İsti havaların içməli dərdi

 
İsti havaların içməli dərdi

A­­çıq şə­ra­it­də, krantla kü­çə­də su sa­tı­şı­nın qa­da­ğan edil­mə­si ba­rə­də hələ iki il öncə Res­pub­li­ka Gi­gi­ye­na Epi­de­mio­lo­gi­ya Mər­kə­zi (RGEM) qə­rar qə­bul etsə də, bu qaydaya əməl edilmir. Qeyd edək ki, qə­ra­ra gö­rə möv­sü­mi səy­yar ti­ca­rət­də yal­nız sa­ni­tar nə­za­rət al­tın­da fəa­liy­yət gös­tə­rən sex­lər tə­rə­fin­dən is­teh­sal edi­lən qab­laş­dı­rıl­mış sə­rin­ləş­di­ri­ci iç­ki­lər və şi­rə­lər sa­tı­la bi­lər. Am­ma ha­zır­da pay­tax­tın müx­tə­lif yer­lə­rin­də ağ­zıa­çıq şə­ra­it­də sə­rin­ləş­di­ri­ci iç­ki­lər əha­li­yə sa­tı­lır.

Stəkanlar yuyulmur

Paytaxtın müxtəlif yerlərində üzə­rin­də “sə­rin su” söz­lə­ri ya­zı­lan köşk­də bir ne­çə rəng­də şü­şə qab­lar ası­lıb. Su sa­tan ba­la­ca Rə­şad­la söh­bə­ti­miz­dən son­ra öy­rən­dik ki, şü­şə­də­ki rəng­lər müx­tə­lif mey­və­lə­rin “şi­rə”lə­ri­dir: “Bu şü­şə qab­lar­da əri­yin, şaf­ta­lı­nın, na­rin­gi­nin, tər­xu­nun da­dı­nı ve­rən ma­ye var. Ki­min ürə­yi han­sı şi­rə­dən is­tə­yir­sə, mən stə­ka­na aza­cıq hə­min ma­ye­dən sü­züb üzə­ri­nə kran­da­kı qaz­lı, sə­rin su­dan əla­və edi­rəm”.

Rə­şad stə­ka­nı­nı 20 qə­pi­yə sat­dı­ğı şi­rə­lə­rin tər­ki­bi haq­qın­da heç nə bil­mə­di­yi­ni de­sə də, krant­dan tö­küb əha­li­yə sat­dı­ğı su­yun adi su ol­du­ğu­nu eti­raf et­di.
Köşk­də su sa­tı­şın­da is­ti­fa­də edi­lən stə­kan­la­rın adi şü­şə ma­te­ria­lın­dan ol­ma­sı da nə­zə­ri­miz­dən ya­yın­ma­dı. H­al­bu­ki əha­li­yə su şü­şə stə­kan­lar­da yox, bir­də­fə­lik plas­tik stə­kan­lar­da ve­ril­mə­li­dir. 5-6 də­qi­qə apar­dı­ğı­mız mü­şa­hi­də za­ma­nı stə­kan­la­rın bir də­fə də ol­sun di­zin­fek­si­ya edil­di­yi­nin, yu­yul­du­ğu­nun da şa­hi­di ol­ma­dıq.

Şi­rə­lə­rə kim­yə­vi bo­ya­lar qa­tı­lır

Mü­tə­xəs­sis­lər də su köşk­lə­rin­də stə­kan­la­rın tə­miz yu­yul­ma­sı üçün la­zı­mi ava­dan­lı­ğın ol­ma­dı­ğı­nı təs­diq­lə­yir. Ba­kı Şə­hər Gi­gi­ye­na Epi­de­mio­lo­gi­ya Mər­kə­zi­nin (GEM)­Qi­da Təh­lü­kə­siz­li­yi şö­bə­si­nin rəh­bə­ri İm­ran Ab­dul­la­yev bu və di­gər sə­bəb­lər­dən kü­çə­də su sa­tı­şı­nın qa­da­ğan edil­di­yi­ni bil­dir­di: “Əv­vəl­lər sə­rin­ləş­di­ril­miş və qaz­laş­dı­rıl­mış iç­ki­lə­rin sa­tı­şı ilə məş­ğul olan hü­qu­qi və fi­zi­ki şəxs­lə­rə ra­yon GEM-i tə­rə­fin­dən gi­gi­ye­nik ser­ti­fi­kat ve­ri­lir­di. Bun­dan baş­qa, su sa­tı­lan hər bir ob­yekt sa­ni­tar hə­ki­min nə­za­rə­tin­də ol­ma­lı idi. Bu qay­da­la­ra əməl edil­mə­di­yin­dən kü­çə­də su sa­tı­şı bir­də­fə­lik ya­saq­lan­dı. Mər­kə­zin apar­dı­ğı yox­la­ma­lar za­ma­nı köşk­lər­də çiy su­dan və təh­lü­kə­li mey­və kon­sen­trant­la­rın­dan is­ti­fa­də edil­di­yi mü­əy­yən­ləş­di. Bu gün də kü­çə­də sa­tı­lan sə­rin­ləş­di­ri­ci iç­ki­lə­rin, şi­rə­lə­rin mən­şə­yi mə­lum de­yil”.

İ.Ab­dul­la­yev de­di ki, su­ sa­tan­la­rın ək­sə­riy­yə­ti krant­dan dol­dur­duq­la­rı su­ya bir az rəng to­zu qa­tıb sa­tır­lar: “Bə­zən on­lar ip­lə­ri bo­ya­maq üçün nə­zər­də tu­tu­lan rəng toz­la­rı ilə qi­da­lar­da is­ti­fa­də edi­lən toz­la­rı də­yi­şik sa­lır­lar. Bu da hə­min su­yu alıb içən in­sa­nın or­qa­niz­mi­nə mən­fi tə­sir gös­tə­rir. Bə­zən səy­yar su köşk­lə­rin­də sa­tı­lan sə­rin­ləş­di­ri­ci iç­ki­lə­rin tər­ki­bi­nə həd­din­dən ar­tıq kim­yə­vi mad­də­lər qa­tıl­dı­ğın­dan zə­hər­lən­mə­lər baş ve­rir”.

Şö­bə rəh­bə­ri səy­yar su köşk­lə­ri­nin fəa­liy­yə­ti­nə əra­zi­nin sa­hə mü­vək­kil­lə­ri tə­rə­fin­dən şə­ra­it ya­ra­dıl­dı­ğı­nı, bu üz­dən ra­yon GEM-nin əmək­daş­la­rı­nın mü­ba­ri­zə apar­maq­da aciz ol­du­ğu­nu bil­dir­di. Am­ma qa­da­ğa və ya­saq­la­ra bax­ma­ya­raq şə­hə­rin müx­tə­lif əra­zi­lə­rin­də stə­kan­lar­la su sa­tı­şı hə­lə da­vam et­di­ri­lir. Bu­nu Azad İs­teh­lak­çı­lar Bir­li­yi­nin səd­ri Ey­yub H­üsey­nov da təs­diq­lə­di.

E.H­üsey­nov bi­zim­lə söh­bə­tin­də bil­dir­di ki, açıq su əha­li­yə üç də­fə fil­tir­dən ke­çi­ril­dik­dən son­ra sa­tıl­ma­lı­dır. Həm­çi­nin, su­yun tər­ki­bi­nə qa­tı­lan rəng­lər də tə­bii kom­po­nent­lər­dən iba­rət ol­ma­lı­dır. AİB səd­ri səy­yar su köşk­lə­rin­də sa­tı­lan sə­rin­ləş­di­ri­ci iç­ki­lə­rin nə­in­ki fil­tir­dən ke­çi­ril­di­yi­ni, hət­ta on­la­rın tər­ki­bi­nə vax­tı keç­miş sü­ni rəng­lə­rin qa­tıl­dı­ğı­nı da bil­dir­di.


Geri dön

C.I

 • 19 aprel 2012 18:44
 • Məqalə: 481
 • Şərh: 4876
 • Bal:
oyyyyyyyyyy isti olanda isteyirem buzeeee buz su icim vallah tskler...........

--------------------

Security_86

 • 19 aprel 2012 10:25
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 5
 • Bal:
{awards}
Su hele Yayda da eladi qisdada Ayka xanim

LoVe_LiFe

 • 17 aprel 2012 21:43
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 0
 • Bal:
{awards}
ayy yayda eladirdaaa suuuuu twkler maraqli xebere gore

Nuray2012

 • 17 aprel 2012 20:33
 • Məqalə: 651
 • Şərh: 10878
 • Bal:
{awards}
Cox sagol xebere gore

--------------------

✰Dгeaм✰

 • 17 aprel 2012 18:44
 • Məqalə: 704
 • Şərh: 15640
 • Bal:
{awards}
Xeber ucun sagol.

✰GoLd GirL✰

 • 17 aprel 2012 18:16
 • Məqalə: 534
 • Şərh: 10328
 • Bal:
{awards}
Hec colden men onsuzda cox icmemisem amma yene de butun bunlara riayet olunmalidir.......

Elde var Hayat_

 • 17 aprel 2012 18:04
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 79
 • Bal:
{awards}
Mən fitonad içirəm çox keyfiyyətlidi

★Miss Love★

 • 17 aprel 2012 17:21
 • Məqalə: 77
 • Şərh: 9806
 • Bal:
{awards}
Men hec vaxт colden sтekanda nese alib icmirem ele уaxwidaki icmirem...Bele weуlerdide milleтi xesтeliуe salan...Allahdanda qoxmurlaree...xebere gore sagol

Music Star

 • 17 aprel 2012 17:17
 • Məqalə: 107
 • Şərh: 3136
 • Bal:
{awards}
Of yayda colaya telebat artirrrr

--------------------
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 1
Qonaqlar: 23
Cəmi: 69

 

Top 10 Müəllif

Darling
Xəbərləri: 4
Cəmi: 694
 
The Shield
Xəbərləri: 3
Cəmi: 582
 
A.n.o.n.i.m.k.a
Xəbərləri: 1
Cəmi: 3
 
 
{slinks}