Mücir duası (ərəb dilində)

 
 Mücir duası (ərəb dilində)

:. Mücir duası (ərəb dilində) .:


Bismilləhir-Rahmənir-Rahim.

Sübhanəkə ya Əllahu, təaləytə ya Rəhmanu əcirna minan-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Rəhimu, təaləytə ya Kərimu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Məliku, təaləytə ya Maliku əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Quddusu, təaləytə ya Səlamy əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Muminu, təaləytə ya Muhəyminu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Əzizu, təaləytə ya Cəbbary əcirna minənə-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Mütəkəbbiru, təaləytə ya Mutəcəbbiru əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Xaliqu, təaləytə ya Bariu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Musəvviru,təaləytə ya Muqəddiru əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Hadi, təaləytə ya Baqi əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Vəhhabu, təaləytə ya Təvvabu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Fəttahu, təaləytə ya Murtahu əcirna minən-nari ya Mucir

Sübhanəkə ya Səyyidi, təaləytə ya Məvlayə əcirna minən-nari ya Mucir.

Sünhabəkə ya Qəribu, təaləytə ya Rəqibu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Mubdiu, təaləytə ya Muidu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ha Həmidu, təaləytə ya Mcidu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Fəfuru, təaləytə ya Şəkuru əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Şahidu, təaləytə ya Şəhidu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Hənnanu, təaləytə ya Mənnanu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Baisu, təaləytə ya Varisu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Muhyi, təaləytə ya Mumitu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Şəfiqu, təaləytə ya Rəfiqu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Ənisu, təaləytə ya Munisu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Cəlilu, təaləytə ya Cəmilu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Xəbiru, təaləytə ya Bəsiru əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Həfiyyu, təaləytə ya Məliyyu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Məbudu, təaləytə ya Məvcudu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Fəffaru, təaləytə ya Qəhharu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Məzkuru, təaləytə ya Məşkuru əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Cəvadu, təaləytə ya Məazu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Cəmalu, təaləytə ya Cəlalu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Sabiqu, təaləytə ya Raziqu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Sadiqu, təaləytə ya Faliqu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Səmiu, təaləytə ya Səriu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Rəfiqu, təaləytə ya Bədiu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Rəfiu, təaləytə Bədiu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Fəalu, təaləytə ya Mutəali əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Qazi, təaləytə ya Razi əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Qahiru, təaləytə ya Tahiru əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Alimu, təaləytə ya Hakimu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Daimu, təaləytə ya Qaimu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Asimu, təaləytə ya Qasimu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Fəniyyu, təaləytə ya Muğni əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Vəfiyyu, təaləytə ya Qəviyyu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Kafi,təaləytə ya Şafi əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Muqəddimu, təaləytə ya Muəxxiru əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya əvvəlu, təaləytə ya Axiru əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Zahiru, təaləytə ya Batinu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Rəcau, təaləytə ya Murtəca əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Zəl-mənni, təaləytə ya Zət-təvli əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Həyyu, təaləytə ya Qəyyumu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Vahidu, təaləytə ya Əhədu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Səyyidu, təaləytə ya Səmədu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Qədiru, təaləytə ya Kəbiru əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Vali, təaləytə ya Mytəali əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Əliyyu, təaləytə ya Əla əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Vəliyyu, təaləytə ya Məvla əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Zarui, təaləytə ya Bariu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Xafizu, təaləytə ya Rafiu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Muqsitu, təaləytə ya Camiu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Muizu, təaləytə ya muzillu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Hafisu, təaləytə ya Həfizu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Qadiru, təaləytə ya Muqtədiru əcirnaminən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Əlimu, təaləytə ya Həlimu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Həkəmu, təaləytə ya Həkimu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Muti, təaləytə ya Maniu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Zarru, təaləytə ya Hafiu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Mucibu, təaləytə ya Həsibu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Adilu, təaləytə ya Fasilu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Lətifu, təaləytə ya Şərifu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Rəbbu, təaləytə ya Həqqu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Macidu, təaləytə ya Vahidu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Əfuvvu, təaləytə ya Muntəqimu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Vasiu, təaləytə ya Muvəssiu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Rəufu, təaləytə ya Ətufu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Fərdu, təaləytə ya Vitru əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Muqitu təaləytə ya Muhitu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Vəkilu, təaləytə ya Ədlu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Mubinu, təaləytə ya Mətinu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə Bərru, təaləytə ya Vədudu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Rəşidu, təaləytə ya Murşidu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Nuru, təaləytə ya Munəvviru əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Nəsiru, təaləytə ya Nasiru əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Səbiru, təaləytə ya Sabiru əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Muhsi, təaləytə ya Munşiu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Sübhanu, təaləytə ya Dəyyanu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Muğisu, təaləytə ya Fiyasu əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Fatiru, təaləytə ya Haziru əcirna minən-nari ya Mucir.

Sübhanəkə ya Zəl-izzə vəl Cəmal, təbarəktə ya zəlcəbərutu vəlcəlal.

Sübhanəkə la ilahə illa ənt, sübhanəkə inni kuntu minnəzalimin.

Fəstəcəbna ləhu bə nəccəjnahu minəlğəmmi və kəzalikə nuncil muminin.

Və səllallahu əla səyyidina Muhəmmənin və alihi əcməin. Vəl həmdu lillahi rəbbil aləmin. Və həsbunəllahu və niməl vəkil. Və la həvlə və la qüvvətə illa billahil əliyyil əzim.

Mücir duası (azəricə tərcüməsi)

“Mücir”duası əzəmətli dualardan biridir Həzrəti Rəsuli Əkrəm ( s.ə.ə )-dən nəql olunub ki, bu duanı Cəbrəil (ə) onun üçün Məqami-Ibrahimdə, namaz halında ikən gətirmişdir.”Kəfə`mi” bu duanı “Bələdül-Əymən” və “Misbahda” qeyd etmişdir.Onun fəzilətində qeyd edir ki,hər kəs bu duanı Ramazan ayının işıqlı ay gecələrində oxusa bütün günahları bağışlanar, hətta əgər yağış damcıları, ağacların yarpaqlar, səhraların qumlarının sayı qədər çox olsada belə. Həmçinin, bu dua xəstələrin şəfa tapması,borcların qaytarılması,zəngin olmaq. qəm-qüssənin aradan qaldırılması üçün çox tə`sirlidir.


Ceferiler.com


Geri dön

Nuray2012

 • 21 iyun 2012 13:03
 • Məqalə: 651
 • Şərh: 10878
 • Bal:
cox sagol xeebere gore

--------------------

music_angel

 • 15 iyun 2012 13:50
 • Məqalə: 212
 • Şərh: 7638
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun sizden... coox sagol bacii

--------------------

TAYNA VOSTOKA

 • 13 iyun 2012 23:38
 • Məqalə: 653
 • Şərh: 4001
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun cox sagol

--------------------

kizil

 • 13 iyun 2012 23:07
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 189
 • Bal:
{awards}
men bu duani ewitmiwem twk ALLAH HEMIWEW SIZINLE OLSUN AMIN

★Miss Love★

 • 13 iyun 2012 21:23
 • Məqalə: 77
 • Şərh: 9806
 • Bal:
{awards}
Bacim Allah razi olsun senden bu duani verdiуine gore inwallah qarwidan Muqeddes Ramazan aуi gelir...Allah qoуsa oruc тuтanda bu duani muтleq oxuуacam...Bir daha cox sagol Allah razi olsun=)

Serena

 • 13 iyun 2012 21:01
 • Məqalə: 2
 • Şərh: 341
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun cox sagol

Slatkaya emocka.

 • 13 iyun 2012 20:24
 • Məqalə: 2
 • Şərh: 1391
 • Bal:
{awards}
cox saqolun .....

enigmatic_girl

 • 13 iyun 2012 19:53
 • Məqalə: 2097
 • Şərh: 12715
 • Bal:
{awards}
tesekkurler.... no

--------------------

MELEK TURAN

 • 13 iyun 2012 19:29
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 21
 • Bal:
{awards}
kaslokumda var. hemis eoxuyuram tez tez
axirinci defe mayin 1 i oxumusam

--------------------
Ən gözəl sevgi xəyallarda yaşanandır. Finalı istədiyin kimi bitirirsən ♥

MELEK INSAN...

 • 13 iyun 2012 19:05
 • Məqalə: 40
 • Şərh: 1693
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun

--------------------

son damla

 • 13 iyun 2012 19:02
 • Məqalə: 29
 • Şərh: 495
 • Bal:
{awards}
MEN OXUMUSAM BU DUANI
ALLAH INSALLAH HER KESE NESIB ETSIN BU DUANI OXUMAGI COX SAVABI VAR BU DUANIN

--------------------
"Hamımız itirdiyimiz ya da yetişə bilmədiyimiz hər şey üçün zamanı günahlandırırıq. Halbuki, unutma, zaman danışacaq olsa, hamımız utanarıq".

esi .i.

 • 13 iyun 2012 18:58
 • Məqalə: 9
 • Şərh: 1166
 • Bal:
{awards}
tesekkurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

✰GlaMurKa✰

 • 13 iyun 2012 18:46
 • Məqalə: 847
 • Şərh: 9529
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

_BiRiCiK_

 • 13 iyun 2012 18:42
 • Məqalə: 144
 • Şərh: 3252
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

--------------------

frog

 • 13 iyun 2012 18:42
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 3172
 • Bal:
{awards}
Sitat: ..:MeleK kiz:..
Allah razi olsun

nurlana77

 • 13 iyun 2012 18:38
 • Məqalə: 13
 • Şərh: 1757
 • Bal:
{awards}
Allah razı olsun.......gözəl xəbərçün təşəkkürlər

--------------------
PleAsE DoNT Open My FloWeR MouSE :)))

I am Happy

 • 13 iyun 2012 17:23
 • Məqalə: 111
 • Şərh: 3077
 • Bal:
{awards}
Coooox teshekkurler.

--------------------

Melek Kiz

 • 13 iyun 2012 17:20
 • Məqalə: 150
 • Şərh: 8671
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun

LoVe_LiFe

 • 13 iyun 2012 17:15
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 0
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

ღ★Diamond★ღ

 • 13 iyun 2012 17:14
 • Məqalə: 340
 • Şərh: 8986
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun

sun_shine98

 • 13 iyun 2012 17:07
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 404
 • Bal:
{awards}
TESHEKKURLER

--------------------
ARKAMDAN KONUSUP BESTE YAPACAĞINA,YÜZÜME KONUŞ DÜET YAPALIM

✰Dгeaм✰

 • 13 iyun 2012 17:02
 • Məqalə: 704
 • Şərh: 15640
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun bacim sizden...

Allah razi olsun bacim sizden...

İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 0Qonaqlar: 22
Cəmi: 75

 

Top 10 Müəllif

aytc.sza
Xəbərləri: 2
Cəmi: 282
 
 
{slinks}