ömər, bilərsənmi o soruşan kim idi?" deyə sual buyurdu. "Allah və Elçisi aləmdir". dedim. Buyurdular ki: "O, Cəbrayıl idi. Sizə dininizi öyrətmək üçün gəldi. "(Bu hədisi şərifi, Müslim rəvayət etmişdir.)

Sizlərə bu hissəmizdə 12 hədisi yazmağa çalışacağıq

3. əbu-ABdir-Rəhman Abdullah b. Ömər b. əl-Hattab (rə)dan: Demişdir ki, özüm eşitdim, Rəsulullah (səv) belə buyurdu: (Binanı) İslam beş şey üzərinə qurulmuşdur: Allahdan başqa heç bir ilah və Məbudu bil-haqq olmadığına və Məhəmmədin ONun qulu və Elçisi olduğuna şahidlik, namazğ iqamə, zəkatı vermək, həcci Beytullah, savmı ramazan. (Bu hədisi Şərifi, Buxari ilə Müslim tahric etmişlər.)

4. əbu-ABdir-Rəhman Abdullah b. Məsud (rə)dan: Demişdir ki; Rəsulullah (səv) "ki sadiq və masduk Odur" bizə belə buyurdu: "Hər birinizin (mayes(n)i) xilqəti ana rəhmində sperma olaraq qırx gün yığılar toplanar. Sonra eynilə elə əlaqə (qan laxtası) olar. Sonra yenə eynilə elə mudğa (et/ət parçası) olar. Ondan sonra da mələk göndərilər, ona nefhi ruh edər. Və dörd sözü yəni ruzisini, əcəlini, əməlini və şakimi yoxsa səidmi olacağını (hökmü qəza və qədər olaraq) yazması (o mələyə) əmr olunar. Özündən başqa haqq ilah olmayan Allaha and edərəm ki, içinizdə elə adam ol/tapılar ki, əhli Cənnət əməlləriylə amil ola ola özü ilə Cənnət arasında bir ərşindən çox məsafə qalmaz. Deyərkən (hökmü) kitab (yəni o yazının hökmü) ona qələbə edər, əhli nar əməli ilə amil olar da Cəhənnəmə girər. Həmçinin içinizdə elə adam ol/tapılar ki, əhli nar əməli ilə amil ola ola özü ilə Cəhənnəm arasında bir ərşindən çox məsafə qalmaz. Deyərkən (hökmüs(n)ü kitab ona qələbə edər, əhli Cənnət əməli ilə amil olar da Cənnətə girər. (Bu hədisi şərifi, Bihari ilə Müslim rəvayət etmişlər.) 5. Ümmülümümünün Ümmi Abdullah Aişəs(n)i Sıddika (rə)dan: Demişdir ki, Rəsulullah (səv) Əfəndimiz Həzrətləri belə buyurdu: "Hər kim bizim bu işimizin (yəni dinimizin) içinə ondan olmayan bir şeyi yenidən soxsa (o etdiyi iş) merduddur, başına çalın/oğurlanar. "(Bu hədisi şərifi, Buxari və Müslim rəvayət etmişlər.)

Sizlərə bu hissəmizdə 12 hədisi yazmağa çalışacağıq

Müslimdən gələn digər bir rivyaette də belə deyilmişdir.

Hər kim əmrimizə (ehkamı dinimizə) uyğun olmayan bir əməl işlərsə o əməli merduddur, başına çalın/oğurlanar.

6. Əbu Abdi'llah Numan b. Bəşir (rə)dan: Demişdir ki, Rəsulullah (səv) Həzrətlərindən özüm eşitdim; belə buyururdu: Halal müəyyən, haram da müəyyəndir. İkisi arasında da (halalmı, harammı müəyyən olmayan bəzi) şübhəli şeylər vardır ki, çoxları onları bilməzlər. Şübhəli şeylərdən hər kim çəkinsə, dinini və ismətini qurtarmış olar. Hər kim şübhəli şeylərin içinə dalasa haramın da içinə budaqmış olar. (beləsi) eynilə (içinə girmək qadağan edilən) qoru ətrafında davar otladan çoban kimidir ki, sürüsünü o qoruya (düşünüb) otlatmaq təhlükəsi qarşısında ol/tapılar. Xəbəriniz olsun, hər padşahın bir közüsü olar. Bilin ki, Allahın közüsü də haram etdiyi şeylərdir. Ağah olunuq, cəsədin içində bir et/ət parçası vardır ki, yaxşı olar olsa bütün cəsəd yaxşı olar. Xarab olsa bütün cəsəd xarab olar. İşdə o (et/ət parçası) ürəkdir. (Bu hədisi şərifi, Buxari ilə Müslim rəvayət etmişlər.)

7. Əbu Rukayye Təmin b. Evs et-Darı (rə)dan: Demişdir ki, Nəbiyyi Əkrəm (səv) Əfəndimiz belə buyurdu: "Din dərhal nəsihətdir. Din dərhal nəsihətdir. Din dərhal nəsihətdir." "Ya Rəsulullah, kimin üçün nəsihət?" deyə soruşduq. "Allah üçün, kitabı üçün, Elçisi üçün, Eimmes(n)i müslimin və ammes(n)i müslimin üçün." buyurdular. (Bu hədisi şərifi, Müslim rəvayət etmişdir.)

Sizlərə bu hissəmizdə 12 hədisi yazmağa çalışacağıq

8. Abdullah b. Ömər (rha)'dan:Demiştir ki, Rəsulullah (səv) Əfəndimiz Həzrətləri belə buyurdu: "Allahdan başqa Haqq İlah olmadığına və Məhəmmədin Rəsulullah olduğuna (zahirde) şahidlik, namazı iqamə, zəkatı əda edənə qədər nas ilə müharibə etmək mənə əmr olundu. Onlar bunları quruluşun tərəfindən "Müsəlmanlıq haqqın muktezası (olan hüdud) müstəsna olmaq üzrə" canların və mallarını mənim əlimdən qurtararlar. (Qərbinlərindən ötəri olan) hesablarına gəlincə, o (hesabı görmək) Allaha qalmışdır. "(Bu hədisi şərifi, Müslim rəvayət etmişdir.)

9. Əbu Hureyre ABdir-Rəhman b. Sahrı Devsi (rə)dan: Demişdir ki, özüm eşitdim, Rəsulullah (səv) Əfəndimiz belə buyurdu: "Sizi hər nədən nəhy etsəm ondan ictinab edin. Sizə hər nəni əmr etsəm qüdrətiniz çatdığı qədər quruluşunuz (da necə edəcəyinizi soruşmayın.) Çünki sizdən əvvəlki (ümmət)leri həlak edən, ancaq onların çox çox soruşmaları və peyğəmbərlərinə müxalif çıxmaları olmuşdur. (Bu hədisi şərifi, Buxari ilə Müslim rəvayət etmişlər.)

10. Əbu Hüreyrə (rə)dan: Demişdir ki, Rəsulullah (səv) belə buyurdu: "Allahu Təala pakdır. Pak olandan başqasını qəbul etməz. Allahu Təala mürsəl olan Peyğəmbərlərinə nəyi əmr etdisə möminlərə də onu əmr etmişdir. (Peyğəmbərlər): "Ey peyğəmbərlər, pak və halal təamlardan yeyin və saleh əməl işləyin" (Möminlərə də) "Ey iman edənlər, ruzi olaraq sizə verdiyimiz pak və halal şeylərdən yeyin" buyurdu. Ondan sonra Rəsulu Əkrəm (səv) Həzrətləri (sözü çevirə dolaşdıra) buyurdu ki, insan (Allah yolunda uzun səfərlərə dözər, saçları bir-birinə qarışmış, yüzü/üzü gözü toza bulanmış, "Ya Rəb! Ya Rəb!" deyərək əllərini göy yüzünə açar. Halbuki, yediyi haram, içdiyi haram, geydiyi haram. Haram ilə bəslənmiş. Beləsinin duası haradan müstəcab olacaq? "(Bu hədisi şərifi, Müslim rəvayət etmişdir.
11. Rəsulullah (səv)ın nəvəs(n)i və sevimli balası Əbu Məhəmməd Həsən b. Əli b. Əbi Talib (rha)'dan:Demiştir ki, Rəsulullah (səv) Həzrətlərinin "(Hill və hörməti, fayda və zərəri) səni şübhəyə salan şeyi burax da salmayana bax." buyurduqlarını özlərindən eşidib bəllədim. (Bu hədisi şərifi Əhməd b. Şuaybı Nəsəs(n)i ilə Əbu İsa məhəmməd b. İsanı Tirmizi rəvayət etmişlər. Tirmizi: "Bu hədis hasendir, şahiddir." deyir.)

12. Əbu Hüreyrə (rə)dan: Demişdir ki, Rəsulullah (səv) Həzrətləri: "Adamın mələyənini tərk etməsi, yaxşı müsəlman olduğu(nun əlamətləri)ndendir." buyurdu. (Bu hədisi şərif hasen olub onu Tirmizi kimi başçı da beləcə (mevsülen) rəvayət etmişlər.)


Geri dön

GOD_of_WAR

 • 30 noyabr 2011 16:04
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 93
 • Bal:
тесеккурлеР

--------------------
G O D _ o f _ W A R

Ahli-Shia313

 • 24 noyabr 2011 23:24
 • Məqalə: 43
 • Şərh: 178
 • Bal:
{awards}
Elhemdulillah..ALLAH(c.c) razi olsun amma abubakir kimi adamlarin adinin chekilmesi biraz pis oldu((.O cur mesum imamlarimizin gozel hedisleri qala-qala ebubekrin sozlerini qoymaq neye lazim...Ama yenede tewekkur.

Hz.Muhammad(s.a.v.v) buyurub:Men kuntu movlahu,fehaza Aliyyun movlah.
tercumesi:men kimin rehberiyemse Ali da onun rehberidir.Alini ancaq momin sever ve Alidan ancaq kafirin xowu gelmez...neceki omer,ebubekr ve osman Peygember(s) vefat etdikden sonra Ali(a.s)ile mubarize apariblar...ALLAHIN leneti olsun onlara..

--------------------
Каждый день Ашура, Вся земля Кербела!

Repery

 • 23 noyabr 2011 22:11
 • Məqalə: 196
 • Şərh: 1511
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsun xeberi bizle bolusduyun ucun


ALLAH razi olsun xeberi bizle bolusduyun ucun

--------------------

.♣.Chrysalis.♣.

 • 23 noyabr 2011 17:10
 • Məqalə: 784
 • Şərh: 6217
 • Bal:
{awards}
twk.................

--------------------
"Kimsəni yorğanın altında gözyaşlarınızı pijamanızın qoluyla siləcək qədər çox sevməyin"

BadZero

 • 23 noyabr 2011 16:45
 • Məqalə: 178
 • Şərh: 2522
 • Bal:
{awards}
Təşəkkür.. Save elədim kompa İnşallah oxuyacam

--------------------
Sənə "pissən" deyənlərə əhəmiyyət vermə.. Mənə də vaxtilə "anormalsan" deyənlər olmuşdu.. Mən də atomu parçalayıb onlara təqdim etdim...

~ Albert Einstein

......ROMA......

 • 23 noyabr 2011 16:19
 • Məqalə: 4
 • Şərh: 329
 • Bal:
{awards}
twk xebere gore

--------------------
Sevdinsə kölgəyə dönüb hər zaman,
Sən onu hər yerdə izləyəcəksən.
Sevdinsə qəm içib dərd udacaqsan.
Onu unutmağı unudacaqsan.

H.o.S.t _ FaNaTka

 • 23 noyabr 2011 16:08
 • Məqalə: 11
 • Şərh: 1333
 • Bal:
{awards}
allah razı olsun

--------------------
http://imgs.su/tmp/2012-03-09/1331317146-502.jpg

R_A_P_U_N_Z_E_L

 • 23 noyabr 2011 15:52
 • Məqalə: 36
 • Şərh: 2964
 • Bal:
{awards}
tesekkurler xebere gore

radharani

 • 23 noyabr 2011 15:44
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 72
 • Bal:
{awards}
tesekkurler

edvart

 • 23 noyabr 2011 15:15
 • Məqalə: 1
 • Şərh: 214
 • Bal:
{awards}
false false everthing is alife!//////////false

FLY TİME

 • 23 noyabr 2011 15:05
 • Məqalə: 51
 • Şərh: 2087
 • Bal:
{awards}
ilk serh menden twklar

İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 0Qonaqlar: 33
Cəmi: 102

 

Top 10 Müəllif

Yagmur_Gözlum
Xəbərləri: 3
Cəmi: 12
 
aytc.sza
Xəbərləri: 2
Cəmi: 281
 
 
{slinks}