Gəlmişəm hüzuruna ağam mənim

 
Gəlmişəm hüzuruna ağam mənim

IMAMIN ŞӘXSIYYӘTI

Adı: Әli

Ləqəbi: Rza

Künyəsi: Әbülhəsən

Atası: Həzrət imam Museyi Kazim (ə)

Imamlıq müddəti: 21 il

Ömrü: 55 il

Vəfatı: 203-cü Hicri-qəməri ilində Abbasai xəlifəsi Mə᾽mun tərəfindən zəhərlənib şəhid oldu.

Məzarı: Iran Məşhəd şəhəri.

ALLAH BÜTÜN MÜSƏLMANLARA QiSMƏT ETSiN İMAM RZA ZİYARƏTGAHINI

Gəlmişəm hüzuruna ağam mənim

TӘVӘLLÜDÜ


148-ci Hicri-qəməri ilinin Zilqə᾽də ayının 11-də Mədinə şəhərində Musəbni Cə᾽fər əleyhissalamın evində bir uşaq dünyaya gəldi ki, atasından sonra müsəlmanların imamlığını öz öhdəsinə aldı.

Bu körpənin adını Әli, ləqəbini isə Rza qoydular. Imamın əziz anası Nəcmiyyə iman və üstün ağıl baxımından zəmanəsinin ən görkəmli qadınlarından biri sayılırdı.

Uşaqlıq çağından e᾽tibarən atası imam Kazim (ə) ilə birlikdə idi. Imam Museyi Kazim (ə) həmişə öz əshabına belə buyurardı: «Məndən sonrakı imam, budur».

Bu barədə Məxzumi belə demişdir: Günlərin bir günündə Musəbni Cə᾽fər (ə) bizi çağırıb «sizi də᾽vət etdim ki, bu oğlanın məndən sonra mənim varisim və canişinim olacağına şahid durasınız» - deyə buyurdu.

Imamın zamanında boğucu şərait və şiddətli təzyiq həmin mühitə hakim olduğuna görə sözlərinin axırına belə əlavə etdi: «Sizə dediyim yanınızda qalsın və kimsəyə söyləməyin, bizim dostumuz və əshabımız olanlardan başqa.»

Gəlmişəm hüzuruna ağam mənim

IMAMIN ӘXLAQI XÜSUSIYYӘTLӘRI

Mə᾽sum imamlar Allahın seçmiş olduğu, hamıdan üstün şəxsiyyətlər idilər. Onlar həyatda başqalarına örnək olub xalqa həyat dərsi verirdilər. Onlar özlərini camaatdan ayırmaz, zülmkarların metodu ilə yaşamaz, eləcə də heç kimə e᾽tinasızlıq göstərməzdilər. Bu barədə mərhum Səduq, Ibrahim ibni Abbasdan nəql edərək belə yazmışdır: Imam Rza əleyhissalamın, sözlə bir kimsəyə züml etməsini, yaxud kimsənin sözünü yarıda kəsməsini heç vaxt görmədim. Həzrət (ə) başqalarının yanında ayaqlarını uzatmaz, süfrə salınanda xidmətçiləri süfrəyə də᾽vət edərək onlarla birgə xörək yeyər, gecələr istirahət etdikdən sonra isə qalxıb ibadətlə məşğul olar, ata-babaları kimi o da gecəyarısı ərzağı çiyninə alıb yoxsul evlərə aparardı.

Məhəmməd ibni Әbi Ibad, imam (ə) haqqında belə deyibdir: «Həzrət (ə) yayda həsirdən, qışda isə yun fərşlərdən istifadə edərdi. Sadə bir evdə yaşayardı, lakin bayıra çıxanda təmiz və təzə paltar geyərdi. Qonağa hörmət edərdi.

Bir gecə evdə yanan çıraq xarab olur, qonaq qalxıb çırağı düzəltmək istədikdə, imam (ə) onu bu işdən çəkindirir və özü çırağı düzəldib buyurur: Biz qonaqlarımızı işlətmərik
».

Imamın xidmətçisi Yasir deyibdir: Imam (ə) bizə belə buyurardı: Yemək yediyiniz vaxt əgər sizi çağırsam, xörəyinizi yeyib qurtarmayınca qalxmayın». Imamın əshabından olan başqa bir nəfər isə o həzrətin əxlaqı barəsində belə deyibdir: Bir gün yad bir adam imamın evinə gəlib: «Mən sizin dostlarınızdanam, yoxsul da deyiləm, lakin pulum qurtarıb və qayıtmaq üçün xərcim yoxdur, əgər bir az siz mənə pul versəniz, öz şəhərimə çatandan sonra sizin tərəfinizdən sədəqə verərəm» - dedi. Imam (ə) qalxıb o biri otaqa keçərək oradan 200 dirhəm gətirib qapının üstündən ona verdi və buyurdu: «Al bunu, mənim tərəfimdən sədəqə verməyin də lazım deyildir».

imamdan «belə etdin ki, səni görməsin?» - deyə soruşdular. Imam (ə) onların cavabında belə buyurdu: «Belə etdim ki, gözü mənə sataşıb utanmasın».

imamın əshabından olan Süleyman deyibdir: Bir gün həzrətlə evə getdik. Fəhlələr işləyirdilər. Orada imamın tanımadığı özgə bir kişi də var idi. Imam (ə) buyurdu: «Bu kişi kimdir?» Dedilər: Onu bizə kömək etmək üçün gətirmişik. Buyurdu: «Onunla müqavilə bağlayıb muzdunu tə᾽yin etmisinizmi?»

Dedilər: Xeyr, ancaq yaxşı kişidir və nə qədər versək, qəbul edib e᾽tiraz etməz. Imam (ə) bu sözdən çox narahat olub buyurdu: «Həmişə sizə demişəm ki, birini işlətməyə gətirəndə əvvəldən muzudun tə᾽yin edin. Çünki muzdu tə᾽yin olub muzdundan çox ona pul versəniz, sevinər. Amma əgər muzdu tə᾽yin etməsəniz, onda muzdunun üç qatını da versəniz, elə güman edər ki, muzdunu verməmisiniz.»

Gəlmişəm hüzuruna ağam mənim

QÜRURLANMA

Әhməd Bəzənti öz zəmanəsinin tanınmış alimlərindən idi. O, həzrət Rza əleyhissalama məktublar göndərib və o həzrətdən cavablarını aldıqdan sonra həzrətin imamlığına e᾽tiqad bəsləmişdi. Bir gün Bəzənti Həzrətə belə dedi: Xəlvət bir saatda hüzurunuza gəlib sizinlə danışmaq istəyirəm. Həzrət (ə) da onun istəyini qəbul edib, hətta öz miniyini də Bəzənti üçün göndərdi. O gün gecəyarısına qədər bir-birləri ilə elmi mübahisə apardılar və Bəzənti öz müşgül məsələlərini imamın məclisində həll etdi.

Yatmaq vaxtı çatanda imam (ə) xidmətçisini çağırıb buyurdu: «Mənmi şəxsi yatağımı gətirib mənim yanımda böyük məqama malik olan qonaq üçün sər ki, istirahət etsin».

Imamın sözləri Bəzəntini şişirtdi, ürək quşu havalandı və öz-özünə belə dedi: Imamdan sonra dünyada mən hamıdan yaxşıyam. Bu mənəm ki, imam öz miniyini mənim üçün göndərdi, öz yatağını mənə verir və saatlarla mənimlə oturub söhbət edir.

Bəzənti öz xəyalları ilə məşğul idi ki, birdən imam (ə) otağa qayıdıb ona buyurdu: Ey Bəzənti! Heç vaxt bunlarla başqalarının yanında qürurlanma. Çünki Әli (ə)-ın dəyərli əshabından olan Sə᾽sə᾽ə xəstələndikdə onu görmək üçün yanına gedib saatlarla ona nəvaziş göstərdikdən sonra məğrur olmaması üçün buyurdu:

«Әziz dost, bu gördüklərini əsla özünə qurur vəsiləsi edərək «mən beləyəm, mən eləyəm, imam mənə məhəbbət göstərdi» - deyə məğrurlanma. Mən bu işi dini və insanlıq borcumu yerinə yetirmək üçün edirəm».

Bəzənti belə deyibdir: Həzrət bu əhvalatı danışaraq, mənə yanıldığımı başa saldı. Ondan sonra belə qərara gəldim ki, heç vaxt batili fikr etməyim, öz niyyət və əməllərimə diqqət yetirim.

Bəlx əhalisindən olan bir kişi demişdir: Həzrət Rza (ə) ilə Xorasan səfərində idik. Süfrə salındıqda o həzrət əmr etdi ki, hamı gəlib süfrə başında otursun. Dedim: Qurbanın olum, icazə ver qulların süfrəsini ayırım. Həzrət (ə) belə buyurdu: «Sus. Bunu bil ki, heç birimiz başqasından üstün deyilik. Bizim Allahımız birdir, ata-anamız birdir. Biz yalnız təqvamıza görə bir-birimizdən fərqlənə bilərik».

Cabir Zəhhək belə deyir: Mə᾽munun əmri ilə həzrəti Mədinədən Mərvə gətirirdim. Allaha and olsun ki, imamın xidmətində olduğum bu müddət ərzində o dərəcədə təqvalı və pak bir kişi görməmişdim.

Gəlmişəm hüzuruna ağam mənim

IMAMIN QUM ŞӘHӘRINӘ GӘLMӘSI

Mə᾽mun imamı Xorasana də᾽vət etdiyi zaman həzrət (ə) Mədinədən Bəsrəyə, oradan da Quma gəldi. Qum əhalisi imamı qarşılamağa çıxmışdılar. Hamı da istəyirdi ki, imamı öz evinə qonaq aparsın. Həzrət (ə) belə buyurdu: «Qırağa çəkilin. Mənim dəvəm bu işin mə᾽murudur. Hər kimin qapısında dayanıb otursa, ora mənim qalacağım yer olacaq.» Dəvə Qumun əyri-üyri küçələrindən keçib bir evin qapısına çatanda yerə oturdu. Imam (ə) isə (bu gün Qum şəhərinin elmi mədrəsələrindan biri Rəzəviyyə mədrəsəsi olan) evə qonaq oldu.

Imam (ə) Xorasan yolunda hara çatırdı camaat sevincək həzrətin ətrafına yığışıb ən dərin məhəbbətlərini büruzə verib göstərirdilər.

Allah hər birimizin oruc və namazını qəbul etsin.Amin!

Gəlmişəm hüzuruna ağam mənim

IMAMDAN QISA KӘLAMLAR

1. Özünün və arvad-uşağının maaşını tə᾽min etmək üçün zəhmət çəkən kişi, Allah yolunda cihad edən kimidir.

2. Birinin adını çəkəndə bu işi, həmişə hörmətlə görün.

3. Təmiz olun, çünki təmizlik peyğəmbərlərin qaydasıdır.

4. Varlığından kimsənin yararlanmadığı şəxs, ən pis adamdır.

5. Bir müsəlmana xəyanət edən şəxs bizdən deyildir.

Gəlmişəm hüzuruna ağam mənim

Gəlmişəm hüzuruna ağam mənim, ağam mənim
Sənə qurban olsun canım mənim, canım mənim
Hər zaman ürəyində qalmısan sən məmünlərin
Gəlmişəm hüzurna ağam mənim, ağam mənim

Gəlmişəm hüzuruna ağam mənim

Gəlmişəm hüzuruna ağam mənim

Gəlmişəm hüzuruna ağam mənim

Gəlmişəm hüzuruna ağam mənim

Gəlmişəm hüzuruna ağam mənim

Gəlmişəm hüzuruna ağam mənim

Gəlmişəm hüzuruna ağam mənim

Gəlmişəm hüzuruna ağam mənim

Gəlmişəm hüzuruna ağam mənim

Gəlmişəm hüzuruna ağam mənim

Gəlmişəm hüzuruna ağam mənim

Gəlmişəm hüzuruna ağam mənim


Geri dön

kiskanc

 • 25 avqust 2012 11:41
 • Məqalə: 2
 • Şərh: 2312
 • Bal:
Allah razi olsun!

✰GoLd GirL✰

 • 13 avqust 2012 23:43
 • Məqalə: 534
 • Şərh: 10328
 • Bal:
{awards}
thanks.........

frog

 • 3 avqust 2012 16:57
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 3172
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN...

LoVe_LiFe

 • 2 avqust 2012 21:51
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 0
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

---ANGELA---

 • 1 avqust 2012 20:02
 • Məqalə: 301
 • Şərh: 2716
 • Bal:
{awards}
ÇOX SAĞOLUN

--------------------
Gülüşün gətirdi cənnəti mənə..

Gözlüklü

 • 1 avqust 2012 14:22
 • Məqalə: 216
 • Şərh: 9220
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN

GuNaY_83

 • 31 iyul 2012 22:16
 • Məqalə: 283
 • Şərh: 22336
 • Bal:
{awards}
tewekkurler..

________________________________________________________
Nə olub sualına dərin bir nəfəs alıb "hec nə yaxşıyam" deyən insanların nə çəkdiyini təxmin belə edə bilməzsən.

--------------------

_Eslem_NuR_

 • 31 iyul 2012 00:59
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 10
 • Bal:
{awards}
Allah sizden razi olsun,darixdim oralar ucun...Allah qebul etsin ziyaretinizi !

I am Happy

 • 30 iyul 2012 23:09
 • Məqalə: 111
 • Şərh: 3077
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsun.

--------------------

MELEK INSAN...

 • 30 iyul 2012 20:36
 • Məqalə: 40
 • Şərh: 1693
 • Bal:
{awards}
Allah Razi Olsun.

--------------------

ツMrs.Crazy ツ

 • 30 iyul 2012 18:40
 • Məqalə: 120
 • Şərh: 3558
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN....

my angel__

 • 30 iyul 2012 16:15
 • Məqalə: 291
 • Şərh: 10855
 • Bal:
{awards}
allah razi olsun,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, feel .....

GoDDeSSS

 • 30 iyul 2012 16:05
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 2240
 • Bal:
{awards}
menimcun maraqli olan meqamlari oxudum ...twk

--------------------
˙·٠•●●•٠·˙*¨`*:•. Noqtə hər zaman son demək deyil.Bəzən ozundən
sonraki hərfin boyuk olacagini gostərir

Slatkaya emocka.

 • 30 iyul 2012 15:25
 • Məqalə: 2
 • Şərh: 1391
 • Bal:
{awards}
ALLAH razi olsun cox beyendim.......

Aquamarine

 • 30 iyul 2012 13:56
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 410
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun

--------------------
Məni sevməyən birinin arxasınca ağlamaqdansa, məni sevən birinin göz yaşlarını silərəm.

music_angel

 • 30 iyul 2012 13:49
 • Məqalə: 212
 • Şərh: 7638
 • Bal:
{awards}
Allah razii olsun...

--------------------

✵ Š҈ȺD҉Ἷ҉Q ✵

 • 30 iyul 2012 13:38
 • Məqalə: 297
 • Şərh: 7798
 • Bal:
{awards}
Allah butum muselmanlara qismet etsin Imam Rza ziyaretgahini.Amin

--------------------
-' Və Bir Gün Mən Olmayacam ! recourse sad

dj deniz

 • 30 iyul 2012 13:37
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 140
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN................

--------------------
AnLa MəNi............

AGLAYAN MELEK

 • 30 iyul 2012 13:34
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 232
 • Bal:
{awards}
ALLAH BIZEDE QISMET ELESIN ORANI ZIYARET ETMEK.

come back

 • 30 iyul 2012 13:30
 • Məqalə: 588
 • Şərh: 11716
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun.

SabriNa B-va

 • 30 iyul 2012 13:27
 • Məqalə: 207
 • Şərh: 3772
 • Bal:
{awards}
ALLAH razı olsun...

SU PƏRİSİ

 • 30 iyul 2012 12:47
 • Məqalə: 153
 • Şərh: 3546
 • Bal:
{awards}
Allah Razi Olsun.

--------------------

Prank girl

 • 30 iyul 2012 12:36
 • Məqalə: 106
 • Şərh: 9884
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun

--------------------
Oglanlar dostluq atmasin qebul etmeyecem!!

_Kyonul_

 • 30 iyul 2012 12:05
 • Məqalə: 135
 • Şərh: 2970
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun...!

--------------------

Ada...07

 • 30 iyul 2012 11:53
 • Məqalə: 46
 • Şərh: 2750
 • Bal:
{awards}
Allah razi olsun..

--------------------


Smiling Girl

 • 30 iyul 2012 11:30
 • Məqalə: 0
 • Şərh: 77
 • Bal:
{awards}
Hamıya qismət olsun İNŞALLAH

leyluwka_20

 • 30 iyul 2012 11:10
 • Məqalə: 12
 • Şərh: 5782
 • Bal:
{awards}
ALLAH RAZI OLSUN.hamiya qismet olsun ora getmek..

--------------------

lie to the world

 • 30 iyul 2012 10:38
 • Məqalə: 302
 • Şərh: 4619
 • Bal:
{awards}
ALLAH BÜTÜN MÜSƏLMANLARA QiSMƏT ETSiN İMAM RZA ZİYARƏTGAHINI

AMİN İnşALLAH...

Təmiz olun, çünki təmizlik peyğəmbərlərin qaydasıdır.
meqaleni cox gozel hazirlamisiz ALLAH razi olsun..wekillerle olmasi coxda qeweng olub..

--------------------

Ramin.bil

 • 30 iyul 2012 10:37
 • Məqalə: 6
 • Şərh: 193
 • Bal:
{awards}
Təşəkkürlər...!!!

--------------------


Delete

 • 30 iyul 2012 09:59
 • Məqalə: 15
 • Şərh: 1930
 • Bal:
{awards}
Xebere gore tesekkurler..
Allah razi olsun...

--------------------
Məni bir mən bilərəm, bir də yaradan. Mənə bir mən lazımım, bir də Anlayan.
İnformasiya
Məqalələrə dərc olunan gündən etibarən 30 gün ərzində şərh yazmaq mümkündür.
 

Online

İstifadəçilər: 2
Qonaqlar: 31
Cəmi: 53

 

Top 10 Müəllif

aytc.sza
Xəbərləri: 50
Cəmi: 218
 
The Shield
Xəbərləri: 46
Cəmi: 481
 
Poine♔
Xəbərləri: 18
Cəmi: 107
 
Darling
Xəbərləri: 12
Cəmi: 988
 
..::Kitty::..
Xəbərləri: 11
Cəmi: 43
 
poetry
Xəbərləri: 7
Cəmi: 12
 
Elya Alieva
Xəbərləri: 6
Cəmi: 149
 
♔Hе важно∞
Xəbərləri: 6
Cəmi: 371
 
❤Queen❤
Xəbərləri: 3
Cəmi: 110
 
_Qismet_
Xəbərləri: 2
Cəmi: 826
 
 
{slinks}